Sundara Kaanda Sarga 57 Continues5.57.38 அ
5.57.38 ஆ
5.57.38 இ
5.57.38 ஈ
5.57.39 அ
5.57.39 ஆ
5.57.39 இ
5.57.39 ஈ
அஸோகவநிகாஸம்ஸ்தா
த்ருஷ்டா ஸா ஜநகாத்மஜா ।
ரக்ஷமாணா ஸுகோராபீ
ராக்ஷஸீபிரநிந்திதா ।
ஏகவேணீதரா பாலா
ராமதர்ஸநலாலஸா ।
உபவாஸபரிஸ்ராந்தா
ஜடிலா மலிநா க்ருஸா ॥
aṡōkavanikāsaṃsthā
dṛṣṭā sā janakātmajā ।
rakṣamāṇā sughōrābhī
rākṣasībhiraninditā ।
ēkavēṇīdharā bālā
rāmadarṡanalālasā ।
upavāsapariṡrāntā
jaṭilā malinā kṛṡā ॥
The blameless daughter of Janaka was found
sitting in the Aṡōka pleasance
under the guard of horrid Rākshasis.
She, the young one, is waiting
yearning for a glimpse of Rāma,
emaciated and tired with fasting,
her matted and soiled hair
braided in a single plait.
5.57.40 அ
5.57.40 ஆ
5.57.40 இ
5.57.40 ஈ
5.57.41 அ
5.57.41 ஆ
5.57.41 இ
5.57.41 ஈ
ததோ த்ருஷ்டேதி வசநம்
மஹார்தமம்ருதோபமம் ।
நிஸம்ய மாருதேஸ்ஸர்வே
முதிதா வாநராபவந் ।
க்ஷ்வேலந்த்யந்யே நதந்த்யந்யே
கர்ஜந்த்யந்யே மஹாபலா: ।
சக்ரு: கிலகிலாமந்யே
ப்ரதிகர்ஜந்தி சாபரே ॥
tatō dṛṣṭēti vacanam
mahārthamamṛtōpamam ।
niṡamya mārutēssarvē
muditā vānarābhavan ।
kṣvēlantyanyē nadantyanyē
garjantyanyē mahābalāḥ ।
cakruḥ kilakilāmanyē
pratigarjanti cāparē ॥
On hearing that word Ĺfound!ĺ from Māruti,
which fell on their ears like nectar
and which meant a lot, all the Vānaras rejoiced;
some howling, some emitting whoops of delight,
some making squeaky noises,
some mighty strong ones roaring and
some roaring in response to them.
5.57.42 அ
5.57.42 ஆ
5.57.42 இ
5.57.42 ஈ
கேசிதுச்ச்ரிதலாங்கூலா:
ப்ரஹ்ருஷ்டா: கபிகுஞ்ஜரா: ।
ஆயதாஞ்சிததீர்காணி
லாங்கூலாநி ப்ரவிவ்யது: ॥
kēciducchritalāṅgūlāḥ
prahṛṣṭāḥ kapiku˝jarāḥ ।
āyatā˝citadīrghāṇi
lāṅgūlāni pravivyadhuḥ ॥
Some of those, who were like elephants among Vānaras,
rejoiced, lifting up their tails,
straightening and stretching them and whipping them.
5.57.43 அ
5.57.43 ஆ
5.57.43 இ
5.57.43 ஈ
அபரே ச ஹநூமந்தம்
வாநரா வாரணோபமம் ।
ஆப்லுத்ய கிரிஸ்ருங்கேப்ய:
ஸம்ஸ்ப்ருஸந்தி ஸ்ம ஹர்ஷிதா: ॥
aparē ca hanūmantam
vānarā vāraṇōpamam ।
āplutya giriṡṛṅgēbhyaḥ
saṃspṛṡanti sma harṣitāḥ ॥
Some other Vānaras climbed down
from the mountain peaks and
touched Hanumān who resembled an elephant,
expressing their joy.
5.57.44 அ
5.57.44 ஆ
5.57.44 இ
5.57.44 ஈ
உக்தவாக்யம் ஹநூமந்தம்
அங்கதஸ்தமதாப்ரவீத் ।
ஸர்வேஷாம் ஹரிவீராணாம்
மத்யே வசநமுத்தமம் ॥
uktavākyaṃ hanūmantam
aṅgadastamathābravīt ।
sarvēṣāṃ harivīrāṇām
madhyē vacanamuttamam ॥
After Hanumān thus conveyed the message,
Aṅgada said these choice words to him
in the midst of the great Vānara warriors:
5.57.45 அ
5.57.45 ஆ
5.57.45 இ
5.57.45 ஈ
ஸத்த்வே வீர்யே ந தே கஸ்சித்
ஸமோ வாநர வித்யதே ।
யதவப்லுத்ய விஸ்தீர்ணம்
ஸாகரம் புநராகத: ॥
sattvē vīryē na tē kaṡcit
samō vānara vidyatē ।
yadavaplutya vistīrṇam
sāgaraṃ punarāgataḥ ॥
There is no Vānara equal to you in power or valor
who has leaped over the wide ocean and returned!
5.57.46 அ
5.57.46 ஆ
5.57.46 இ
5.57.46 ஈ
5.57.47 அ
5.57.47 ஆ
அஹோ ஸ்வாமிநி தே பக்தி:
அஹோ வீர்யமஹோ த்ருதி: ।
திஷ்ட்யா த்ருஷ்டா த்வயா தேவீ
ராமபத்நீ யஸஸ்விநீ ।
திஷ்ட்யா த்யக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்த:
ஸோகம் ஸீதாவியோகஜம் ॥
ahō svāmini tē bhaktiḥ
ahō vīryamahō dhṛtiḥ ।
diṣṭyā dṛṣṭā tvayā dēvī
rāmapatnī yaṡasvinī ।
diṣṭyā tyakṣyati kākutsthaḥ
ṡōkaṃ sītāviyōgajam ॥
What devotion to your lord! What valor, what grit!
By the grace of Providence, the Dēvi,
the renowned wife of Rāma, was found by you!
By the grace of Providence, Kākutstha
can now shed his grief of separation from Seetā.
5.57.47 இ
5.57.47 ஈ
5.57.48 அ
5.57.48 ஆ
ததோऽங்கதம் ஹநூமந்தம்
ஜாம்பவந்தம் ச வாநரா: ।
பரிவார்ய ப்ரமுதிதா
பேஜிரே விபுலாஸ்ஸிலா: ॥
tatō'ṅgadaṃ hanūmantam
jāmbavantaṃ ca vānarāḥ ।
parivārya pramuditā
bhējirē vipulāṡṡilāḥ ॥
Then the Vānaras, extremely happy,
sat on the spacious rocks
around Aṅgada, Jāmbavan and Hanumān.
5.57.48 இ
5.57.48 ஈ
5.57.49 அ
5.57.49 ஆ
5.57.49 இ
5.57.49 ஈ
ஸ்ரோதுகாமாஸ்ஸமுத்ரஸ்ய
லங்கநம் வாநரோத்தமா: ।
தர்ஸநம் சாபி லங்காயா:
ஸீதாயா ராவணஸ்ய ச ।
தஸ்து: ப்ராஞ்ஜலயஸ்ஸர்வே
ஹநுமத்வசநோந்முகா: ॥
ṡrōtukāmāssamudrasya
laṅghanaṃ vānarōttamāḥ ।
darṡanaṃ cāpi laṅkāyāḥ
sītāyā rāvaṇasya ca ।
tasthuḥ prā˝jalayassarvē
hanumadvacanōnmukhāḥ ॥
Eager to hear of the crossing of the ocean,
the visiting of Laṅkā, Seetā and Rāvaṇa,
all of those eminent Vānaras waited
with their palms joined in reverence and
their attention locked in on the words of Hanumān.
5.57.50 அ
5.57.50 ஆ
5.57.50 இ
5.57.50 ஈ
தஸ்தௌ தத்ராங்கத: ஸ்ரீமாந்
வாநரைர்பஹுபிர்வ்ருத: ।
உபாஸ்யமாநோ விபுதை:
திவி தேவபதிர்யதா ॥
tasthau tatrāṅgadaḥ ṡrīmān
vānarairbahubhirvṛtaḥ ।
upāsyamānō vibudhaiḥ
divi dēvapatiryathā ॥
The blessed Aṅgada sat
surrounded by many Vānaras
like the lord of Dēvas in heaven
with the Dēvas at his service.
5.57.51 அ
5.57.51 ஆ
5.57.51 இ
5.57.51 ஈ
ஹநூமதா கீர்திமதா யஸஸ்விநா
ததாங்கதேநாங்கதபத்தபாஹுநா ।
முதா ததாऽத்யாஸிதமுந்நதம் மஹத்
மஹீதராக்ரம் ஜ்வலிதம் ஸ்ரியாபவத் ॥
hanūmatā kīrtimatā yaṡasvinā
tathāṅgadēnāṅgadabaddhabāhunā ।
mudā tadā'dhyāsitamunnataṃ mahat
mahīdharāgraṃ jvalitaṃ ṡriyābhavat ॥
That huge and lofty mountain peak shone with splendor
with Hanumān, of immense fame and renown
and Aṅgada, wearing armlets, seated happily on it.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே ஸப்தபஞ்சாஸஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē saptapa˝cāṡassargaḥ॥
Thus concludes the fifty seventh Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 13796 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma