Sundara Kaanda - Sarga 58
In this Sarga, Jāmbavan, on behalf of all the Vānaras, asks Hanumān to tell about what he did in Laṅkā, how he found Seetā and what the wicked Rāvaṇa was doing.
Hanumān then explains everything as it happened, from the Maināka mountain offering him respite, Surasa wanting to devour him, Simhika seizing him by his shadow, his knocking down of the city of Laṅkā that appeared in the form of a Rākshasi, his searching for Seetā and finding her in the Aṡōka pleasance, Rākshasis and Rāvaṇa threatening Seetā, and Seeta taunting Rāvaṇa for his advances, Trijaṭa telling about her dream, his opening a conversation with Seetā by praising the lineage of Ikshwākus, Seetā inquiring about him and then trusting him, his passing on the ring given by Rāma to her and offering to take her back to Rāma, her insistence on Rāma destroying Laṅkā and taking her back, and giving him a jewel as a token of identification, his destroying of the Vana, Rāvaṇa sending Kiṅkaras, Jambumāli, sons of ministers, five army chiefs and his son Aksha, and his killing all of them, Rāvaṇa sending Indrajit finally, and Indrajit capturing hi m with the power of Brahma Astra, his being taken to the presence of Rāvaṇa, Rāvaṇa ordering him to be killed, Vibheeshaṇa counseling Rāvaṇa that an envoy can only be disfigured but not killed, Rāvaṇa ordering his tail to be set on fire, his burning down the entire city of Laṅkā, his getting worried about Seetā also being consumed by fire, learning from Cāraṇas that Seetā was safe, to his seeing her again, and finally taking off from the Arishṭa mountain and crossing the ocean.
Hanumān concludes saying that he had done what could be done in Laṅkā and it is for all of them to decide what is to be done next.
5.58.1 அ
5.58.1 ஆ
5.58.1 இ
5.58.1 ஈ
ததஸ்தஸ்ய கிரே: ஸ்ருங்கே
மஹேந்த்ரஸ்ய மஹாபலா: ।
ஹநுமத்ப்ரமுகா: ப்ரீதிம்
ஹரயோ ஜக்முருத்தமாம் ॥
tatastasya girēḥ ṡṛṅgē
mahēndrasya mahābalāḥ ।
hanumatpramukhāḥ prītim
harayō jagmuruttamām ॥
Then Hanumān and all the other
Vānaras of immense strength
felt extremely happy, on the
crest of that Mahēndra mountain.
5.58.2 அ
5.58.2 ஆ
5.58.2 இ
5.58.2 ஈ
தம் தத: ப்ரீதிஸம்ஹ்ருஷ்ட:
ப்ரீதிமந்தம் மஹாகபிம் ।
ஜாம்பவாந்கார்யவ்ருத்தாந்
தமப்ருச்சதநிலாத்மஜம் ॥
taṃ tataḥ prītisaṃhṛṣṭaḥ
prītimantaṃ mahākapim ।
jāmbavānkāryavṛttān
tamapṛcchadanilātmajam ॥
Then, Jāmbavan who swelled with joy
asked the great Vānara, the son of Vāyu,
who was equally happy,
about the sequence of events and what he had done:
5.58.3 அ
5.58.3 ஆ
5.58.3 இ
5.58.3 ஈ
கதம் த்ருஷ்டா த்வயா தேவீ
கதம் வா தத்ர வர்ததே ।
தஸ்யாம் வா ஸ கதம்வ்ருத்த:
க்ரூரகர்மா தஸாநந: ॥
kathaṃ dṛṣṭā tvayā dēvī
kathaṃ vā tatra vartatē ।
tasyāṃ vā sa kathaṃvṛttaḥ
krūrakarmā daṡānanaḥ ॥
How did you happen to see the Dēvi?
How is she managing herself?
What is the Ten-faced, of cruel deeds, doing?
5.58.4 அ
5.58.4 ஆ
5.58.4 இ
5.58.4 ஈ
தத்த்வதஸ்ஸர்வமேதந்ந:
ப்ரப்ரூஹி த்வம் மஹாகபே ।
ஸ்ருதார்தாஸ்சிந்தயிஷ்யாமோ
பூய: கார்யவிநிஸ்சயம் ॥
tattvatassarvamētannaḥ
prabrūhi tvaṃ mahākapē ।
ṡrutārthāṡcintayiṣyāmō
bhūyaḥ kāryaviniṡcayam ॥
O great Vānara! Please tell us
all about it in detail.
Hearing everything, we can
decide what we should do next!
5.58.5 அ
5.58.5 ஆ
5.58.5 இ
5.58.5 ஈ
யஸ்சார்தஸ்தத்த்ர வக்தவ்யோ
கதைரஸ்மாபிராத்மவாந் ।
ரக்ஷிதவ்யம் ச யத்தத்ர
தத்பவாந்வ்யாகரோது ந: ॥
yaṡcārthastattra vaktavyō
gatairasmābhirātmavān ।
rakṣitavyaṃ ca yattatra
tadbhavānvyākarōtu naḥ ॥
Please tell us clearly as to
what we should say when we go there
and what we should keep to ourselves!
5.58.6 அ
5.58.6 ஆ
5.58.6 இ
5.58.6 ஈ
ஸ நியுக்தஸ்ததஸ்தேந
ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதநூருஹ: ।
ப்ரணம்ய ஸிரஸா தேவ்யை
ஸீதாயை ப்ரத்யபாஷத ॥
sa niyuktastatastēna
samprahṛṣṭatanūruhaḥ ।
praṇamya ṡirasā dēvyai
sītāyai pratyabhāṣata ॥
Bid by him thus,
hair on his body standing on its end,
saluting Seetā, the Dēvi,
he said, with his head bowed:
5.58.7 அ
5.58.7 ஆ
5.58.7 இ
5.58.7 ஈ
ப்ரத்யக்ஷமேவ பவதாம்
மஹேந்த்ராக்ராத்காமாப்லுத: ।
உததேர்தக்ஷிணம் பாரம்
காங்க்ஷமாணஸ்ஸமாஹித: ॥
pratyakṣamēva bhavatām
mahēndrāgrātkhāmāplutaḥ ।
udadhērdakṣiṇaṃ pāram
kāṅkṣamāṇassamāhitaḥ ॥
Well, all of you saw me rise
into the sky from the top of Mahēndra mountain,
with my mind completely focused on
reaching the southern shore of the ocean.
5.58.8 அ
5.58.8 ஆ
5.58.8 இ
5.58.8 ஈ
கச்சதஸ்ச ஹி மே கோரம்
விக்நரூபமிவாபவத் ।
காஞ்சநம் ஸிகரம் திவ்யம்
பஸ்யாமி ஸுமநோஹரம் ॥
gacchataṡca hi mē ghōram
vighnarūpamivābhavat ।
kāńcanaṃ ṡikharaṃ divyam
paṡyāmi sumanōharam ॥
As I was going, I saw a divinely beautiful
golden mountain crest on my way,
which seemed like a dreaded obstacle.
5.58.9 அ
5.58.9 ஆ
5.58.9 இ
5.58.9 ஈ
5.58.10 அ
5.58.10 ஆ
ஸ்திதம் பந்தாநமாவ்ருத்ய
மேநே விக்நம் ச தம் நகம் ।
உபஸங்கம்ய தம் திவ்யம்
காஞ்சநம் நகஸத்தமம் ।
க்ருதா மே மநஸா புத்தி:
பேத்தவ்யோऽயம் மயேதி ச ॥
sthitaṃ pandhānamāvṛtya
mēnē vighnaṃ ca taṃ nagam ।
upasaṅgamya taṃ divyam
kāńcanaṃ nagasattamam ।
kṛtā mē manasā buddhiḥ
bhēttavyō'yaṃ mayēti ca ॥
Getting close to that divine,
golden and magnificent mountain
that stood blocking the way,
I resolved in my mind that I should smash it.
5.58.10 இ
5.58.10 ஈ
5.58.11 அ
5.58.11 ஆ
ப்ரஹதம் ச மயா தஸ்ய
லாங்கூலேந மஹாகிரே: ।
ஸிகரம் ஸூர்யஸங்காஸம்
வ்யஸீர்யத ஸஹஸ்ரதா ॥
prahataṃ ca mayā tasya
lāṅgūlēna mahāgirēḥ ।
ṡikharaṃ sūryasaṅkāṡam
vyaṡīryata sahasradhā ॥
Hit by me with my tail,
the crest of that great mountain,
which was glowing like the sun,
shattered into a thousand pieces.
5.58.11 இ
5.58.11 ஈ
5.58.12 அ
5.58.12 ஆ
வ்யவஸாயம் ச தம் புத்த்வா
ஸ ஹோவாச மஹாகிரி: ।
புத்த்ரேதி மதுராம் வாணீம்
மந: ப்ரஹ்லாதயந்நிவ ॥
vyavasāyaṃ ca taṃ buddhvā
sa hōvāca mahāgiriḥ ।
puttrēti madhurāṃ vāṇīm
manaḥ prahlādayanniva ॥
Perceiving what I was up to,
that great mountain then,
with an obvious intent to delight my heart,
said in a sweet voice, ‘My son! …’
5.58.12 இ
5.58.12 ஈ
5.58.13 அ
5.58.13 ஆ
பித்ருவ்யம் சாபி மாம் வித்தி
ஸகாயம் மாதரிஸ்வந: ।
மைநாகமிதி விக்யாதம்
நிவஸந்தம் மஹோததௌ ॥
pitṛvyaṃ cāpi māṃ viddhi
sakhāyaṃ mātariṡvanaḥ ।
mainākamiti vikhyātam
nivasantaṃ mahōdadhau ॥
Know that I, well known as Maināka,
living in the great ocean,
am the friend of your father Vāyu;
I am like an uncle to you.
All our father’s friends become our uncles, by default; this tradition of our culture continues from the days of Ramayana till today.
5.58.13 இ
5.58.13 ஈ
5.58.14 அ
5.58.14 ஆ
பக்ஷவந்த: புரா புத்த்ர
பபூவு: பர்வதோத்தமா: ।
சந்தத: ப்ருதிவீம் சேரு:
பாதமாநா: ஸமந்தத: ॥
pakṣavantaḥ purā puttra
babhūvuḥ parvatōttamāḥ ।
chandataḥ pṛthivīṃ cēruḥ
bādhamānāḥ samantataḥ ॥
My son! Once upon a time,
all of the great mountains used to have wings and
used to fly around all over the earth
at their sweet will, causing havoc everywhere.
5.58.14 இ
5.58.14 ஈ
5.58.15 அ
5.58.15 ஆ
ஸ்ருத்வா நகாநாம் சரிதம்
மஹேந்த்ர: பாகஸாஸந: ।
சிச்சேத பகவாந் பக்ஷாந்
வஜ்ரேணைஷாம் ஸஹஸ்ரஸ: ॥
ṡrutvā nagānāṃ caritam
mahēndraḥ pākaṡāsanaḥ ।
cicchēda bhagavān pakṣān
vajrēṇaiṣāṃ sahasraṡaḥ ॥
Coming to hear of their doings,
the blessed Mahēndra who subdued the Rākshasa Pāka,
severed the wings of the mountains
into thousands of pieces with Vajra.
5.58.15 இ
5.58.15 ஈ
5.58.16 அ
5.58.16 ஆ
அஹம் து மோக்ஷிதஸ்தஸ்மாத்
தவ பித்ரா மஹாத்மநா ।
மாருதேந ததா வத்ஸ
ப்ரக்ஷிப்தோऽஸ்மி மஹார்ணவே ॥
ahaṃ tu mōkṣitastasmāt
tava pitrā mahātmanā ।
mārutēna tadā vatsa
prakṣiptō'smi mahārṇavē ॥
My dear! I was saved from him
by your father Vāyu, a Mahātma,
and was safely lodged in this great ocean.
5.58.16 இ
5.58.16 ஈ
5.58.17 அ
5.58.17 ஆ
ராமஸ்ய ச மயா ஸாஹ்யே
வர்திதவ்யமரிந்தம ।
ராமோ தர்மப்ருதாம் ஸ்ரேஷ்டோ
மஹேந்த்ரஸமவிக்ரம: ॥
rāmasya ca mayā sāhyē
vartitavyamarindama ।
rāmō dharmabhṛtāṃ ṡrēṣṭhō
mahēndrasamavikramaḥ ॥
I must offer my bit of help to Rāma,
O subduer of foe, for Rāma is
the foremost of the protectors of Dharma
and equal to Mahēndra in prowess.
5.58.17 இ
5.58.17 ஈ
5.58.18 அ
5.58.18 ஆ
5.58.18 இ
5.58.18 ஈ
ஏதச்ச்ருத்வா வசஸ்தஸ்ய
மைநாகஸ்ய மஹாத்மந: ।
கார்யமாவேத்ய து கிரே:
உத்யதம் ச மநோ மம ।
தேந சாஹமநுஜ்ஞாதோ
மைநாகேந மஹாத்மநா ॥
ētacchrutvā vacastasya
mainākasya mahātmanaḥ ।
kāryamāvēdya tu girēḥ
udyataṃ ca manō mama ।
tēna cāhamanujńātō
mainākēna mahātmanā ॥
Hearing the words of that great Maināka mountain,
I let him know about the mission I was on
and proceeded, taking due permission from him.
5.58.19 அ
5.58.19 ஆ
5.58.19 இ
5.58.19 ஈ
ஸ சாப்யந்தர்ஹித: ஸைலோ
மாநுஷேண வபுஷ்மதா ।
ஸரீரேண மஹாஸைல:
ஸைலேந ச மஹோததௌ ॥
sa cāpyantarhitaḥ ṡailō
mānuṣēṇa vapuṣmatā ।
ṡarīrēṇa mahāṡailaḥ
ṡailēna ca mahōdadhau ॥
Then, that mountain who appeared in a human form,
withdrew the great mountainous form
as well as the human form into the great ocean.
5.58.20 அ
5.58.20 ஆ
5.58.20 இ
5.58.20 ஈ
உத்தமம் ஜவமாஸ்தாய
ஸேஷம் பந்தாநமாஸ்தித: ।
ததோऽஹம் ஸுசிரம் காலம்
வேகேநாப்யாகமம் பதி ॥
uttamaṃ javamāsthāya
ṡēṣaṃ panthānamāsthitaḥ ।
tatō'haṃ suciraṃ kālam
vēgēnābhyāgamaṃ pathi ॥
Picking up great speed,
I set myself on the remaining part of the journey.
I went on for quite a while, maintaining my speed.
5.58.21 அ
5.58.21 ஆ
5.58.21 இ
5.58.21 ஈ
தத: பஸ்யாம்யஹம் தேவீம்
ஸுரஸாம் நாகமாதரம் ।
ஸமுத்ரமத்யே ஸா தேவீ
வசநம் மாமபாஷத ॥
tataḥ paṡyāmyahaṃ dēvīm
surasāṃ nāgamātaram ।
samudramadhyē sā dēvī
vacanaṃ māmabhāṣata ॥
Then I saw the lady Surasa, the mother of Nāgas,
who spoke, rising from amidst the ocean, to me:
5.58.22 அ
5.58.22 ஆ
5.58.22 இ
5.58.22 ஈ
மம பக்ஷ: ப்ரதிஷ்டஸ்த்வம்
அமரைர்ஹரிஸத்தம ।
அதஸ்த்வாம் பக்ஷயிஷ்யாமி
விஹிதஸ்த்வம் சிரஸ்ய மே ॥
mama bhakṣaḥ pradiṣṭastvam
amarairharisattama ।
atastvāṃ bhakṣayiṣyāmi
vihitastvaṃ cirasya mē ॥
O eminent Vānara! You have been
destined by the Dēvas as food for me.
I will eat you, a meal I get after a long time.
Children can relate to this threat of Surasa better than adults can.
5.58.23 அ
5.58.23 ஆ
5.58.23 இ
5.58.23 ஈ
ஏவமுக்தஸ்ஸுரஸயா
ப்ராஞ்ஜலி: ப்ரணத: ஸ்தித: ।
விவர்ணவதநோ பூத்வா
வாக்யம் சேதமுதீரயம் ॥
ēvamuktassurasayā
prāńjaliḥ praṇataḥ sthitaḥ ।
vivarṇavadanō bhūtvā
vākyaṃ cēdamudīrayam ॥
Thus told by Surasa, I bowed with
my palms joined in reverence and
stood saying these words, my face turning pale:
5.58.24 அ
5.58.24 ஆ
5.58.24 இ
5.58.24 ஈ
ராமோ தாஸரதி: ஸ்ரீமாந்
ப்ரவிஷ்டோ தண்டகாவநம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்ராத்ரா
ஸீதயா ச பரந்தப: ॥
rāmō dāṡarathiḥ ṡrīmān
praviṣṭō daṇḍakāvanam ।
lakṣmaṇēna saha bhrātrā
sītayā ca parantapaḥ ॥
The blessed Rāma, a tormentor of foe
and son of Daṡaratha, came to the
Daṇḍaka Vana along with his
brother Lakshmaṇa and also Seetā.
5.58.25 அ
5.58.25 ஆ
5.58.25 இ
5.58.25 ஈ
தஸ்ய ஸீதா ஹ்ருதா பார்யா
ராவணேந துராத்மநா ।
தஸ்யா ஸ்ஸங்காஸம் தூதோऽஹம்
கமிஷ்யே ராமஸாஸநாத் ॥
tasya sītā hṛtā bhāryā
rāvaṇēna durātmanā ।
tasyā ssaṅkāṡaṃ dūtō'ham
gamiṣyē rāmaṡāsanāt ॥
His wife Seetā was then
abducted by the evil-minded Rāvaṇa
and I am carrying a message to her
as instructed by Rāma.
5.58.26 அ
5.58.26 ஆ
5.58.26 இ
5.58.26 ஈ
5.58.27 அ
5.58.27 ஆ
கர்துமர்ஹஸி ராமஸ்ய
ஸாஹாய்யம் விஷயே ஸதீ ।
அதவா மைதிலீம் த்ருஷ்ட்வா
ராமம் சாக்லிஷ்டகாரிணம் ।
ஆகமிஷ்யாமி தே வக்த்ரம்
ஸத்யம் ப்ரதிஸ்ருணோமி தே ॥
kartumarhasi rāmasya
sāhāyyaṃ viṣayē satī ।
athavā maithilīṃ dṛṣṭvā
rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam ।
āgamiṣyāmi tē vaktram
satyaṃ pratiṡṛṇōmi tē ॥
Living in his territories, you should help Rāma.
Or, if you like, I shall, after seeing
Maithili and Rāma who does everything with ease,
come back ready to fall into
your mouth; I solemnly swear.
5.58.27 இ
5.58.27 ஈ
5.58.28 அ
5.58.28 ஆ
ஏவமுக்தா மயா ஸா து
ஸுரஸா காமரூபிணீ ।
அப்ரவீந்நாதிவர்தேத
கஸ்சிதேஷ வரோ மம ॥
ēvamuktā mayā sā tu
surasā kāmarūpiṇī ।
abravīnnātivartēta
kaṡcidēṣa varō mama ॥
Having told by me thus,
Surasa, who can take any form at will,
said, ‘None can escape me, for
I have boon granted to that affect!’
5.58.28 இ
5.58.28 ஈ
5.58.29 அ
5.58.29 ஆ
ஏவமுக்தஸ்ஸுரஸயா
தஸயோஜநமாயத: ।
ததோர்தகுணவிஸ்தாரோ
பபூவாஹம் க்ஷணேந து ॥
ēvamuktassurasayā
daṡayōjanamāyataḥ ।
tatōrthaguṇavistārō
babhūvāhaṃ kṣaṇēna tu ॥
When I was told thus by Surasa,
I grew in an instant to one and half times
the size of ten-Yōjanas that I already was.
5.58.29 இ
5.58.29 ஈ
5.58.30 அ
5.58.30 ஆ
5.58.30 இ
5.58.30 ஈ
மத்ப்ரமாணாநுரூபம் ச
வ்யாதிதம் ச முகம் தயா ।
தத்த்ருஷ்ட்வா வ்யாதிதம் சாஸ்யம்
ஹ்ரஸ்வம் ஹ்யகரவம் வபு: ।
தஸ்மிந்முஹூர்தே ச புந:
பபூவாங்குஷ்டமாத்ரக: ॥
matpramāṇānurūpaṃ ca
vyāditaṃ ca mukhaṃ tayā ।
taddṛṣṭvā vyāditaṃ cāsyam
hrasvaṃ hyakaravaṃ vapuḥ ।
tasminmuhūrtē ca punaḥ
babhūvāṅguṣṭhamātrakaḥ ॥
She opened her mouth and
stretched it to match my size.
Seeing her widely opened mouth
I contracted my body in an
instant to the size of a thumb.
5.58.31 அ
5.58.31 ஆ
5.58.31 இ
5.58.31 ஈ
அபிபத்யாஸு தத்வக்த்ரம்
நிர்கதோऽஹம் தத: க்ஷணாத் ।
அப்ரவீத்ஸுரஸா தேவீ
ஸ்வேந ரூபேண மாம் புந: ॥
abhipatyāṡu tadvaktram
nirgatō'haṃ tataḥ kṣaṇāt ।
abravītsurasā dēvī
svēna rūpēṇa māṃ punaḥ ॥
Then I entered her mouth quickly
and came out in an instant.
Then that lady assumed her
original from and said again to me:
5.58.32 அ
5.58.32 ஆ
5.58.32 இ
5.58.32 ஈ
5.58.33 அ
5.58.33 ஆ
அர்தஸித்த்யை ஹரிஸ்ரேஷ்ட
கச்ச ஸௌம்ய யதாஸுகம் ।
ஸமாநய ச வைதேஹீம்
ராகவேண மஹாத்மநா ।
ஸுகீ பவ மஹாபாஹோ
ப்ரீதாऽஸ்மி தவ வாநர ॥
arthasiddhyai hariṡrēṣṭha
gaccha saumya yathāsukham ।
samānaya ca vaidēhīm
rāghavēṇa mahātmanā ।
sukhī bhava mahābāhō
prītā'smi tava vānara ॥
O best of Vānaras! O gentle one!
Go as you please and unite
Vaidēhi with Mahātma Rāghava!
O you of mighty arm, may all be well with you!
I am pleased with you, O Vānara!
5.58.33 இ
5.58.33 ஈ
5.58.34 அ
5.58.34 ஆ
ததோऽஹம் ஸாது ஸாத்விதி
ஸர்வபூதை: ப்ரஸம்ஸித: ।
ததோऽந்தரிக்ஷம் விபுலம்
ப்லுதோऽஹம் கருடோ யதா ॥
tatō'haṃ sādhu sādhviti
sarvabhūtaiḥ praṡaṃsitaḥ ।
tatō'ntarikṣaṃ vipulam
plutō'haṃ garuḍō yathā ॥
Then every creature praised me
saying, ‘Well done, well done!’
Then I flew into the wide
expanse of the sky like Garuda.
5.58.34 இ
5.58.34 ஈ
5.58.35 அ
5.58.35 ஆ
5.58.35 இ
5.58.35 ஈ
சாயா மே நிக்ருஹீதா ச
ந ச பஸ்யாமி கிம்சந ।
ஸோऽஹம் விஹதவேகஸ்து
திஸோ தஸ விலோகயந் ।
ந கிஞ்சித்தத்ர பஸ்யாமி
யேந மேऽபஹ்ருதா கதி: ॥
chāyā mē nigṛhītā ca
na ca paṡyāmi kiṃcana ।
sō'haṃ vihatavēgastu
diṡō daṡa vilōkayan ।
na kińcittatra paṡyāmi
yēna mē'pahṛtā gatiḥ ॥
Then, my shadow was seized
by someone whom I could not see.
With my speed thus restrained,
I looked around in all ten directions,
but could not see anyone
who thus arrested my speed.
5.58.36 அ
5.58.36 ஆ
5.58.36 இ
5.58.36 ஈ
ததோ மே புத்திருத்பந்நா
கிந்நாம ககநே மம ।
ஈத்ருஸோ விக்ந உத்பந்நோ
ரூபம் யத்ர ந த்ருஸ்யதே ॥
tatō mē buddhirutpannā
kinnāma gaganē mama ।
īdṛṡō vighna utpannō
rūpaṃ yatra na dṛṡyatē ॥
I wondered, ‘What is this obstacle
that hinders me in the sky?
For I can see no palpable shape.’
5.58.37 அ
5.58.37 ஆ
5.58.37 இ
5.58.37 ஈ
அதோபாகேந மே த்ருஷ்டி:
ஸோசதா பாதிதா மயா ।
ததோऽத்ராக்ஷமஹம் பீமாம்
ராக்ஷஸீம் ஸலிலேஸயாம் ॥
adhōbhāgēna mē dṛṣṭiḥ
ṡōcatā pātitā mayā ।
tatō'drākṣamahaṃ bhīmām
rākṣasīṃ salilēṡayām ॥
While I was wondering thus,
my sight fell down below
where I saw a horrid Rākshasi
lying on the water.
5.58.38 அ
5.58.38 ஆ
5.58.38 இ
5.58.38 ஈ
ப்ரஹஸ்ய ச மஹாநாதம்
உக்தோऽஹம் பீமயா தயா ।
அவஸ்திதமஸம்ப்ராந்தம்
இதம் வாக்யமஸோபநம் ॥
prahasya ca mahānādam
uktō'haṃ bhīmayā tayā ।
avasthitamasambhrāntam
idaṃ vākyamaṡōbhanam ॥
I remained unruffled and steady.
And she, with an ear-splitting guffaw,
spoke these words to me,
that were anything but pleasant.
5.58.39 அ
5.58.39 ஆ
5.58.39 இ
5.58.39 ஈ
க்வாஸி கந்தா மஹாகாய
க்ஷுதிதாயா மமேப்ஸித: ।
பக்ஷ: ப்ரீணய மே தேஹம்
சிரமாஹாரவர்ஜிதம் ॥
kvāsi gantā mahākāya
kṣudhitāyā mamēpsitaḥ ।
bhakṣaḥ prīṇaya mē dēham
ciramāhāravarjitam ॥
Where can you go, O gigantic creature,
when I, starving, want you badly?
Satisfy my body’s craving for food,
it has been long starved.
5.58.40 அ
5.58.40 ஆ
5.58.40 இ
5.58.40 ஈ
பாடமித்யேவ தாம் வாணீம்
ப்ரத்யக்ருஹ்ணாமஹம் தத: ।
அஸ்யப்ரமாணாததிகம்
தஸ்யா: காயமபூரயம் ॥
bāḍhamityēva tāṃ vāṇīm
pratyagṛhṇāmahaṃ tataḥ ।
asyapramāṇādadhikam
tasyāḥ kāyamapūrayam ॥
‘Certainly!’, I said, responding to her,
and made my body grow too big for her mouth.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends