Sundara Kaanda Sarga 58 Continues


5.58.79 இ
5.58.79 ஈ
5.58.80 அ
5.58.80 ஆ
யாதே தஸ்மிந் தஸக்ரீவே
ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா: ।
ஸீதாம் நிர்பர்த்ஸயாமாஸு:
வாக்யை: க்ரூரைஸ்ஸுதாருணை: ॥
yātē tasmin daṡagrīvē
rākṣasyō vikṛtānanāḥ ।
sītāṃ nirbhartsayāmāsuḥ
vākyaiḥ krūraissudāruṇaiḥ ॥
After the Ten-necked left,
the Rākshasis with ugly faces
(took their turn) in threatening Seetā
with extremely terrible and cruel words.
5.58.80 இ
5.58.80 ஈ
5.58.81 அ
5.58.81 ஆ
த்ருணவத்பாஷிதம் தாஸாம்
கணயாமாஸ ஜாநகீ ।
கர்ஜிதம் ச ததா தாஸாம்
ஸீதாம் ப்ராப்ய நிரர்தகம் ॥
tṛṇavadbhāṣitaṃ tāsām
gaṇayāmāsa jānakī ।
garjitaṃ ca tadā tāsām
sītāṃ prāpya nirarthakam ॥
Jānaki cared for their words
no more than one would for a blade of grass,
and their yells went waste
falling on (the ears of) Seetā.
5.58.81 இ
5.58.81 ஈ
5.58.82 அ
5.58.82 ஆ
வ்ருதாகர்ஜிதநிஸ்சேஷ்டா
ராக்ஷஸ்ய: பிஸிதாஸநா: ।
ராவணாய ஸஸம்ஸுஸ்தா:
ஸீதாத்யவஸிதம் மஹத் ॥
vṛthāgarjitaniṡcēṣṭā
rākṣasyaḥ piṡitāṡanāḥ ।
rāvaṇāya ṡaṡaṃsustāḥ
sītādhyavasitaṃ mahat ॥
With their threatening shouts going in vain,
the flesh eating Rākshasis,
not knowing what they could do,
went and reported to Rāvaṇa
about the stubborn resolve of Seetā.
5.58.82 இ
5.58.82 ஈ
5.58.83 அ
5.58.83 ஆ
ததஸ்தாஸ்ஸஹிதாஸ்ஸர்வா
நிஹதாஸா நிருத்யமா: ।
பரிக்ஷிப்ய ஸமந்தாத்தாம்
நித்ராவஸமுபாகதா: ॥
tatastāssahitāssarvā
nihatāṡā nirudyamāḥ ।
parikṣipya samantāttām
nidrāvaṡamupāgatāḥ ॥
Their hopes frustrated, they stopped trying,
and as they sat around Seetā, fell asleep.
5.58.83 இ
5.58.83 ஈ
5.58.84 அ
5.58.84 ஆ
தாஸு சைவ ப்ரஸுப்தாஸு
ஸீதா பர்த்ருஹிதே ரதா ।
விலப்ய கருணம் தீநா
ப்ரஸுஸோச ஸுது:கிதா ॥
tāsu caiva prasuptāsu
sītā bhartṛhitē ratā ।
vilapya karuṇaṃ dīnā
praṡuṡōca suduḥkhitā ॥
They were fast asleep, but Seetā,
whose only concern was about the wellbeing of her lord,
lamented pitiably in mounting grief.
5.58.84 இ
5.58.84 ஈ
தாஸாம் மத்யாத்ஸமுத்தாய
த்ரிஜடா வாக்யமப்ரவீத் ॥
tāsāṃ madhyātsamutthāya
trijaṭā vākyamabravīt ॥
From their midst woke up one Trijaṭa, and she said:
5.58.85 அ
5.58.85 ஆ
5.58.85 இ
5.58.85 ஈ
ஆத்மாநம் காதத க்ஷிப்ரம்
ந ஸீதா விநஸிஷ்யதி ।
ஜநகஸ்யாத்மஜா ஸாத்வீ
ஸ்நுஷா தஸரதஸ்ய ச ॥
ātmānaṃ khādata kṣipram
na sītā vinaṡiṣyati ।
janakasyātmajā sādhvī
snuṣā daṡarathasya ca ॥
You may quickly eat up each other if you like;
But Seetā, the good lady, the daughter of Janaka and
daughter-in-law of Daṡaratha, will not perish.
5.58.86 அ
5.58.86 ஆ
5.58.86 இ
5.58.86 ஈ
ஸ்வப்நோ ஹ்யத்ய மயா த்ருஷ்டோ
தாருணோ ரோமஹர்ஷண: ।
ரக்ஷஸாம் ச விநாஸாய
பர்துரஸ்யா ஜயாய ச ॥
svapnō hyadya mayā dṛṣṭō
dāruṇō rōmaharṣaṇaḥ ।
rakṣasāṃ ca vināṡāya
bharturasyā jayāya ca ॥
For I have just now had a horrid dream
that made the hair stand on end,
foretelling the destruction of the Rākshasas
and the victory of her husband.
5.58.87 அ
5.58.87 ஆ
5.58.87 இ
5.58.87 ஈ
அலமஸ்மாத்பரித்ராதும்
ராகவாத்ராக்ஷஸீகணம் ।
அபியாசாம வைதேஹீம்
ஏதத்தி மம ரோசதே ॥
alamasmātparitrātum
rāghavādrākṣasīgaṇam ।
abhiyācāma vaidēhīm
ētaddhi mama rōcatē ॥
She can save the hordes of Rākshasis
from the wrath of Rāghava;
let us all implore Vaidēhi,
and this is what I would like to do.
5.58.88 அ
5.58.88 ஆ
5.58.88 இ
5.58.88 ஈ
5.58.89 அ
5.58.89 ஆ
யஸ்யா ஹ்யேவம்விதஸ்ஸ்வப்நோ
து:கிதாயா: ப்ரத்ருஸ்யதே ।
ஸா து:கைர்விவிதைர்முக்தா
ஸுகமாப்நோத்யநுத்தமம் ।
ப்ரணிபாதப்ரஸந்நா ஹி
மைதிலீ ஜநகாத்மஜா ॥
yasyā hyēvaṃvidhassvapnō
duḥkhitāyāḥ pradṛṡyatē ।
sā duḥkhairvividhairmuktā
sukhamāpnōtyanuttamam ।
praṇipātaprasannā hi
maithilī janakātmajā ॥
If a dream like this is seen when a woman is grieving,
she will be relieved from every kind of sorrow
and all happiness will be hers.
Maithili, the daughter of Janaka,
is easily won over by an appeal to her mercy.
5.58.89 இ
5.58.89 ஈ
5.58.90 அ
5.58.90 ஆ
ததஸ்ஸா ஹ்ரீமதீ பாலா
பர்துர்விஜயஹர்ஷிதா ।
அவோசத்யதி தத்தத்யம்
பவேயம் ஸரணம் ஹி வ: ॥
tatassā hrīmatī bālā
bharturvijayaharṣitā ।
avōcadyadi tattathyam
bhavēyaṃ ṡaraṇaṃ hi vaḥ ॥
Then that young lady, blushing (on hearing)
about her husband’s victory, said,
‘I hope it would be so, when I
will surely offer you clemency.’
5.58.90 இ
5.58.90 ஈ
5.58.91 அ
5.58.91 ஆ
தாம் சாஹம் தாத்ருஸீம் த்ருஷ்ட்வா
ஸீதாயா தாருணாம் தஸாம் ।
சிந்தயாமாஸ விஸ்ராந்தோ
ந ச மே நிர்வ்ருதம் மந: ॥
tāṃ cāhaṃ tādṛṡīṃ dṛṣṭvā
sītāyā dāruṇāṃ daṡām ।
cintayāmāsa viṡrāntō
na ca mē nirvṛtaṃ manaḥ ॥
Seeing Seetā in that terrible state,
I paused and thought through;
but my mind was very unsettled.
5.58.91 இ
5.58.91 ஈ
5.58.92 அ
5.58.92 ஆ
ஸம்பாஷணார்தம் ச மயா
ஜாநக்யாஸ்சிந்திதோ விதி: ।
இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி வம்ஸஸ்து
ததோ மம புரஸ்க்ருத: ॥
sambhāṣaṇārthaṃ ca mayā
jānakyāṡcintitō vidhiḥ ।
ikṣvākūṇāṃ hi vaṃṡastu
tatō mama puraskṛtaḥ ॥
Then I contrived a plan to
open a conversation with Jānaki.
I laid out in front of her
the great lineage of the Ikshwākus.
5.58.92 இ
5.58.92 ஈ
5.58.93 அ
5.58.93 ஆ
ஸ்ருத்வா து கதிதாம் வாசம்
ராஜர்ஷிகணபூஜிதாம் ।
ப்ரத்யபாஷத மாம் தேவீ
பாஷ்பை: பிஹிதலோசநா ॥
ṡrutvā tu gaditāṃ vācam
rājarṣigaṇapūjitām ।
pratyabhāṣata māṃ dēvī
bāṣpaiḥ pihitalōcanā ॥
Hearing the words spoken by me,
which echoed what hosts of Rājarshis say,
she responded to me, her eyes wet with tears:
5.58.93 இ
5.58.93 ஈ
5.58.94 அ
5.58.94 ஆ
கஸ்த்வம் கேந கதம் சேஹ
ப்ராப்தோ வாநரபுங்கவ: ।
கா ச ராமேண தே ப்ரீதி:
தந்மே ஸம்ஸிதுமர்ஹஸி ॥
kastvaṃ kēna kathaṃ cēha
prāptō vānarapuṅgavaḥ ।
kā ca rāmēṇa tē prītiḥ
tanmē ṡaṃsitumarhasi ॥
O bull among Vānaras!
Who are you? Why did you come here?
What kind of relationship do you hold with Rāma?
I hope you will be able to tell me!
5.58.94 இ
5.58.94 ஈ
தஸ்யாஸ்தத்வசநம் ஸ்ருத்வா
ஹ்யஹமப்யப்ருவம் வச: ॥
tasyāstadvacanaṃ ṡrutvā
hyahamapyabruvaṃ vacaḥ ॥
Hearing those words of hers,
I responded with these words:
5.58.95 அ
5.58.95 ஆ
5.58.95 இ
5.58.95 ஈ
தேவி ராமஸ்ய பர்துஸ்தே
ஸஹாயோ பீமவிக்ரம: ।
ஸுக்ரீவோ நாம விக்ராந்தோ
வாநரேந்த்ரோ மஹாபல: ॥
dēvi rāmasya bhartustē
sahāyō bhīmavikramaḥ ।
sugrīvō nāma vikrāntō
vānarēndrō mahābalaḥ ॥
O Devi! The lord of the Vānaras,
of immense strength and dreadful prowess and valor,
Sugreeva by name, is an aide of your husband Rāma.
5.58.96 அ
5.58.96 ஆ
5.58.96 இ
5.58.96 ஈ
தஸ்ய மாம் வித்தி ப்ருத்யம் த்வம்
ஹநுமந்தமிஹாகதம் ।
பர்த்ராஹம் ப்ரேஷிதஸ்துப்யம்
ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ॥
tasya māṃ viddhi bhṛtyaṃ tvam
hanumantamihāgatam ।
bhartrāhaṃ prēṣitastubhyam
rāmēṇākliṣṭakarmaṇā ॥
May you know that I am on his staff.
I am Hanumān and I have been
sent by your husband Rāma,
one who does everything with ease, to find you.
5.58.97 அ
5.58.97 ஆ
5.58.97 இ
5.58.97 ஈ
இதம் ச புருஷவ்யாக்ர:
ஸ்ரீமாந் தாஸரதி: ஸ்வயம் ।
அங்குலீயமபிஜ்ஞாநம்
அதாத்துப்யம் யஸஸ்விநி ॥
idaṃ ca puruṣavyāghraḥ
ṡrīmān dāṡarathiḥ svayam ।
aṅgulīyamabhijñānam
adāttubhyaṃ yaṡasvini ॥
O you of great renown, here is the ring
that the blessed one, son of Daṡaratha,
a tiger among men, personally gave
as a token of identification!
5.58.98 அ
5.58.98 ஆ
5.58.98 இ
5.58.98 ஈ
ததிச்சாமி த்வயாऽऽஜ்ஞப்தம்
தேவி கிம் கரவாண்யஹம் ।
ராமலக்ஷ்மணயோ: பார்ஸ்வம்
நயாமி த்வாம் கிமுத்தரம் ॥
tadicchāmi tvayā''jñaptam
dēvi kiṃ karavāṇyaham ।
rāmalakṣmaṇayōḥ pārṡvam
nayāmi tvāṃ kimuttaram ॥
Hence I wait for your command,
O Dēvi, tell me what I should do!
I shall take you back to the presence
of Rāma and Lakshmaṇa; what say you?
5.58.99 அ
5.58.99 ஆ
5.58.99 இ
5.58.99 ஈ
ஏதச்ச்ருத்வா விதித்வா ச
ஸீதா ஜநகநந்திநீ ।
ஆஹராவணமுத்ஸாத்ய
ராகவோ மாம் நயத்விதி ॥
ētacchrutvā viditvā ca
sītā janakanandinī ।
āharāvaṇamutsādya
rāghavō māṃ nayatviti ॥
Hearing and appreciating this,
Seetā, the delight of Janaka, said,
‘Let Rāghava kill Rāvaṇa and take me!’
5.58.100 அ
5.58.100 ஆ
5.58.100 இ
5.58.100 ஈ
ப்ரணம்ய ஸிரஸா தேவீம்
அஹமார்யாமநிந்திதாம் ।
ராகவஸ்ய மநோஹ்லாதம்
அபிஜ்ஞாநமயாசிஷம் ॥
praṇamya ṡirasā dēvīm
ahamāryāmaninditām ।
rāghavasya manōhlādam
abhijñānamayāciṣam ॥
I, bowing my head, saluted the noble, blameless Dēvi
and requested her to give a token of identification
that would bring joy to Rāghava.
5.58.101 அ
5.58.101 ஆ
5.58.101 இ
5.58.101 ஈ
அத மாமப்ரவீத்ஸீதா
க்ருஹ்யதாமயமுத்தம: ।
மணிர்யேந மஹாபாஹூ
ராமஸ்த்வாம் பஹுமந்யதே ॥
atha māmabravītsītā
gṛhyatāmayamuttamaḥ ।
maṇiryēna mahābāhū
rāmastvāṃ bahumanyatē ॥
Then Seetā told me,
‘Take this best of gems,
seeing which Rāma, of the mighty arm
will greatly esteem you.’
5.58.102 அ
5.58.102 ஆ
5.58.102 இ
5.58.102 ஈ
இத்யுக்த்வா து வராரோஹா
மணிப்ரவரமத்புதம் ।
ப்ராயச்சத்பரமோத்விக்நா
வாசா மாம் ஸந்திதேஸஹ ॥
ityuktvā tu varārōhā
maṇipravaramadbhutam ।
prāyacchatparamōdvignā
vācā māṃ sandidēṡaha ॥
Saying this, she of lovely Kaṭee
gave me an amazingly exquisite gem,
and passed on a message, deeply agonized.
5.58.103 அ
5.58.103 ஆ
5.58.103 இ
5.58.103 ஈ
ததஸ்தஸ்யை ப்ரணம்யாஹம்
ராஜபுத்ர்யை ஸமாஹித: ।
ப்ரதக்ஷிணம் பரிக்ராமம்
இஹாப்யுத்கதமாநஸ: ॥
tatastasyai praṇamyāham
rājaputryai samāhitaḥ ।
pradakṣiṇaṃ parikrāmam
ihābhyudgatamānasaḥ ॥
Making my prostrations to the princess,
collecting myself together,
and my mind set on returning here,
I circumambulated her reverently.
5.58.104 அ
5.58.104 ஆ
உக்தோऽஹம் புநரேவேதம்
நிஸ்சித்ய மநஸா தயா ॥
uktō'haṃ punarēvēdam
niṡcitya manasā tayā ॥
Then she told me these words again,
with her mind clearly made up:
5.58.104 இ
5.58.104 ஈ
5.58.105 அ
5.58.105 ஆ
5.58.105 இ
5.58.105 ஈ
ஹநுமந்மம வ்ருத்தாந்தம்
வக்துமர்ஹஸி ராகவே ।
யதா ஸ்ருத்வைவ ந சிராத்
தாவுபௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஸுக்ரீவஸஹிதௌ வீரௌ
உபேயாதாம் ததா குரு ॥
hanumanmama vṛttāntam
vaktumarhasi rāghavē ।
yathā ṡrutvaiva na cirāt
tāvubhau rāmalakṣmaṇau ।
sugrīvasahitau vīrau
upēyātāṃ tathā kuru ॥
Hanumān! You shall explain all about
my situation to Rāghava in such a way,
upon hearing which those
two Veeras, Rāma and Lakshmaṇa,
come here before long, along with Sugreeva!
5.58.106 அ
5.58.106 ஆ
5.58.106 இ
5.58.106 ஈ
யத்யந்யதா பவேதேதத்
த்வௌ மாஸௌ ஜீவிதம் மம ।
ந மாம் த்ரக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ
ம்ரியே ஸாஹமநாதவத் ॥
yadyanyathā bhavēdētat
dvau māsau jīvitaṃ mama ।
na māṃ drakṣyati kākutsthō
mriyē sāhamanāthavat ॥
If it turns out to be anything different,
Kākutstha will not see me, as
I have only two more months to live.
And then, I will be left to die,
as if I belong to no one.
5.58.107 அ
5.58.107 ஆ
5.58.107 இ
5.58.107 ஈ
தச்ச்ருத்வா கருணம் வாக்யம்
க்ரோதோ மாமப்யவர்தத ।
உத்தரம் ச மயா த்ருஷ்டம்
கார்யஸேஷமநந்தரம் ॥
tacchrutvā karuṇaṃ vākyam
krōdhō māmabhyavartata ।
uttaraṃ ca mayā dṛṣṭam
kāryaṡēṣamanantaram ॥
On hearing those pitiful words,
I was taken over by anger.
Then I thought about what was left to be done.
5.58.108 அ
5.58.108 ஆ
5.58.108 இ
5.58.108 ஈ
ததோऽவர்தத மே காய:
ததா பர்வதஸந்நிப: ।
யுத்தகாங்க்ஷீ வநம் தச்ச
விநாஸயிதுமாரபே ॥
tatō'vardhata mē kāyaḥ
tadā parvatasannibhaḥ ।
yuddhakāṅkṣī vanaṃ tacca
vināṡayitumārabhē ॥
Then, I increased the size of
my body to that of a mountain
and started to destroy the Vana
to instigate a fight.
5.58.109 அ
5.58.109 ஆ
5.58.109 இ
5.58.109 ஈ
தத்பக்நம் வநஷண்டம் து
ப்ராந்தத்ரஸ்தம்ருகத்விஜம் ।
ப்ரதிபுத்தா நிரீக்ஷந்தே
ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா: ॥
tadbhagnaṃ vanaṣaṇḍaṃ tu
bhrāntatrastamṛgadvijam ।
pratibuddhā nirīkṣantē
rākṣasyō vikṛtānanāḥ ॥
Then the Rākshasis of ugly faces
woke up from their sleep
and saw the destroyed woods and
the scared beasts and birds.
5.58.110 அ
5.58.110 ஆ
5.58.110 இ
5.58.110 ஈ
மாம் ச த்ருஷ்ட்வா வநே தஸ்மிந்
ஸமாகம்ய ததஸ்தத: ।
தாஸ்ஸமப்யாகதா: க்ஷிப்ரம்
ராவணாயாசசக்ஷிரே ॥
māṃ ca dṛṣṭvā vanē tasmin
samāgamya tatastataḥ ।
tāssamabhyāgatāḥ kṣipram
rāvaṇāyācacakṣirē ॥
Seeing me in that Vana, they gathered together
and went immediately to Rāvaṇa and reported:
5.58.111 அ
5.58.111 ஆ
5.58.111 இ
5.58.111 ஈ
ராஜந்வநமிதம் துர்கம்
தவ பக்நம் துராத்மநா ।
வாநரேண ஹ்யவிஜ்ஞாய
தவ வீர்யம் மஹாபல ॥
rājanvanamidaṃ durgam
tava bhagnaṃ durātmanā ।
vānarēṇa hyavijñāya
tava vīryaṃ mahābala ॥
O King of immense strength!
Your impenetrable Vana is destroyed
by a wretched Vānara, who
obviously, knows the least about your power!
5.58.112 அ
5.58.112 ஆ
5.58.112 இ
5.58.112 ஈ
துர்புத்தேஸ்தஸ்ய ராஜேந்த்ர
தவ விப்ரியகாரிண: ।
வதமாஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம்
யதாஸௌ விலயம் வ்ரஜேத் ॥
durbuddhēstasya rājēndra
tava vipriyakāriṇaḥ ।
vadhamājñāpaya kṣipram
yathāsau vilayaṃ vrajēt ॥
O king of kings! Order immediately
the death of the scoundrel
who dare cause displeasure to you;
he should be met with the ultimate destruction!
5.58.113 அ
5.58.113 ஆ
5.58.113 இ
5.58.113 ஈ
தச்ச்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்ரேண
விஸ்ருஷ்டா ப்ருஸதுர்ஜயா: ।
ராக்ஷஸா: கிங்கரா நாம
ராவணஸ்ய மநோநுகா: ॥
tacchrutvā rākṣasēndrēṇa
visṛṣṭā bhṛṡadurjayāḥ ।
rākṣasāḥ kiṅkarā nāma
rāvaṇasya manōnugāḥ ॥
On hearing about it, the King of Rākshasas
sent Rākshasas known as Kiṅkaras
who are quite invincible and
whose second nature is to obey Rāvaṇa to the letter.
5.58.114 அ
5.58.114 ஆ
5.58.114 இ
5.58.114 ஈ
தேஷாமஸீதிஸாஹஸ்ரம்
ஸூலமுத்கரபாணிநாம் ।
மயா தஸ்மிந்வநோத்தேஸே
பரிகேண நிஷூதிதம் ॥
tēṣāmaṡītisāhasram
ṡūlamudgarapāṇinām ।
mayā tasminvanōddēṡē
parighēṇa niṣūditam ॥
Eighty thousands of them,
who were wielding spears and Mudgaras
were killed by me in that Vana area with a Parigha.
5.58.115 அ
5.58.115 ஆ
5.58.115 இ
5.58.115 ஈ
தேஷாம் து ஹதஸேஷா யே
தே கத்வா லகுவிக்ரமா: ।
நிஹதம் ச மஹத்ஸைந்யம்
ராவணாயாசசக்ஷிரே ॥
tēṣāṃ tu hataṡēṣā yē
tē gatvā laghuvikramāḥ ।
nihataṃ ca mahatsainyam
rāvaṇāyācacakṣirē ॥
The few who escaped from being killed,
went making fast strides to Rāvaṇa and told him
of the destruction of the mighty force.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends