Sundara Kaanda Sarga 58 Continues

5.58.116 அ
5.58.116 ஆ
5.58.116 இ
5.58.116 ஈ
5.58.117 அ
5.58.117 ஆ
ததோ மே புத்திருத்பந்நா
சைத்யப்ராஸாதமாக்ரமம் ।
தத்ரஸ்தாந்ராக்ஷஸாந் ஹத்வா
ஸதம் ஸ்தம்பேந வை புந: ।
லலாமபூதோ லங்காயா:
ஸ வை வித்வம்ஸிதோ மயா ॥
tatō mē buddhirutpannā
caityaprāsādamākramam ।
tatrasthānrākṣasān hatvā
ṡataṃ stambhēna vai punaḥ ।
lalāmabhūtō laṅkāyāḥ
sa vai vidhvaṃsitō mayā ॥
Then I felt like taking over
the lofty house of worship.
Grabbing its pillar, I killed another
one hundred Rākshasas who were there.
That iconic building was then
completely destroyed by me.
5.58.117 இ
5.58.117 ஈ
5.58.118 அ
5.58.118 ஆ
தத: ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஸுதம்
ஜம்புமாலிநமாதிஸத் ।
ராக்ஷஸைர்பஹுபிஸ்ஸார்தம்
கோரரூபைர்பயாநகை: ॥
tataḥ prahastasya sutam
jambumālinamādiṡat ।
rākṣasairbahubhissārdham
ghōrarūpairbhayānakaiḥ ॥
Then (he) sent Jambumāli, the son of Prahasta,
along with many frightful Rākshasas of dreadful form.
5.58.118 இ
5.58.118 ஈ
5.58.119 அ
5.58.119 ஆ
தம் மஹாபலஸம்பந்நம்
ராக்ஷஸம் ரணகோவிதம் ।
பரிகேணாதிகோரேண
ஸூதயாமி ஸஹாநுகம் ॥
taṃ mahābalasampannam
rākṣasaṃ raṇakōvidam ।
parighēṇātighōrēṇa
sūdayāmi sahānugam ॥
Then I killed that Rākshasa,
who was quite skilled in fight and
was endowed with great strength,
along with those who followed him.
5.58.119 இ
5.58.119 ஈ
5.58.120 அ
5.58.120 ஆ
தச்ச்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்து
மந்த்ரிபுத்த்ராந்மஹாபலாந் ।
பதாதிபலஸம்பந்நாந்
ப்ரேஷயாமாஸ ராவண: ॥
tacchrutvā rākṣasēndrastu
mantriputtrānmahābalān ।
padātibalasampannān
prēṣayāmāsa rāvaṇaḥ ॥
On hearing about it,
Rāvaṇa, the lord of Rākshasas sent
the sons of ministers of great strength
reinforced by a company of infantry.
5.58.120 இ
5.58.120 ஈ
5.58.121 அ
5.58.121 ஆ
5.58.121 இ
5.58.121 ஈ
பரிகேணைவ தாந் ஸர்வாந்
நயாமி யமஸாதநம் ।
மந்த்ரிபுத்த்ராந்ஹதாந்ச்ச்ருத்வா
ஸமரேऽலகுவிக்ரமாந் ।
பஞ்ச ஸேநாக்ரகாச்ச்ரூராந்
ப்ரேஷயாமாஸ ராவண: ॥
parighēṇaiva tān sarvān
nayāmi yamasādanam ।
mantriputtrānhatāncchṛtvā
samarē'laghuvikramān ।
pańca sēnāgragācchrūrān
prēṣayāmāsa rāvaṇaḥ ॥
I have sent all of them to
the abode of Yama with the same Parigha.
On hearing that the sons of the ministers
who were extremely deft in fight were killed,
Rāvaṇa sent five brave army chiefs.
5.58.122 அ
5.58.122 ஆ
5.58.122 இ
5.58.122 ஈ
5.58.123 அ
5.58.123 ஆ
தாநஹம் ஸஹஸைந்யாந்வை
ஸர்வாநேவாப்யஸூதயம் ।
தத: புநர்தஸக்ரீவ:
புத்ரமக்ஷம் மஹாபலம் ।
பஹுபீ ராக்ஷஸைஸ்ஸார்தம்
ப்ரேஷயாமாஸ ராவண: ॥
tānahaṃ sahasainyānvai
sarvānēvābhyasūdayam ।
tataḥ punardaṡagrīvaḥ
putramakṣaṃ mahābalam ।
bahubhī rākṣasaissārdham
prēṣayāmāsa rāvaṇaḥ ॥
I have destroyed all of them and their armies.
Again, Rāvaṇa, the Ten-necked one
sent his mighty strong son Aksha
along with many Rākshasas.
5.58.123 இ
5.58.123 ஈ
5.58.124 அ
5.58.124 ஆ
5.58.124 இ
5.58.124 ஈ
தம் து மந்தோதரீபுத்த்ரம்
குமாரம் ரணபண்டிதம் ।
ஸஹஸா கம் ஸமுத்க்ராந்தம்
பாதயோஸ்ச க்ருஹீதவாந் ।
சர்மாஸிநம் ஸதகுணம்
ப்ராமயித்வா வ்யபேஷயம் ॥
taṃ tu mandōdarīputtram
kumāraṃ raṇapaṇḍitam ।
sahasā khaṃ samutkrāntam
pādayōṡca gṛhītavān ।
carmāsinaṃ ṡataguṇam
bhrāmayitvā vyapēṣayam ॥
Then that young man, son of Mandōdari,
an expert in fight, leaped into the sky instantly,
armed with a sword and shield.
I grabbed him by the feet and
whirled him a hundred times and killed him.
To be continued
Sundara Kaanda Sarga 58 Continues5.58.125 அ
5.58.125 ஆ
5.58.125 இ
5.58.125 ஈ
5.58.126 அ
5.58.126 ஆ
தமக்ஷமாகதம் பக்நம்
நிஸம்ய ஸ தஸாநந: ।
தத இந்த்ரஜிதம் நாம
த்விதீயம் ராவணஸ்ஸுதம் ।
வ்யாதிதேஸ ஸுஸம்க்ருத்தோ
பலிநம் யுத்ததுர்மதம் ॥
tamakṣamāgataṃ bhagnam
niṡamya sa daṡānanaḥ ।
tata indrajitaṃ nāma
dvitīyaṃ rāvaṇassutam ।
vyādidēṡa susaṃkṛddhō
balinam yuddhadurmadam ॥
On hearing that Aksha was killed in fight,
the Ten-faced Rāvaṇa was outraged and
sent his other son, Indrajit by name,
a strong and ferocious fighter.
5.58.126 இ
5.58.126 ஈ
5.58.127 அ
5.58.127 ஆ
தச்சாப்யஹம் பலம் ஸர்வம்
தம் ச ராக்ஷஸபுங்கவம் ।
நஷ்டௌஜஸம் ரணே க்ருத்வா
பரம் ஹர்ஷமுபாகமம் ॥
taccāpyahaṃ balaṃ sarvam
taṃ ca rākṣasapuṅgavam ।
naṣṭaujasaṃ raṇē kṛtvā
paraṃ harṣamupāgamam ॥
I was only extremely excited
to bring the power of that army
and that of the bull among Rākshasas
to naught in that combat.
5.58.127 இ
5.58.127 ஈ
5.58.128 அ
5.58.128 ஆ
மஹதாபி மஹாபாஹு:
ப்ரத்யயேந மஹாபல: ।
ப்ரேஷிதோ ராவணேநைவ
ஸஹ வீரைர்மதோத்கடை: ॥
mahatāpi mahābāhuḥ
pratyayēna mahābalaḥ ।
prēṣitō rāvaṇēnaiva
saha vīrairmadōtkaṭaiḥ ॥
For it was with great confidence that Rāvaṇa
had dispatched him of the
mighty arm and immense strength
along with a force which was
swollen with the pride of its strength.
5.58.128 இ
5.58.128 ஈ
5.58.129 அ
5.58.129 ஆ
ஸோऽவிஷஹ்யம் ஹி மாம் புத்த்வா
ஸ்வம் பலம் சாவமர்திதம் ।
ப்ராஹ்மணாஸ்த்ரேண ஸ து மாம்
ப்ராபத்நாச்சாதிவேகித: ॥
sō'viṣahyaṃ hi māṃ buddhvā
svaṃ balaṃ cāvamarditam ।
brāhmaṇāstrēṇa sa tu mām
prābadhnācchātivēgitaḥ ॥
Finding that I was invincible, and
that his forces were completely beaten up,
he quickly bound me with Brahma’s Astra.
5.58.129 இ
5.58.129 ஈ
5.58.130 அ
5.58.130 ஆ
ரஜ்ஜுபிஸ்சாபிபத்நந்தி
ததோ மாம் தத்ர ராக்ஷஸா: ।
ராவணஸ்ய ஸமீபம் ச
க்ருஹீத்வா மாமுபாநயந் ॥
rajjubhiṡcābhibadhnanti
tatō māṃ tatra rākṣasāḥ ।
rāvaṇasya samīpaṃ ca
gṛhītvā māmupānayan ॥
Then the Rākshasas there tied me up with ropes
and took me to the presence of Rāvaṇa.
5.58.130 இ
5.58.130 ஈ
5.58.131 அ
5.58.131 ஆ
த்ருஷ்ட்வா ஸம்பாஷிதஸ்சாஹம்
ராவணேந துராத்மநா ।
ப்ருஷ்டஸ்ச லங்காகமநம்
ராக்ஷஸாநாம் ச தம் வதம் ॥
dṛṣṭvā sambhāṣitaṡcāham
rāvaṇēna durātmanā ।
pṛṣṭaṡca laṅkāgamanam
rākṣasānāṃ ca taṃ vadham ॥
Then the evil-minded Rāvaṇa
looked at me and spoke to me,
asking why I came to Laṅkā and
questioning why I killed the Rākshasas.
5.58.131 இ
5.58.131 ஈ
தத்ஸர்வம் ச மயா தத்ர
ஸீதார்தமிதி ஜல்பிதம் ॥
tatsarvaṃ ca mayā tatra
sītārthamiti jalpitam ॥
I told him that it was all done for Seetā’s sake.
5.58.132 அ
5.58.132 ஆ
5.58.132 இ
5.58.132 ஈ
அஸ்யாஹம் தர்ஸநாகாங்க்ஷீ
ப்ராப்தஸ்த்வத்பவநம் விபோ ।
மாருதஸ்யௌரஸ: புத்ரோ
வாநரோ ஹநுமாநஹம் ॥
asyāhaṃ darṡanākāṅkṣī
prāptastvadbhavanaṃ vibhō ।
mārutasyaurasaḥ putrō
vānarō hanumānaham ॥
I came to your abode, O Lord, trying to find her.
I am a Vānara, my name is Hanumān
and I am born from the seed of Vāyu.
5.58.133 அ
5.58.133 ஆ
5.58.133 இ
5.58.133 ஈ
ராமதூதம் ச மாம் வித்தி
ஸுக்ரீவஸசிவம் கபிம் ।
ஸோऽஹம் தூத்யேந ராமஸ்ய
த்வத்ஸகாஸமிஹாகத: ॥
rāmadūtaṃ ca māṃ viddhi
sugrīvasacivaṃ kapim ।
sō'haṃ dūtyēna rāmasya
tvatsakāṡamihāgataḥ ॥
Know that I, a Vānara, am the envoy of Rāma
and the minister of Sugreeva.
I came here to your presence
to deliver a message from Rāma.
5.58.134 அ
5.58.134 ஆ
5.58.134 இ
5.58.134 ஈ
ஸுக்ரீவஸ்ச மஹாதேஜா:
ஸ த்வாம் குஸலமப்ரவீத் ।
தர்மார்தகாமஸஹிதம்
ஹிதம் பத்யமுவாச ச ॥
sugrīvaṡca mahātējāḥ
sa tvāṃ kuṡalamabravīt ।
dharmārthakāmasahitam
hitaṃ pathyamuvāca ca ॥
The immensely powerful Sugreeva sends you his greetings
and a message that is for your good
and that augurs Dharma, Artha as well as Kāma.
5.58.135 அ
5.58.135 ஆ
5.58.135 இ
5.58.135 ஈ
வஸதோ ருஸ்யமூகே மே
பர்வதே விபுலத்ருமே ।
ராகவோ ரணவிக்ராந்தோ
மித்த்ரத்வம் ஸமுபாகத: ॥
vasatō ṛṡyamūkē mē
parvatē vipuladrumē ।
rāghavō raṇavikrāntō
mittratvaṃ samupāgataḥ ॥
Rāghava the doughty warrior became friends with me
when I was living on the Ṛshyamūka mountain
that has a dense cover of trees.
5.58.136 அ
5.58.136 ஆ
5.58.136 இ
5.58.136 ஈ
தேந மே கதிதம் ராஜ்ஞா
பார்யா மே ரக்ஷஸா ஹ்ருதா ।
தத்ர ஸாஹாய்யமஸ்மாகம்
கார்யம் ஸர்வாத்மநா த்வயா ॥
tēna mē kathitaṃ rājńā
bhāryā mē rakṣasā hṛtā ।
tatra sāhāyyamasmākam
kāryaṃ sarvātmanā tvayā ॥
I was told by that king that his
wife was abducted by a Rākshasa and that
he needs every help that I can render him.
5.58.137 அ
5.58.137 ஆ
5.58.137 இ
5.58.137 ஈ
மயா ச கதிதம் தஸ்மை
வாலிநஸ்ச வதம் ப்ரதி ।
தத்ர ஸாஹாய்யஹேதோர்மே
ஸமயம் கர்துமர்ஹஸி ॥
mayā ca kathitaṃ tasmai
vālinaṡca vadhaṃ prati ।
tatra sāhāyyahētōrmē
samayaṃ kartumarhasi ॥
I also told him about the need to kill Vāli and
that he should give his word that
he would help me in that regard.
5.58.138 அ
5.58.138 ஆ
5.58.138 இ
5.58.138 ஈ
5.58.139 அ
5.58.139 ஆ
5.58.139 இ
5.58.139 ஈ
வாலிநா ஹ்ருதராஜ்யேந
ஸுக்ரீவேண மஹாப்ரபு: ।
சக்ரேऽக்நிஸாக்ஷிகம் ஸக்யம்
ராகவஸ்ஸஹ லக்ஷ்மண: ।
தேந வாலிநமுத்பாட்ய
ஸரேணைகேந ஸம்யுகே ।
வாநராணாம் மஹாராஜ:
க்ருதஸ்ஸ ப்லவதாம் ப்ரபு: ॥
vālinā hṛtarājyēna
sugrīvēṇa mahāprabhuḥ ।
cakrē'gnisākṣikaṃ sakhyam
rāghavassaha lakṣmaṇaḥ ।
tēna vālinamutpāṭya
ṡarēṇaikēna saṃyugē ।
vānarāṇāṃ mahārājaḥ
kṛtassa plavatāṃ prabhuḥ ॥
[With fire for a witness,
that mighty lord Rāghava, along with Lakshmaṇa,
sealed a compact of friendship with Sugreeva,
who had been deprived of his kingdom by Vali.
Then Vāli was killed by him
in a fight with a single arrow,
and (Sugreeva), the leader of Vānaras,
was made the supreme king of the Vānaras.]
5.58.140 அ
5.58.140 ஆ
5.58.140 இ
5.58.140 ஈ
தஸ்ய ஸாஹாய்யமஸ்மாபி:
கார்யம் ஸர்வாத்மநா த்விஹ ।
தேந ப்ரஸ்தாபிதஸ்துப்யம்
ஸமீபமிஹ தர்மத: ॥
tasya sāhāyyamasmābhiḥ
kāryaṃ sarvātmanā tviha ।
tēna prasthāpitastubhyam
samīpamiha dharmataḥ ॥
Now, it is our turn to help him by all means.
That is why, rightly so, (Hanumān)
has been sent to your presence.
5.58.141 அ
5.58.141 ஆ
5.58.141 இ
5.58.141 ஈ
க்ஷிப்ரமாநீயதாம் ஸீதா
தீயதாம் ராகவாய ச ।
யாவந்ந ஹரயோ வீரா
விதமந்தி பலம் தவ ॥
kṣipramānīyatāṃ sītā
dīyatāṃ rāghavāya ca ।
yāvanna harayō vīrā
vidhamanti balaṃ tava ॥
You must quickly bring Seetā and
hand her over to Rāghava, before the
Vānara Veeras exterminate your armies.
5.58.142 அ
5.58.142 ஆ
5.58.142 இ
5.58.142 ஈ
வாநராணாம் ப்ரபாவோ ஹி
ந கேந விதித: புரா ।
தேவதாநாம் ஸங்காஸம் ச
யே கச்சந்தி நிமந்த்ரிதா: ॥
vānarāṇāṃ prabhāvō hi
na kēna viditaḥ purā ।
dēvatānāṃ saṅkāṡaṃ ca
yē gacchanti nimantritāḥ ॥
Who does not know the power of the Vānaras
who would dare go (attacking)
even the Dēvas, when commanded so?
5.58.143 அ
5.58.143 ஆ
5.58.143 இ
5.58.143 ஈ
இதி வாநரராஜஸ்த்வாம்
ஆஹேத்யபிஹிதோ மயா ।
மாமைக்ஷத தத: க்ருத்த:
சக்ஷுஷா ப்ரதஹந்நிவ ॥
iti vānararājastvām
āhētyabhihitō mayā ।
māmaikṣata tataḥ kruddhaḥ
cakṣuṣā pradahanniva ॥
When I told him that this is the
message of the king of Vānaras to him,
he was outraged and looked at me
as if he would burn me off with his eyes.
5.58.144 அ
5.58.144 ஆ
5.58.144 இ
5.58.144 ஈ
தேந வத்யோऽஹமாஜ்ஞப்தோ
ரக்ஷஸா ரௌத்ரகர்மணா ।
மத்ப்ரபாவமவிஜ்ஞாய
ராவணேந துராத்மநா ॥
tēna vadhyō'hamājńaptō
rakṣasā raudrakarmaṇā ।
matprabhāvamavijńāya
rāvaṇēna durātmanā ॥
Not knowing my power, Rāvaṇa,
the evil-minded Rākshasa of dreadful deeds,
ordered that I be killed.
5.58.145 அ
5.58.145 ஆ
5.58.145 இ
5.58.145 ஈ
ததோ விபீஷணோ நாம
தஸ்ய ப்ராதா மஹாமதி: ।
தேந ராக்ஷஸராஜோऽஸௌ
யாசிதோ மம காரணாத் ॥
tatō vibhīṣaṇō nāma
tasya bhrātā mahāmatiḥ ।
tēna rākṣasarājō'sau
yācitō mama kāraṇāt ॥
Then his sagacious brother, Vibheeshaṇa by name,
pleaded with the king of Rākshasas for my sake.
5.58.146 அ
5.58.146 ஆ
5.58.146 இ
5.58.146 ஈ
நைவம் ராக்ஷஸஸார்தூல
த்யஜ்யதாமேஷ நிஸ்சய: ।
ராஜஸாஸ்த்ரவ்யபேதோ ஹி
மார்க: ஸம்ஸேவ்யதே த்வயா ॥
naivaṃ rākṣasaṡārdūla
tyajyatāmēṣa niṡcayaḥ ।
rājaṡāstravyapētō hi
mārgaḥ saṃsēvyatē tvayā ॥
O tiger among Rākshasas!
This must not be done, retract your decision;
you surely observe the canons
of stately affairs, do you not?
5.58.147 அ
5.58.147 ஆ
5.58.147 இ
5.58.147 ஈ
தூதவத்யா ந த்ருஷ்டா ஹி
ராஜஸாஸ்த்ரேஷு ராக்ஷஸ ।
தூதேந வேதிதவ்யம் ச
யதார்தம் ஹிதவாதிநா ॥
dūtavadhyā na dṛṣṭā hi
rājaṡāstrēṣu rākṣasa ।
dūtēna vēditavyaṃ ca
yathārthaṃ hitavādinā ॥
No canon of polity can be seen
sanctioning the killing of a messenger.
The role of a messenger, who works
only towards the best outcome,
is only to convey the message exactly as it is.
5.58.148 அ
5.58.148 ஆ
5.58.148 இ
5.58.148 ஈ
ஸுமஹத்யபராதேऽபி
தூதஸ்யாதுலவிக்ரம ।
விரூபகரணம் த்ருஷ்டம்
ந வதோऽஸ்தீதி ஸாஸ்த்ரத: ॥
sumahatyaparādhē'pi
dūtasyātulavikrama ।
virūpakaraṇaṃ dṛṣṭam
na vadhō'stīti ṡāstrataḥ ॥
Regardless of how grave the offence is,
O you of measureless prowess,
only disfiguring, and not killing,
can be seen to be sanctioned by the canons
as a punishment to an envoy!
5.58.149 அ
5.58.149 ஆ
5.58.149 இ
5.58.149 ஈ
விபீஷணேநைவமுக்தோ
ராவணஸ்ஸந்திதேஸ தாந் ।
ராக்ஷஸாநேததேவாஸ்ய
லாங்கூலம் தஹ்யதாமிதி ॥
vibhīṣaṇēnaivamuktō
rāvaṇassandidēṡa tān ।
rākṣasānētadēvāsya
lāṅgūlaṃ dahyatāmiti ॥
Thus advised by Vibheeshaṇa,
Rāvaṇa ordered the Rākshasas,
‘Let this tail of his be burnt!’
5.58.150 அ
5.58.150 ஆ
5.58.150 இ
5.58.150 ஈ
ததஸ்தஸ்ய வச: ஸ்ருத்வா
மம புச்சம் ஸமந்தத: ।
வேஷ்டிதம் ஸணவல்கைஸ்ச
ஜீர்ணை: கார்பாஸஜை: படை: ॥
tatastasya vacaḥ ṡrutvā
mama pucchaṃ samantataḥ ।
vēṣṭitaṃ ṡaṇavalkaiṡca
jīrṇaiḥ kārpāsajaiḥ paṭaiḥ ॥
As soon as those words of his were heard,
my tail was wrapped all over
with hempen cord and cotton rags.
5.58.151 அ
5.58.151 ஆ
5.58.151 இ
5.58.151 ஈ
5.58.152 அ
5.58.152 ஆ
ராக்ஷஸா: ஸித்தஸந்நாஹா:
ததஸ்தே சண்டவிக்ரமா: ।
ததாऽதஹ்யந்த மே புச்சம்
நிக்நந்த: காஷ்டமுஷ்டிபி: ।
பத்தஸ்ய பஹுபி: பாஸை:
யந்த்ரிதஸ்ய ச ராக்ஷஸை: ॥
rākṣasāḥ siddhasannāhāḥ
tatastē caṇḍavikramāḥ ।
tadā'dahyanta mē puccham
nighnantaḥ kāṣṭhamuṣṭibhiḥ ।
baddhasya bahubhiḥ pāṡaiḥ
yantritasya ca rākṣasaiḥ ॥
The Rākshasas of fierce prowess
who were more than ready,
tied me down with a rope and
set fire to my tail and assaulted me
with clenched fists and sticks.
5.58.152 இ
5.58.152 ஈ
5.58.153 அ
5.58.153 ஆ
ததஸ்தே ராக்ஷஸாஸ்ஸூரா
பத்தம் மாமக்நிஸம்வ்ருதம் ।
அகோஷயந்ராஜமார்கே
நகரத்வாரமாகதா: ॥
tatastē rākṣasāṡṡūrā
baddhaṃ māmagnisaṃvṛtam ।
aghōṣayanrājamārgē
nagaradvāramāgatāḥ ॥
Then those valorous Rākshasas took me,
bound (by the ropes) and enveloped by fire as I was,
to the gateway of the city
through the royal pathways announcing (my offence).
5.58.153 இ
5.58.153 ஈ
5.58.154 அ
5.58.154 ஆ
5.58.154 இ
5.58.154 ஈ
ததோऽஹம் ஸுமஹத்ரூபம்
ஸம்க்ஷிப்ய புநராத்மந: ।
விமோசயித்வா தம் பந்தம்
ப்ரக்ருதிஸ்த: ஸ்தித: புந: ।
ஆயஸம் பரிகம் க்ருஹ்ய
தாநி ரக்ஷாம்ஸ்யஸூதயம் ॥
tatō'haṃ sumahadrūpam
saṃkṣipya punarātmanaḥ ।
vimōcayitvā taṃ bandham
prakṛtisthaḥ sthitaḥ punaḥ ।
āyasaṃ parighaṃ gṛhya
tāni rakṣāṃsyasūdayam ॥
Then I shrunk again my huge body,
relieved myself of the bonds,
and regained my natural size.
Seizing an iron Parigha,
I slaughtered those Rākshasas.
5.58.155 அ
5.58.155 ஆ
5.58.155 இ
5.58.155 ஈ
5.58.156 அ
5.58.156 ஆ
ததஸ்தந்நகரத்வாரம்
வேகேநாப்லுதவாநஹம் ।
புச்சேந ச ப்ரதீப்தேந
தாம் புரீம் ஸாட்டகோபுராம் ।
தஹாம்யஹமஸம்ப்ராந்தோ
யுகாந்தாக்நிரிவ ப்ரஜா: ॥
tatastannagaradvāram
vēgēnāplutavānaham ।
pucchēna ca pradīptēna
tāṃ purīṃ sāṭṭagōpurām ।
dahāmyahamasaṃbhrāntō
yugāntāgniriva prajāḥ ॥
Leaping swiftly on to the top of the gateway of the city,
I burnt down that city and all its towers and ramparts
with my blazing tail, like the conflagration of
the worlds’ dissolution does all the creatures.
5.58.156 இ
5.58.156 ஈ
5.58.157 அ
5.58.157 ஆ
விநஷ்டா ஜாநகீ வ்யக்தம்
ந ஹ்யதக்த: ப்ரத்ருஸ்யதே ।
லங்காயாம் கஸ்சிதுத்தேஸ:
ஸர்வா பஸ்மீக்ருதா புரீ ॥
vinaṣṭā jānakī vyaktam
na hyadagdhaḥ pradṛṡyatē ।
laṅkāyāṃ kaṡciduddhēṡaḥ
sarvā bhasmīkṛtā purī ॥
‘Jānaki must have perished without a doubt,
for there was no part of the city
that had not been burnt down as far as I could see,
with the entire city reduced to ashes.’
5.58.157 இ
5.58.157 ஈ
5.58.158 அ
5.58.158 ஆ
தஹதா ச மயா லங்காம்
தக்தா ஸீதா ந ஸம்ஸய: ।
ராமஸ்ய ஹி மஹத்கார்யம்
மயேதம் விததீக்ருதம் ॥
dahatā ca mayā laṅkām
dagdhā sītā na saṃṡayaḥ ।
rāmasya hi mahatkāryam
mayēdaṃ vitathīkṛtam ॥
‘With Laṅkā burnt down by me,
Seetā must have also been burnt without a doubt.
The great mission of Rāma is ruined by me.’
5.58.158 இ
5.58.158 ஈ
5.58.159 அ
5.58.159 ஆ
5.58.159 இ
5.58.159 ஈ
இதி ஸோகஸமாவிஷ்ட:
சிந்தாமஹமுபாகத: ।
அதாஹம் வாசமஸ்ரௌஷம்
சாரணாநாம் ஸுபாக்ஷராம் ।
ஜாநகீ ந ச தக்தேதி
விஸ்மயோதந்தபாஷிணாம் ॥
iti ṡōkasamāviṣṭaḥ
cintāmahamupāgataḥ ।
athāhaṃ vācamaṡrauṣam
cāraṇānāṃ ṡubhākṣarām ।
jānakī na ca dagdhēti
vismayōdantabhāṣiṇām ॥
I was overwhelmed by grief with that worry.
Just then, I heard the words,
each syllable of which was so pleasing to hear,
uttered by Cāraṇas in their amazement,
‘Jānaki is not burnt!’
5.58.160 அ
5.58.160 ஆ
5.58.160 இ
5.58.160 ஈ
ததோ மே புத்திருத்பந்நா
ஸ்ருத்வா தாமத்புதாம் கிரம் ।
அதக்தா ஜாநகீத்யேவம்
நிமித்தைஸ்சோபலக்ஷிதா ॥
tatō mē buddhirutpannā
ṡrutvā tāmadbhutāṃ giram ।
adagdhā jānakītyēvam
nimittaiṡcōpalakṣitā ॥
On hearing those wonderful words,
I felt confident that Jānaki was not burnt,
and the good omens reaffirmed the same.
5.58.161 அ
5.58.161 ஆ
5.58.161 இ
5.58.161 ஈ
தீப்யமாநே து லாங்கூலே
ந மாம் தஹதி பாவக: ।
ஹ்ருதயம் ச ப்ரஹ்ருஷ்டம் மே
வாதாஸ்ஸுரபிகந்திந: ॥
dīpyamānē tu lāṅgūlē
na māṃ dahati pāvakaḥ ।
hṛdayaṃ ca prahṛṣṭaṃ mē
vātāssurabhigandhinaḥ ॥
Though my tail was blazing, the fire did not burn me;
my heart was also at ease and filled with joy,
and the wind too carried a sweet fragrance.
5.58.162 அ
5.58.162 ஆ
5.58.162 இ
5.58.162 ஈ
தைர்நிமித்தைஸ்ச த்ருஷ்டாதை:
காரணைஸ்ச மஹாகுணை: ।
ருஷிவாக்யைஸ்ச ஸித்தார்தை:
அபவம் ஹ்ருஷ்டமாநஸ: ॥
tairnimittaiṡca dṛṣṭāthaiḥ
kāraṇaiṡca mahāguṇaiḥ ।
ṛṣivākyaiṡca siddhārthaiḥ
abhavaṃ hṛṣṭamānasaḥ ॥
I was in high spirits again
because of those omens that
had always proved to be right,
and the many and weighty reasons
why it could not have been any different,
and the words of the sages which always come true.
5.58.163 அ
5.58.163 ஆ
5.58.163 இ
5.58.163 ஈ
5.58.163 உ
5.58.163 ஊ
புநர்த்ருஷ்ட்வா ச வைதேஹீம்
விஸ்ருஷ்டஸ்ச தயா புந: ।
தத: பர்வதமாஸாத்ய
தத்ராரிஷ்டமஹம் புந: ।
ப்ரதிப்லவநமாரேபே
யுஷ்மத்தர்ஸநகாம்க்ஷயா ॥
punardṛṣṭvā ca vaidēhīm
visṛṣṭaṡca tayā punaḥ ।
tataḥ parvatamāsādya
tatrāriṣṭamahaṃ punaḥ ।
pratiplavanamārēbhē
yuṣmaddharṡanakāṃkṣayā ॥
I visited Vaidēhi again and took leave of her.
Then I went to the Arishṭa mountain and
started my return flight, eager to see you.
5.58.164 அ
5.58.164 ஆ
5.58.164 இ
5.58.164 ஈ
தத: பவநசந்த்ரார்க
ஸித்தகந்தர்வஸேவிதம் ।
பந்தாநமஹமாக்ரம்ய
பவதோ த்ருஷ்டவாநிஹ ॥
tataḥ pavanacandrārka
siddhagandharvasēvitam ।
panthānamahamākramya
bhavatō dṛṣṭavāniha ॥
Taking the path which is also the path that
the wind, the sun, the moon, the Siddhas
and the Gandharvas take, here I am, seeing you.
5.58.165 அ
5.58.165 ஆ
5.58.165 இ
5.58.165 ஈ
ராகவஸ்ய ப்ரபாவேண
பவதாம் சைவ தேஜஸா ।
ஸுக்ரீவஸ்ய ச கார்யார்தம்
மயா ஸர்வமநுஷ்டிதம் ॥
rāghavasya prabhāvēṇa
bhavatāṃ caiva tējasā ।
sugrīvasya ca kāryārtham
mayā sarvamanuṣṭhitam ॥
All this was done by me because of
the greatness of Rāghava and the power of all of you
in order to accomplish the mission of Sugreeva.
5.58.166 அ
5.58.166 ஆ
5.58.166 இ
5.58.166 ஈ
ஏதத்ஸர்வம் மயா தத்ர
யதாவதுபபாதிதம் ।
அத்ர யந்ந க்ருதம் ஸேஷம்
தத்ஸர்வம் க்ரியதாமிதி ॥
ētatsarvaṃ mayā tatra
yathāvadupapāditam ।
atra yanna kṛtaṃ ṡēṣam
tatsarvaṃ kriyatāmiti ॥
All of this, I did there, as it should have been.
May all that remains to be done here, be done, henceforth.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே அஷ்டபஞ்சாஸஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē aṣṭapańcāṡassargaḥ॥
Thus concludes the fifty eighth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 13962 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends