Sundara Kaanda Sargas 59

Sundara Kaanda - Sarga 59
In this Sarga, after narrating all that he had done since he left them till he came back to them, Hanumān asks the Vānaras whether it makes sense for them to take Seetā by themselves and present her to Rāma. He tells how confident that he himself is in killing Rāvaṇa and his forces, and how confident he is in the prowess, strength and power of the other Vānaras like Jāmbavan, Sugreeva, Panasa, Neela, Mainda and Dwivida. He tells them again about the pitiable condition of Seetā. He asks them to think about what is to be done next, given her situation.
5.59.1 அ
5.59.1 ஆ
5.59.1 இ
5.59.1 ஈ
ஏததாக்யாய தத்ஸர்வம்
ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ: ।
பூயஸ்ஸமுபசக்ராம
வசநம் வக்துமுத்தரம் ॥
ētadākhyāya tatsarvam
hanumānmārutātmajaḥ ।
bhūyassamupacakrāma
vacanaṃ vaktumuttaram ॥
Thus narrating all that had happened,
Hanumān, the son of Vāyu, went on again,
to say more words, beyond what he had already said.
5.59.2 அ
5.59.2 ஆ
5.59.2 இ
5.59.2 ஈ
ஸபலோ ராகவோத்யோக:
ஸுக்ரீவஸ்ய ச ஸம்ப்ரம: ।
ஸீலமாஸாத்ய ஸீதாயா
மம ச ப்ரவணம் மந: ॥
saphalō rāghavōdyōgaḥ
sugrīvasya ca sambhramaḥ ।
ṡīlamāsādya sītāyā
mama ca pravaṇaṃ manaḥ ॥
Rāghava’s enterprise and Sugreeva’s urgency
have already borne fruit.
And having seen for myself the virtues of Seetā,
my mind is filled with devotion to her.
5.59.3 அ
5.59.3 ஆ
5.59.3 இ
5.59.3 ஈ
தபஸா நிர்தஹேல்லோகாந்
க்ருத்தோ வா நிர்தஹேதபி ।
ஸர்வதாதிப்ரவ்ருத்தோऽஸௌ
ராவணோ ராக்ஷஸாதிப: ॥
tapasā nirdahēllōkān
kṛddhō vā nirdahēdapi ।
sarvadhātipravṛddhō'sau
rāvaṇō rākṣasādhipaḥ ॥
Rāvaṇa, the lord of the Rākshasas,
is quite accomplished in every aspect.
He can burn the worlds with the power of his Tapa
and he can burn them even with his anger.
5.59.4 அ
5.59.4 ஆ
5.59.4 இ
5.59.4 ஈ
5.59.5 அ
5.59.5 ஆ
தஸ்ய தாம் ஸ்ப்ருஸதோ காத்ரம்
தபஸா ந விநாஸிதம் ।
ந ததக்நிஸிகா குர்யாத்
ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டா பாணிநா ஸதீ ।
ஜநகஸ்யாத்மஜா குர்யாத்
யத்க்ரோதகலுஷீக்ருதா ॥
tasya tāṃ spṛṡatō gātram
tapasā na vināṡitam ।
na tadagniṡikhā kuryāt
saṃspṛṣṭā pāṇinā satī ।
janakasyātmajā kuryāt
yatkrōdhakaluṣīkṛtā ॥
It was only because of his Tapa
that his body was not destroyed
even after touching her.
Not even the tongues of fire, when touched by hand,
would be as disastrous as the daughter of Janaka,
when she is taken over by wrath.
5.59.5 இ
5.59.5 ஈ
5.59.6 அ
5.59.6 ஆ
5.59.6 இ
5.59.6 ஈ
ஜாம்பவத்ப்ரமுகாந் ஸர்வாந்
அநுஜ்ஞாப்ய மஹாஹரீந் ।
அஸ்மிந்நேவம் கதே கார்யே
பவதாம் ச நிவேதிதே ।
ந்யாய்யம் ஸ்ம ஸஹ வைதேஹ்யா
த்ரஷ்டும் தௌ பார்திவாத்மஜௌ ॥
jāmbavatpramukhān sarvān
anujńāpya mahāharīn ।
asminnēvaṃ gatē kāryē
bhavatāṃ ca nivēditē ।
nyāyyaṃ sma saha vaidēhyā
draṣṭuṃ tau pārthivātmajau ॥
With all that I have relayed
to you have been what it is,
does it not make sense –
if Jāmbavan and all other
great Vānara chiefs agree to it -
to take Seetā along with us,
before we see the two princes?
5.59.7 அ
5.59.7 ஆ
5.59.7 இ
5.59.7 ஈ
அஹமேகோऽபி பர்யாப்த:
ஸராக்ஷஸகணாம் புரீம் ।
தாம் லங்காம் தரஸா ஹந்தும்
ராவணம் ச மஹாபலம் ॥
ahamēkō'pi paryāptaḥ
sarākṣasagaṇāṃ purīm ।
tāṃ laṅkāṃ tarasā hantum
rāvaṇaṃ ca mahābalam ॥
I myself, with my sheer muscle, can singlehandedly
destroy the city of Laṅkā with all its Rākshasa hordes
and also Rāvaṇa, of immense strength.
5.59.8 அ
5.59.8 ஆ
5.59.8 இ
5.59.8 ஈ
கிம் புநஸ்ஸஹிதோ வீரை:
பலவத்பி: க்ருதாத்மபி: ।
க்ருதாஸ்த்ரை: ப்லவகைஸ்ஸூரை:
பவத்பிர்விஜயைஷிபி: ॥
kiṃ punassahitō vīraiḥ
balavadbhiḥ kṛtātmabhiḥ ।
kṛtāstraiḥ plavagaiṡṡūraiḥ
bhavadbhirvijayaiṣibhiḥ ॥
Then, what is there ,to speak of,
when Veeras like you,
strong, brave and resolute Vānaras
who have mastered weapons and
are eager for victory, all join!
5.59.9 அ
5.59.9 ஆ
5.59.9 இ
5.59.9 ஈ
அஹம் து ராவணம் யுத்தே
ஸஸைந்யம் ஸபுரஸ்ஸரம் ।
ஸஹபுத்த்ரம் வதிஷ்யாமி
ஸஹோதரயுதம் யுதி ॥
ahaṃ tu rāvaṇaṃ yuddhē
sasainyaṃ sapurassaram ।
sahaputtraṃ vadhiṣyāmi
sahōdarayutaṃ yudhi ॥
I shall myself slay in battle
Rāvaṇa and his forces, his retinue,
his sons and his brothers.
5.59.10 அ
5.59.10 ஆ
5.59.10 இ
5.59.10 ஈ
5.59.11 அ
5.59.11 ஆ
ப்ராஹ்மமைந்த்ரம் ச ரௌத்ரம் ச
வாயவ்யம் வாரணம் ததா ।
யதி ஸக்ரஜிதோऽஸ்த்ராணி
துர்நிரீக்ஷாணி ஸம்யுகே ।
தாந்யஹம் விதமிஷ்யாமி
ஹநிஷ்யாமி ச ராக்ஷஸாந் ॥
brāhmamaindraṃ ca raudraṃ ca
vāyavyaṃ vāraṇaṃ tathā ।
yadi ṡakrajitō'strāṇi
durnirīkṣāṇi saṃyugē ।
tānyahaṃ vidhamiṣyāmi
haniṣyāmi ca rākṣasān ॥
I can annihilate the Rākshasas,
by easily foiling the Astras of Brahma,
Indra, Rudra, Vāyu, Varuṇa that
none can even dare look at,
if they are to be deployed by Indrajit!
5.59.11 இ
5.59.11 ஈ
5.59.12 அ
5.59.12 ஆ
5.59.12 இ
5.59.12 ஈ
பவதாமப்யநுஜ்ஞாதோ
விக்ரமோ மே ருணத்தி தம் ।
மயாதுலா விஸ்ருஷ்டா ஹி
ஸைலவ்ருஷ்டிர்நிரந்தரா ।
தேவாநபி ரணே ஹந்யாத்
கிம் புநஸ்தாந்நிஸாசராந் ॥
bhavatāmabhyanujńātō
vikramō mē ruṇaddhi tam ।
mayātulā visṛṣṭā hi
ṡailavṛṣṭirnirantarā ।
dēvānapi raṇē hanyāt
kiṃ punastānniṡācarān ॥
My prowess, with your permission,
can easily arrest him in his tracks.
My matchless and incessant downpour
of boulders can destroy even the Dēvas,
what to say of the Night-Rovers?
5.59.13 அ
5.59.13 ஆ
5.59.13 இ
5.59.13 ஈ
ஸாகரோऽப்யதியாத்வேலாம்
மந்தர: ப்ரசலேதபி ।
ந ஜாம்பவந்தம் ஸமரே
கம்பயேதரிவாஹிநீ ॥
sāgarō'pyatiyādvēlām
mandaraḥ pracalēdapi ।
na jāmbavantaṃ samarē
kampayēdarivāhinī ॥
Mandara Mountain might quiver and
oceans might cross their shorelines,
but no enemy force can shake
Jāmbavan on the battle-field.
5.59.14 அ
5.59.14 ஆ
5.59.14 இ
5.59.14 ஈ
ஸர்வராக்ஷஸஸங்காநாம்
ராக்ஷஸா யே ச பூர்வகா: ।
அலமேகோ விநாஸாய
வீரோ வாலிஸுத: கபி: ॥
sarvarākṣasasaṅghānām
rākṣasā yē ca pūrvakāḥ ।
alamēkō vināṡāya
vīrō vālisutaḥ kapiḥ ॥
The son of Vāli, the heroic Vānara
alone, is capable of destroying
the Rākshasa chiefs of all the Rākshasa hordes.
5.59.15 அ
5.59.15 ஆ
5.59.15 இ
5.59.15 ஈ
பநஸஸ்யோருவேகேந
நீலஸ்ய ச மஹாத்மந: ।
மந்தரோऽப்யவஸீர்யேத
கிம்புநர்யுதி ராக்ஷஸா: ॥
panasasyōruvēgēna
nīlasya ca mahātmanaḥ ।
mandarō'pyavaṡīryēta
kiṃpunaryudhi rākṣasāḥ ॥
The speed of Panasa’s thighs
and that of Mahātma Neela’s
can shatter even the Mandara,
what to say of Rākshasas in the battle?
5.59.16 அ
5.59.16 ஆ
5.59.16 இ
5.59.16 ஈ
ஸதேவாஸுரயக்ஷேஷு
கந்தர்வோரகபக்ஷிஷு ।
மைந்தஸ்ய ப்ரதியோத்தாரம்
ஸம்ஸத த்விவிதஸ்ய வா ॥
sadēvāsurayakṣēṣu
gandharvōragapakṣiṣu ।
maindasya pratiyōddhāram
ṡaṃsata dvividasya vā ॥
Tell me, is there any one
among Dēvas, Asuras and Yakshas, or
among Gandharvas, Uragas and Birds,
who can stand against Mainda and Dwivida in a battle?
5.59.17 அ
5.59.17 ஆ
5.59.17 இ
5.59.17 ஈ
அஸ்விபுத்ரௌ மஹாபாகௌ
ஏதௌ ப்லவகஸத்தமௌ ।
ஏதயோ: ப்ரதியோத்தாரம்
ந பஸ்யாமி ரணாஜிரே ॥
aṡviputrau mahābhāgau
ētau plavagasattamau ।
ētayōḥ pratiyōddāram
na paṡyāmi raṇājirē ॥
I cannot think of anyone who can stand in a fight
against these two, the blessed ones,
sons of the Aṡwin twins and the best among the Vānaras!
5.59.18 அ
5.59.18 ஆ
5.59.18 இ
5.59.18 ஈ
பிதாமஹவரோத்ஸேகாத்
பரமம் தர்பமாஸ்திதௌ ।
அம்ருதப்ராஸிநாவேதௌ
ஸர்வவாநரஸத்தமௌ ॥
pitāmahavarōtsēkāt
paramaṃ darpamāsthitau ।
amṛtaprāṡināvētau
sarvavānarasattamau ॥
They are held in high standing because of
the boon they received from the Grandsire.
They, who drank Amṛt, are the best among Vānaras.
5.59.19 அ
5.59.19 ஆ
5.59.19 இ
5.59.19 ஈ
அஸ்விநோர்மாநநார்தம் ஹி
ஸர்வலோகபிதாமஹ: ।
ஸர்வாவத்யத்வமதுலம்
அநயோர்தத்தவாந்புரா ॥
aṡvinōrmānanārthaṃ hi
sarvalōkapitāmahaḥ ।
sarvāvadhyatvamatulam
anayōrdattavānpurā ॥
Once upon a time, in honor of the Aṡwins,
the Grandsire of all worlds gave them
the matchless boon of immunity from death
from the hands of anyone.
5.59.20 அ
5.59.20 ஆ
5.59.20 இ
5.59.20 ஈ
வரோத்ஸேகேந மத்தௌ ச
ப்ரமத்ய மஹதீம் சமூம் ।
ஸுராணாமம்ருதம் வீரௌ
பீதவந்தௌ ப்லவங்கமௌ ॥
varōtsēkēna mattau ca
pramathya mahatīṃ camūm ।
surāṇāmamṛtaṃ vīrau
pītavantau plavaṅgamau ॥
Haughty on acquiring that boon, they subdued
the great army of the Dēvas and drank Amṛt.
5.59.21 அ
5.59.21 ஆ
5.59.21 இ
5.59.21 ஈ
ஏதாவேவ ஹி ஸங்க்ருத்தௌ
ஸவாஜிரதகுஞ்ஜராம் ।
லங்காம் நாஸயிதும் ஸக்தௌ
ஸர்வே திஷ்டந்து வாநரா: ॥
ētāvēva hi saṅkṛddhau
savājirathakuńjarām ।
laṅkāṃ nāṡayituṃ ṡaktau
sarvē tiṣṭhantu vānarāḥ ॥
Provoked and enraged, they alone
can destroy Laṅkā along with
its horses, chariots and elephants;
the other Vānaras could just stand aside and watch.
5.59.22 அ
5.59.22 ஆ
5.59.22 இ
5.59.22 ஈ
மயைவ நிஹதா லங்கா
தக்தா பஸ்மீக்ருதா புந: ।
ராஜமார்கேஷு ஸர்வத்ர
நாம விஸ்ராவிதம் மயா ॥
mayaiva nihatā laṅkā
dagdhā bhasmīkṛtā punaḥ ।
rājamārgēṣu sarvatra
nāma viṡrāvitaṃ mayā ॥
I have already destroyed Laṅkā,
burning it down and reducing it to ashes.
I proclaimed who I am, everywhere
along the royal pathways.
5.59.23 அ
5.59.23 ஆ
5.59.23 இ
5.59.23 ஈ
5.59.24 அ
5.59.24 ஆ
5.59.24 இ
5.59.24 ஈ
ஜயத்யதிபலோ ராமோ
லக்ஷ்மணஸ்ச மஹாபல: ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்ரீவோ
ராகவேணாபிபாலித: ।
அஹம் கோஸலராஜஸ்ய
தாஸ: பவநஸம்பவ: ।
ஹநுமாநிதி ஸர்வத்ர
நாம விஸ்ராவிதம் மயா ॥
jayatyatibalō rāmō
lakṣmaṇaṡca mahābalaḥ ।
rājā jayati sugrīvō
rāghavēṇābhipālitaḥ ।
ahaṃ kōsalarājasya
dāsaḥ pavanasambhavaḥ ।
hanumāniti sarvatra
nāma viṡrāvitaṃ mayā ॥
I proclaimed, ‘My name is Hanumān,
I am born from the power of Vāyu and
I am the servant of the king of Kōsala.’
I chanted, ‘Victory to the extremely powerful Rāma
and Lakshmaṇa of immense strength and
victory to the King Sugreeva,
who enjoys the protection of Rāghava!’
5.59.25 அ
5.59.25 ஆ
5.59.25 இ
5.59.25 ஈ
5.59.26 அ
5.59.26 ஆ
5.59.26 இ
5.59.26 ஈ
5.59.27 அ
5.59.27 ஆ
அஸோகவநிகாமத்யே
ராவணஸ்ய துராத்மந: ।
அதஸ்தாச்சிம்ஸுபாவ்ருக்ஷே
ஸாத்வீ கருணமாஸ்திதா ।
ராக்ஷஸீபி: பரிவ்ருதா
ஸோகஸம்தாபகர்ஸிதா ।
மேகலேகாபரிவ்ருதா
சந்த்ரலேகேவ நிஷ்ப்ரபா ।
அசிந்தயந்தீ வைதேஹீ
ராவணம் பலதர்பிதம் ॥
aṡōkavanikāmadhyē
rāvaṇasya durātmanaḥ ।
adhastācchiṃṡupāvṛkṣē
sādhvī karuṇamāsthitā ।
rākṣasībhiḥ parivṛtā
ṡōkasaṃtāpakarṡitā ।
mēghalēkhāparivṛtā
candralēk hēva niṣprabhā ।
acintayantī vaidēhī
rāvaṇaṃ baladarpitam ॥
Vaidēhi, the good lady, giving no heed
to Rāvaṇa who is haughty because of his strength,
sits at the foot of the Ṡiṃṡupa tree
in the Aṡōka pleasance of the wicked Rāvaṇa,
in a pitiable state surrounded by the Rākshasis,
worn out by grief and suffering,
lusterless like a digit of the moon
overcast by patches of clouds.
5.59.27 இ
5.59.27 ஈ
5.59.28 அ
5.59.28 ஆ
5.59.28 இ
5.59.28 ஈ
பதிவ்ரதா ச ஸுஸ்ரோணீ
அவஷ்டப்தா ச ஜாநகீ ।
அநுரக்தா ஹி வைதேஹீ
ராமம் ஸர்வாத்மநா ஸுபா ।
அநந்யசித்தா ராமே ச
பௌலோமீவ புரந்தரே ॥
pativratā ca suṡrōṇī
avaṣṭabdhā ca jānakī ।
anuraktā hi vaidēhī
rāmaṃ sarvātmanā ṡubhā ।
ananyacittā rāmē ca
paulōmīva purandarē ॥
That daughter of Janaka, of lovely Kaṭee,
a chaste and devoted wife, is kept confined there.
That princess of Vidēha has every bit
of her pure love lodged in Rāma.
She does not think about anything other than Rāma,
like the daughter of Pulōma about Indra.
5.59.29 அ
5.59.29 ஆ
5.59.29 இ
5.59.29 ஈ
ததேகவாஸஸ்ஸம்வீதா
ரஜோத்வஸ்தா ததைவ ச ।
ஸோகஸந்தாபதீநாங்கீ
ஸீதா பர்த்ருஹிதே ரதா ॥
tadēkavāsassaṃvītā
rajōdhvastā tathaiva ca ।
ṡōkasantāpadīnāṅgī
sītā bhartṛhitē ratā ॥
Wearing the same single garment, covered in dust,
burnt by grief and her every limb looking pitiable,
Seetā’s thoughts are occupied by
nothing but the welfare of her husband.
5.59.30 அ
5.59.30 ஆ
5.59.30 இ
5.59.30 ஈ
5.59.31 அ
5.59.31 ஆ
5.59.31 இ
5.59.31 ஈ
5.59.32 அ
5.59.32 ஆ
ஸா மயா ராக்ஷஸீமத்யே
தர்ஜ்யமாநா முஹுர்முஹு: ।
ராக்ஷஸீபிர்விரூபாபி:
த்ருஷ்டா ஹி ப்ரமதாவநே ।
ஏகவேணீதரா தீநா
பர்த்ருசிந்தாபராயணா ।
அதஸ்ஸய்யா விவர்ணாங்கீ
பத்மிநீவ ஹிமாகமே ।
ராவணாத்விநிவ்ருத்தார்தா
மர்தவ்யக்ருதநிஸ்சயா ॥
sā mayā rākṣasīmadhyē
tarjyamānā muhurmuhuḥ ।
rākṣasībhirvirūpābhiḥ
dṛṣṭā hi pramadāvanē ।
ēkavēṇīdharā dīnā
bhartṛcintāparāyaṇā ।
adhaṡ ṡayyā vivarṇāṅgī
padminīva himāgamē ।
rāvaṇādvinivṛttārthā
martavyakṛtaniṡcayā ॥
I saw her in that women’s pleasance
in the midst of the Rākshasis
who were threating her repeatedly.
Her hair braided in a single plait,
she was thinking only about her husband.
She lay on the ground with her
limbs lacking color and luster,
like a lotus vine at the onset of winter.
Resolute against Rāvaṇa’s pleadings,
she was bent upon casting away her life.
5.59.32 இ
5.59.32 ஈ
5.59.33 அ
5.59.33 ஆ
5.59.33 இ
5.59.33 ஈ
கதஞ்சிந்ம்ருகஸாபாக்ஷீ
விஸ்வாஸமுபபாதிதா ।
தத: ஸம்பாஷிதா சைவ
ஸர்வமர்தம் ச தர்ஸிதா ।
ராமஸுக்ரீவஸக்யம் ச
ஸ்ருத்வா ப்ரீதிமுபாகதா ॥
kathańcinmṛgaṡābākṣī
viṡvāsamupapāditā ।
tataḥ saṃbhāṣitā caiva
sarvamarthaṃ ca darṡitā ।
rāmasugrīvasakhyaṃ ca
ṡrutvā prītimupāgatā ॥
I could manage somehow
to make her confidence in me.
She could understand the entire mission
once I explained it to her.
She was pleased to hear about
the alliance between Rāma and Sugreeva.
5.59.34 அ
5.59.34 ஆ
5.59.34 இ
5.59.34 ஈ
5.59.34 உ
5.59.34 ஊ
நியதஸ்ஸமுதாசாரோ
பக்திர்பர்தரி சோத்தமா ।
யந்ந ஹந்தி தஸக்ரீவம்
ஸா மஹாத்மா க்ருதாகஸம் ।
நிமித்தமாத்ரம் ராமஸ்து
வதே தஸ்ய பவிஷ்யதி ॥
niyatassamudācārō
bhaktirbhartari cōttamā ।
yanna hanti daṡagrīvam
sā mahātmā kṛtāgasam ।
nimittamātraṃ rāmastu
vadhē tasya bhaviṣyati ॥
If the Ten-necked one who has committed such an offence
is not destroyed by her, a Mahātma, who adheres
to the best of the customs (with the power of her Tapa),
it is because of her supreme devotion to her husband;
and Rāma will be merely an instrument in killing him.
5.59.35 அ
5.59.35 ஆ
5.59.35 இ
5.59.35 ஈ
ஸா ப்ரக்ருத்யைவ தந்வங்கீ
தத்வியோகாச்ச கர்ஸிதா ।
ப்ரதிபத்பாடஸீலஸ்ய
வித்யேவ தநுதாம் கதா ॥
sā prakṛtyaiva tanvaṅgī
tadviyōgācca karṡitā ।
pratipatpāṭhaṡīlasya
vidyēva tanutāṃ gatā ॥
She, who is already slender by nature,
has become worn out by separation from him,
like the studies of one who habitually
devotes the dark fortnight for them.
Tradition holds that venturing on to the study of a new subject or topic during the dark fortnight of the month (from full moon to new moon) would not be as fruitful as the study in the bright fortnight.
5.59.36 அ
5.59.36 ஆ
5.59.36 இ
5.59.36 ஈ
ஏவமத்ர மஹாபாகா
ஸீதா ஸோகபராயணா ।
யதத்ர ப்ரதிகர்தவ்யம்
தத்ஸர்வமுபபாத்யதாம் ॥
ēvamatra mahābhāgā
sītā ṡōkaparāyaṇā ।
yadatra pratikartavyam
tatsarvamupapādyatām ॥
Given that such is the state of the blessed Seetā,
who is given completely to grief,
let all that needs to be done now in response, be done.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே ஏகோநஷஷ்டிதமஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē ēkōnaṣaṣṭitamassargaḥ॥
Thus concludes the fifty ninth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends