*पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य*
*निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृतेः।*
*कुतो ममाखण्डसुखानुभूतेः*
*ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥* ,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends