Sundara Kaanda Sargas 62

Sundara Kaanda - Sarga 62
In this Sarga, the Vānaras continue to drink and make merry, encouraged by Hanuman and Aṅgada. Dadhimukha who was in charge of the Vana, with the help of his guards, tries to stop him. Drunk and ecstatic about finding Seetā, the Vānaras do not heed the orders of Dadhimukha. Even Aṅgada beats up Dadhimukha, uncle of his own father. Feeling helpless, he goes, along with his guards, to report to Rāma, Lakshmaṇa and Sugreeva.
5.62.1 அ
5.62.1 ஆ
5.62.1 இ
5.62.1 ஈ
5.62.2 அ
5.62.2 ஆ
தாநுவாச ஹரிஸ்ரேஷ்டோ
ஹநுமாந்வாநரர்ஷப: ।
அவ்யக்ரமநஸோ யூயம்
மது ஸேவத வாநரா: ।
அஹமாவாரயிஷ்யாமி
யுஷ்மாகம் பரிபந்திந: ॥
tānuvāca hariṡrēṣṭhō
hanumānvānararṣabhaḥ ।
avyagramanasō yūyam
madhu sēvata vānarāḥ ।
ahamāvārayiṣyāmi
yuṣmākaṃ paripanthinaḥ ॥
Then Hanumān, the best of Vānaras,
and a bull among them, told them,
‘Go ahead and drink the liquor
as you please, without any hesitation,
I will stop anyone who tries to stop you!’
5.62.2 இ
5.62.2 ஈ
5.62.3 அ
5.62.3 ஆ
ஸ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம்
ஹரீணாம் ப்ரவரோऽங்கத: ।
ப்ரத்யுவாச ப்ரஸந்நாத்மா
பிபந்து ஹரயோ மது ॥
ṡrutvā hanumatō vākyam
harīṇāṃ pravarō'ṅgadaḥ ।
pratyuvāca prasannātmā
pibantu harayō madhu ॥
On hearing those words of Hanumān,
Aṅgada, the best of the best of Vānaras
joined him, saying in a merry tone,
‘May the Vānaras enjoy drinking!’
5.62.3 இ
5.62.3 ஈ
5.62.4 அ
5.62.4 ஆ
அவஸ்யம் க்ருதகார்யஸ்ய
வாக்யம் ஹநுமதோ மயா ।
அகார்யமபி கர்தவ்யம்
கிமங்க புநரீத்ருஸம் ॥
avaṡyaṃ kṛtakāryasya
vākyaṃ hanumatō mayā ।
akāryamapi kartavyam
kimaṅga punarīdṛṡam ॥
I must oblige whatever Hanumān asks for,
even if it is something that should not be done,
for he has accomplished his (great) mission;
then, what to say of something (as simple as) this?
5.62.4 இ
5.62.4 ஈ
5.62.5 அ
5.62.5 ஆ
அங்கதஸ்ய முகாச்ச்ருத்வா
வசநம் வாநரர்ஷபா: ।
ஸாதுஸாத்விதி ஸம்ஹ்ருஷ்டா
வாநரா: ப்ரத்யபூஜயந் ॥
aṅgadasya mukhācchrutvā
vacanaṃ vānararṣabhāḥ ।
sādhusādhviti saṃhṛṣṭā
vānarāḥ pratyapūjayan ॥
Hearing those words uttered by Aṅgada,
those bulls among Vānaras,
shouted back to him in joy,
‘Excellent, excellent!’
5.62.5 இ
5.62.5 ஈ
5.62.6 அ
5.62.6 ஆ
பூஜயித்வாங்கதம் ஸர்வே
வாநரா வாநரர்ஷபம் ।
ஜக்முர்மதுவநம் யத்ர
நதீவேக இவ த்ருமம் ॥
pūjayitvāṅgadaṃ sarvē
vānarā vānararṣabham ।
jagmurmadhuvanaṃ yatra
nadīvēga iva drumam ॥
Paying due respects to Aṅgada,
the bull among Vānaras,
all those Vānaras rushed to the Madhuvana
swiftly, like a river in spate.
5.62.6 இ
5.62.6 ஈ
5.62.7 அ
5.62.7 ஆ
5.62.7 இ
5.62.7 ஈ
தே ப்ரவிஷ்டா மதுவநம்
பாலாநாக்ரம்ய வீர்யத: ।
அதிஸர்காச்ச படவோ
த்ருஷ்ட்வா ஸ்ருத்வா ச மைதிலீம் ।
பபுஸ்ஸர்வே மது ததா
ரஸவத்பலமாதது: ॥
tē praviṣṭā madhuvanam
pālānākramya vīryataḥ ।
atisargācca paṭavō
dṛṣṭvā ṡrutvā ca maithilīm ।
papussarvē madhu tadā
rasavatphalamādaduḥ ॥
Entering that Madhuvana,
overpowering the guards with their valor,
bolstered by the due permission (of Aṅgada)
and (ecstatic about) finding and hearing about Maithili,
they drank all the liquor and enjoyed the juicy fruits.
5.62.8 அ
5.62.8 ஆ
5.62.8 இ
5.62.8 ஈ
உத்பத்ய ச ததஸ்ஸர்வே
வநபாலாந் ஸமாகதாந் ।
தாடயந்தி ஸ்ம ஸதஸ:
ஸக்தாந்மதுவநே ததா ॥
utpatya ca tatassarvē
vanapālān samāgatān ।
tāḍayanti sma ṡataṡaḥ
saktānmadhuvanē tadā ॥
They jumped on all the guards of the Vana
who came together in their hundreds
and beat them up in that Madhuvana.
5.62.9 அ
5.62.9 ஆ
5.62.9 இ
5.62.9 ஈ
மதூநி த்ரோணமாத்ராணி
பாஹுபி: பரிக்ருஹ்ய தே ।
பிபந்தி ஸஹிதாஸ்ஸர்வே
நிக்நந்தி ஸ்ம ததாபரே ॥
madhūni drōṇamātrāṇi
bāhubhiḥ parigṛhya tē ।
pibanti sahitāssarvē
nighnanti sma tathāparē ॥
All of them got together,
snatched the liquor and drank it pitcher by pitcher;
and some even broke them off!
5.62.10 அ
5.62.10 ஆ
5.62.10 இ
5.62.10 ஈ
கேசித்பீத்வா ப்ரவித்யந்தி
மதூநி மதுபிங்கலா: ।
மதூச்சிஷ்டேந கேசிச்ச
ஜக்முரந்யோந்யமுத்கடா: ॥
kēcitpītvā pravidhyanti
madhūni madhupiṅgalāḥ ।
madhūcchiṣṭēna kēcicca
jagmuranyōnyamutkaṭāḥ ॥
Some, of honey complexion,
drank as much as they threw away.
Some, with empty vessels,
jumped on to each other, totally drunk.
5.62.11 அ
5.62.11 ஆ
5.62.11 இ
5.62.11 ஈ
அபரே வ்ருக்ஷமூலே து
ஸாகாம் க்ருஹ்ய வ்யவஸ்திதா: ।
அத்யர்தம் ச மதக்லாநா:
பர்ணாந்யாஸ்தீர்ய ஸேரதே ॥
aparē vṛkṣamūlē tu
ṡākhāṃ gṛhya vyavasthitāḥ ।
atyarthaṃ ca madaglānāḥ
parṇānyāstīrya ṡēratē ॥
Some grabbed tree branches
and slid down to the base of the trees.
Some, drunken to a fault, slept,
making a bed out of leaves.
5.62.12 அ
5.62.12 ஆ
5.62.12 இ
5.62.12 ஈ
உந்மத்தபூதா: ப்லவகா:
மதுமத்தாஸ்ச ஹ்ருஷ்டவத் ।
க்ஷிபந்தி ச ததாந்யோந்யம்
ஸ்கலந்தி ச ததாऽபரே ॥
unmattabhūtāḥ plavagāḥ
madhumattāṡca hṛṣṭavat ।
kṣipanti ca tathānyōnyam
skhalanti ca tathā'parē ॥
Intoxicated by the liquor,
the Vānaras seemed as if
they were hysterical with euphoria.
They pushed away each other
and others lost their balance.
5.62.13 அ
5.62.13 ஆ
5.62.13 இ
5.62.13 ஈ
கேசித் க்ஷ்வேலாம் ப்ரகுர்வந்தி
கேசித் கூஜந்தி ஹ்ருஷ்டவத் ।
ஹரயோமதுநா மத்தா:
கேசித்ஸுப்தா மஹீதலே ॥
kēcit kṣvēlāṃ prakurvanti
kēcit kūjanti hṛṣṭavat ।
harayōmadhunā mattāḥ
kēcitsuptā mahītalē ॥
Some let off war whoops. Some cooed with ecstasy.
Some of the Vānaras, intoxicated by the liquor,
slept off on the bare ground.
5.62.14 அ
5.62.14 ஆ
5.62.14 இ
5.62.14 ஈ
க்ருத்வா கேசித்தஸந்த்யந்யே
கேசித்குர்வந்தி சேதரத் ।
க்ருத்வா கேசித்வதந்த்யந்யே
கேசித்புத்யந்தி சேதரத் ॥
kṛtvā kēciddhasantyanyē
kēcitkurvanti cētarat ।
kṛtvā kēcidvadantyanyē
kēcidbudhyanti cētarat ॥
Some laughed, doing something silly.
Others did something else that was equally silly.
Some bragged, doing something else.
And some (enjoyed) finding a second meaning in it.
5.62.15 அ
5.62.15 ஆ
5.62.15 இ
5.62.15 ஈ
யேऽப்யத்ர மதுபாலா ஸ்ஸ்யு:
ப்ரேஷ்யா ததிமுகஸ்ய து ।
தேऽபி தைர்வாநரைர்பீமை:
ப்ரதிஷித்தா திஸோ கதா: ॥
yē'pyatra madhupālā ssyuḥ
prēṣyā dadhimukhasya tu ।
tē'pi tairvānarairbhīmaiḥ
pratiṣiddhā diṡō gatāḥ ॥
And the guards of the liquor,
who worked there for Dadhimukha,
accosted by the fierce Vānaras,
ran away in all directions.
5.62.16 அ
5.62.16 ஆ
5.62.16 இ
5.62.16 ஈ
ஜாநுபிஸ்து ப்ரக்ருஷ்டாஸ்ச
தேவமார்கம் ப்ரதர்ஸிதா: ।
அப்ருவந் பரமோத்விக்நா
கத்வா ததிமுகம் வச: ॥
jānubhistu prakṛṣṭāṡca
dēvamārgaṃ pradarṡitāḥ ।
abruvan paramōdvignā
gatvā dadhimukhaṃ vacaḥ ॥
Dragged by their knees,
and shown the private parts,
the extremely disturbed guards
went to Dadhimukha and reported:
5.62.17 அ
5.62.17 ஆ
5.62.17 இ
5.62.17 ஈ
ஹநூமதா தத்தவரை:
ஹதம் மதுவநம் பலாத் ।
வயம் ச ஜாநுபி: க்ருஷ்டா
தேவமார்கம் ச தர்ஸிதா: ॥
hanūmatā dattavaraiḥ
hataṃ madhuvanaṃ balāt ।
vayaṃ ca jānubhiḥ kṛṣṭā
dēvamārgaṃ ca darṡitāḥ ॥
With the free reign given to them by Hanumān,
they are using all their power to destroy the Madhuvana.
Dragged by our knees, we were shown their private parts.
5.62.18 அ
5.62.18 ஆ
5.62.18 இ
5.62.18 ஈ
ததோ ததிமுக: க்ருத்தோ
வநபஸ்தத்ர வாநர: ।
ஹதம் மதுவநம் ஸ்ருத்வா
ஸாந்த்வயாமாஸ தாந் ஹரீந் ॥
tatō dadhimukhaḥ kruddhō
vanapastatra vānaraḥ ।
hataṃ madhuvanaṃ ṡrutvā
sāntvayāmāsa tān harīn ॥
Hearing that the Madhuvana was destroyed,
Dadhimukha who was in charge, was furious.
He then calmed down those Vānaras, (saying):
5.62.19 அ
5.62.19 ஆ
5.62.19 இ
5.62.19 ஈ
இஹாகச்சத கச்சாமோ
வாநராந் பலதர்பிதாந் ।
பலேந வாரயிஷ்யாமோ
மது பக்ஷயதோ வயம் ॥
ihāgacchata gacchāmō
vānarān baladarpitān ।
balēna vārayiṣyāmō
madhu bhakṣayatō vayam ॥
Come here, we will go and stop those Vānaras,
Who, haughty with their strength,
are swilling the liquor forcibly.
5.62.20 அ
5.62.20 ஆ
5.62.20 இ
5.62.20 ஈ
ஸ்ருத்வா ததிமுகஸ்யேதம்
வசநம் வாநரர்ஷபா: ।
புநர்வீரா மதுவநம்
தேநைவ ஸஹஸா யயு: ॥
ṡrutvā dadhimukhasyēdam
vacanaṃ vānararṣabhāḥ ।
punarvīrā madhuvanam
tēnaiva sahasā yayuḥ ॥
Hearing those words of Dadhimukha,
those bulls among Vānaras, Veeras,
went back again to the Madhuvana
at once, along with him.
5.62.21 அ
5.62.21 ஆ
5.62.21 இ
5.62.21 ஈ
மத்யே சைஷாம் ததிமுக:
ப்ரக்ருஹ்ய தரஸா தரும் ।
ஸமப்யதாவத்வேகேந
தே ச ஸர்வே ப்லவங்கமா: ॥
madhyē caiṣāṃ dadhimukhaḥ
pragṛhya tarasā tarum ।
samabhyadhāvadvēgēna
tē ca sarvē plavaṅgamāḥ ॥
Dadhimukha, who was in their midst,
plucked a tree with all his strength and dashed,
with all the other Vānaras doing the same.
5.62.22 அ
5.62.22 ஆ
5.62.22 இ
5.62.22 ஈ
தே ஸிலா: பாதபாம்ஸ்சாபி
பர்வதாம்ஸ்சாபி வாநரா: ।
க்ருஹீத்வாऽऽப்யகமந் க்ருத்தா
யத்ர தே கபிகுஞ்ஜரா: ॥
tē ṡilāḥ pādapāṃṡcāpi
parvatāṃṡcāpi vānarāḥ ।
gṛhītvā''bhyagaman kruddhā
yatra tē kapikuñjarāḥ ॥
Grabbing rocks, trees and boulders,
the Vānaras went, in their fury, to
where those elephants among Vānaras were.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends