Sundara Kaanda Sarga 64

Sundara Kaanda - Sarga 64
In this Sarga, Dadhimukha returns to Madhuvana and apologizes to Aṅgada for trying to restrain him and the other Vānaras. Aṅgada and the Vānaras then fly to Kishkindhā. Meanwhile, Sugreeva tries to console Rāma, assuring him that the Vānaras must have found Seetā, and they would not have otherwise dared to enter Madhuvana, much less pillage it. As he was thus consoling, the Vānaras, led by Aṅgada and Hanumān, land there. Hanumān informs Rāma that he has seen Seetā. Hearing those Amṛt like words, Rāma becomes overwhelmed with joy, and looks at Hanumān with great regard.
5.64.1 அ
5.64.1 ஆ
5.64.1 இ
5.64.1 ஈ
ஸுக்ரீவேணைவமுக்தஸ்து
ஹ்ருஷ்டோ ததிமுக: கபி: ।
ராகவம் லக்ஷ்மணம் சைவ
ஸுக்ரீவம் சாப்யவாதயத் ॥
sugrīvēṇaivamuktastu
hṛṣṭō dadhimukhaḥ kapiḥ ।
rāghavaṃ lakṣmaṇaṃ caiva
sugrīvaṃ cābhyavādayat ॥
Thus told by Sugreeva, Dadhimukha
felt happy and made his obeisance to
Rāghava, Lakshmaṇa and Sugreeva.
5.64.2 அ
5.64.2 ஆ
5.64.2 இ
5.64.2 ஈ
ஸ ப்ரணம்ய ச ஸுக்ரீவம்
ராகவௌ ச மஹாபலௌ ।
வாநரை: ஸஹித: ஸூரை:
திவமேவோத்பபாத ஹ ॥
sa praṇamya ca sugrīvam
rāghavau ca mahābalau ।
vānaraiḥ sahitaḥ ṡūraiḥ
divamēvōtpapāta ha ॥
Making prostrations to Sugreeva and
to the mighty strong scions of Raghus,
he leaped into the sky along
with the valiant Vānaras.
5.64.3 அ
5.64.3 ஆ
5.64.3 இ
5.64.3 ஈ
ஸ யதைவாऽகத: பூர்வம்
ததைவ த்வரிதம் கத: ।
நிபத்ய ககநாத்பூமௌ
தத்வநம் ப்ரவிவேஸ ஹ ॥
sa yathaivā'gataḥ pūrvaṃ
tathaiva tvaritaṃ gataḥ ।
nipatya gaganādbhūmau
tadvanaṃ pravivēṡa ha ॥
He then went back as fast as he came.
Descending from the sky on to the ground,
he entered the Vana.
5.64.4 அ
5.64.4 ஆ
5.64.4 இ
5.64.4 ஈ
ஸ ப்ரவிஷ்டோ மதுவநம்
ததர்ஸ ஹரியூதபாந் ।
விமதாநுத்திதாந்ஸர்வாந்
வேபமாநாந் மதாத்யயே ॥
sa praviṣṭō madhuvanam
dadarṡa hariyūthapān ।
vimadānutthitānsarvān
vēpamānān madātyayē ॥
Reaching Madhuvana, he saw
all the Vānara warriors
getting over their hangover,
but still feeling unsteady.
5.64.5 அ
5.64.5 ஆ
5.64.5 இ
5.64.5 ஈ
ஸ தாநுபாகமத்வீரோ
பத்த்வா கரபுடாஞ்ஜலிம் ।
உவாச வசநம் ஸ்லக்ஷ்ணம்
இதம் ஹ்ருஷ்டவதங்கதம் ॥
sa tānupāgamadvīrō
baddhvā karapuṭāñjalim ।
uvāca vacanaṃ ṡlakṣṇam
idaṃ hṛṣṭavadaṅgadam ॥
Reaching them, the Veera,
with his palms joined in reverence,
said these words to Aṅgada
in a soft and happy tone:
5.64.6 அ
5.64.6 ஆ
5.64.6 இ
5.64.6 ஈ
ஸௌம்ய ரோஷோ ந கர்தவ்யோ
யதேதத்பரிவாரிதம் ।
அஜ்ஞாநாத்ரக்ஷிபி: க்ரோதாத்
பவந்த: ப்ரதிஷேதிதா: ॥
saumya rōṣō na kartavyō
yadētatparivāritam ।
ajñānādrakṣibhiḥ krōdhāt
bhavantaḥ pratiṣēdhitāḥ ॥
O gentle one, please do not be angry
for having been obstructed.
These guards resisted you
out of ignorance and anger.
5.64.7 அ
5.64.7 ஆ
5.64.7 இ
5.64.7 ஈ
யுவராஜஸ்த்வமீஸஸ்ச
வநஸ்யாஸ்ய மஹாபல ।
மௌர்க்யாத்பூர்வம் க்ருதோ தோஷ:
தம் பவாந் க்ஷந்துமர்ஹதி ॥
yuvarājastvamīṡaṡca
vanasyāsya mahābala ।
maurkhyātpūrvaṃ kṛtō dōṣaḥ
taṃ bhavān kṣantumarhati ॥
You are the heir-apparent and
have every right over this Vana, O strong one.
They were fools to offend you earlier,
be pleased to forgive them.
5.64.8 அ
5.64.8 ஆ
5.64.8 இ
5.64.8 ஈ
ஆக்யாதம் ஹி மயா கத்வா
பித்ருவ்யஸ்ய தவாநக ।
இஹோபயாதம் ஸர்வேஷாம்
ஏதேஷாம் வநசாரிணாம் ॥
ākhyātaṃ hi mayā gatvā
pitṛvyasya tavānagha ।
ihōpayātaṃ sarvēṣām
ētēṣāṃ vanacāriṇām ॥
O faultless one! I went and told your uncle
about all the Vana-rovers arriving here.
5.64.9 அ
5.64.9 ஆ
5.64.9 இ
5.64.9 ஈ
ஸ த்வதாகமநம் ஸ்ருத்வா
ஸஹைபிர்ஹரியூதபை: ।
ப்ரஹ்ருஷ்டோ ந து ருஷ்டோऽஸௌ
வநம் ஸ்ருத்வா ப்ரதர்ஷிதம் ॥
sa tvadāgamanaṃ ṡrutvā
sahaibhirhariyūthapaiḥ ।
prahṛṣṭō na tu ruṣṭō'sau
vanaṃ ṡrutvā pradharṣitam ॥
Hearing about your arrival along with
all the Vānara warriors and about the
transgression into the Vana,
he was rather delighted than becoming angry!
5.64.10 அ
5.64.10 ஆ
5.64.10 இ
5.64.10 ஈ
ப்ரஹ்ருஷ்டோ மாம் பித்ருவ்யஸ்தே
ஸுக்ரீவோ வாநரேஸ்வர: ।
ஸீக்ரம் ப்ரேஷய ஸர்வாம்ஸ்தாந்
இதி ஹோவாச பார்திவ: ॥
prahṛṣṭō māṃ pitṛvyastē
sugrīvō vānarēṡvaraḥ ।
ṡīghraṃ prēṣaya sarvāṃstān
iti hōvāca pārthivaḥ ॥
Sugreeva, your uncle, the king and
lord of Vānaras, became happy and said,
‘bring all of them here at once!’
5.64.11 அ
5.64.11 ஆ
5.64.11 இ
5.64.11 ஈ
ஸ்ருத்வா ததிமுகஸ்யேதம்
வசநம் ஸ்லக்ஷ்ணமங்கத: ।
அப்ரவீத்தாந் ஹரிஸ்ரேஷ்டோ
வாக்யம் வாக்யவிஸாரத: ॥
ṡrutvā dadhimukhasyēdam
vacanaṃ ṡlakṣṇamaṅgadaḥ ।
abravīttān hariṡrēṣṭhō
vākyaṃ vākyaviṡāradaḥ ॥
Hearing these gently spoken words of Dadhimukha,
Aṅgada, the eminent Vānara, skilled in speech,
said these words to them (the Vānaras):
5.64.12 அ
5.64.12 ஆ
5.64.12 இ
5.64.12 ஈ
ஸங்கே ஸ்ருதோऽயம் வ்ருத்தாந்தோ
ராமேண ஹரியூதபா: ।
தத்க்ஷமம் நேஹ ந: ஸ்தாதும்
க்ருதே கார்யே பரந்தபா: ॥
ṡaṅkē ṡrutō'yaṃ vṛttāntō
rāmēṇa hariyūthapāḥ ।
tatkṣamaṃ nēha naḥ sthātum
kṛtē kāryē parantapāḥ ॥
I guess, O Vānara Warriors, O tormentors of enemies,
that Rāma has come to know about everything.
It is no more right for us to waste time here
having accomplished the mission.
5.64.13 அ
5.64.13 ஆ
5.64.13 இ
5.64.13 ஈ
பீத்வா மது யதாகாமம்
விஸ்ராந்தா வநசாரிண: ।
கிம் ஸேஷம் கமநம் தத்ர
ஸுக்ரீவோ யத்ர மே குரு: ॥
pītvā madhu yathākāmam
viṡrāntā vanacāriṇaḥ ।
kiṃ ṡēṣaṃ gamanaṃ tatra
sugrīvō yatra mē guruḥ ॥
Well, now that all the Vana-rovers
have enjoyed the liquor
as they pleased and have rested,
what remains to be done is
to go to Sugreeva, my revered elder.
5.64.14 அ
5.64.14 ஆ
5.64.14 இ
5.64.14 ஈ
ஸர்வே யதா மாம் வக்ஷ்யந்தி
ஸமேத்ய ஹரியூதபா: ।
ததாஸ்மி கர்தா கர்தவ்யே
பவத்பி: பரவாநஹம் ॥
sarvē yathā māṃ vakṣyanti
samētya hariyūthapāḥ ।
tathāsmi kartā kartavyē
bhavadbhiḥ paravānaham ॥
I shall do whatever all of you,
the Vānara warrior chiefs, together, decide.
I am at your command regarding what shall be done.
5.64.15 அ
5.64.15 ஆ
5.64.15 இ
5.64.15 ஈ
நாஜ்ஞாபயிதுமீஸோऽஹம்
யுவராஜோऽஸ்மி யத்யபி ।
அயுக்தம் க்ருதகர்மாணோ
யூயம் தர்ஷயிதும் மயா ॥
nājñāpayitumīṡō'ham
yuvarājō'smi yadyapi ।
ayuktaṃ kṛtakarmāṇō
yūyaṃ dharṣayituṃ mayā ॥
I am not here to lord over you,
even though I am the crown prince.
It is not proper for me to challenge
those who have accomplished their mission.
5.64.16 அ
5.64.16 ஆ
5.64.16 இ
5.64.16 ஈ
ப்ருவதஸ்சாங்கதஸ்யைவம்
ஸ்ருத்வா வசநமவ்யயம் ।
ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸோ வாக்யம்
இதமூசுர்வநௌகஸ: ॥
bruvataṡcāṅgadasyaivam
ṡrutvā vacanamavyayam ।
prahṛṣṭamanasō vākyam
idamūcurvanaukasaḥ ॥
Hearing these words of eternal virtue
spoken by Aṅgada, the Vana-dwellers
said these words, their hearts in delight:
5.64.17 அ
5.64.17 ஆ
5.64.17 இ
5.64.17 ஈ
ஏவம் வக்ஷ்யதி கோ ராஜந்
ப்ரபுஸ்ஸந்வாநரர்ஷப ।
ஐஸ்வர்யமதமத்தோ ஹி
ஸர்வோऽஹமிதி மந்யதே ॥
ēvaṃ vakṣyati kō rājan
prabhussanvānararṣabha ।
aiṡvaryamadamattō hi
sarvō'hamiti manyatē ॥
O bull among Vānaras! O King!
Who would ever speak thus, being a lord!
Everyone, intoxicated with power,
thinks, ‘It is all about me!’
5.64.18 அ
5.64.18 ஆ
5.64.18 இ
5.64.18 ஈ
தவ சேதம் ஸுஸத்ருஸம்
வாக்யம் நாந்யஸ்ய கஸ்யசித் ।
ஸந்நதிர்ஹி தவாக்யாதி
பவிஷ்யச்சுபயோக்யதாம் ॥
tava cēdaṃ susadṛṡam
vākyaṃ nānyasya kasyacit ।
sannatirhi tavākhyāti
bhaviṣyacchubhayōgyatām ॥
To say something like this is possible
only for you, and for no one else.
Your modesty forebodes your readiness
for the great future that awaits you.
5.64.19 அ
5.64.19 ஆ
5.64.19 இ
5.64.19 ஈ
ஸர்வே வயமபி ப்ராப்தா:
தத்ர கந்தும் க்ருதக்ஷணா: ।
ஸ யத்ர ஹரிவீராணாம்
ஸுக்ரீவ: பதிரவ்யய: ॥
sarvē vayamapi prāptāḥ
tatra gantuṃ kṛtakṣaṇāḥ ।
sa yatra harivīrāṇām
sugrīvaḥ patiravyayaḥ ॥
Now, it is the right time for all of us
who have arrived here, to go to Sugreeva,
the imperishable lord of the valiant Vānaras.
5.64.20 அ
5.64.20 ஆ
5.64.20 இ
5.64.20 ஈ
த்வயா ஹ்யநுக்தைர்ஹரிபி:
நைவ ஸக்யம் பதாத்பதம் ।
க்வசித்கந்தும் ஹரிஸ்ரேஷ்ட
ப்ரூம: ஸத்யமிதம் து தே ॥
tvayā hyanuktairharibhiḥ
naiva ṡakyaṃ padātpadam ।
kvacidgantuṃ hariṡrēṣṭha
brūmaḥ satyamidaṃ tu tē ॥
O best among Vānaras,
let us tell you the truth:
Without your explicit orders, the Vānaras
will not move even a single step.
5.64.21 அ
5.64.21 ஆ
5.64.21 இ
5.64.21 ஈ
ஏவம் து வததாம் தேஷாம்
அங்கத: ப்ரத்யுவாச ஹ ।
பாடம் கச்சாம இத்யுக்த்வா
கமுத்பேதுர்மஹாபல: ॥
ēvaṃ tu vadatāṃ tēṣām
aṅgadaḥ pratyuvāca ha ।
bāḍhaṃ gacchāma ityuktvā
khamutpēturmahābalaḥ ॥
To those who were speaking thus,
Aṅgada responded, ‘Certainly, let us go!’
Saying thus, he leaped towards the sky.
5.64.22 அ
5.64.22 ஆ
5.64.22 இ
5.64.22 ஈ
உத்பதந்தமநூத்பேது:
ஸர்வே தே ஹரியூதபா: ।
க்ருத்வாகாஸம் நிராகாஸம்
யந்த்ரோத்க்ஷிப்தா இவாசலா: ॥
utpatantamanūtpētuḥ
sarvē tē hariyūthapāḥ ।
kṛtvākāṡaṃ nirākāṡam
yantrōtkṣiptā ivācalāḥ ॥
All those Vānara warriors
leapt along with him,
covering the sky leaving hardly any gap,
looking as if a mountain was
lifted and held up by a machine.
What kind of machines did they used to have in those days!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To be continued