Sundara Kaanda Sarga 64 Continues5.64.23 அ
5.64.23 ஆ
5.64.23 இ
5.64.23 ஈ
தேऽம்பரம் ஸஹஸோத்பத்ய
வேகவந்த: ப்லவங்கமா: ।
விநதந்தோ மஹாநாதம்
கநா வாதேரிதா யதா ॥
tē'mbaraṃ sahasōtpatya
vēgavantaḥ plavaṅgamāḥ ।
vinadantō mahānādam
ghanā vātēritā yathā ॥
Those swift Vānaras leapt into the sky quickly,
making roaring sounds like clouds driven by the wind.
5.64.24 அ
5.64.24 ஆ
5.64.24 இ
5.64.24 ஈ
அங்கதே ஹ்யநநுப்ராப்தே
ஸுக்ரீவோ வாநராதிப: ।
உவாச ஸோகோபஹதம்
ராமம் கமலலோசநம் ॥
aṅgadē hyananuprāptē
sugrīvō vānarādhipaḥ ।
uvāca ṡōkōpahatam
rāmaṃ kamalalōcanam ॥
While Aṅgada was yet to arrive,
Sugreeva, the king of Vānaras said to
Rāma of lotus eyes who was oppressed by grief:
5.64.25 அ
5.64.25 ஆ
5.64.25 இ
5.64.25 ஈ
ஸமாஸ்வஸிஹி பத்ரம் தே
த்ருஷ்டா தேவீ ந ஸம்ஸய: ।
நாகந்துமிஹ ஸக்யம் தை:
அதீதே ஸமயே ஹி ந: ॥
samāṡvasihi bhadraṃ tē
dṛṣṭā dēvī na saṃṡayaḥ ।
nāgantumiha ṡakyaṃ taiḥ
atītē samayē hi naḥ ॥
Please be at ease, may all bode well for you!
Seetā was found, without a doubt!
Otherwise, they would dare not come here
after the set time limit has expired!
5.64.26 அ
5.64.26 ஆ
5.64.26 இ
5.64.26 ஈ
ந மத்ஸகாஸமாகச்சேத்
க்ருத்யே ஹி விநிபாதிதே ।
யுவராஜோ மஹாபாஹு:
ப்லவதாம் ப்ரவரோऽங்கத: ॥
na matsakāṡamāgacchēt
kṛtyē hi vinipātitē ।
yuvarājō mahābāhuḥ
plavatāṃ pravarō'ṅgadaḥ ॥
Aṅgada, the crown prince of mighty arm,
the best among the Vānaras,
would not come into my presence
if the mission had been ruined.
5.64.27 அ
5.64.27 ஆ
5.64.27 இ
5.64.27 ஈ
யத்யப்யக்ருதக்ருத்யாநாம்
ஈத்ருஸஸ்ஸ்யாதுபக்ரம: ।
பவேத்ஸ தீநவதநோ
ப்ராந்தவிப்லுதமாநஸ: ॥
yadyapyakṛtakṛtyānām
īdṛṡassyādupakramaḥ ।
bhavētsa dīnavadanō
bhrāntaviplutamānasaḥ ॥
Aṅgada would have had a sad face
and his heart would have
been broken and disoriented,
if they went on doing something like this
without having accomplished the mission.
5.64.28 அ
5.64.28 ஆ
5.64.28 இ
5.64.28 ஈ
5.64.29 அ
5.64.29 ஆ
பித்ருபைதாமஹம் சைதத்
பூர்வகைரபிரக்ஷிதம் ।
ந மே மதுவநம் ஹந்யாத்
அஹ்ருஷ்ட: ப்லவகேஸ்வர: ।
கௌஸல்யாஸுப்ரஜா ராம
ஸமாஸ்வஸிஹி ஸுவ்ரத ॥
pitṛpaitāmahaṃ caitat
pūrvakairabhirakṣitam ।
na mē madhuvanaṃ hanyāt
ahṛṣṭaḥ plavagēṡvaraḥ ।
kausalyāsuprajā rāma
samāṡvasihi suvrata ॥
If that lord of Vānaras (Aṅgada)
was not overwhelmed with joy,
he would have not pillaged the Madhuvana
that came down from fathers and grandfathers
and was guarded well
(through the ages) by all the ancestors.
O Rāma of great discipline,
O the best son of Kousalyā, please be at ease!
5.64.29 இ
5.64.29 ஈ
5.64.30 அ
5.64.30 ஆ
த்ருஷ்டா தேவீ ந ஸந்தேஹோ
ந சாந்யேந ஹநூமதா ।
ந ஹ்யந்ய: கர்மணோ ஹேது:
ஸாதநேऽஸ்ய ஹநூமத: ॥
dṛṣṭā dēvī na sandēhō
na cānyēna hanūmatā ।
na hyanyaḥ karmaṇō hētuḥ
sādhanē'sya hanūmataḥ ॥
Seetā is found, without a doubt!
It must be by none other than Hanumān,
for no one else could have accomplished such a task.
5.64.30 இ
5.64.30 ஈ
5.64.31 அ
5.64.31 ஆ
ஹநூமதி ஹி ஸித்திஸ்ச
மதிஸ்ச மதிஸத்தம: ।
வ்யவஸாயஸ்ச வீர்யம் ச
ஸூர்யே தேஜ இவ த்ருவம் ॥
hanūmati hi siddhiṡca
matiṡca matisattamaḥ ।
vyavasāyaṡca vīryaṃ ca
sūryē tēja iva dhruvam ॥
O astute one! Dedication, intelligence,
enterprise, valor are native to Hanumān
like radiance is to the sun.
5.64.31 இ
5.64.31 ஈ
5.64.32 அ
5.64.32 ஆ
5.64.32 இ
5.64.32 ஈ
ஜாம்பவாந்யத்ர நேதா ஸ்யாத்
அங்கதஸ்ச பலேஸ்வர: ।
ஹநுமாம்ஸ்சாப்யதிஷ்டாதா
ந தஸ்ய கதிரந்யதா ।
மா பூஸ்சிந்தாஸமாயுக்த:
ஸம்ப்ரத்யமிதவிக்ரம: ॥
jāmbavānyatra nētā syāt
aṅgadaṡca balēṡvaraḥ ।
hanumāṃṡcāpyadhiṣṭhātā
na tasya gatiranyathā ।
mā bhūṡcintāsamāyuktaḥ
sampratyamitavikramaḥ ॥
With Jāmbavan leading, Aṅgada heading the army,
Hanumān presiding over the effort,
the outcome cannot be anything different.
Please do not get worried now,
O you of limitless prowess!
5.64.33 அ
5.64.33 ஆ
5.64.33 இ
5.64.33 ஈ
5.64.33 உ
5.64.33 ஊ
தத: கிலகிலாஸப்தம்
ஸுஸ்ராவாஸந்நமம்பரே ।
ஹநுமத்கர்மத்ருப்தாநாம்
நர்ததாம் காநநௌகஸாம் ।
கிஷ்கிந்தாமுபயாதாநாம்
ஸித்திம் கதயதாமிவ ॥
tataḥ kilakilāṡabdam
ṡuṡrāvāsannamambarē ।
hanumatkarmadṛptānām
nardatāṃ kānanaukasām ।
kiṣkindhāmupayātānām
siddhiṃ kathayatāmiva ॥
Then a chirping sound was heard in the sky,
indicating the success of the
roaring forest-dwellers headed towards Kishkindhā,
proud of the accomplishment of Hanumān.
5.64.34 அ
5.64.34 ஆ
5.64.34 இ
5.64.34 ஈ
ததஸ்ஸ்ருத்வா நிநாதம் தம்
கபீநாம் கபிஸத்தம: ।
ஆயதாஞ்சிதலாங்கூல:
ஸோऽபவத்த்ருஷ்டமாநஸ: ॥
tataṡṡrutvā ninādaṃ tam
kapīnāṃ kapisattamaḥ ।
āyatāñcitalāṅgūlaḥ
sō'bhavaddhṛṣṭamānasaḥ ॥
Hearing the sounds of those Vānaras,
the tail of the eminent Vānara (Sugreeva)
became erect and his heart became joyful.
5.64.35 அ
5.64.35 ஆ
5.64.35 இ
5.64.35 ஈ
ஆஜக்முஸ்தேऽபி ஹரயோ
ராமதர்ஸநகாம்க்ஷிண: ।
அங்கதம் புரத: க்ருத்வா
ஹநூமந்தம் ச வாநரம் ॥
ājagmustē'pi harayō
rāmadarṡanakāṃkṣiṇaḥ ।
aṅgadaṃ purataḥ kṛtvā
hanūmantaṃ ca vānaram ॥
Then those Vānaras, who were eager to see Rāma,
came down, led by Aṅgada and Hanumān.
5.64.36 அ
5.64.36 ஆ
5.64.36 இ
5.64.36 ஈ
தேऽங்கதப்ரமுகா வீரா:
ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்ச முதாந்விதா: ।
நிபேதுர்ஹரிராஜஸ்ய
ஸமீபே ராகவஸ்ய ச ॥
tē'ṅgadapramukhā vīrāḥ
prahṛṣṭhāṡca mudānvitāḥ ।
nipēturharirājasya
samīpē rāghavasya ca ॥
Then those Veeras such as Aṅgada
landed, happy and delighted,
near the king of Vānaras and Rāghava.
5.64.37 அ
5.64.37 ஆ
5.64.37 இ
5.64.37 ஈ
ஹநுமாம்ஸ்ச மஹாபாஹு:
ப்ரணம்ய ஸிரஸா தத: ।
நியதாமக்ஷதாம் தேவீம்
ராகவாய ந்யவேதயத் ॥
hanumāṃṡca mahābāhuḥ
praṇamya ṡirasā tataḥ ।
niyatāmakṣatāṃ dēvīm
rāghavāya nyavēdayat ॥
Then, Hanumān of mighty arm,
saluting with his head bowed,
informed Rāghava that the Dēvi
was able to sustain her routine and was unharmed.
5.64.38 அ
5.64.38 ஆ
5.64.38 இ
5.64.38 ஈ
த்ருஷ்டா தேவீதி ஹநுமத்
வதநாதம்ருதோபமம் ।
ஆகர்ண்ய வசநம் ராமோ
ஹர்ஷமாப ஸலக்ஷ்மண: ॥
dṛṣṭā dēvīti hanumat
vadanādamṛtōpamam ।
ākarṇya vacanaṃ rāmō
harṣamāpa salakṣmaṇaḥ ॥
Hearing the Amṛt like words ‘Seetā is found!’
coming out of the mouth of Hanumān,
he, along with Lakshmaṇa, felt extremely happy.
5.64.39 அ
5.64.39 ஆ
5.64.39 இ
5.64.39 ஈ
நிஸ்சிதார்தம் ததஸ்தஸ்மிந்
ஸுக்ரீவம் பவநாத்மஜே ।
லக்ஷ்மண: ப்ரீதிமாந் ப்ரீதம்
பஹுமாநாதவைக்ஷத ॥
niṡcitārthaṃ tatastasmin
sugrīvaṃ pavanātmajē ।
lakṣmaṇaḥ prītimān prītam
bahumānādavaikṣata ॥
Lakshmaṇa looked with affectionate regard at
Sugreeva, who was pleased that the
trust he had in the son of Vāyu was vindicated.
5.64.40 அ
5.64.40 ஆ
5.64.40 இ
5.64.40 ஈ
ப்ரீத்யா ச ரமமாணோऽத
ராகவ: பரவீரஹா ।
பஹுமாநேந மஹதா
ஹநுமந்தமவைக்ஷத ॥
prītyā ca ramamāṇō'tha
rāghavaḥ paravīrahā ।
bahumānēna mahatā
hanumantamavaikṣata ॥
Extremely pleased, Rāghava, slayer of enemies,
looked at Hanumān, showing his great regard.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
ஸுந்தரகாண்டே சது:ஷஷ்டிதமஸ்ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
sundarakāṇḍē catuḥṣaṣṭitamassargaḥ॥
Thus concludes the sixty fourth Sarga
in Sundara Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 14137 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends