296.நீதத் துவமாகி
296மதுரை
தானத் தனதான
நீதத் துவமாகி நேமத் துணையாகிப்
பூதத் தயவான போதைத் தருவாயே
நாதத் தொனியோனே ஞானக் கடலோனே
கோதற் றமுதானே கூடற் பெருமாளே


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
பதம் பிரித்தல்

நீதம் துவம் ஆகி நேம துணையாகி
பூத தயவான போதை தருவாயே
நாதத்து ஒளியோனே ஞான கடலோனே
கோது அற்ற அமுதானே கூடல் பெருமாளேபத உரைசுருக்க உரை
நீதித் தன்மை கொண்டதாய், நன்னெறியில் ஒழுகத் துணை செய்வதாய், எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் கருதும் கருணை உள்ளதாய் விளங்கும் மூதறிவைத் தந்தருளுக ஓசை, ஒலியாய் விளங்குபவனே மதுரையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளேவிளக்கக் குறிப்புகள்

1 பூதத்தயவு
எவ்வுயிரும் என் உயிர்போல் எண்ணி இரங்கவும் நின்
தெய்வ அருள் கருணை செய்வாய் பராபரமே -தாயுமானவர், பராபரக் கண்ணி
2 நாதத் தொனியோனே
ஓசை ஒலி எலாம் ஆனாய் நீயே
உலகுக்கு ஒருவனாய் நின்றாய் நீயே - திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்