Yuddha Kaanda Sarga 3

Yuddha Kaanda - Sarga 3
In this Sarga, Rāma asks Hanumān to describe to him the houses, fortifications and the armed forces of Laṅkā. Hanumān gives a full account of what he had seen in Laṅkā and how well protected it was by the fortifications and Rākshasa warriors. After doing so, he urges Rāma to pass on the orders to gather the forces and start the expedition.
6.3.1 அ
6.3.1 ஆ
6.3.1 இ
6.3.1 ஈ
ஸுக்ரீவஸ்ய வச: ஸ்ருத்வா
ஹேதுமத்பரமார்தவித் ।
ப்ரதிஜக்ராஹ காகுத்ஸ்தோ
ஹநுமந்தமதாப்ரவீத் ॥
sugrīvasya vacaḥ ṡrutvā
hētumatparamārthavit ।
pratijagrāha kākutsthō
hanumantamathābravīt ॥
Hearing those cogent and
reasonable words of Sugreeva,
and agreeing with them,
Kākutsthā said these words to Hanumān:
6.3.2 அ
6.3.2 ஆ
6.3.2 இ
6.3.2 ஈ
தபஸா ஸேதுபந்தேந
ஸாகரோச்சோஷணேந வா ।
ஸர்வதா ஸுஸமர்தோऽஸ்மி
ஸாகரஸ்யாஸ்ய லங்கநே ॥
tapasā sētubandhēna
sāgarōcchōṣaṇēna vā ।
sarvathā susamarthō'smi
sāgarasyāsya laṅghanē ॥
I am very well capable of crossing the ocean,
whether it is building a bridge over it
or by drying off its waters, with the power of Tapa.
6.3.3 அ
6.3.3 ஆ
6.3.3 இ
6.3.3 ஈ
6.3.4 அ
6.3.4 ஆ
6.3.4 இ
6.3.4 ஈ
கதி துர்காணி துர்காயா
லங்காயா ப்ரூஹி தாநி மே ।
ஜ்ஞாதுமிச்சாமி தத்ஸர்வம்
தர்ஸநாதிவ வாநர ।
பலஸ்ய பரிமாணம் ச
த்வாரதுர்கக்ரியாமபி ।
குப்திகர்ம ச லங்காயாம்
ரக்ஷஸாம் ஸதநாநி ச ॥
kati durgāṇi durgāyā
laṅkāyā brūhi tāni mē ।
jñātumicchāmi tatsarvam
darṡanādiva vānara ।
balasya parimāṇaṃ ca
dvāradurgakriyāmapi ।
guptikarma ca laṅkāyām
rakṣasāṃ sadanāni ca ॥
Describe to me, O Vānara, how many defences
are there for the impenetrable Laṅkā,
what the size of the armed forces are,
how the forts and gateways are constructed,
how Laṅkā is fortified, and
also the houses of Rākshasas.
I like to have a clear idea about them,
as if I have seen them with my own eyes.
6.3.5 அ
6.3.5 ஆ
6.3.5 இ
6.3.5 ஈ
யதாஸுகம் யதாவச்ச
லங்காயாமஸி த்ருஷ்டவாந் ।
ஸர்வமாசக்ஷ்வ தத்த்வேந
ஸர்வதா குஸலோ ஹ்யஸி ॥
yathāsukhaṃ yathāvacca
laṅkāyāmasi dṛṣṭavān ।
sarvamācakṣva tattvēna
sarvathā kuṡalō hyasi ॥
I trust that you had comfortably seen
everything that was there in Laṅkā,
for you are skilled at everything.
Tell me everything in detail.
6.3.6 அ
6.3.6 ஆ
6.3.6 இ
6.3.6 ஈ
ஸ்ருத்வா ராமஸ்ய வசநம்
ஹநூமாந் மாருதாத்மஜ: ।
வாக்யம் வாக்யவிதாம் ஸ்ரேஷ்டோ
ராமம் புநரதாப்ரவீத் ॥
ṡrutvā rāmasya vacanam
hanūmān mārutātmajaḥ ।
vākyaṃ vākyavidāṃ ṡrēṣṭhō
rāmaṃ punarathābravīt ॥
Hearing the words of Rāma,
Hanumān, the son of Vāyu,
best among the masters of speech,
said these words again, to Rāma.
6.3.7 அ
6.3.7 ஆ
6.3.7 இ
6.3.7 ஈ
6.3.8 அ
6.3.8 ஆ
6.3.8 இ
6.3.8 ஈ
6.3.9 அ
6.3.9 ஆ
ஸ்ரூயதாம் ஸர்வமாக்யாஸ்யே
துர்ககர்மவிதாநத: ।
குப்தா புரீ யதா லங்கா
ரக்ஷிதா ச யதா பலை: ।
ராக்ஷஸாஸ்ச யதா ஸ்நிக்தா
ராவணஸ்ய ச தேஜஸா ।
பராம் ஸம்ருத்திம் லங்காயா:
ஸாகரஸ்ய ச பீமதாம் ।
விபாகம் ச பலௌகஸ்ய
நிர்தேஸம் வாஹநஸ்ய ச ॥
ṡrūyatāṃ sarvamākhyāsyē
durgakarmavidhānataḥ ।
guptā purī yathā laṅkā
rakṣitā ca yathā balaiḥ ।
rākṣasāṡca yathā snigdhā
rāvaṇasya ca tējasā ।
parāṃ samṛddhi ṃ laṅkāyāḥ
sāgarasya ca bhīmatām ।
vibhāgaṃ ca balaughasya
nirdēṡaṃ vāhanasya ca ॥
Please listen and I shall tell everything;
how Laṅkā is protected by the fortifications
and guarded by the armed forces,
how loyal the Rākshasas are,
how extremely opulent Laṅkā is, thanks to Rāvaṇa’s power,
how formidable (the barrier of) the ocean is,
how the armed forces are divided into contingents,
and how the mounts are deployed.
6.3.9 இ
6.3.9 ஈ
ஏவமுக்த்வா கபிஸ்ரேஷ்ட:
கதயாமாஸ தத்த்வத: ॥
ēvamuktvā kapiṡrēṣṭhaḥ
kathayāmāsa tattvataḥ ॥
Saying this, the eminent Vānara
went on to give a detailed account:
6.3.10 அ
6.3.10 ஆ
6.3.10 இ
6.3.10 ஈ
6.3.11 அ
6.3.11 ஆ
ஹ்ருஷ்டப்ரமுதிதா லங்கா
மத்தத்விபஸமாகுலா ।
மஹதீ ரதஸம்பூர்ணா
ரக்ஷோகணநிஷேவிதா ।
வாஜிபிஸ்ச ஸுஸம்பூர்ணா
ஸா புரீ துர்கமா பரை: ॥
hṛṣṭapramuditā laṅkā
mattadvipasamākulā ।
mahatī rathasampūrṇā
rakṣōgaṇaniṣēvitā ।
vājibhiṡca susampūrṇā
sā purī durgamā paraiḥ ॥
Laṅkā is huge and is joyful and happy.
With elephants in rut everywhere,
filled with chariots and horses and
protected by hordes of Rākshasas,
that city is impregnable to the enemy.
6.3.11 இ
6.3.11 ஈ
6.3.12 அ
6.3.12 ஆ
த்ருடபத்தகபாடாநி
மஹாபரிதவந்தி ச ।
சத்வாரி விபுலாந்யஸ்யா
த்வாராணி ஸுமஹாந்தி ச ॥
dṛḍhabaddhakapāṭāni
mahāparidhavanti ca ।
catvāri vipulānyasyā
dvārāṇi sumahānti ca ॥
Its four gateways are huge and wide and were
fitted firmly with doors with huge latches.
6.3.12 இ
6.3.12 ஈ
6.3.13 அ
6.3.13 ஆ
தத்ரேஷூபலயந்த்ராணி
பலவந்தி மஹாந்தி ச ।
ஆகதம் ப்ரதிஸைந்யம் தை:
தத்ர ப்ரதிநிவார்யதே ॥
tatrēṣūpalayantrāṇi
balavanti mahānti ca ।
āgataṃ pratisainyaṃ taiḥ
tatra pratinivāryatē ॥
Big and powerful machines
that shoot arrows and stones,
are fitted there to stop
the attacking enemy forces
right in their tracks.
6.3.13 இ
6.3.13 ஈ
6.3.14 அ
6.3.14 ஆ
த்வாரேஷு ஸம்ஸ்க்ருதா பீமா:
காலாயஸமயா: ஸிதா: ।
ஸதஸோ ரசிதா வீரை:
ஸதக்ந்யோ ரக்ஷஸாம் கணை: ॥
dvārēṣu saṃskṛtā bhīmāḥ
kālāyasamayāḥ ṡitāḥ ।
ṡataṡō racitā vīraiḥ
ṡataghnyō rakṣasāṃ gaṇaiḥ ॥
At every entrance are kept ready
formidable sharp-spiked machines
that can kill hundreds at a time,
attended by Rākshasa warriors
who are trained in operating them.
6.3.14 இ
6.3.14 ஈ
6.3.15 அ
6.3.15 ஆ
ஸௌவர்ணஸ்ச மஹாம்ஸ்தஸ்யா:
ப்ராகாரோ துஷ்ப்ரதர்ஷண: ।
மணிவித்ருமவைடூர்ய
முக்தாவிரசிதாந்தர: ॥
sauvarṇaṡca mahāṃstasyāḥ
prākārō duṣpradharṣaṇaḥ ।
maṇividrumavaiḍūrya
muktāviracitāntaraḥ ॥
The city has a huge and unassailable rampart
wrought of gold and set with precious stones
and coral, pearl and lazulite at intervals.
6.3.15 இ
6.3.15 ஈ
6.3.16 அ
6.3.16 ஆ
ஸர்வதஸ்ச மஹாபீமா:
ஸீததோயவஹா: ஸுபா: ।
அகாதா க்ராஹவத்யஸ்ச
பரிகா மீநஸேவிதா: ॥
sarvataṡca mahābhīmāḥ
ṡītatōyavahāḥ ṡubhāḥ ।
agādhā grāhavatyaṡca
parikhā mīnasēvitāḥ ॥
And there are formidable moats everywhere,
of immense depth, filled with nice, cold water
and teeming with crocodiles and fish.
6.3.16 இ
6.3.16 ஈ
6.3.17 அ
6.3.17 ஆ
த்வாரேஷு தாஸாம் சத்வார:
ஸங்க்ரமா: பரமாயதா: ।
யந்த்ரைருபேதா பஹுபி:
மஹத்பிர்க்ருஹபங்க்திபி: ॥
dvārēṣu tāsāṃ catvāraḥ
saṅkramāḥ paramāyatāḥ ।
yantrairupētā bahubhiḥ
mahadbhirgṛhapaṅktibhiḥ ॥
There are four long bridges leading to the gateways,
which are controlled by many machines
and are lined with many rows of houses.
6.3.17 இ
6.3.17 ஈ
6.3.18 அ
6.3.18 ஆ
த்ராயந்தே ஸங்க்ரமாஸ்தத்ர
பரஸைந்யாகமே ஸதி ।
யந்த்ரைஸ்தைரவகீர்யந்தே
பரிகாஸு ஸமந்தத: ॥
trāyantē saṅkramāstatra
parasainyāgamē sati ।
yantraistairavakīryantē
parikhāsu samantataḥ ॥
The bridges are protected by
torrential pour (of arrows and stones)
shot by machines located everywhere in the moats,
from any attacking enemy forces.
6.3.18 இ
6.3.18 ஈ
6.3.19 அ
6.3.19 ஆ
ஏகஸ்த்வகம்ப்யோ பலவாந்
ஸங்க்ரம: ஸுமஹாத்ருட: ।
காஞ்சநைர்பஹுபிஸ்ஸ்தம்பை:
வேதிகாபிஸ்ச ஸோபித: ॥
ēkastvakampyō balavān
saṅkramaḥ sumahādṛḍhaḥ ।
kāñcanairbahubhisstambhaiḥ
vēdikābhiṡca ṡōbhitaḥ ॥
One of those bridges is exceptionally
strong, sturdy and unshakable;
it is supported by many golden pillars
and adorned with raised seats.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends