"(ஆன்மீக*) மடங்களில் கூடம் போன்ற இடத்தில் ஒரு பெரிய கட்டிச் சாம்பிராணி இருக்கும். இதை வழக்கம் போல தழலில் இட்டு தூபத்திற்கு உபயோகப்படுத்துவதில்லை. அது இருந்த இடத்திலேயே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் காற்றில் கரைந்து, நாளடைவில் உருமாறி ஒழுங்கற்ற ஒரு தோற்றத்தை அடையும். இது தான் மடசாம்பிராணி எனப்படுகிறது"

In holy places, they will have a Big Sambrani in the middle of a hall. It will not be used for litting up the fire and praising GOD. It is being kept to make the Sambrani slowly dissolve in the air and finish off itslef. Thats why it ios called "Mada Sambrani"

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsAnd Whom does it relates?
One who spends or exhausts himself/herself without serving the purpose!!!