சரீர பதநாவதி ப்ரபு நிஷேவணாபாதநாத்
அபிந்தந தநஞ்ஜய ப்ரசமதம் தநம் தந்தநம்!
தநஞ்ஜய விவர்தநம் தநமுதூட கோவர்தநம்
ஸுஸாதநம் அபாதநம் ஸுமநஸாம் ஸமாராதநம்!!
The above sloka offers a fascinating insight into the author's command over the language involving the crux of the issue i.e. wealth. The term 'Dhana(m)' has been employed – either as a full word or a part there of – in 11 different contexts as given below:


Abindhana – With water as food
Dhananjayam – The fire in the belly
Dhanam – Wealth
Dandhanam – A waste
Dhananjaya – Arjuna
Vivardhanam – Promoted the interests of
Dhanam – (The real) Wealth
Govardhanam – The great hill
Susaadhanam – A perfect tool (to achieve a thing)
Apaadhanam – Wealth that is indestructible
Samaaraadhana one that result in happiness

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends