Yuddha Kaanda Sargas 21

Yuddha Kaanda - Sarga 21
In this Sarga, Rāma lies down on the shore of the ocean, resolute on giving up his life, if the ocean does not appear in front of him, and reveal to him an Upāya to cross it. Even after lying down thus, observing rigorous discipline for three days, the ocean does not appear to him in person. Seeing his gentle pleadings go in vain, Rāma becomes annoyed with the ocean and shoots fierce arrows into it, setting it in turmoil. The worried Lakshmaṇa asks him to refrain and so do the Ṛshis from above in the sky.
6.21.1 அ
6.21.1 ஆ
6.21.1 இ
6.21.1 ஈ
6.21.2 அ
6.21.2 ஆ
6.21.2 இ
6.21.2 ஈ
தத: ஸாகரவேலாயாம்
தர்பாநாஸ்தீர்ய ராகவ: ।
அஞ்ஜலிம் ப்ராங்முக: க்ருத்வா
ப்ரதிஸிஸ்யே மஹோததே: ।
பாஹும் புஜகபோகாபம்
உபதாயாரிஸூதந: ।
ஜாதரூபமயைஸ்சைவ
பூஷணைர்பூஷிதம் புரா ॥
tataḥ sāgaravēlāyām
darbhānāstīrya rāghavaḥ ।
añjaliṃ prāṅmukhaḥ kṛtvā
pratiṡiṡyē mahōdadhēḥ ।
bāhuṃ bhujagabhōgābham
upadhāyārisūdanaḥ ।
jātarūpamayaiṡcaiva
bhūṣaṇairbhūṣitaṃ purā ॥
Spreading Darbha on the shore of the ocean,
paying respects to the magnificent ocean
with his palms joined in reverence,
Rāghava, the destroyer of foe turned to the east
and lay down making his arm,
which was like a serpent’s body and
which, once upon a time, was adorned
with gold ornaments, as his pillow.
6.21.3 அ
6.21.3 ஆ
6.21.3 இ
6.21.3 ஈ
மணிகாஞ்சநகேயூர
முக்தாப்ரவரபூஷணை: ।
புஜை: பரமநாரீணாம்
அபிம்ருஷ்டமநேகதா ॥
maṇikāñcanakēyūra
muktāpravarabhūṣaṇaiḥ ।
bhujaiḥ paramanārīṇām
abhimṛṣṭamanēkadhā ॥
That arm felt every kind of touch
of women’s hands, which themselves were
decked with splendid shoulder-rings
of gold ornaments set with precious pearl and gem.
This Ṡlōka could be about the arm of Rāvaṇa, more apt to be part of tenth Sarga of Sundara Kāṇḍa, but could be appearing here due to a shuffle of the palm leaves.
6.21.4 அ
6.21.4 ஆ
6.21.4 இ
6.21.4 ஈ
சந்தநாகருபிஸ்சைவ
புரஸ்தாதபிஸேவிதம் ।
பாலஸூர்யப்ரதீகாஸை:
சந்தநைருபஸோபிதம் ॥
candanāgarubhiṡcaiva
purastādabhisēvitam ।
bālasūryapratīkāṡaiḥ
candanairupaṡōbhitam ॥
That arm, once upon a time, was
smeared with sandal and Agaru.
It had glowed like the rising sun
with the rich hues of sandal paste.
6.21.5 அ
6.21.5 ஆ
6.21.5 இ
6.21.5 ஈ
ஸயநே சோத்தமாங்கேந
ஸீதாயா: ஸோபிதம் புரா ।
தக்ஷகஸ்யேவ ஸம்போகம்
கங்காஜலநிஷேவிதம் ॥
ṡayanē cōttamāṅgēna
sītāyāḥ ṡōbhitaṃ purā ।
takṣakasyēva sambhōgam
gaṅgājalaniṣēvitam ॥
That arm, which was splendid like
the torso of Takshaka in the waters of Gaṅgā,
once upon a time, supported Seetā’s head in bed.
6.21.6 அ
6.21.6 ஆ
6.21.6 இ
6.21.6 ஈ
ஸம்யுகே யுகஸங்காஸம்
ஸத்ரூணாம் ஸோகவர்த்தநம் ।
ஸுஹ்ருதாநந்தநம் தீர்கம்
ஸாகராந்தவ்யபாஸ்ரயம் ॥
saṃyugē yugasaṅkāṡam
ṡatrūṇāṃ ṡōkavarddhanam ।
suhṛdānandanaṃ dīrgham
sāgarāntavyapāṡrayam ॥
Strong like a yoke, it added to the
misery of enemies on the battlefield.
Long enough to extend protection
to the entire sea-girded earth,
it gladdened the hearts of friends.
6.21.7 அ
6.21.7 ஆ
6.21.7 இ
6.21.7 ஈ
அஸ்யதா ச புந: ஸவ்யம்
ஜ்யாகாதவிகதத்வசம் ।
தக்ஷிணோ தக்ஷிணம் பாஹும்
மஹாபரிகஸந்நிபம் ॥
asyatā ca punaḥ savyam
jyāghātavigatatvacam ।
dakṣiṇō dakṣiṇaṃ bāhum
mahāparighasannibham ॥
And the left arm had its skin peeled off
bruised by the arrows he shot repeatedly,
while the right arm of that capable one
was strong like a Parigha.
6.21.8 அ
6.21.8 ஆ
6.21.8 இ
6.21.8 ஈ
6.21.9 அ
6.21.9 ஆ
6.21.9 இ
6.21.9 ஈ
கோஸஹஸ்ரப்ரதாதாரம்
உபதாய மஹத்புஜம் ।
அத்ய மே மரணம் வாऽத
தரணம் ஸாகரஸ்ய வா ।
இதி ராமோ த்ருதிம் க்ருத்வா
மஹாபாஹுர்மஹோததிம் ।
அதிஸிஸ்யே ஸ விதிவத்
ப்ரயதோऽத்ர ஸ்திதோ முநி: ॥
gōsahasrapradātāram
upadhāya mahadbhujam ।
adya mē maraṇaṃ vā'tha
taraṇaṃ sāgarasya vā ।
iti rāmō dhṛtiṃ kṛtvā
mahābāhurmahōdadhim ।
adhiṡiṡyē sa vidhivat
prayatō'tra sthitō muniḥ ॥
With that hand, which had gifted away
thousands of cows, for his pillow,
Rāma of mighty arm, lay down by the great ocean,
observing rigorous discipline
in a customary manner like a Muni,
resolved firmly in his mind,
‘I have to, today, either find a way
to cross the ocean, or give up my life.’
6.21.10 அ
6.21.10 ஆ
6.21.10 இ
6.21.10 ஈ
தஸ்ய ராமஸ்ய ஸுப்தஸ்ய
குஸாஸ்தீர்ணே மஹீதலே ।
நியமாதப்ரமத்தஸ்ய
நிஸாஸ்திஸ்ரோऽதிசக்ரமு: ॥
tasya rāmasya suptasya
kuṡāstīrṇē mahītalē ।
niyamādapramattasya
niṡāstisrō'ticakramuḥ ॥
Three nights passed, as he slept
on the ground covered with Kuṡa grass
without a lapse in his regimen of observances.
6.21.11 அ
6.21.11 ஆ
6.21.11 இ
6.21.11 ஈ
ஸ த்ரிராத்ரோஷிதஸ்தத்ர
நயஜ்ஞோ தர்மவத்ஸல: ।
உபாஸத ததா ராம:
ஸாகரம் ஸரிதாம் பதிம் ॥
sa trirātrōṣitastatra
nayajñō dharmavatsalaḥ ।
upāsata tadā rāmaḥ
sāgaraṃ saritāṃ patim ॥
He who was well-versed in statecraft,
and who loved Dharma, prayed to the
ocean, the lord of streams,
spending three nights thus.
6.21.12 அ
6.21.12 ஆ
6.21.12 இ
6.21.12 ஈ
ந ச தர்ஸயதே ரூபம்
மந்தோ ராமஸ்ய ஸாகர: ।
ப்ரயதேநாபி ராமேண
யதார்ஹமபிபூஜித: ॥
na ca darṡayatē rūpam
mandō rāmasya sāgaraḥ ।
prayatēnāpi rāmēṇa
yathārhamabhipūjitaḥ ॥
But the lord of the ocean,
was dull-witted enough
not to appear to Rāma,
though Rāma prayed to him
with all deference that
the lord of the ocean deserves.
6.21.13 அ
6.21.13 ஆ
6.21.13 இ
6.21.13 ஈ
ஸமுத்ரஸ்ய தத: க்ருத்தோ
ராமோ ரக்தாந்தலோசந: ।
ஸமீபஸ்தமுவாசேதம்
லக்ஷ்மணம் ஸுபலக்ஷணம் ॥
samudrasya tataḥ kruddhō
rāmō raktāntalōcanaḥ ।
samīpasthamuvācēdam
lakṣmaṇaṃ ṡubhalakṣaṇam ॥
Then the annoyed Rāma,
the ends of whose eyes turned red,
said this to Lakshmaṇa of auspicious marks,
who stood beside him, regarding the ocean:
6.21.14 அ
6.21.14 ஆ
6.21.14 இ
6.21.14 ஈ
6.21.15 அ
6.21.15 ஆ
அவலேப: ஸமுத்ரஸ்ய
ந தர்ஸயதி யத்ஸ்வயம் ।
ப்ரஸமஸ்ச க்ஷமா சைவ
ஆர்ஜவம் ப்ரியவாதிதா ।
அஸாமர்த்யம் பலந்த்யேதே
நிர்குணேஷு ஸதாம் குணா: ॥
avalēpaḥ samudrasya
na darṡayati yatsvayam ।
praṡamaṡca kṣamā caiva
ārjavaṃ priyavāditā ।
asāmarthyaṃ phalantyētē
nirguṇēṣu satāṃ guṇāḥ ॥
How arrogant is this ocean,
not to appear in his original form?
The virtues like serenity, forbearance,
honesty and gentle speech, of good men
are in vain with the virtue-less.
6.21.15 இ
6.21.15 ஈ
6.21.16 அ
6.21.16 ஆ
ஆத்மப்ரஸம்ஸிநம் துஷ்டம்
த்ருஷ்டம் விபரிதாவகம் ।
ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருஷ்டதண்டம் ச
லோக: ஸத்குருதே நரம் ॥
ātmapraṡaṃsinaṃ duṣṭam
dhṛṣṭaṃ viparidhāvakam ।
sarvatrōtsṛṣṭadaṇḍaṃ ca
lōkaḥ satkurutē naram ॥
This world seems to revere a resolute but evil man
who constantly brags about himself
and jumps from one thing to another,
and who deals out punishment left and right.
6.21.16 இ
6.21.16 ஈ
6.21.17 அ
6.21.17 ஆ
ந ஸாம்நா ஸக்யதே கீர்தி:
ந ஸாம்நா ஸக்யதே யஸ: ।
ப்ராப்தும் லக்ஷ்மண லோகேऽஸ்மிந்
ஜயோ வா ரணமூர்த்தநி ॥
na sāmnā ṡakyatē kīrtiḥ
na sāmnā ṡakyatē yaṡaḥ ।
prāptuṃ lakṣmaṇa lōkē'smin
jayō vā raṇamūrddhani ॥
O Lakshmaṇa, neither lasting fame nor good repute
can be earned in this world,
it seems, by being gentle,
just as success cannot be,
in the front lines of the battlefield.
6.21.17 இ
6.21.17 ஈ
6.21.18 அ
6.21.18 ஆ
அத்ய மத்பாணநிர்பிந்நை:
மகரைர்மகராலயம் ।
நிருத்ததோயம் ஸௌமித்ரே
ப்லவத்பி: பஸ்ய ஸர்வத: ॥
adya madbāṇanirbhinnaiḥ
makarairmakarālayam ।
niruddhatōyaṃ saumitrē
plavadbhiḥ paṡya sarvataḥ ॥
You shall see this day, O Sowmitri,
the waters of this abode of sea-monsters
covered with carcasses of crocodiles
that my arrows have cleft.
6.21.18 இ
6.21.18 ஈ
6.21.19 அ
6.21.19 ஆ
மஹாபோகாநி மத்ஸ்யாநாம்
கரிணாம் ச கராநிவ ।
போகிநாம் பஸ்ய போகாநி
மயா சிந்நாநி லக்ஷ்மண ॥
mahābhōgāni matsyānām
kariṇāṃ ca karāniva ।
bhōgināṃ paṡya bhōgāni
mayā chinnāni lakṣmaṇa ॥
You shall see, O Lakshmaṇa, bodies of fish,
huge carcasses of great serpents
that resemble trunks of elephants,
torn into bits by my arrows.
6.21.19 இ
6.21.19 ஈ
6.21.20 அ
6.21.20 ஆ
ஸஸங்கஸுக்திகாஜாலம்
ஸமீநமகரம் ஸரை: ।
அத்ய யுத்தேந மஹதா
ஸமுத்ரம் பரிஸோஷயே ॥
saṡaṅkhaṡuktikājālam
samīnamakaraṃ ṡaraiḥ ।
adya yuddhēna mahatā
samudraṃ pariṡōṣayē ॥
I shall wage a mighty war and
dry up the waters of this ocean with
its huge mass of conch-shell and oyster shells
and its fish and crocodiles.
6.21.20 இ
6.21.20 ஈ
6.21.21 அ
6.21.21 ஆ
க்ஷமயா ஹி ஸமாயுக்தம்
மாமயம் மகராலய: ।
அஸமர்தம் விஜாநாதி
திக் க்ஷமாமீத்ருஸே ஜநே ॥
kṣamayā hi samāyuktam
māmayaṃ makarālayaḥ ।
asamarthaṃ vijānāti
dhik kṣamāmīdṛṡē janē ॥
This abode of crocodiles mistakes me,
who is being patient, for being incompetent.
Patience is, Dhik, futile with people!


To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends