Yuddha Kaanda - Sarga 24

Yuddha Kaanda - Sarga 24
In this Sarga the Vānara army gets ready and lets off war hoofs, which are reciprocated by the Rākshasas in Laṅkā. Rāma thinks of Seetā and her pitiable condition, while he also admires the beauty of Laṅkā. Then Rāma establishes divisions of the army and juxtaposes them into a formation, with himself and Lakshmaṇa leading a division at the head of that formation.
Once the formation of the army is complete, Rāma orders the release of Ṡuka. Ṡuka goes back to Rāvaṇa, who inquires about his clipped wings. Ṡuka conveys in brief what had happened to him at the hands of the Vānaras. He makes it clear to Rāvaṇa that the only two options he has, is to give Seetā back to Rāma or to be prepared for the battle. The enraged Rāvaṇa says that he will not surrender Seetā under any circumstances. He roars, saying that even Dēvas, Gandharvas and Dānavas combined cannot stand against him in fight, and that even the entire world cannot threaten him enough to make him surrender Seetā.
6.24.1 அ
6.24.1 ஆ
6.24.1 இ
6.24.1 ஈ
ஸா வீரஸமிதீ ராஜ்ஞா
விரராஜ வ்யவஸ்திதா ।
ஸஸிநா ஸுபநக்ஷத்ரா
பௌர்ணமாஸீவ ஸாரதீ ॥
sā vīrasamitī rājñā
virarāja vyavasthitā ।
ṡaṡinā ṡubhanakṣatrā
paurṇamāsīva ṡāradī ॥
The army of heroic warriors in formation
with the king (in its midst), shone like
the bright stars around the moon
in the full-moon night of post-monsoon season.
6.24.2 அ
6.24.2 ஆ
6.24.2 இ
6.24.2 ஈ
ப்ரசசால ச வேகேந
த்ரஸ்தா சைவ வஸுந்தரா ।
பீட்யமாநா பலௌகேந
தேந ஸாகரவர்சஸா ॥
pracacāla ca vēgēna
trastā caiva vasundharā ।
pīḍyamānā balaughēna
tēna sāgaravarcasā ॥
The earth trembled as if it were scared
from the stampede of the massive army
that seemed like a surge of the ocean.
Doesn’t this remind one of the stampede in the movie Lion King?
6.24.3 அ
6.24.3 ஆ
6.24.3 இ
6.24.3 ஈ
தத: ஸுஸ்ருவுராக்ருஷ்டம்
லங்காயாம் காநநோகஸ: ।
பேரீம்ருதங்கஸங்குஷ்டம்
துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ॥
tataḥ ṡuṡruvurākruṣṭam
laṅkāyāṃ kānanōkasaḥ ।
bhērīmṛdaṅgasaṅghuṣṭam
tumulaṃ rōmaharṣaṇam ॥
Then the creatures of the wilds
heard the din of kettle drums and Mṛdaṅgas
coming from Laṅkā making one’s hair stand on its end.
6.24.4 அ
6.24.4 ஆ
6.24.4 இ
6.24.4 ஈ
பபூவுஸ்தேந கோஷேண
ஸம்ஹ்ருஷ்டா ஹரியூதபா: ।
அம்ருஷ்யமாணாஸ்தம் கோஷம்
விநேதுர்கோஷவத்தரம் ॥
babhūvustēna ghōṣēṇa
saṃhṛṣṭā hariyūthapāḥ ।
amṛṣyamāṇāstaṃ ghōṣam
vinēdurghōṣavattaram ॥
That tumult only served to buoy up
the spirits of the Vānara chiefs
and provoke them to out-shout the foe.
6.24.5 அ
6.24.5 ஆ
6.24.5 இ
6.24.5 ஈ
ராக்ஷஸாஸ்து ப்லவங்காநாம்
ஸுஸ்ருவுஸ்சாபி கர்ஜிதம் ।
நர்ததாமிவ த்ருப்தாநாம்
மேகாநாமம்பரே ஸ்வநம் ॥
rākṣasāstu plavaṅgānām
ṡuṡruvuṡcāpi garjitam ।
nardatāmiva dṛptānām
mēghānāmambarē svanam ॥
The Rākshasas too heard the roar of Vānaras
as they, in their pride, created a din
like the thunderous clouds in the sky.
6.24.6 அ
6.24.6 ஆ
6.24.6 இ
6.24.6 ஈ
த்ருஷ்ட்வா தாஸரதிர்லங்காம்
சித்ரத்வஜபதாகிநீம் ।
ஜகாம மநஸா ஸீதாம்
தூயமாநேந சேதஸா ॥
dṛṣṭvā dāṡarathirlaṅkām
citradhvajapatākinīm ।
jagāma manasā sītām
dūyamānēna cētasā ॥
Seeing Laṅkā with its picturesque flags and buntings,
the thoughts of Daṡaratha’s son went to Seetā,
his heart taken over by grief:
6.24.7 அ
6.24.7 ஆ
6.24.7 இ
6.24.7 ஈ
அத்ர ஸா ம்ருகஸாவாக்ஷீ
ராவணேநோபருத்த்யதே ।
அபிபூதா க்ரஹேணேவ
லோஹிதாங்கேந ரோஹிணீ ॥
atra sā mṛgaṡāvākṣī
rāvaṇēnōparuddhyatē ।
abhibhūtā grahēṇēva
lōhitāṅgēna rōhiṇī ॥
Seetā, of the fawn eyes, is
kept in confinement there by Rāvaṇa,
like the star Rōhiṇee beset by planet Mars.
6.24.8 அ
6.24.8 ஆ
6.24.8 இ
6.24.8 ஈ
தீர்கமுஷ்ணம் ச நிஸ்வஸ்ய
ஸமுத்வீக்ஷ்ய ச லக்ஷ்மணம் ।
உவாச வசநம் வீர:
தத்காலஹிதமாத்மந: ॥
dīrghamuṣṇaṃ ca niṡvasya
samudvīkṣya ca lakṣmaṇam ।
uvāca vacanaṃ vīraḥ
tatkālahitamātmanaḥ ॥
Heaving a deep and hot sigh,
and looking at Lakshmaṇa,
the Veera spoke these words,
relevant to him under the current situation.
6.24.9 அ
6.24.9 ஆ
6.24.9 இ
6.24.9 ஈ
ஆலிகந்தீமிவாகாஸம்
உத்திதாம் பஸ்ய லக்ஷ்மண ।
மநஸேவ க்ருதாம் லங்காம்
நகாக்ரே விஸ்வகர்மணா ॥
ālikhantīmivākāṡam
utthitāṃ paṡya lakṣmaṇa ।
manasēva kṛtāṃ laṅkām
nagāgrē viṡvakarmaṇā ॥
Look at (this city of) Laṅkā, seeming to be
Vishwakarma’s imagination taken shape instantly,
rising from the top of the mountain to touch the sky!
6.24.10 அ
6.24.10 ஆ
6.24.10 இ
6.24.10 ஈ
விமாநைர்பஹுபிர்லங்கா
ஸங்கீர்ணா புவி ராஜதே ।
விஷ்ணோ: பதமிவாகாஸம்
சாதிதம் பாண்டரைர்கநை: ॥
vimānairbahubhirlaṅkā
saṅkīrṇā bhuvi rājatē ।
viṣṇōḥ padamivākāṡam
chāditaṃ pāṇḍarairghanaiḥ ॥
Crowded with many towers,
Laṅkā shines on the earth,
like the foot of Vishṇu in the sky
covered by white clouds.
6.24.11 அ
6.24.11 ஆ
6.24.11 இ
6.24.11 ஈ
புஷ்பிதை: ஸோபிதா லங்கா
வநைஸ்சைத்ரரதோபமை: ।
நாநாபதங்கஸங்குஷ்டை:
பலபுஷ்போபகை: ஸுபை: ॥
puṣpitaiḥ ṡōbhitā laṅkā
vanaiṡcaitrarathōpamaiḥ ।
nānāpataṅgasaṅghuṣṭaiḥ
phalapuṣpōpagaiḥ ṡubhaiḥ ॥
Laṅkā is splendid with fruit and flower and
reverberating with the cooing of a variety of birds,
its woods in flower recalling Caitraratha.
6.24.12 அ
6.24.12 ஆ
6.24.12 இ
6.24.12 ஈ
பஸ்ய மத்தவிஹங்காநி
ப்ரலீநப்ரமராணி ச ।
கோகிலாகுலஷண்டாநி
தோதவீதி ஸிவோऽநில: ॥
paṡya mattavihaṅgāni
pralīnabhramarāṇi ca ।
kōkilākulaṣaṇḍāni
dōdhavīti ṡivō'nilaḥ ॥
Look at the amorous birds and the
black bees that are quiet (drunken heavily),
and the pleasant breeze that turns
the branches into swings
for the throngs of Kōkilas!
6.24.13 அ
6.24.13 ஆ
6.24.13 இ
6.24.13 ஈ
இதி தாஸரதீ ராமோ
லக்ஷ்மணம் ஸமபாஷத ।
பலம் ச தத்வை விபஜந்
ஸாஸ்த்ரத்ருஷ்டேந கர்மணா ॥
iti dāṡarathī rāmō
lakṣmaṇaṃ samabhāṣata ।
balaṃ ca tadvai vibhajan
ṡāstradṛṣṭēna karmaṇā ॥
After reflecting thus with Lakshmaṇa,
Rāma, the son of Daṡaratha,
established divisions of the forces
following the principles laid out in the Ṡastras.
6.24.14 அ
6.24.14 ஆ
6.24.14 இ
6.24.14 ஈ
ஸஸாஸ கபிஸேநாயா
பலமாதாய வீர்யவாந் ।
அங்கத: ஸஹ நீலேந
திஷ்டேதுரஸி துர்ஜய: ॥
ṡaṡāsa kapisēnāyā
balamādāya vīryavān ।
aṅgadaḥ saha nīlēna
tiṣṭhēdurasi durjayaḥ ॥
He then ordered, ‘Let the
invincible and heroic Aṅgada,
taking his division of the forces,
stay at the chest region of
the formation, along with Neela!’
6.24.15 அ
6.24.15 ஆ
6.24.15 இ
6.24.15 ஈ
திஷ்டேத்வாநரவாஹிந்யா
வாநரௌகஸமாவ்ருத: ।
ஆஸ்ரித்ய தக்ஷிணம் பார்ஸ்வம்
ருஷபோ வாநரர்ஷப: ॥
tiṣṭhēdvānaravāhinyā
vānaraughasamāvṛtaḥ ।
āṡritya dakṣiṇaṃ pārṡvam
ṛṣabhō vānararṣabhaḥ ॥
Let Ṛshabha, a bull among Vānaras,
guard the right flank of the army
with a large contingent of Vānaras.
6.24.16 அ
6.24.16 ஆ
6.24.16 இ
6.24.16 ஈ
கந்தஹஸ்தீவ துர்தர்ஷ:
தரஸ்வீ கந்தமாதந: ।
திஷ்டேத்வாநரவாஹிந்யா:
ஸவ்யம் பார்ஸ்வம் ஸமாஸ்ரித: ॥
gandhahastīva durdharṣaḥ
tarasvī gandhamādanaḥ ।
tiṣṭhēdvānaravāhinyāḥ
savyaṃ pārṡvaṃ samāṡritaḥ ॥
Let the invincible Gandhamādana,
as formidable as a tusker in rut,
guard the left flank of the Vānara force.
6.24.17 அ
6.24.17 ஆ
6.24.17 இ
6.24.17 ஈ
6.24.18 அ
6.24.18 ஆ
மூர்த்நி ஸ்தாஸ்யாம்யஹம் யத்தோ:
லக்ஷ்மணேந ஸமந்வித: ।
ஜாம்பவாம்ஸ்ச ஸுஷேணஸ்ச
வேகதர்ஸீ ச வாநர: ।
ருக்ஷமுக்யா மஹாத்மாந:
குக்ஷிம் ரக்ஷந்து தே த்ரய: ॥
mūrdhni sthāsyāmyahaṃ yattōḥ
lakṣmaṇēna samanvitaḥ ।
jāmbavāṃṡca suṣēṇaṡca
vēgadarṡī ca vānaraḥ ।
ṛkṣamukhyā mahātmānaḥ
kukṣiṃ rakṣantu tē trayaḥ ॥
I will, in all preparedness,
stay at the head of the formation
along with Lakshmaṇa.
And let the three, Jāmbavan,
Sushēṇa and Vēgadarsi the Vānara,
along with the mighty bear chiefs,
guard the belly region of the formation.
6.24.18 இ
6.24.18 ஈ
6.24.19 அ
6.24.19 ஆ
ஜகநம் கபிஸேநாயா:
கபிராஜோऽபிரக்ஷது ।
பஸ்சார்தமிவ லோகஸ்ய
ப்ரசேதாஸ்தேஜஸா வ்ருத: ॥
jaghanaṃ kapisēnāyāḥ
kapirājō'bhirakṣatu ।
paṡcārdhamiva lōkasya
pracētāstējasā vṛtaḥ ॥
Let the King of the Vānaras
with his immense power protect
the hip region of the formation,
just as Pracēta (Varuṇa) does
the western half of the World.
6.24.19 இ
6.24.19 ஈ
6.24.20 அ
6.24.20 ஆ
ஸுவிபக்தமஹாவ்யூஹா
மஹாவாநரரக்ஷிதா ।
அநீகிநீ ஸா விபபௌ
யதா த்யௌ: ஸாப்ரஸம்ப்லவா ॥
suvibhaktamahāvyūhā
mahāvānararakṣitā ।
anīkinī sā vibhabhau
yathā dyauḥ sābhrasamplavā ॥
The army, thus disposed and
impregnably guarded by the greatest of the Vānaras,
shone like the sky filled with sailing clouds.
6.24.20 இ
6.24.20 ஈ
6.24.21 அ
6.24.21 ஆ
ப்ரக்ருஹ்ய கிரிஸ்ருங்காணி
மஹதஸ்ச மஹீருஹாந் ।
ஆஸேதுர்வாநரா லங்காம்
விமர்தயிஷவோ ரணே ॥
pragṛhya giriṡṛṅgāṇi
mahataṡca mahīruhān ।
āsēdurvānarā laṅkām
vimardayiṣavō raṇē ॥
Arming themselves with mountain crests and huge trees,
the Vānaras reached Laṅkā eager to pummel it.
6.24.21 இ
6.24.21 ஈ
6.24.22 அ
6.24.22 ஆ
ஸிகரைர்விகிராமைநாம்
லங்காம் முஷ்டிபிரேவ வா ।
இதி ஸ்ம ததிரே ஸர்வே
மநாம்ஸி ஹரிஸத்தமா: ॥
ṡikharairvikirāmainām
laṅkāṃ muṣṭibhirēva vā ।
iti sma dadhirē sarvē
manāṃsi harisattamāḥ ॥
All those eminent Vānaras made up their minds:
‘We will smash this Laṅkā with
these mountain crests or with our fists.’
6.24.22 இ
6.24.22 ஈ
6.24.23 அ
6.24.23 ஆ
ததோ ராமோ மஹாதேஜா:
ஸுக்ரீவமிதமப்ரவீத் ।
ஸுவிபக்தாநி ஸைந்யாநி
ஸுக ஏஷ விமுச்யதாம் ॥
tatō rāmō mahātējāḥ
sugrīvamidamabravīt ।
suvibhaktāni sainyāni
ṡuka ēṣa vimucyatām ॥
Then Rāma of immense strength
said these words to Sugreeva:
‘The army formation is complete;
let this Ṡuka be released!’
6.24.23 இ
6.24.23 ஈ
6.24.24 அ
6.24.24 ஆ
ராமஸ்ய வசநம் ஸ்ருத்வா
வாநரேந்த்ரோ மஹாபல: ।
மோசயாமாஸ தம் தூதம்
ஸுகம் ராமஸ்ய ஸாஸநாத் ॥
rāmasya vacanaṃ ṡrutvā
vānarēndrō mahābalaḥ ।
mōcayāmāsa taṃ dūtam
ṡukaṃ rāmasya ṡāsanāt ॥
Hearing the words of Rāma,
the lord of Vānaras, of immense strength,
released the messenger Ṡuka
following the orders of Rāma.
6.24.24 இ
6.24.24 ஈ
6.24.25 அ
6.24.25 ஆ
மோசிதோ ராமவாக்யேந
வாநரைஸ்சாபிபீடித: ।
ஸுக: பரமஸந்த்ரஸ்தோ
ரக்ஷோதிபமுபாகமத் ॥
mōcitō rāmavākyēna
vānaraiṡcābhipīḍitaḥ ।
ṡukaḥ paramasantrastō
rakṣōdhipamupāgamat ॥
Ṡuka, in abject terror
from the harassment by Vānaras,
and set free by the order of Rāma,
went to the lord of Rākshasas.
6.24.25 இ
6.24.25 ஈ
ராவண: ப்ரஹஸந்நேவ
ஸுகம் வாக்யமபாஷத ॥
rāvaṇaḥ prahasannēva
ṡukaṃ vākyamabhāṣata ॥
Rāvaṇa, with a smile
(in an attempt to cheer him up),
said these words to Ṡuka:
6.24.26 அ
6.24.26 ஆ
6.24.26 இ
6.24.26 ஈ
கிமிமௌ தே ஸிதௌ பக்ஷௌ
லூநபக்ஷஸ்ச த்ருஸ்யஸே ।
கச்சிந்நாநேகசித்தாநாம்
தேஷாம் த்வம் வஸமாகத: ॥
kimimau tē sitau pakṣau
lūnapakṣaṡca dṛṡyasē ।
kaccinnānēkacittānām
tēṣāṃ tvaṃ vaṡamāgataḥ ॥
Looks like your wings are clipped,
and feathers are plucked, aren’t they?
Hope you have not fallen into
the hands of some crazy folks!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
To be continued