Yuddha Kaanda Sargas 33

Yuddha Kaanda - Sarga 33
In this Sarga, Saramā, one among the Rākshasis who guards Seetā, who is considerate and affectionate to Seetā, comforts her, telling that Rāma was not killed and that Rāvaṇa had played a trick on her, showing a fake head and fake bow. Saramā assures her that her sorrows are about to end and all the riches and comforts will be hers again. She tells her that Rāma had crossed the ocean and was camping on the southern shore along with the army, and that she had actually seen Rāma and Lakshmaṇa.
While she is comforting Seetā thus, both of them hear the clatter of Rāvaṇa’s army getting ready for the battle and filling the royal thoroughfares. Saramā assures Seetā that Rāma will kill those Rākshasa troops including Rāvaṇa, and that he will recover her. She assures her that, united, both she and Rāma will find the happiness they deserve.
6.33.1 அ
6.33.1 ஆ
6.33.1 இ
6.33.1 ஈ
ஸீதாம் து மோஹிதாம் த்ருஷ்ட்வா
ஸரமா நாம ராக்ஷஸீ ।
ஆஸஸாதாத வைதேஹீம்
ப்ரியாம் ப்ரணயிநீ ஸகீ ॥
sītāṃ tu mōhitāṃ dṛṣṭvā
saramā nāma rākṣasī ।
āsasādātha vaidēhīm
priyāṃ praṇayinī sakhī ॥
Seeing that Seetā was confounded (with the false news),
her much loved and affectionate friend,
a Rākshasi by name Saramā,
approached Vaidēhee whom she held dear.
6.33.2 அ
6.33.2 ஆ
6.33.2 இ
6.33.2 ஈ
மோஹிதாம் ராக்ஷஸேந்த்ரேண
ஸீதாம் பரமது:கிதாம் ।
ஆஸ்வாஸயாமாஸ ததா
ஸரமா ம்ருதுபாஷிணீ ॥
mōhitāṃ rākṣasēndrēṇa
sītāṃ paramaduḥkhitām ।
āṡvāsayāmāsa tadā
saramā mṛdubhāṣiṇī ॥
Saramā of gentle speech comforted
Seetā who became extremely sad
by the trick played by the lord of the Rākshasas.
6.33.3 அ
6.33.3 ஆ
6.33.3 இ
6.33.3 ஈ
ஸா ஹி தத்ர க்ருதா மித்ரம்
ஸீதயா ரக்ஷ்யமாணயா ।
ரக்ஷந்தீ ராவணாதிஷ்டா
ஸாநுக்ரோஸா த்ருடவ்ரதா ॥
sā hi tatra kṛtā mitram
sītayā rakṣyamāṇayā ।
rakṣantī rāvaṇādiṣṭā
sānukrōṡā dṛḍhavratā ॥
Seetā, who was guarded by her,
found a friend in her,
a staunch but compassionate woman
who guarded her as ordered by Rāvaṇa.
6.33.4 அ
6.33.4 ஆ
6.33.4 இ
6.33.4 ஈ
ஸா ததர்ஸ தத: ஸீதாம்
ஸரமா நஷ்டசேதநாம் ।
உபாவ்ருத்யோத்திதாம் த்வஸ்தாம்
வடவாமிவ பாம்ஸுஷு ॥
sā dadarṡa tataḥ sītām
saramā naṣṭacētanām ।
upāvṛtyōtthitāṃ dhvastām
vaḍavāmiva pāṃsuṣu ॥
Saramā saw that Seetā had lost her senses
and was like a mare covered in dust
having rolled on the ground.
6.33.5 அ
6.33.5 ஆ
தாம் ஸமாஸ்வாஸயாமாஸ
ஸகீ ஸ்நேஹேந ஸுவ்ரதா ॥
tāṃ samāṡvāsayāmāsa
sakhī snēhēna suvratā ॥
Being a good friend, and one of good discipline,
she comforted her with all affection:
6.33.5 இ
6.33.5 ஈ
6.33.6 அ
6.33.6 ஆ
6.33.6 இ
6.33.6 ஈ
ஸமாஸ்வஸிஹி வைதேஹி
மா பூத்தே மநஸோ வ்யதா ।
உக்தா யத்ராவணேந த்வம்
ப்ரத்யுக்தம் ச ஸ்வயம் த்வயா ।
ஸகீ ஸ்நேஹேந தத்பிரு
மயா ஸர்வம் ப்ரதிஸ்ருதம் ॥
samāṡvasihi vaidēhi
mā bhūttē manasō vyathā ।
uktā yadrāvaṇēna tvam
pratyuktaṃ ca svayaṃ tvayā ।
sakhī snēhēna tadbhiru
mayā sarvaṃ pratiṡrutam ॥
Cheer up Vaidēhee! Let your mind
not give itself away to worries!
As a friend and out of love for you, O timid one,
I heard everything that Rāvaṇa said to you
and the response he got directly from you.
6.33.7 அ
6.33.7 ஆ
6.33.7 இ
6.33.7 ஈ
லீநயா ககநே ஸூந்யே
பயமுத்ஸ்ருஜ்ய ராவணாத் ।
தவ ஹேதோர்விஸாலாக்ஷி
ந ஹி மே ஜீவிதம் ப்ரியம் ॥
līnayā gaganē ṡūnyē
bhayamutsṛjya rāvaṇāt ।
tava hētōrviṡālākṣi
na hi mē jīvitaṃ priyam ॥
I hid myself in the empty sky,
disregarding all my fears of Rāvaṇa.
My life is no more dearer to me
than serving your cause.
6.33.8 அ
6.33.8 ஆ
6.33.8 இ
6.33.8 ஈ
ஸ ஸம்ப்ராந்தஸ்ச நிஷ்க்ராந்தோ
யத்க்ருதே ராக்ஷஸாதிப: ।
தச்ச மே விதிதம் ஸர்வம்
அபிநிஷ்க்ரம்ய மைதிலி ॥
sa sambhrāntaṡca niṣkrāntō
yatkṛtē rākṣasādhipaḥ ।
tacca mē viditaṃ sarvam
abhiniṣkramya maithili ॥
I went out and found out all about
why the lord of Rākshasas left
in such a haste, O Maithili!
6.33.9 அ
6.33.9 ஆ
6.33.9 இ
6.33.9 ஈ
ந ஸக்யம் ஸௌப்திகம் கர்தும்
ராமஸ்ய விதிதாத்மந: ।
வதஸ்ச புருஷவ்யாக்ரே
தஸ்மிந்நைவோபபத்யதே ॥
na ṡakyaṃ sauptikaṃ kartum
rāmasya viditātmanaḥ ।
vadhaṡca puruṣavyāghrē
tasminnaivōpapadyatē ॥
It is impossible to kill Rāma,
the vigilant tiger among men, in his sleep;
It is simply absurd.
6.33.10 அ
6.33.10 ஆ
6.33.10 இ
6.33.10 ஈ
ந த்வேவ வாநரா ஹந்தும்
ஸக்யா: பாதபயோதிந: ।
ஸுரா தேவர்ஷபேணேவ
ராமேண ஹி ஸுரக்ஷிதா: ॥
na tvēva vānarā hantum
ṡakyāḥ pādapayōdhinaḥ ।
surā dēvarṣabhēṇēva
rāmēṇa hi surakṣitāḥ ॥
Nor is it easy to kill the Vānaras,
who fight with trees for weapons,
while they are under the protection of Rāma,
like Suras under the protection
of (Indra,) the bull among Dēvas.
6.33.11 அ
6.33.11 ஆ
6.33.11 இ
6.33.11 ஈ
தீர்கவ்ருத்தபுஜ: ஸ்ரீமாந்
மஹோரஸ்க: ப்ரதாபவாந் ।
தந்வீ ஸம்ஹநநோபேதோ
தர்மாத்மா புவி விஸ்ருத: ॥
dīrghavṛttabhujaḥ ṡrīmān
mahōraskaḥ pratāpavān ।
dhanvī saṃhananōpētō
dharmātmā bhuvi viṡrutaḥ ॥
He, the blessed bowman,
with long and stout arms,
broad chest and chiseled limbs,
famed as a Dharmātma in the world,
is a true man of prowess.
6.33.12 அ
6.33.12 ஆ
6.33.12 இ
6.33.12 ஈ
விக்ராந்தோ ரக்ஷிதா நித்யம்
ஆத்மநஸ்ச பரஸ்ய ச ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்ராத்ரா
குலீநோ நயஸாஸ்த்ரவித் ॥
vikrāntō rakṣitā nityam
ātmanaṡca parasya ca ।
lakṣmaṇēna saha bhrātrā
kulīnō nayaṡāstravit ॥
Valiant, high-born, expert in statecraft,
he, along with his brother Lakshmaṇa,
not only protects himself but also others.
6.33.13 அ
6.33.13 ஆ
6.33.13 இ
6.33.13 ஈ
ஹந்தா பரபலௌகாநாம்
அசிந்த்யபலபௌருஷ: ।
ந ஹதோ ராகவ: ஸ்ரீமாந்
ஸீதே ஸத்ருநிபர்ஹண: ॥
hantā parabalaughānām
acintyabalapauruṣaḥ ।
na hatō rāghavaḥ ṡrīmān
sītē ṡatrunibarhaṇaḥ ॥
O Seetā! The blessed Rāghava, the slayer of foe,
of unimaginable strength and virility,
who destroys hordes of enemy forces, is not killed.
6.33.14 அ
6.33.14 ஆ
6.33.14 இ
6.33.14 ஈ
அயுக்தபுத்திக்ருத்யேந
ஸர்வபூதவிரோதிநா ।
இயம் ப்ரயுக்தா ரௌத்ரேண
மாயா மாயாவிநா த்வயி ॥
ayuktabuddhikṛtyēna
sarvabhūtavirōdhinā ।
iyaṃ prayuktā raudrēṇa
māyā māyāvinā tvayi ॥
A trick was played on you by him,
who is brutal and practices trickery.
He thinks and does everything that is inappropriate
and is hostile with just about every creature.
6.33.15 அ
6.33.15 ஆ
6.33.15 இ
6.33.15 ஈ
ஸோகஸ்தே விகத: ஸர்வ:
கல்யாணம் த்வாமுபஸ்திதம் ।
த்ருவம் த்வாம் பஜதே லக்ஷ்மீ:
ப்ரியம் தே பவதி ஸ்ருணு ॥
ṡōkastē vigataḥ sarvaḥ
kalyāṇaṃ tvāmupasthitam ।
dhruvaṃ tvāṃ bhajatē lakṣmīḥ
priyaṃ tē bhavati ṡṛṇu ॥
Your sorrows have come to an end and
everything good will happen to you.
Listen, riches and comforts will be yours again,
and it will all be just the way you like.
6.33.16 அ
6.33.16 ஆ
6.33.16 இ
6.33.16 ஈ
உத்தீர்ய ஸாகரம் ராம:
ஸஹ வாநரஸேநயா ।
ஸந்நிவிஷ்ட: ஸமுத்ரஸ்ய
தீரமாஸாத்ய தக்ஷிணம் ॥
uttīrya sāgaraṃ rāmaḥ
saha vānarasēnayā ।
sanniviṣṭaḥ samudrasya
tīramāsādya dakṣiṇam ॥
Having crossed the sea along with the Vānara army
Rama reached the southern shore and has camped.
6.33.17 அ
6.33.17 ஆ
6.33.17 இ
6.33.17 ஈ
த்ருஷ்டோ மே பரிபூர்ணார்த:
காகுத்ஸ்த: ஸஹலக்ஷ்மண: ।
ஸஹிதை: ஸாகராந்தஸ்தை:
பலைஸ்திஷ்டதி ரக்ஷித: ॥
dṛṣṭō mē paripūrṇārthaḥ
kākutsthaḥ sahalakṣmaṇaḥ ।
sahitaiḥ sāgarāntasthaiḥ
balaistiṣṭhati rakṣitaḥ ॥
I saw Kākutstha along with Lakshmaṇa,
his objective all but fulfilled.
He is protected by the army that,
coming together, stood near the ocean.
6.33.18 அ
6.33.18 ஆ
6.33.18 இ
6.33.18 ஈ
அநேந ப்ரேஷிதா யே ச
ராக்ஷஸா லகுவிக்ரமா: ।
ராகவஸ்தீர்ண இத்யேவ
ப்ரவ்ருத்திஸ்தைரிஹாஹ்ருதா ॥
anēna prēṣitā yē ca
rākṣasā laghuvikramāḥ ।
rāghavastīrṇa ityēva
pravṛttistairihāhṛtā ॥
It is the swift Rākshasas that he sent
that brought him the news that
Rāghava has crossed over the ocean.
6.33.19 அ
6.33.19 ஆ
6.33.19 இ
6.33.19 ஈ
ஸ தாம் ஸ்ருத்வா விஸாலாக்ஷி
ப்ரவ்ருத்திம் ராக்ஷஸாதிப: ।
ஏஷ மந்த்ரயதே ஸர்வை:
ஸசிவை: ஸஹ ராவண: ॥
sa tāṃ ṡrutvā viṡālākṣi
pravṛttiṃ rākṣasādhipaḥ ।
ēṣa mantrayatē sarvaiḥ
sacivaiḥ saha rāvaṇaḥ ॥
It is on hearing that news, O you of wide eyes,
that Rāvaṇa, the lord of Rākshasas,
conferred with all his ministers.
6.33.20 அ
6.33.20 ஆ
6.33.20 இ
6.33.20 ஈ
இதி ப்ருவாணா ஸரமா
ராக்ஷஸீ ஸீதயா ஸஹ ।
ஸர்வோத்யோகேந ஸைந்யாநாம்
ஸப்தம் ஸுஸ்ராவ பைரவம் ॥
iti bruvāṇā saramā
rākṣasī sītayā saha ।
sarvōdyōgēna sainyānām
ṡabdaṃ ṡuṡrāva bhairavam ॥
After saying these words,
Saramā heard, along with Seetā,
the frightful din made by the feverish
preparations of the army.
6.33.21 அ
6.33.21 ஆ
6.33.21 இ
6.33.21 ஈ
தண்டநிர்காதவாதிந்யா:
ஸ்ருத்வா பேர்யா மஹாஸ்வநம் ।
உவாச ஸரமா ஸீதாம்
இதம் மதுரபாஷிணீ ॥
daṇḍanirghātavādinyāḥ
ṡrutvā bhēryā mahāsvanam ।
uvāca saramā sītām
idaṃ madhurabhāṣiṇī ॥
Hearing the great clatter of the drums
that emerged as they were beaten by sticks,
the sweet-spoken Saramā said this to Seetā:
6.33.22 அ
6.33.22 ஆ
6.33.22 இ
6.33.22 ஈ
ஸந்நாஹஜநநீ ஹ்யேஷா
பைரவா பீரு பேரிகா ।
பேரீநாதம் ச கம்பீரம்
ஸ்ருணு தோயதநிஸ்வநம் ॥
sannāhajananī hyēṣā
bhairavā bhīru bhērikā ।
bhērīnādaṃ ca gambhīram
ṡṛṇu tōyadanisvanam ॥
O timid one! Listen to the frightful
sound of the drums that is like the
deep rumbling of the rain-clouds,
which is certainly meant for
enthusing (the army) to get ready.
6.33.23 அ
6.33.23 ஆ
6.33.23 இ
6.33.23 ஈ
கல்ப்யந்தே மத்தமாதங்கா
யுஜ்யந்தே ரதவாஜிந: ।
ஹ்ருஷ்யந்தே துராகாரூடா:
ப்ராஸஹஸ்தா: ஸஹஸ்ரஸ: ॥
kalpyantē mattamātaṅgā
yujyantē rathavājinaḥ ।
hṛṣyantē turāgārūḍhāḥ
prāsahastāḥ sahasraṡaḥ ॥
Elephants in rut are being readied,
horses are being yoked to the chariots,
and thousands, with Prāsas in their hands,
rejoice mounting the horses.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends