Yuddha Kaanda Sargas 33 Continues6.33.24 அ
6.33.24 ஆ
6.33.24 இ
6.33.24 ஈ
6.33.24 உ
6.33.24 ஊ
தத்ர தத்ர ச ஸந்நத்தா:
ஸம்பதந்தி பதாதய: ।
ஆபூர்யந்தே ராஜமார்கா:
ஸைந்யைரத்புததர்ஸநை: ।
வேகவத்பிர்நதத்பிஸ்ச
தோயௌகைரிவ ஸாகர: ॥
tatra tatra ca sannaddhāḥ
sampatanti padātayaḥ ।
āpūryantē rājamārgāḥ
sainyairadbhutadarṡanaiḥ ।
vēgavadbhirnadadbhiṡca
tōyaughairiva sāgaraḥ ॥
Foot soldiers are gathering in clusters.
The thoroughfares are filling with
swift, noisy and marvelous-looking troops,
looking like an ocean with advancing billows of water.
6.33.25 அ
6.33.25 ஆ
6.33.25 இ
6.33.25 ஈ
6.33.26 அ
6.33.26 ஆ
6.33.26 இ
6.33.26 ஈ
ஸஸ்த்ராணாம் ச ப்ரஸந்நாநாம்
சர்மணாம் வர்மணாம் ததா ।
ரதவாஜிகஜாநாம் ச
பூஷிதாநாம் ச ரக்ஷஸாம் ।
ப்ரபாம் விஸ்ருஜதாம் பஸ்ய
நாநாவர்ணாம் ஸமுத்திதாம் ।
வநம் நிர்தஹதோ கர்மே
யதா ரூபம் விபாவஸோ: ॥
ṡastrāṇāṃ ca prasannānām
carmaṇāṃ varmaṇāṃ tathā ।
rathavājigajānāṃ ca
bhūṣitānāṃ ca rakṣasām ।
prabhāṃ visṛjatāṃ paṡya
nānāvarṇāṃ samutthitām ।
vanaṃ nirdahatō gharmē
yathā rūpaṃ vibhāvasōḥ ॥
Look at the fine weapons, armors, shields,
the decorations of chariots, horses and elephants
and the ornaments of Rākshasas illuminating
the environment with a multitude of colors
like forest fires do in summer.
6.33.27 அ
6.33.27 ஆ
6.33.27 இ
6.33.27 ஈ
6.33.28 அ
6.33.28 ஆ
6.33.28 இ
6.33.28 ஈ
கண்டாநாம் ஸ்ருணு நிர்கோஷம்
ரதாநாம் ஸ்ருணு நிஸ்வநம் ।
ஹயாநாம் ஹேஷமாணாநாம்
ஸ்ருணு தூர்யத்வநிம் யதா ।
உத்யதாயுதஹஸ்தாநாம்
ராக்ஷஸேந்த்ராநுயாயிநாம் ।
ஸம்ப்ரமோ ரக்ஷஸாமேஷ
துமுலோ ரோமஹர்ஷண: ॥
ghaṇṭānāṃ ṡṛṇu nirghōṣam
rathānāṃ ṡṛṇu nisvanam ।
hayānāṃ hēṣamāṇānām
ṡṛṇu tūryadhvaniṃ yathā ।
udyatāyudhahastānām
rākṣasēndrānuyāyinām ।
sambhramō rakṣasāmēṣa
tumulō rōmaharṣaṇaḥ ॥
Listen to the ringing of bells,
the rumble of chariots and
the neighing of horses that
sound like the blare of Tūrya
and the tumult of the excited Rākshasas that
follow the lord of Rākshasas with their hands raised,
that makes one’s hair stand on its end.
6.33.29 அ
6.33.29 ஆ
6.33.29 இ
6.33.29 ஈ
6.33.30 அ
6.33.30 ஆ
6.33.30 இ
6.33.30 ஈ
ஸ்ரீஸ்த்வாம் பஜதி ஸோகக்நீ
ரக்ஷஸாம் பயமாகதம் ।
ராம: கமலபத்ராக்ஷோ
தைத்யாநாமிவ வாஸவ: ।
விநிர்ஜித்ய ஜிதக்ரோத:
த்வாமசிந்த்யபராக்ரம: ।
ராவணம் ஸமரே ஹத்வா
பர்தா த்வாऽதிகமிஷ்யதி ॥
ṡrīstvāṃ bhajati ṡōkaghnī
rakṣasāṃ bhayamāgatam ।
rāmaḥ kamalapatrākṣō
daityānāmiva vāsavaḥ ।
vinirjitya jitakrōdhaḥ
tvāmacintyaparākramaḥ ।
rāvaṇaṃ samarē hatvā
bhartā tvā'dhigamiṣyati ॥
Good luck that wipes out grief will be yours
and a great fear will come upon the Rākshasas.
Rāma, your husband of the lotus eyes
and unimaginable prowess, a master of his temper,
will kill Rāvaṇa in the battle
like Vāsava did Daityas, and will recover you.
6.33.31 அ
6.33.31 ஆ
6.33.31 இ
6.33.31 ஈ
விக்ரமிஷ்யதி ரக்ஷஸ்ஸு
பர்தா தே ஸஹலக்ஷ்மண: ।
யதா ஸத்ருஷு ஸத்ருக்நோ
விஷ்ணுநா ஸஹ வாஸவ: ॥
vikramiṣyati rakṣassu
bhartā tē sahalakṣmaṇaḥ ।
yathā ṡatruṣu ṡatrughnō
viṣṇunā saha vāsavaḥ ॥
Your husband, along with Lakshmaṇa
will attack and penetrate into Rākshasa forces
like Vishṇu, the destroyer of foe,
along with Vāsava, did into the enemy forces.
6.33.32 அ
6.33.32 ஆ
6.33.32 இ
6.33.32 ஈ
ஆகதஸ்ய ஹி ராமஸ்ய
க்ஷிப்ரமங்ககதாம் ஸதீம் ।
அஹம் த்ரக்ஷ்யாமி ஸித்தார்தாம்
த்வாம் ஸத்ரௌ விநிபாதிதே ॥
āgatasya hi rāmasya
kṣipramaṅkagatāṃ satīm ।
ahaṃ drakṣyāmi siddhārthām
tvāṃ ṡatrau vinipātitē ॥
I shall soon see Rāma
coming and destroying the foe,
and you, a chaste wife, seated on his lap,
with your desire fulfilled.
6.33.33 அ
6.33.33 ஆ
6.33.33 இ
6.33.33 ஈ
அஸ்ரூண்யாநந்தஜாநி த்வம்
வர்தயிஷ்யஸி ஸோபநே ।
ஸமாகம்ய பரிஷ்வஜ்ய
தஸ்யோரஸி மஹோரஸ: ॥
aṡrūṇyānandajāni tvam
vartayiṣyasi ṡōbhanē ।
samāgamya pariṣvajya
tasyōrasi mahōrasaḥ ॥
United with him of the mighty chest
and embracing him, you will, O lovely one,
shed tears of joy on his breast.
6.33.34 அ
6.33.34 ஆ
6.33.34 இ
6.33.34 ஈ
அசிராந்மோக்ஷ்யதே ஸீதே
தேவி தே ஜகநம் கதாம் ।
த்ருதாமேகாம் பஹூந் மாஸாந்
வேணீம் ராமோ மஹாவல: ॥
acirānmōkṣyatē sītē
dēvi tē jaghanaṃ gatām ।
dhṛtāmēkāṃ bahūn māsān
vēṇīṃ rāmō mahāvalaḥ ॥
Before long, Rāma of immense strength,
O Seetā, will unbind your tresses
that drop down to your hips
worn in a single plait for these many months.
6.33.35 அ
6.33.35 ஆ
6.33.35 இ
6.33.35 ஈ
தஸ்ய த்ருஷ்ட்வா முகம் தேவி
பூர்ணசந்த்ரமிவோதிதம் ।
மோக்ஷ்யஸே ஸோகஜம் வாரி
நிர்மோகமிவ பந்நகீ ॥
tasya dṛṣṭvā mukhaṃ dēvi
pūrṇacandramivōditam ।
mōkṣyasē ṡōkajaṃ vāri
nirmōkamiva pannagī ॥
Seeing his face that is like the full moon risen,
you will cast away the tears of grief,
O Dēvi, as a female serpent does its slough.
6.33.36 அ
6.33.36 ஆ
6.33.36 இ
6.33.36 ஈ
ராவணம் ஸமரே ஹத்வா
ந சிராதேவ மைதிலி ।
த்வயா ஸமக்ர: ப்ரியயா
ஸுகார்ஹோ லப்ஸ்யதே ஸுகம் ॥
rāvaṇaṃ samarē hatvā
na cirādēva maithili ।
tvayā samagraḥ priyayā
sukhārhō lapsyatē sukham ॥
Slaying Rāvaṇa in battle, and
united with you, his beloved, before long
O Maithili, he who deserves
all happiness, will finally find it.
6.33.37 அ
6.33.37 ஆ
6.33.37 இ
6.33.37 ஈ
ஸமாகதா த்வம் வீர்யேண
மோதிஷ்யஸி மஹாத்மநா ।
ஸுவர்ஷேண ஸமாயுக்தா
யதா ஸஸ்யேந மேதிநீ ॥
samāgatā tvaṃ vīryēṇa
mōdiṣyasi mahātmanā ।
suvarṣēṇa samāyuktā
yathā sasyēna mēdinī ॥
You will rejoice, united
with that heroic Mahātma,
like the earth with standing crops
does on receiving copious showers.
6.33.38 அ
6.33.38 ஆ
6.33.38 இ
6.33.38 ஈ
கிரிவரமபிதோऽநுவர்தமாநோ
ஹய இவ மண்டலமாஸு ய கரோதி ।
தமிஹ ஸரணமப்யுபேஹி தேவி
விதஸகரம் ப்ரபவோ ஹ்யயம் ப்ரஜாநாம் ॥
girivaramabhitō'nuvartamānō
haya iva maṇḍalamāṡu ya karōti ।
tamiha ṡaraṇamabhyupēhi dēvi
vidasakaraṃ prabhavō hyayaṃ prajānām ॥
Seek refuge, O Dēvi, in the
lord who causes days (and nights),
who is the source of all creatures
and who goes around (Mēru),
the best of the mountains
like a horse going in circles.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே த்ரயஸ்த்ரிம்ஸ: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē trayastriṃṡaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the thirty third Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends