Yuddha Kaanda Sargas 34


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Yuddha Kaanda - Sarga 34
In this Sarga, Saramā tells Seetā that she would be happy to go and relate her wellbeing to Rāma. Seetā, still recovering from the shocking but false news that Rāma is killed, asks Saramā that she would rather have her go and find out what Rāvaṇa is planning to do next, as she is worried about the next trick he might pull.
Saramā goes, unseen by anyone, to where Rāvaṇa and the ministers were and hears all that they were discussing. She comes back and reports to Seetā that Rāvaṇa was urged by his mother and a senior minister to give her back to Rāma, but Rāvaṇa would not budge.
Saramā comforts Seetā saying that Rāma will for sure kill Rāvaṇa in the battle and recover her.
6.34.1 அ
6.34.1 ஆ
6.34.1 இ
6.34.1 ஈ
அத தாம் ஜாதஸந்தாபாம்
தேந வாக்யேந மோஹிதாம் ।
ஸரமா ஹ்லாதயாமாஸ
ப்ருதிவீம் தக்தாமிவாம்பஸா ॥
atha tāṃ jātasantāpām
tēna vākyēna mōhitām ।
saramā hlādayāmāsa
pṛthivīṃ dagdhāmivāmbhasā ॥
Saramā brought joy to Seetā who was sad
thrown into turmoil by his words,
like showers bring to the scorched earth.
6.34.2 அ
6.34.2 ஆ
6.34.2 இ
6.34.2 ஈ
ததஸ்தஸ்யா ஹிதம் ஸக்யா:
சிகீர்ஷந்தீ ஸகீ வச: ।
உவாச காலே காலஜ்ஞா
ஸ்மிதபூர்வாபிபாஷிணீ ॥
tatastasyā hitaṃ sakhyāḥ
cikīrṣantī sakhī vacaḥ ।
uvāca kālē kālajñā
smitapūrvābhibhāṣiṇī ॥
She, a good friend who always
began her conversation with a smile
and knew what to talk when,
said these words appropriate for that situation,
wanting to help her good friend:
6.34.3 அ
6.34.3 ஆ
6.34.3 இ
6.34.3 ஈ
உத்ஸஹேயமஹம் கத்வா
த்வத்வாக்யமஸிதேக்ஷணே ।
நிவேத்ய குஸலம் ராமே
ப்ரதிச்சந்நா நிவர்திதும் ॥
utsahēyamahaṃ gatvā
tvadvākyamasitēkṣaṇē ।
nivēdya kuṡalaṃ rāmē
praticchannā nivartitum ॥
I would like to go to Rāma and convey to him
your wellbeing and greetings, my black-eyed beauty!
And I can do this and return unseen by anyone!
6.34.4 அ
6.34.4 ஆ
6.34.4 இ
6.34.4 ஈ
ந ஹி மே க்ரமமாணாயா
நிராலம்பே விஹாயஸி ।
ஸமர்தோ கதிமந்வேதும்
பவநோ கருடோऽபி வா ॥
na hi mē kramamāṇāyā
nirālambē vihāyasi ।
samarthō gatimanvētum
pavanō garuḍō'pi vā ॥
I can travel in the sky where there is no support
and not even Vāyu and Garuḍa can keep pace with me.
6.34.5 அ
6.34.5 ஆ
6.34.5 இ
6.34.5 ஈ
ஏவம் ப்ருவாணாம் தாம் ஸீதா
ஸரமாம் புநரப்ரவீத் ।
மதுரம் ஸ்லக்ஷ்ணயா வாசா
பூர்வம் ஸோகாபிபந்நயா ॥
ēvaṃ bruvāṇāṃ tāṃ sītā
saramāṃ punarabravīt ।
madhuraṃ ṡlakṣṇayā vācā
pūrvaṃ ṡōkābhipannayā ॥
When Saramā said this, Seetā said to her again,
in a gentle and sweet voice that was
still recovering from her earlier wailing:
6.34.6 அ
6.34.6 ஆ
6.34.6 இ
6.34.6 ஈ
ஸமர்தா ககநம் கந்தும்
அபி வா த்வம் ரஸாதலம் ।
அவகச்சாம்யகர்தவ்யம்
கர்தவ்யம் தே மதந்தரே ॥
samarthā gaganaṃ gantum
api vā tvaṃ rasātalam ।
avagacchāmyakartavyam
kartavyaṃ tē madantarē ॥
You are capable of going up in the sky
and even down into the nether world.
I know that you can make
the impossible possible for my sake.
6.34.7 அ
6.34.7 ஆ
6.34.7 இ
6.34.7 ஈ
மத்ப்ரியம் யதி கர்தவ்யம்
யதி புத்தி: ஸ்திரா தவ ।
ஜ்ஞாதுமிச்சாமி தம் கத்வா
கிம் கரோதீதி ராவண: ॥
matpriyaṃ yadi kartavyam
yadi buddhiḥ sthirā tava ।
jñātumicchāmi taṃ gatvā
kiṃ karōtīti rāvaṇaḥ ॥
If you like to do what pleases me,
and if you are firm about it,
I would like you to go and
find what Rāvaṇa is doing.
6.34.8 அ
6.34.8 ஆ
6.34.8 இ
6.34.8 ஈ
ஸ ஹி மாயாபல: க்ரூரோ
ராவண: ஸத்ருராவண: ।
மாம் மோஹயதி துஷ்டாத்மா
பீதமாத்ரேவ வாருணீ ॥
sa hi māyābalaḥ krūrō
rāvaṇaḥ ṡatrurāvaṇaḥ ।
māṃ mōhayati duṣṭātmā
pītamātrēva vāruṇī ॥
Rāvaṇa who makes his enemies wail
is cruel and wretched. With his powers
of sorcery, he makes me lose clarity,
like liquor does right away when consumed.
6.34.9 அ
6.34.9 ஆ
6.34.9 இ
6.34.9 ஈ
தர்ஜாபயதி மாம் நித்யம்
பர்த்ஸாபயதி சாஸக்ருத் ।
ராக்ஷஸீபி: ஸுகோராபி:
யா மாம் ரக்ஷந்தி நித்யஸ: ॥
tarjāpayati māṃ nityam
bhartsāpayati cāsakṛt ।
rākṣasībhiḥ sughōrābhiḥ
yā māṃ rakṣanti nityaṡaḥ ॥
He threatens me and intimidates me
every day repeatedly through the
terrifying Rākshasis that guard me.
6.34.10 அ
6.34.10 ஆ
6.34.10 இ
6.34.10 ஈ
உத்விக்நா ஸங்கிதா சாஸ்மி
ந ஸ்வஸ்தம் ச மநோ மம ।
தத்பயாச்சாஹமுத்விக்நா
அஸோகவநிகாம் கதா ॥
udvignā ṡaṅkitā cāsmi
na svasthaṃ ca manō mama ।
tadbhayācchāhamudvignā
aṡōkavanikāṃ gatā ॥
I am constantly suspicious and agitated
and my mind is not healthy and sane.
Confined to this Aṡōka pleasance,
I am agitated from the fear of him.
6.34.11 அ
6.34.11 ஆ
6.34.11 இ
6.34.11 ஈ
யதி நாம கதா தஸ்ய
நிஸ்சிதம் வாபி யத்பவேத் ।
நிவேதயேதா: ஸர்வம் தத்
பரோ மே ஸ்யாதநுக்ரஹ: ॥
yadi nāma kathā tasya
niṡcitaṃ vāpi yadbhavēt ।
nivēdayēthāḥ sarvaṃ tat
parō mē syādanugrahaḥ ॥
You would do a great service to me,
if you can find out what he is doing and
what he plans to do, and tell me all about it.
6.34.12 அ
6.34.12 ஆ
6.34.12 இ
6.34.12 ஈ
ஸா த்வேவம் ப்ருவதீம் ஸீதாம்
ஸரமா வல்குபாஷிணீ ।
உவாச வதநம் தஸ்யா:
ஸ்ப்ருஸந்தீ பாஷ்பவிக்லவம் ॥
sā tvēvaṃ bruvatīṃ sītām
saramā valgubhāṣiṇī ।
uvāca vadanaṃ tasyāḥ
spṛṡantī bāṣpaviklavam ॥
When Seetā said this, Saramā of charming speech
assured her, wiping her tear-stained face:
6.34.13 அ
6.34.13 ஆ
6.34.13 இ
6.34.13 ஈ
ஏஷ தே யத்யபிப்ராய:
ததா கச்சாமி ஜாநகி ।
க்ருஹ்ய ஸத்ரோரபிப்ராயம்
உபாவ்ருத்தாம் ச பஸ்ய மாம் ॥
ēṣa tē yadyabhiprāyaḥ
tadā gacchāmi jānaki ।
gṛhya ṡatrōrabhiprāyam
upāvṛttāṃ ca paṡya mām ॥
If that is what you want, I shall go, O Jānaki,
and see me return after finding out
what the enemy’s designs are.
6.34.14 அ
6.34.14 ஆ
6.34.14 இ
6.34.14 ஈ
ஏவமுக்த்வா ததோ கத்வா
ஸமீபம் தஸ்ய ரக்ஷஸ: ।
ஸுஸ்ராவ கதிதம் தஸ்ய
ராவணஸ்ய ஸமந்த்ரிண: ॥
ēvamuktvā tatō gatvā
samīpaṃ tasya rakṣasaḥ ।
ṡuṡrāva kathitaṃ tasya
rāvaṇasya samantriṇaḥ ॥
Saying this, she went where that Rākshasa was
and heard what Rāvaṇa and
his ministers were saying.
6.34.15 அ
6.34.15 ஆ
6.34.15 இ
6.34.15 ஈ
ஸா ஸ்ருத்வா நிஸ்சயம் தஸ்ய
நிஸ்சயஜ்ஞா துராத்மந: ।
புநரேவாகமத் க்ஷிப்ரம்
அஸோகவநிகாம் ததா ॥
sā ṡrutvā niṡcayaṃ tasya
niṡcayajñā durātmanaḥ ।
punarēvāgamat kṣipram
aṡōkavanikāṃ tadā ॥
She, who had a sense of plans and designs,
heard the designs of that wicked one
and returned quickly to the Aṡōka pleasance.
6.34.16 அ
6.34.16 ஆ
6.34.16 இ
6.34.16 ஈ
ஸா ப்ரவிஷ்டா புநஸ்தத்ர
ததர்ஸ ஜநகாத்மஜாம் ।
ப்ரதீக்ஷமாணாம் ஸ்வாமேவ
ப்ரஷ்டபத்மாமிவ ஸ்ரியம் ॥
sā praviṣṭā punastatra
dadarṡa janakātmajām ।
pratīkṣamāṇāṃ svāmēva
bhraṣṭapadmāmiva ṡriyam ॥
Coming back to that place again,
she saw the daughter of Janaka
who looked like the Goddess of
Prosperity without her lotus,
waiting for her expectantly.
6.34.17 அ
6.34.17 ஆ
6.34.17 இ
6.34.17 ஈ
தாம் து ஸீதா புந: ப்ராப்தாம்
ஸரமாம் வல்குபாஷிணீம் ।
பரிஷ்வஜ்ய ச ஸுஸ்நிக்தம்
ததௌ ச ஸ்வயமாஸநம் ॥
tāṃ tu sītā punaḥ prāptām
saramāṃ valgubhāṣiṇīm ।
pariṣvajya ca susnigdham
dadau ca svayamāsanam ॥
Warmly embracing Saramā of
charming speech on her return,
Seetā offered her a seat.
To be continued