Yuddha Kaanda Sargas 34 Continues6.34.18 அ
6.34.18 ஆ
6.34.18 இ
6.34.18 ஈ
இஹாஸீநா ஸுகம் ஸர்வம்
ஆக்யாஹி மம தத்த்வத: ।
க்ரூரஸ்ய நிஸ்சயம் தஸ்ய
ராவணஸ்ய துராத்மந: ॥
ihāsīnā sukhaṃ sarvam
ākhyāhi mama tattvataḥ ।
krūrasya niṡcayaṃ tasya
rāvaṇasya durātmanaḥ ॥
Sit down in comfort and tell me
in detail about the intentions
of the cruel and wicked Rāvaṇa.
6.34.19 அ
6.34.19 ஆ
6.34.19 இ
6.34.19 ஈ
ஏவமுக்தா து ஸரமா
ஸீதயா வேபமாநயா ।
கதிதம் ஸர்வமாசஷ்ட
ராவணஸ்ய ஸமந்த்ரிண: ॥
ēvamuktā tu saramā
sītayā vēpamānayā ।
kathitaṃ sarvamācaṣṭa
rāvaṇasya samantriṇaḥ ॥
Thus asked by Seetā, who was still shaking,
Saramā said everything that Rāvaṇa
and his ministers were discussing.
6.34.20 அ
6.34.20 ஆ
6.34.20 இ
6.34.20 ஈ
ஜநந்யா ராக்ஷஸேந்த்ரோ வை
த்வந்மோக்ஷார்தம் ப்ருஹத்வச: ।
அவித்தேந ச வைதேஹி
மந்த்ரிவ்ருத்தேந போதித: ॥
jananyā rākṣasēndrō vai
tvanmōkṣārthaṃ bṛhadvacaḥ ।
aviddhēna ca vaidēhi
mantrivṛddhēna bōdhitaḥ ॥
His mother and the elder minister Aviddha
have exhorted the King of the Rākshasas
strongly to release you, O Vaidēhee!
6.34.21 அ
6.34.21 ஆ
6.34.21 இ
6.34.21 ஈ
தீயதாமபிஸத்க்ருத்ய
மநுஜேந்த்ராய மைதிலீ ।
நிதர்ஸநம் தே பர்யாப்தம்
ஜநஸ்தாநே யதத்புதம் ॥
dīyatāmabhisatkṛtya
manujēndrāya maithilī ।
nidarṡanaṃ tē paryāptam
janasthānē yadadbhutam ॥
Give Maithili back to the
lord of men with all honor.
The astounding exploit at Janasthāna
should be enough evidence for you
(of what he is capable of doing).
6.34.22 அ
6.34.22 ஆ
6.34.22 இ
6.34.22 ஈ
லங்கநம் ச ஸமுத்ரஸ்ய
தர்ஸநம் ச ஹநூமத: ।
வதம் ச ரக்ஷஸாம் யுத்தே
க: குர்யாந்மாநுஷோ புவி ॥
laṅghanaṃ ca samudrasya
darṡanaṃ ca hanūmataḥ ।
vadhaṃ ca rakṣasāṃ yuddhē
kaḥ kuryānmānuṣō bhuvi ॥
Which mortal in this world can do what Hanumān did,
leaping over the ocean, finding (Seetā)
and killing the Rākshasas in battle?
6.34.23 அ
6.34.23 ஆ
6.34.23 இ
6.34.23 ஈ
ஏவம் ஸ மந்த்ரிவ்ருத்தைஸ்சா
மாத்ரா ச பஹு போதித: ।
ந த்வாமுத்ஸஹதே மோக்தும்
அர்தமர்தபரோ யதா ॥
ēvaṃ sa mantrivṛddhaiṡcā
mātrā ca bahu bōdhitaḥ ।
na tvāmutsahatē mōktum
arthamarthaparō yathā ॥
Though advised thus in many ways
by Aviddha and his mother,
he was unable to bring himself to give you up,
like a miser cannot, his wealth.
6.34.24 அ
6.34.24 ஆ
6.34.24 இ
6.34.24 ஈ
நோத்ஸஹத்யம்ருதோ மோக்தும்
யுத்தே த்வாமிதி மைதிலி ।
ஸாமாத்யஸ்ய ந்ருஸம்ஸஸ்ய
நிஸ்சயோ ஹ்யேஷ வர்ததே ॥
nōtsahatyamṛtō mōktum
yuddhē tvāmiti maithili ।
sāmātyasya nṛṡaṃsasya
niṡcayō hyēṣa vartatē ॥
He is not at all for giving you up,
O Maithili, until he is killed in the battle.
The cruel one and the ministers,
are resolute on staying the course.
6.34.25 அ
6.34.25 ஆ
6.34.25 இ
6.34.25 ஈ
6.34.25 உ
6.34.25 ஊ
ததேஷா நிஸ்சிதா புத்தி:
ம்ருத்யுலோபாதுபஸ்திதா ।
பயாந்ந ஸக்தஸ்த்வாம் மோக்தும்
அநிரஸ்தஸ்து ஸம்யுகே ।
ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர்வேஷாம்
ஆத்மநஸ்ச வதேந ஹி ॥
tadēṣā niṡcitā buddhiḥ
mṛtyulōbhādupasthitā ।
bhayānna ṡaktastvāṃ mōktum
anirastastu saṃyugē ।
rākṣasānāṃ ca sarvēṣām
ātmanaṡca vadhēna hi ॥
He is courting death, and hence this resolve.
He cannot be frightened enough to release you,
it will happen only with the defeat in the battle,
destruction of all the Rākshasas and his own death.
6.34.26 அ
6.34.26 ஆ
6.34.26 இ
6.34.26 ஈ
நிஹத்ய ராவணம் ஸங்க்யே
ஸர்வதா நிஸிதை: ஸரை: ।
ப்ரதிநேஷ்யதி ராமஸ்த்வாம்
அயோத்யாமஸிதேக்ஷணே ॥
nihatya rāvaṇaṃ saṅkhyē
sarvathā niṡitaiḥ ṡaraiḥ ।
pratinēṣyati rāmastvām
ayōdhyāmasitēkṣaṇē ॥
Slaying Rāvaṇa with his sharp arrows in battle,
Rāma, by all means, will take you back
to Ayōdhyā, O you of dark eyes.
6.34.27 அ
6.34.27 ஆ
6.34.27 இ
6.34.27 ஈ
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ஸப்தோ
பேரீஸங்கஸமாகுல: ।
ஸ்ருதோ வாநரஸைந்யாநாம்
கம்பயந் தரணீதலம் ॥
ētasminnantarē ṡabdō
bhērīṡaṅkhasamākulaḥ ।
ṡrutō vānarasainyānām
kampayan dharaṇītalam ॥
Meanwhile, a great din of
of beating drums and blaring conches
of the Vānara army, which seemed
to shake the earth, was heard.
6.34.28 அ
6.34.28 ஆ
6.34.28 இ
6.34.28 ஈ
ஸ்ருத்வா து தத்வாநரஸைந்யஸப்தம்
லங்காகதா ராக்ஷஸராஜப்ருத்யா: ।
நஷ்டௌஜஸோ தைந்யபரீதசேஷ்டா:
ஸ்ரேயோ ந பஸ்யந்தி ந்ருபஸ்ய தோஷே ॥
ṡrutvā tu tadvānarasainyaṡabdaṃ
laṅkāgatā rākṣasarājabhṛtyāḥ ।
naṣṭaujasō dainyaparītacēṣṭāḥ
ṡrēyō na paṡyanti nṛpasya dōṣē ॥
On hearing that sound of the Vānara army,
the vitality of the retainers of the
Rākshasa King in Laṅkā was lost,
their movements betrayed low spirits and
they saw no hope for themselves
because of the offence committed by their king.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே சதுஸ்த்ரிம்ஸ: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē catustriṃṡaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the thirty fourth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 15492 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends