Srimad ramayana Dhyana slokas with meanings in tamil
Courtesy: Smt.Dr.Saroja Ramanujam
ராமாயண த்யான ஸ்லோகங்கள்


1. சுக்லாம்பரதரம் – வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்தவரும்
விஷ்ணும் – எங்கும் நிறைந்தவரும்
சசிவர்ணம் –சந்திரனின் நிறம் உடையவரும்
ப்ரசன்னவதனம் – எப்போதும் சிரித்த முகமானவருமான விநாயகரை சர்வவிக்நோபசாந்தயே- எல்லா இடையூறுகளும் ஒழிய
த்யாயேத்- த்யானிக்க வேண்டும்.


2. வாகீசாத்யா:- பிரம்மா முதலிய
ஸுமனஸ: தூய சிந்தையுடைய வர்கள் ( தேவர்கள்)
ஸர்வார்த்தானாம்- எல்லா விதமான செய்கைகளின்
உபக்ரமே- ஆரம்பத்தில்
யம் நத்வா- யாரை வணங்கி
க்ருதக்ருத்யா: ஸ்யு: - கார்ய சித்தியை அடைகிறார்களோ
தம் கஜானனம் – அந்த கணபதியை
நமாமி-வணங்குகிறேன்


3. சதுர்பி: தோர்பி: யுக்தா- நான்கு கரங்கள் கொண்டவளும்
ஸ்படிக மணிமயீம் அக்ஷமாலாம் – ஸ்படிகத்தினால் ஆன பீஜமாலையையும்
ஹஸ்தேன ஏகேன –ஒரு கரத்தினால்
த்தானா- தரித்து
பத்மம் ஸிதம் அபி – மற்றொரு கரத்தினால் வெண் தாமரையும்
சுகம் புஸ்தகம் ச அபரேண- மற்றும் இரு கரங்களில் கிளியையும் புஸ்தகத்தையும் தரித்து
குந்தேந்து சங்கஸ்படிக மணி நிபா- மல்லிகை, சங்கு,ஸ்படிகம் இவைகளை ஒத்த
பாஸா- ஒளியினால்
பாஸமானா- பிரகாசிப்பவளும்
அஸமானா- தன்னிகரில்லாதவளும் ஆன
ஸா வாக்தேவதா – அந்த வாக்தேவதையான
இயம் - இவள் ( சரஸ்வதி) வதனே – என் நாவில்
ஸர்வதா- எப்போதும்
ஸுபிரசன்னா- அருள் பாலிப்பவளாக
நிவஸது- வஸிக்கட்டும்.


4.ராமராமேதி –ராமா ராமா என்று
மதுராக்ஷரம்- மதுரமான நாமத்தை
கவிதாசாகாம் – கவிதை என்னும் கிளையில்
ஆருஹ்ய- ஏறி
மதுரம் – இனிமையாக
கூஜந்தம்- கூவுகின்ற
வால்மீகி கோகிலம்- வால்மீகி என்ற குயலை
வந்தே – வணங்குகிறேன்.


5. முனிஸிம்ஹஸ்ய -முனிவர்களில் சிம்ஹம் போன்ற
கவிதாவனசாரிண- கவிதை என்ற காட்டில் சஞ்சரிக்கும்
வால்மீகே: - வால்மீகியின்
ராமகதாநாதம் - ராமகதை என்கிற கர்ஜனையை
ஸ்ருன்வன்- கேட்டு
கோ – எவர்தான்
பராம் கதிம்- மேலான கதியை
ந யாதி- அடைய மாட்டார்!


6. ய: - எவர்
ஸததம்-எப்போதும்
ராமசரிதாம்ருத ஸாகரம்- ராமசரிதமாகிய அமுதக் கடலை
பிபன் – குடித்தும்
அத்ருப்த: -திருப்தி இல்லாமலிருக்கிறாரோ
தம் முனிம் –அந்த வால்மீகி முனிவரை
வந்தே – நமஸ்கரிக்கிறேன்.


7.கோஷ்பதீக்ருதவாராசிம்-கடல் எவருக்கு குளம்படி ஜாலம் போல் ஆயிற்றோ
மசகீக்ருதராக்ஷசம் – ராக்ஷசர்கள் எவருக்கு கொசு போன்று ஆயினரோ
ராமாயண மஹாமாலாரத்னம் – எவர் ராமாயணம் என்னும் மகத்தான ஹாரத்திற்கு பதக்கமாகிற ரத்தினம் போல் உள்ளவரோ
தம் அணிலாத்மாஜம் – அந்த ஹனுமானை
வந்தே – வணங்குகிறேன்


8. அஞ்சனாநந்தனம்- அஞ்சனையின் புத்திரனும்
வீரம்- வீரனும்
ஜானகி சோக நாசனம் – சீதையின் துக்கத்தைப் போக்கினவனும்
அக்ஷஹந்தாரம் – அக்ஷ குமாரனை வதைத்தவனும்
லங்காபயம்கரம்- இலங்கைக்கு அச்சத்தை விளைவித்தவனும் ஆன
கபீசம்- ஹனுமானை
வந்தே – வணங்குகிறேன்


9. ஸிந்தோ: - சமுத்திரத்தின்
ஸலிலம் – நீரை
ஸலீலம் – விளியாட்டாகக்
உல்லங்க்ய- தாண்டி
ய: -எவன்
ஜனகாத்மஜாயா: - சீதையினுடைய
சோக வஹ்னிம்- சோகமாகிற நெருப்பை
ஆதாய – எடுத்து
தேனைவ- அதனாலேயே
லங்காம் – இலங்கையை
ததாஹா – கொளுத்தினானோ
தம் ஆஞ்சநேயம்- அந்த ஆஞ்சநேயனை
நமாமி- நமஸ்கரிக்கிறேன்


1௦.அதிபாடலானனம் – மிகவும் சிவந்த முகமும்
காஞ்சனாத்ரி – தங்கமயமான மேருமலையைப் போல்
கமனீய விக்ரஹம்- அழகிய உருவத்தையும் உடைய
பாரிஜாததருமூல வாஸினம் – பாரிஜாத மரத்தின் கீழ் வசிக்கும்
பவமான நந்தனம் –வாயுபுத்திரன் ஆகிய
ஆஞ்சநேயம் - - ஹனுமானை
பாவயாமி- தியானிக்கிறேன்


11. யத்ர யத்ர – எங்கெல்லாம்
ரகுநாதகீர்த்த்னம்- ராமன் புகழ் பாடப்படுகிறதோ
தத்ர தத்ர- அங்கெல்லாம்
க்ருதமஸ்தகாஞ்சலிம் – தலை மேல் கைகூப்பி
பாஷ்பவாரிபரிபூர்ணலோசனம் – கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர் பெருக நிற்கும்
ராக்ஷஸாந்தகம் – ராக்ஷசர்களின் எமனான
மாருதிம் – மாருதியை
நமத – வணங்குவீர்.


12. மனோஜவம் – மனம் போல் துரிதமானவரும்
மாருததுல்ய வேகம் – வாயு வேகம் கொண்டவரும்
ஜிதேந்த்ரியம் – இந்த்ரியங்களை அடக்கினவரும்
புத்திமதாம் வரிஷ்டம்-புத்திமான்களுள் சிறந்தவரும்
வாதாத்மஜம் – வாயுவின் புத்திரனும்
வானர யூத முக்யம்- வானர சேனையின் முக்கியமானவரும் ஆன
ஸ்ரீராமதூதம் – ராம் தூதனான ஹனுமானுக்கு
சிரஸா நமாமி – தலை வணங்குகிறேன்.


13.புத்தி: - அறிவு
பலம் – பலம்
யச: - புகழ்
தைர்யம் – தைரியம்
நிர்பயத்வம் – அச்சமின்மை
அரோகதா- ஆரோக்கியம்
அஜாட்யம் – சோம்பலின்மை
வாக்படுத்வம் – வாக்கு வன்மை இவை
ஹனுமத் ஸ்மரணாத்- ஹனுமனை நினைக்க
பவேத் – ஏற்படும்.


14.ய: -எவனொருவன்
அஹரஹ:- தினம் தினம்
கர்ணாஞ்சலி சம்புடை: -செவிகள் என்கிற குவித்த கரங்களாகிய பாத்திரங்களால்
வால்மீகே: - வால்மீகியினுடைய
வதநாரவிந்த கலிதம் – வாக்கிலிருந்து ( கிளியின் வாயிலிருந்து விழுவதைப்போல்)
ராமாயணாக்யம் மது – ராமாயணம் என்னும் தேனை
ஸம்யக் – நன்றாக
ஆத்ராத் – ஆவலுடன்
பிபதி – பருகுகிறானோ
ஸ: புமான் – அந்த மனிதன்
ஜன்ம வ்யாதி ஜரா விபத்தி மரணை: - பிறப்பு , நோய், முதுமை , விபத்துக்கள் , மரணம் இவைகளால்
அத்யந்த ஸோபத்ரவம்- மிகவும் தொல்லை கொடுக்கும்
ஸம்ஸாரம் – சம்சாரத்தை
விஹாய – நீத்து
சாஸ்வதம்- நிரந்தரமான
விஷ்ணோ: பதம் –விஷ்ணுவின் பதத்திற்கு
கச்சதி- செல்கிறான்.


15. உபகத ஸமாஸ ஸந்தி யோகம் – சரியான பதப்பிரிவு, பதச்சேர்க்கை இவைகளுடன் கூடியதும்
ஸமமதுரோபநதார்த்த வாக்ய பந்தம் – மதுரமான பொருட்செறிவுடன் கூடிய வாககியங்களை உடையதும்
முநிப்ரணீதம்- வால்மீகி முனிவரால் இயற்றப்பட்ட
ரகுவர சரிதம்- ராமாயணத்தை
நிசாமயத்வம் – அனுபவியுங்கள்


16. வால்மீகி கிரி ஸம்பூதா – வால்மீகி என்ற மலையில் உற்பத்தியாகி
ராமஸாகர காமிநீ- ராமன் என்ற கடலை நோக்கிச் செல்லும்
ராமாயணமஹாநதீ- ராமாயணம் என்னும் மகாநதியானது
புவனம் – உலகத்தை
புனாது-தூய்மையாக்குமாக .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
17. ஸ்லோக ஸார ஸமாகீர்ணம்- ச்லோகங்களாகிற சாரம் நிரம்பியதும்( சாரம் என்றால் உப்பு என்றும் பொருள்)
ஸர்ககல்லோல ஸம்குலம் – ஸர்கங்களாகிற அலைகளுடன் கூடியதும்
காண்டக்ராஹ மஹாமீனம் - காண்டங்கள் என்கிற முதலைகள் சுறாமீன்கள் இவற்றோடு கூடியதும் ஆன
ராமாயணார்ணவம் – ராமாயணம் என்னும் கடலை
வந்தே – வணங்குகிறேன்


18. வேத வேத்யே- வேதங்களினால் அறியப்படுபவனான
பரே பும்ஸி- பரம புருஷன்
தசரதாத்மஜே – தசரதர் மகனாக
ஜாதே – ஜனித்தபோது
வேதா:- வேதங்கள்
ப்ராசேதஸாத் – வால்மீகியிடம் இருந்து
ஸாக்ஷாத் ராமாயணகதா- ராமாயணத்தின் வடிவமாக
ஆஸீத்- ஆயின.


19. வைதேஹீஸஹிதம் – சீதையுடன் கூட
ஸுரத்ருமதலே – கல்பக வனத்தில்
ஹைமே- தங்க மயமான
மஹாமண்டபே- மண்டபத்தில்
மணிமயே- ரத்தினங்கள் பதித்த
புஷ்பகமாஸனே - புஷ்பக விமானத்தின்
மத்யே – நடுவில்
வீராஸனே – வீராசனத்தில்
ஸுஸ்திதம்- நன்கு அமர்ந்து இருப்பவரும்
அக்ரே – முன்னால்
பிரபஞ்சனஸுதே- ஹனுமனுடனும்
முநிப்ய: - முனிவர்களுக்கு
தத்வம்- தத்துவத்தை
வாசயதி – கூறி
வ்யாக்யாந்தம்- விளக்குபவரும்
பரதாதிபி: - பரதன் முதலியவர்களால்
பரிவ்ருதம் – சூழப்பட்டவரும் ஆன
ச்யாமளம்- நீலநிறம் கொண்ட
ராமம் – ராமனைத்
பஜே – தொழுகிறேன்


2௦. வாமே – இடதுபக்கத்தில்
பூமிஸுதா- சீதையுடனும்
புரஸ்ச – முன்னால்
ஹனுமான்- ஹனுமனுடனும்
பஸ்சாத்- பின்னால்
ஸுமித்ரா ஸுத: - லக்ஷ்மணனுடனும்
சத்ருக்நோ பரதஸ்ச –சத்ருக்னன் பரதன் இவர்கள்
பார்ச்வதளயோ: - இரு பக்கத்திலும் இருக்க
வாய்வாதி கோணேஷு ச - அஷ்ட திக்குகளிலும்
ஸுக்ரீவஸ்ச விபீஷணஸ்ச யுவராட் தாராஸுதொ ஜாம்பவான்- சுக்ரீவன், விபீஷணன், கிஷ்கிந்தை யுவராஜனான தாரையின் மைந்தன் அங்கதன், ஜாம்பவான்
மத்யே – இவர்கள் மத்தியில் நீல ஸரோஜ கோமள ருசிம் – நீல நிறத்து தாமரைபோல அழகிய உருவத்துடன் விளங்கும்
ச்யாமளம் –சியாமளனான
ராமம்- ராமனை
பஜே- துதிக்கிறேன்


21. ஸலக்ஷ்மணாய – லக்ஷ்மணனுடன் கூடிய
ராமாய – ராமனுக்கு
நமோஸ்து- நமஸ்காரம்
தேவ்யை ஜனகாத்மஜாயை- ஜனகரின் புத்திரியான சீதாதேவிக்கு
நமோஸ்து- நமஸ்காரம்
ருத்ரேந்த்ர யமாநிலேப்ய: - ருத்ரன், யமன், வாயு இவர்களுக்கு
நமோஸ்து- நமஸ்காரம்
சந்த்ரார்க மருத்கணேப்ய: - சந்திரன் சூரியன். மருத்கணங்கள் இவர்களுக்கு
நமோஸ்து- நமஸ்காரம்


22. ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரகம்- அனைத்து கஷ்டங்களையும் போக்குகின்றவரும்
சுபகரம்- நன்மை செய்பவரும்
பிங்காக்ஷம்- மஞ்சள் நிறமான கண்களை உடையவரும்
அக்ஷாபஹம்- அக்ஷகுமாரனை வாதம் செய்தவரும்
ஸீதான்வேஷணதத்பரம்- சீதையைத் தேடுவதில் நாட்டம் உடையவரும்
கபிவரம்- சிறந்த வானரரும்
கோடீந்து சூர்யப்ரபம்- கோடி சூர்யன் சந்திரன் இவர்களின் ஒளி பொருந்தியவரும்
லங்காத்வீபபயம்கரம் – இலங்கைக்கு பயத்தை உண்டாக்கினவரும்
ஸகலதம் – அனைத்தும் கொடுப்பவரும்
ஸுக்ரீவஸம்மாநிதம் – சுக்ரீவனால் கொண்டாடப்பட்டவரும்
தேவேந்த்ராதி ஸமஸ்த தேவ வினுதம் – தேவேந்திரன் முதலிய எல்லா தேவர்களாலும் துதிக்கப்பட்டவரும் ஆன
காகுத்ஸ்த தூதம் பஜே- ராமதூதனை தியானிக்கிறேன்