Yuddha Kaanda Sargas 35 Continues


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
6.35.21 இ
6.35.21 ஈ
6.35.22 அ
6.35.22 ஆ
ருஷீணாமக்நிகல்பாநாம்
அக்நிஹோத்ரஸமுத்தித: ।
ஆதத்தே ரக்ஷஸாம் தேஜோ
தூமோ வ்யாப்ய திஸோ தஸ ॥
ṛṣīṇāmagnikalpānām
agnihōtrasamutthitaḥ ।
ādattē rakṣasāṃ tējō
dhūmō vyāpya diṡō daṡa ॥
The smoke that arises from the ritual fires
by the Ṛshis who are like fire themselves,
envelops the ten directions
dissipating the power of the Rākshasas.
6.35.22 இ
6.35.22 ஈ
6.35.23 அ
6.35.23 ஆ
தேஷு தேஷு ச தேஸேஷு
புண்யேஷ்வேவ த்ருடவ்ரதை: ।
சர்யமாணம் தபஸ்தீவ்ரம்
ஸந்தாபயதி ராக்ஷஸாந் ॥
tēṣu tēṣu ca dēṡēṣu
puṇyēṣvēva dṛḍhavrataiḥ ।
caryamāṇaṃ tapastīvram
santāpayati rākṣasān ॥
The severe Tapa performed by them
of firm vows and strict discipline,
in various places, is bound
to scorch the Rākshasas.
6.35.23 இ
6.35.23 ஈ
6.35.24 அ
6.35.24 ஆ
6.35.24 இ
6.35.24 ஈ
தேவதாநவயக்ஷேப்யோ
க்ருஹீதஸ்ச வரஸ்த்வயா ।
மாநுஷா வாநரா ருக்ஷா
கோலாங்கூலா மஹாபலா: ।
பலவந்த இஹாகம்ய
கர்ஜந்தி த்ருடவிக்ரமா: ॥
dēvadānavayakṣēbhyō
gṛhītaṡca varastvayā ।
mānuṣā vānarā ṛkṣā
gōlāṅgūlā mahābalāḥ ।
balavanta ihāgamya
garjanti dṛḍhavikramāḥ ॥
You secured, as a boon, immunity from death
at the hands of the Dēvas, Dānavas and Yakshas.
But it is humans, Vānaras, bears and
cow-tailed baboons of great strength and
unshakable prowess that have come here, roaring.
6.35.25 அ
6.35.25 ஆ
6.35.25 இ
6.35.25 ஈ
உத்பாதாந் விவிதாந் த்ருஷ்ட்வா
கோராந் பஹுவிதாம்ஸ்ததா ।
விநாஸமநுபஸ்யாமி
ஸர்வேஷாம் ரக்ஷஸாமஹம் ॥
utpātān vividhān dṛṣṭvā
ghōrān bahuvidhāṃstathā ।
vināṡamanupaṡyāmi
sarvēṣāṃ rakṣasāmaham ॥
On seeing the various kinds of omens
and other terrible things happening,
I foresee the destruction of
all the Rākshasas as imminent.
6.35.26 அ
6.35.26 ஆ
6.35.26 இ
6.35.26 ஈ
கராபிஸ்தநிதா கோரா
மேகா: ப்ரதிபயங்கரா: ।
ஸோணிதேநாபிவர்ஷந்தி
லங்காமுஷ்ணேந ஸர்வத: ॥
kharābhistanitā ghōrā
mēghāḥ pratibhayaṅkarāḥ ।
ṡōṇitēnābhivarṣanti
laṅkāmuṣṇēna sarvataḥ ॥
Horrid clouds rumbling harshly
and drenching Laṅkā with showers
of hot blood all over the place
is extremely terrifying.
6.35.27 அ
6.35.27 ஆ
6.35.27 இ
6.35.27 ஈ
ருததாம் வாஹநாநாம் ச
ப்ரபதந்த்யஸ்ரபிந்தவ: ।
த்வஜா த்வஸ்தா விவர்ணாஸ்ச
ந ப்ரபாந்தி யதா புரா ॥
rudatāṃ vāhanānāṃ ca
prapatantyasrabindavaḥ ।
dhvajā dhvastā vivarṇāṡca
na prabhānti yathā purā ॥
The mounts (horses and elephants) cry, shedding tears.
The flags are dusty and faded and
do not shine as they used to.
6.35.28 அ
6.35.28 ஆ
6.35.28 இ
6.35.28 ஈ
வ்யாலா கோமாயவோ க்ருத்ரா
வாஸ்யந்தி ச ஸுபைரவம் ।
ப்ரவிஸ்ய லங்காமநிஸம்
ஸமவாயாம்ஸ்ச குர்வதே ॥
vyālā gōmāyavō gṛdhrā
vāṡyanti ca subhairavam ।
praviṡya laṅkāmaniṡam
samavāyāṃṡca kurvatē ॥
Jackals, beasts of prey and vultures
make extremely terrifying sounds;
they constantly barge into Laṅkā
and throng in large numbers.
6.35.29 அ
6.35.29 ஆ
6.35.29 இ
6.35.29 ஈ
காலிகா: பாண்டரைர்தந்தை:
ப்ரஹஸந்த்யக்ரத: ஸ்திதா: ।
ஸ்த்ரிய: ஸ்வப்நேஷு முஷ்ணந்த்யோ
க்ருஹாணி ப்ரதிபாஷ்ய ச ॥
kālikāḥ pāṇḍarairdantaiḥ
prahasantyagrataḥ sthitāḥ ।
striyaḥ svapnēṣu muṣṇantyō
gṛhāṇi pratibhāṣya ca ॥
Women of black complexion and white teeth
are seen in dreams, stealing items from households,
standing in front and laughing,
and talking back (with no modesty or apprehension).
6.35.30 அ
6.35.30 ஆ
6.35.30 இ
6.35.30 ஈ
க்ருஹாணாம் பலிகர்மாணி
ஸ்வாந: பர்யுபபுஞ்ஜதே ।
கரா கோஷு ப்ரஜாயந்தே
மூஷிகா நகுலேஷு ச ॥
gṛhāṇāṃ balikarmāṇi
ṡvānaḥ paryupabhu˝jatē ।
kharā gōṣu prajāyantē
mūṣikā nakulēṣu ca ॥
The offerings made in the households
to propitiate the spirits are eaten away by dogs.
Donkeys are born to cows and mice to ichneumons.
6.35.31 அ
6.35.31 ஆ
6.35.31 இ
6.35.31 ஈ
மார்ஜாரா த்வீபிபி: ஸார்தம்
ஸூகரா: ஸுநகை: ஸஹ ।
கிந்நரா ராக்ஷஸைஸ்சாபி
ஸமீயுர்மாநுஷை: ஸஹ ॥
mārjārā dvīpibhiḥ sārdham
sūkarāḥ ṡunakaiḥ saha ।
kinnarā rākṣasaiṡcāpi
samīyurmānuṣaiḥ saha ॥
Cats pair with tigers, pigs with dogs,
Kinnaras with Rākshasas and humans.
6.35.32 அ
6.35.32 ஆ
6.35.32 இ
6.35.32 ஈ
பாண்டுரா ரக்தபாதாஸ்ச
விஹங்கா: காலசோதிதா: ।
ராக்ஷஸாநாம் விநாஸாய
கபோதா விசரந்தி ச ॥
pāṇḍurā raktapādāṡca
vihaṅgāḥ kālacōditāḥ ।
rākṣasānāṃ vināṡāya
kapōtā vicaranti ca ॥
As the unusual times would have it,
white doves with red feet hover (everywhere)
for the destruction of Rākshasas.
6.35.33 அ
6.35.33 ஆ
6.35.33 இ
6.35.33 ஈ
வீசீகூசீதி வாஸ்யந்த்ய:
ஸாரிகா வேஸ்மஸு ஸ்திதா: ।
பதந்தி க்ரதிதாஸ்சாபி
நிர்ஜிதா: கலஹைஷிண: ॥
vīcīkūcīti vāṡyantyaḥ
ṡārikā vēṡmasu sthitāḥ ।
patanti grathitāṡcāpi
nirjitāḥ kalahaiṣiṇaḥ ॥
Parrots that are household pets
fall down in droves chased by bellicose birds,
letting off shrilling noises.
6.35.34 அ
6.35.34 ஆ
6.35.34 இ
6.35.34 ஈ
6.35.34 உ
6.35.34 ஊ
பாக்ஷிணஸ்ச ம்ருகா: ஸர்வே
ப்ரத்யாதித்யம் ருதந்தி ச ।
கராலோ விகடோ முண்ட:
பருஷ: க்ருஷ்ணபிங்கல: ।
காலோ க்ருஹாணி ஸர்வேஷாம்
காலே காலேऽந்வவேக்ஷதே ॥
pākṣiṇaṡca mṛgāḥ sarvē
pratyādityaṃ rudanti ca ।
karālō vikaṭō muṇḍaḥ
paruṣaḥ kṛṣṇapiṅgalaḥ ।
kālō gṛhāṇi sarvēṣām
kālē kālē'nvavēkṣatē ॥
All the birds and beasts turn to the sun and wail.
Death, ugly, harsh and frightening,
with his clean-shaven head and smoky-red complexion
casts his eye at every house, time and again.
6.35.35 அ
6.35.35 ஆ
6.35.35 இ
6.35.35 ஈ
ஏதாந்யந்யாநி துஷ்டாநி
நிமித்தாந்யுத்பதந்தி ச ।
ஜ்ஞாத்வா ப்ரதார்ய கார்யாணி
க்ரியதாமாயதிக்ஷமம் ॥
ētānyanyāni duṣṭāni
nimittānyutpatanti ca ।
j˝ātvā pradhārya kāryāṇi
kriyatāmāyatikṣamam ॥
Keeping in mind these and other
baleful portents that are seen everywhere,
you should think carefully
and do what is better for the future.
6.35.36 அ
6.35.36 ஆ
6.35.36 இ
6.35.36 ஈ
இதம் வசஸ்தத்ர நிகத்ய மால்யவாந்
பரீக்ஷ்ய ரக்ஷோதிபதேர்மந: புந: ।
அநுத்தமேஷூத்தமபௌருஷோ பலீ
பபூவ தூஷ்ணீம் ஸமவேக்ஷ்ய ராவணம் ॥
idaṃ vacastatra nigadya mālyavān
parīkṣya rakṣōdhipatērmanaḥ punaḥ ।
anuttamēṣūttamapauruṣō balī
babhūva tūṣṇīṃ samavēkṣya rāvaṇam ॥
Having spoken thus, but again, sensing
what is on the mind of the lord of Rākshasas,
the strong Mālyavān, who was the foremost
among his unexcelled colleagues, stayed silent.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே பஞ்சத்ரிம்ஸ: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē pa˝catriṃṡaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the thirty fifth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.