Yuddha Kaanda Sargas 36

Yuddha Kaanda - Sarga 36
In this Sarga, Rāvaṇa gets angry with Mālyavān for his advice, and accuses him of shifting loyalties to the enemy camp. He boasts again that he will kill Rāma and all the Vānaras in a few days and none would go back alive. He pooh-poohs the power of Rāma who has built a bridge across the ocean and is ready for launching the attack.
He then deploys various Rākshasas in charge of defending the gates of the city and retires to his own residence.
6.36.1 அ
6.36.1 ஆ
6.36.1 இ
6.36.1 ஈ
தத்து மால்யவதோ வாக்யம்
ஹிதமுக்தம் தஸாநந: ।
ந மர்ஷயதி துஷ்டாத்மா
காலஸ்ய வஸமாகத: ॥
tattu mālyavatō vākyam
hitamuktaṃ daṡānanaḥ ।
na marṣayati duṣṭātmā
kālasya vaṡamāgataḥ ॥
But the evil minded Ten-Faced one
could not tolerate the well-intentioned advice
given by Mālyavān, driven by destiny.
6.36.2 அ
6.36.2 ஆ
6.36.2 இ
6.36.2 ஈ
ஸ பத்த்வா ப்ருகுடிம் வக்த்ரே
க்ரோதஸ்ய வஸமாகத: ।
அமர்ஷாத் பரிவ்ருத்தாக்ஷோ
மால்யவந்தமதாப்ரவீத் ॥
sa baddhvā bhrukuṭiṃ vaktrē
krōdhasya vaṡamāgataḥ ।
amarṣāt parivṛttākṣō
mālyavantamathābravīt ॥
Overtaken by anger, knitting his eyebrows together,
and rolling his eyes in rage, he said to Mālyavān:
6.36.3 அ
6.36.3 ஆ
6.36.3 இ
6.36.3 ஈ
ஹிதபுத்த்யா யதஹிதம்
வச: பருஷமுச்யதே ।
பரபக்ஷம் ப்ரவிஸ்யைவ
நைதச்ச்ரோத்ரம் கதம் மம ॥
hitabuddhyā yadahitam
vacaḥ paruṣamucyatē ।
parapakṣaṃ praviṡyaiva
naitacchrōtraṃ gataṃ mama ॥
It is not for me to take your advice
that is so harsh and against my well being,
which you portray as well-intentioned,
seemingly shifting your loyalties to the enemy camp.
6.36.4 அ
6.36.4 ஆ
6.36.4 இ
6.36.4 ஈ
மாநுஷம் க்ருபணம் ராமம்
ஏகம் ஸாகாம்ருகாஸ்ரயம் ।
ஸமர்தம் மந்யஸே கேந
த்யக்தம் பித்ரா வநாலயம் ॥
mānuṣaṃ kṛpaṇaṃ rāmam
ēkaṃ ṡākhāmṛgāṡrayam ।
samarthaṃ manyasē kēna
tyaktaṃ pitrā vanālayam ॥
Why do you think Rāma,
a mere lonely hopeless human,
who, abandoned by his father,
had taken to the forests and
taken refuge with the beasts of
the branches, is so capable?
6.36.5 அ
6.36.5 ஆ
6.36.5 இ
6.36.5 ஈ
ரக்ஷஸாமீஸ்வரம் மாம் ச
தேவதாநாம் பயங்கரம் ।
ஹீநம் மாம் மந்யஸே கேந
ஹ்யஹீநம் ஸர்வவிக்ரமை: ॥
rakṣasāmīṡvaraṃ māṃ ca
dēvatānāṃ bhayaṅkaram ।
hīnaṃ māṃ manyasē kēna
hyahīnaṃ sarvavikramaiḥ ॥
And what makes you think so low of me,
the overlord of the Rākshasas and terror of Dēvas,
who lacks nothing and has only prevailed in every endeavor?
6.36.6 அ
6.36.6 ஆ
6.36.6 இ
6.36.6 ஈ
வீரத்வேஷேண வா ஸங்கே
பக்ஷபாதேந வா ரிபோ: ।
த்வயாऽஹம் பருஷாண்யுக்த:
பரப்ரோத்ஸாஹநேந வா ॥
vīradvēṣēṇa vā ṡaṅkē
pakṣapātēna vā ripōḥ ।
tvayā'haṃ paruṣāṇyuktaḥ
paraprōtsāhanēna vā ॥
Your harsh words to me,
I suspect, must be because of
your resentment against heroism in others,
or your partiality towards the enemies,
or because of instigation by the enemies.
6.36.7 அ
6.36.7 ஆ
6.36.7 இ
6.36.7 ஈ
ப்ரபவந்தம் பதஸ்தம் ஹி
பருஷம் கோऽபிதாஸ்யதி ।
பண்டித: ஸாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞோ
விநா ப்ரோத்ஸாஹநாத்ரிபோ: ॥
prabhavantaṃ padasthaṃ hi
paruṣaṃ kō'bhidhāsyati ।
paṇḍitaḥ ṡāstratattvajñō
vinā prōtsāhanādripōḥ ॥
For, which wise man, who has
truly understood the Ṡastras,
will speak harshly to someone
who is capable and well-established in power,
unless he has been instigated by the foe?
6.36.8 அ
6.36.8 ஆ
6.36.8 இ
6.36.8 ஈ
ஆநீய ச வநாத் ஸீதாம்
பத்மஹீநாமிவ ஸ்ரியம் ।
கிமர்தம் ப்ரதிதாஸ்யாமி
ராகவஸ்ய பயாதஹம் ॥
ānīya ca vanāt sītām
padmahīnāmiva ṡriyam ।
kimarthaṃ pratidāsyāmi
rāghavasya bhayādaham ॥
Having brought Seetā, who is like
Lakshmi herself except for the lotus,
from the forest, why would I give her back?
Being scared of Rāghava!?
6.36.9 அ
6.36.9 ஆ
6.36.9 இ
6.36.9 ஈ
வ்ருதம் வாநரகோடீபி:
ஸஸுக்ரீவம் ஸலக்ஷ்மணம் ।
பஸ்ய கைஸ்சிதஹோபிஸ்த்வம்
ராகவம் நிஹதம் மயா ॥
vṛtaṃ vānarakōṭībhiḥ
sasugrīvaṃ salakṣmaṇam ।
paṡya kaiṡcidahōbhistvam
rāghavaṃ nihataṃ mayā ॥
See Rāghava, along with Sugreeva, Lakshmaṇa
and the crores of Vānaras slain by me
in a matter of a few days!
6.36.10 அ
6.36.10 ஆ
6.36.10 இ
6.36.10 ஈ
த்வந்த்வே யஸ்ய ந திஷ்டந்தி
தைவதாந்யபி ஸம்யுகே ।
ஸ கஸ்மாத்ராவணோ யுத்தே
பயமாஹாரயிஷ்யதி ॥
dvandvē yasya na tiṣṭhanti
daivatānyapi saṃyugē ।
sa kasmādrāvaṇō yuddhē
bhayamāhārayiṣyati ॥
How can Rāvaṇa be scared of anyone in battle,
when no one, not even Dēvas,
can stand up to him in a duel in battle?
6.36.11 அ
6.36.11 ஆ
6.36.11 இ
6.36.11 ஈ
த்விதா பஜ்யேயமப்யேவம்
ந நமேயம் து கஸ்யசித் ।
ஏஷ மே ஸஹஜோ தோஷ:
ஸ்வபாவோ துரதிக்ரம: ॥
dvidhā bhajyēyamapyēvam
na namēyaṃ tu kasyacit ।
ēṣa mē sahajō dōṣaḥ
svabhāvō duratikramaḥ ॥
I might break into two, but
I shall never bend before anybody.
Call it a fault, but it was born along with me.
Hardly can anyone defeat one’s own nature.
6.36.12 அ
6.36.12 ஆ
6.36.12 இ
6.36.12 ஈ
யதி தாவத் ஸமுத்ரே து
ஸேதுர்பத்தோ யத்ருச்சயா ।
ராமேண விஸ்மய: கோத்ர
யேந தே பயமாகதம் ॥
yadi tāvat samudrē tu
sēturbaddhō yadṛcchayā ।
rāmēṇa vismayaḥ kōtra
yēna tē bhayamāgatam ॥
It may be that Rāma has somehow managed
to build a bridge over the ocean;
what is so great about it,
and why should one be scared of it?
6.36.13 அ
6.36.13 ஆ
6.36.13 இ
6.36.13 ஈ
ஸ து தீர்த்வார்ணவம் ராம:
ஸஹ வாநரஸேநயா ।
ப்ரதிஜாநாமி தே ஸத்யம்
ந ஜீவந் ப்ரதியாஸ்யதி ॥
sa tu tīrtvārṇavaṃ rāmaḥ
saha vānarasēnayā ।
pratijānāmi tē satyam
na jīvan pratiyāsyati ॥
Rāma, who has come, crossing the ocean
along with the Vānara army,
will not return alive, mark my word.
6.36.14 அ
6.36.14 ஆ
6.36.14 இ
6.36.14 ஈ
ஏவம் ப்ருவாணம் ஸம்ரப்தம்
ருஷ்டம் விஜ்ஞாய ராவணம் ।
வ்ரீடிதோ மால்யவாந் வாக்யம்
நோத்தரம் ப்ரத்யபத்யத ॥
ēvaṃ bruvāṇaṃ saṃrabdham
ruṣṭaṃ vijñāya rāvaṇam ।
vrīḍitō mālyavān vākyam
nōttaraṃ pratyapadyata ॥
When Rāvaṇa thus blurted out in response,
Mālyavān realized that he was angry.
Feeling humiliated, he made no effort to reply.
6.36.15 அ
6.36.15 ஆ
6.36.15 இ
6.36.15 ஈ
ஜயாஸிஷா ச ராஜாநம்
வர்தயித்வா யதோசிதம் ।
மால்யவாநப்யநுஜ்ஞாதோ
ஜகாம ஸ்வம் நிவேஸநம் ॥
jayāṡiṣā ca rājānam
vardhayitvā yathōcitam ।
mālyavānabhyanujñātō
jagāma svaṃ nivēṡanam ॥
Blessing the king for victory and prosperity
in a suitable manner, and duly dismissed,
Mālyavān went to his own residence.
6.36.16 அ
6.36.16 ஆ
6.36.16 இ
6.36.16 ஈ
ராவணஸ்து ஸஹாமாத்யோ
மந்த்ரயித்வா விம்ருஸ்ய ச ।
லங்காயாமதுலாம் குப்திம்
காரயாமாஸ ராக்ஷஸ: ॥
rāvaṇastu sahāmātyō
mantrayitvā vimṛṡya ca ।
laṅkāyāmatulāṃ guptim
kārayāmāsa rākṣasaḥ ॥
Then Rāvaṇa, the Rākshasa, considering everything
and in deliberation with his ministers
gave orders for the defense of Laṅkā.
6.36.17 அ
6.36.17 ஆ
6.36.17 இ
6.36.17 ஈ
6.36.18 அ
6.36.18 ஆ
6.36.18 இ
6.36.18 ஈ
ஸ வ்யாதிதேஸ பூர்வஸ்யாம்
ப்ரஹஸ்தம் த்வாரி ராக்ஷஸம் ।
தக்ஷிணஸ்யாம் மஹாவீர்யௌ
மஹாபார்ஸ்வமஹோதரௌ ।
பஸ்சிமாயாமதோ த்வாரி
புத்ரமிந்த்ரஜிதம் ததா ।
வ்யாதிதோஸ மஹாமாயம்
பஹுபீ ராக்ஷஸைர்வ்ருதம் ॥
sa vyādidēṡa pūrvasyām
prahastaṃ dvāri rākṣasam ।
dakṣiṇasyāṃ mahāvīryau
mahāpārṡvamahōdarau ।
paṡcimāyāmathō dvāri
putramindrajitaṃ tathā ।
vyādidōṡa mahāmāyam
bahubhī rākṣasairvṛtam ॥
He ordered the Rākshasa Prahasta
to defend the eastern gate,
Mahāpārṡwa and Mahōdara of immense valor
to defend the southern gate,
and his son Indrajit, a master of trickery,
supported by a large contingent of Rākshasas,
to defend the western gate.
6.36.19 அ
6.36.19 ஆ
6.36.19 இ
6.36.19 ஈ
உத்தரஸ்யாம் புரத்வாரி
வ்யாதிஸ்ய ஸுகஸாரணௌ ।
ஸ்வயம் சாத்ர பவிஷ்யாமி
மந்த்ரிணஸ்தாநுவாச ஹ ॥
uttarasyāṃ puradvāri
vyādiṡya ṡukasāraṇau ।
svayaṃ cātra bhaviṣyāmi
mantriṇastānuvāca ha ॥
Ordering Ṡuka and Sāraṇa to defend
the northern gate, he told those ministers,
‘I myself will also be there.’
6.36.20 அ
6.36.20 ஆ
6.36.20 இ
6.36.20 ஈ
ராக்ஷஸம் து விரூபாக்ஷம்
மஹாவீர்யபராக்ரமம் ।
மத்யமேऽஸ்தாபயத் குல்மே
பஹுபி: ஸஹ ராக்ஷஸை: ॥
rākṣasaṃ tu virūpākṣam
mahāvīryaparākramam ।
madhyamē'sthāpayad gulmē
bahubhiḥ saha rākṣasaiḥ ॥
And then he placed Virūpāksha
of great valor and prowess
along with many Rākshasas to
defend the central area.
6.36.21 அ
6.36.21 ஆ
6.36.21 இ
6.36.21 ஈ
ஏவம் விதாநம் லங்காயா:
க்ருத்வா ராக்ஷஸபுங்கவ: ।
க்ருதக்ருத்யமிவாத்மாநம்
மந்யதே காலசோதித: ॥
ēvaṃ vidhānaṃ laṅkāyāḥ
kṛtvā rākṣasapuṅgavaḥ ।
kṛtakṛtyamivātmānam
manyatē kālacōditaḥ ॥
Making those arrangements,
that bull among Rākshasas thought that
he was done with what needed to be done,
driven by his destiny.
6.36.22 அ
6.36.22 ஆ
6.36.22 இ
6.36.22 ஈ
விஸர்ஜயாமாஸ தத: ஸ மந்த்ரிணோ
விதாநமாஜ்ஞாப்ய புரஸ்ய புஷ்கலம் ।
ஜயாஸிஷா மந்த்ரிகணேந பூஜிதோ
விவேஸ சாந்த:புரம்ருத்திமந்மஹத் ॥
visarjayāmāsa tataḥ sa mantriṇō
vidhānamājñāpya purasya puṣkalam ।
jayāṡiṣā mantrigaṇēna pūjitō
vivēṡa cāntaḥpuramṛddhimanmahat ॥
Thus making ample arrangements
for (the defense of) the city,
receiving homage and wishes for victory
from the ministers and dismissing them,
he retired to his opulent home.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே ஷட்த்ரிம்ஸ: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē ṣaṭtriṃṡaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the thirty sixth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 15550 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends