Yuddha Kaanda Sargas 37 Continues
http://www.readramayana.org/images/rrEmailLogo.png" border="0" alt="" />


6.37.22 இ
6.37.22 ஈ
6.37.23 அ
6.37.23 ஆ
பராக்ரமேண வீர்யேண
தேஜஸா ஸத்த்வகௌரவாத் ।
ஸத்ருஸா யேऽத்ர தர்பேண
ராவணஸ்ய துராத்மந: ॥
parākramēṇa vīryēṇa
tējasā sattvagauravāt ।
sadṛṡā yē'tra darpēṇa
rāvaṇasya durātmanaḥ ॥
They are just like the wicked Rāvaṇa, in prowess,
valor, strength, hubris of power, and pride.
6.37.23 இ
6.37.23 ஈ
6.37.24 அ
6.37.24 ஆ
அத்ர மந்யுர்ந கர்தவ்யோ
ரோஷயே த்வாம் ந பீஷயே ।
ஸமர்தோ ஹ்யஸி வீர்யேண
ஸுராணாமபி நிக்ரஹே ॥
atra manyurna kartavyō
rōṣayē tvāṃ na bhīṣayē ।
samarthō hyasi vīryēṇa
surāṇāmapi nigrahē ॥
Please do not get angry with me
(for praising the forces of the enemy);
I am telling this not to scare you,
but only to stir up your ire;
you sure are capable of putting a check
even to the Dēvas, with your valor.
6.37.24 இ
6.37.24 ஈ
6.37.25 அ
6.37.25 ஆ
தத்பவாம்ஸ்சதுரங்கேண
பலேந மஹதா வ்ருதம் ।
வ்யூஹ்யேதம் வாநராநீகம்
நிர்மதிஷ்யஸி ராவணம் ॥
tadbhavāṃṡcaturaṅgēṇa
balēna mahatā vṛtam ।
vyūhyēdaṃ vānarānīkam
nirmathiṣyasi rāvaṇam ॥
You surely will, arranging the Vānara army
into strategic formations,
crush Rāvaṇa and his huge army
of four divisions that surround him.
6.37.25 இ
6.37.25 ஈ
6.37.26 அ
6.37.26 ஆ
ராவணாவரஜே வாக்யம்
ஏவம் ப்ருவதி ராகவ: ।
ஸத்ரூணாம் ப்ரதிகாதார்தம்
இதம் வசநமப்ரவீத் ॥
rāvaṇāvarajē vākyam
ēvaṃ bruvati rāghavaḥ ।
ṡatrūṇāṃ pratighātārtham
idaṃ vacanamabravīt ॥
When Rāvaṇa’s younger brother said this,
Rāghava said these words on
how the enemy should be attacked.
6.37.26 இ
6.37.26 ஈ
6.37.27 அ
6.37.27 ஆ
பூர்வத்வாரே து லங்காயா
நீலோ வாநரபுங்கவ: ।
ப்ரஹஸ்தப்ரதியோத்தா ஸ்யாத்
வாநரைர்பஹுபிர்வ்ருத: ॥
pūrvadvārē tu laṅkāyā
nīlō vānarapuṅgavaḥ ।
prahastapratiyōddhā syāt
vānarairbahubhirvṛtaḥ ॥
Neela, a bull among Vānaras, surrounded by many Vānaras,
shall fight with Prahasta at the eastern gate of Laṅkā.
6.37.27 இ
6.37.27 ஈ
6.37.28 அ
6.37.28 ஆ
அங்கதோ வாலிபுத்ரஸ்து
பலேந மஹதா வ்ருத: ।
தக்ஷிணே பாததாம் த்வாரே
மஹாபார்ஸ்வமஹோதரௌ ॥
aṅgadō vāliputrastu
balēna mahatā vṛtaḥ ।
dakṣiṇē bādhatāṃ dvārē
mahāpārṡvamahōdarau ॥
Aṅgada, the son of Vāli, supported by a huge force,
shall slay Mahāpārṡwa and Mahōdara at the southern gate.
6.37.28 இ
6.37.28 ஈ
6.37.29 அ
6.37.29 ஆ
ஹநுமாந் பஸ்சிமத்வாரம்
நிபீட்ய பவநாத்மஜ: ।
ப்ரவிஸத்வப்ரமேயாத்மா
பஹுபி: கபிபிர்வ்ருத: ॥
hanumān paṡcimadvāram
nipīḍya pavanātmajaḥ ।
praviṡatvapramēyātmā
bahubhiḥ kapibhirvṛtaḥ ॥
Hanumān, the son of Vāyu, an unfathomable Self,
shall assault and break into the western entrance
surrounded by many Vānaras.
6.37.29 இ
6.37.29 ஈ
6.37.30 அ
6.37.30 ஆ
6.37.30 இ
6.37.30 ஈ
6.37.31 அ
6.37.31 ஆ
6.37.31 இ
6.37.31 ஈ
6.37.32 அ
6.37.32 ஆ
தைத்யதாநவஸங்காநாம்
ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் ।
விப்ரகாரப்ரிய: க்ஷுத்ரோ
வரதாநபலாந்வித: ।
பரிக்ராமதி ய: ஸர்வாந்
லோகாந் ஸந்தாபயந் ப்ரஜா: ।
தஸ்யாஹம் ராக்ஷஸேந்த்ரஸ்ய
ஸ்வயமேவ வதே த்ருத: ।
உத்தரம் நகரத்வாரம்
அஹம் ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
நிபீட்யாபிப்ரவேக்ஷ்யாமி
ஸபலோ யத்ர ராவண: ॥
daityadānavasaṅghānām
ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām ।
viprakārapriyaḥ kṣudrō
varadānabalānvitaḥ ।
parikrāmati yaḥ sarvān
lōkān santāpayan prajāḥ ।
tasyāhaṃ rākṣasēndrasya
svayamēva vadhē dhṛtaḥ ।
uttaraṃ nagaradvāram
ahaṃ saumitriṇā saha ।
nipīḍyābhipravēkṣyāmi
sabalō yatra rāvaṇaḥ ॥
I, along with Lakshmaṇa, shall assault
and break into the northern entrance
where Rāvaṇa is, along with his forces.
I myself shall kill the lord of Rākshasas,
the wretched one who finds delight in harming
hosts of Daityas, Dānavas and the great Ṛshis,
and who, emboldened by the power of the boons,
rampages over all the worlds,
harrying their inhabitants.
6.37.32 இ
6.37.32 ஈ
6.37.33 அ
6.37.33 ஆ
வாநரேந்த்ரஸ்ச பலவாந்
ருக்ஷராஜஸ்ச வீர்யவாந் ।
ராக்ஷஸேந்த்ராநுஜஸ்சைவ
குல்மோ பவது மத்யம: ॥
vānarēndraṡca balavān
ṛkṣarājaṡca vīryavān ।
rākṣasēndrānujaṡcaiva
gulmō bhavatu madhyamaḥ ॥
The doughty King of the Vānaras,
the powerful King of the bears and
the younger brother of the King of the Rākshasas
shall attack the central area.
6.37.33 இ
6.37.33 ஈ
6.37.34 அ
6.37.34 ஆ
6.37.34 இ
6.37.34 ஈ
ந சைவ மாநுஷம் ரூபம்
கார்யம் ஹரிபிராஹவே ।
ஏஷா பவது ஸம்ஜ்ஞா நோ
யுத்தேऽஸ்மிந் வாநரே பலே ।
வாநரா ஏவ நஸ்சிஹ்நம்
ஸ்வஜநேऽஸ்மிந் பவிஷ்யதி ॥
na caiva mānuṣaṃ rūpam
kāryaṃ haribhirāhavē ।
ēṣā bhavatu saṃjñā nō
yuddhē'smin vānarē balē ।
vānarā ēva naṡcihnam
svajanē'smin bhaviṣyati ॥
The Vānaras shall not assume human forms
in the battle, leaving the Vānara force
clearly identifiable during the battle.
The Vānara form itself can mark who our people are.
6.37.35 அ
6.37.35 ஆ
6.37.35 இ
6.37.35 ஈ
6.37.36 அ
6.37.36 ஆ
வயம் து மாநுஷேணைவ
ஸப்த யோத்ஸ்யாமஹே பராந் ।
அஹமேஷ ஸஹ ப்ராத்ரா
லக்ஷ்மணேந மஹௌஜஸா ।
ஆத்மநா பஞ்சமஸ்சாயம்
ஸகா மம விபீஷண: ॥
vayaṃ tu mānuṣēṇaiva
sapta yōtsyāmahē parān ।
ahamēṣa saha bhrātrā
lakṣmaṇēna mahaujasā ।
ātmanā pañcamaṡcāyam
sakhā mama vibhīṣaṇaḥ ॥
We seven, I, my brother
Lakshmaṇa of immense power,
and my friend Vibheeshaṇa, who,
with his fellow Rākshasas makes five,
will fight the enemies in the human form.
6.37.36 இ
6.37.36 ஈ
6.37.37 அ
6.37.37 ஆ
6.37.37 இ
6.37.37 ஈ
ஸ ராம: க்ருத்யஸித்த்யர்தம்
ஏவமுக்த்வா விபீஷணம் ।
ஸுவேலாரோஹணே புத்தி:
சகார மதிமாந் மதிம் ।
ரமணீயதரம் த்ருஷ்ட்வா
ஸுவேலஸ்ய கிரேஸ்தடம் ॥
sa rāmaḥ kṛtyasiddhyartham
ēvamuktvā vibhīṣaṇam ।
suvēlārōhaṇē buddhiḥ
cakāra matimān matim ।
ramaṇīyataraṃ dṛṣṭvā
suvēlasya girēstaṭam ॥
Having told Vibheeshaṇa of his plans
for accomplishing their mission,
the sagacious Rāma decided to climb
the Suvēla mountain, attracted
by the loveliness of its flanks.
6.37.38 அ
6.37.38 ஆ
6.37.38 இ
6.37.38 ஈ
ததஸ்து ராமோ மஹதா பலேந
ப்ரச்சாத்ய ஸர்வாம் ப்ருதிவீம் மஹாத்மா ।
ப்ரஹ்ருஷ்டரூபோऽபிஜகாம லங்காம்
க்ருத்வா மதிம் ஸோऽரிவதே மஹாத்மா ॥
tatastu rāmō mahatā balēna
pracchādya sarvāṃ pṛthivīṃ mahātmā ।
prahṛṣṭarūpō'bhijagāma laṅkāṃ
kṛtvā matiṃ sō'rivadhē mahātmā ॥
With a mighty army that covered the earth,
Mahatma Rāma joyously proceeded towards Laṅkā,
resolved on the destruction of the enemy.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே ஸப்தத்ரிம்ஸ: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē saptatriṃṡaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the thirty seventh Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends