Yuddha Kaanda Sargas 53

Yuddha Kaanda - Sarga 53
In this Sarga, on hearing that Dhūmrāksha had been slain, Rāvaṇa sends Vajradaṃshṭra to fight with the Vānaras. He goes to the southern gate which is blocked by Aṅgada. Vajradaṃshṭras army sees many evil omens and gets worried, but he persists in marching his army onwards, summoning courage to his aid.
Then, there ensues a terrible fight between the Vānaras and Rākshasas who are set on slaughtering each other. Vajradaṃshṭra terrorizes the Vānaras with an onslaught of arrows. Aṅgada creates havoc among the Rākshasa forces throwing trees at them. The battle field gets covered with broken chariots, dead fighters, horses and elephants.
6.53.1 அ
6.53.1 ஆ
6.53.1 இ
6.53.1 ஈ
தூம்ராக்ஷம் நிஹதம் ஸ்ருத்வா
ராவணோ ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
க்ரோதேந மஹதாऽऽவிஷ்டோ
நிஸ்வஸந்நுரகோ யதா ॥
dhūmrākṣaṃ nihataṃ ṡrutvā
rāvaṇō rākṣasēṡvaraḥ ।
krōdhēna mahatā''viṣṭō
niṡvasannuragō yathā ॥
On hearing that Dhūmrāksha had been slain,
Rāvaṇa, the lord of the Rākshasas,
was seized with immense fury
and hissed like a serpent.
6.53.2 அ
6.53.2 ஆ
6.53.2 இ
6.53.2 ஈ
தீர்கமுஷ்ணம் விநிஸ்வஸ்ய
க்ரோதேந கலுஷீக்ருத: ।
அப்ரவீத்ராக்ஷஸம் ஸூரம்
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் மஹாபலம் ॥
dīrghamuṣṇaṃ viniṡvasya
krōdhēna kaluṣīkṛtaḥ ।
abravīdrākṣasaṃ ṡūram
vajradaṃṣṭraṃ mahābalam ॥
Filled with rage and heaving long and hot sighs,
he told the strong and valiant Rākshasa Vajradaṃshṭra:
6.53.3 அ
6.53.3 ஆ
6.53.3 இ
6.53.3 ஈ
கச்ச த்வம் வீர நிர்யாஹி
ராக்ஷஸை: பரிவாரித: ।
ஜஹி தாஸரதிம் ராமம்
ஸுக்ரீவம் வாநரை: ஸஹ ॥
gaccha tvaṃ vīra niryāhi
rākṣasaiḥ parivāritaḥ ।
jahi dāṡarathiṃ rāmam
sugrīvaṃ vānaraiḥ saha ॥
Go forth, O Veera, taking the Rākshasas with you.
Slay Rāma, the son of Daṡaratha,
Sugreeva and his Vānaras.
6.53.4 அ
6.53.4 ஆ
6.53.4 இ
6.53.4 ஈ
6.53.5 அ
6.53.5 ஆ
6.53.5 இ
6.53.5 ஈ
ததேத்யுக்த்வா த்ருததரம்
மாயாவீ ராக்ஷஸேஸ்வர: ।
நிர்ஜகாம பலை ஸார்தம்
பஹுபி: பரிவாரித: ।
நாகைரஸ்வை: கரைருஷ்ட்ரை:
ஸம்யுக்த: ஸுஸாமாஹித: ।
பதாகாத்வஜசித்ரைஸ்ச
ரதைஸ்ச ஸமலங்க்ருத: ॥
tathētyuktvā drutataram
māyāvī rākṣasēṡvaraḥ ।
nirjagāma balai sārdham
bahubhiḥ parivāritaḥ ।
nāgairaṡvaiḥ kharairuṣṭraiḥ
saṃyuktaḥ susāmāhitaḥ ।
patākādhvajacitraiṡca
rathaiṡca samalaṅkṛtaḥ ॥
As your (lordship) commands!, said
that chief of the Rākshasas, a master of deception,
and went forth in extreme haste,
followed by a large force consisting of
elephants, horses, donkeys, horses and
chariots adorned with banners and buntings.
6.53.6 அ
6.53.6 ஆ
6.53.6 இ
6.53.6 ஈ
ததோ விசித்ரகேயூர
முகுடேந விபூஷித: ।
தநுத்ரஸ ச ஸமாவ்ருத்ய
ஸதநுர்நிர்யயௌ த்ருதம் ॥
tatō vicitrakēyūra
mukuṭēna vibhūṣitaḥ ।
tanutrasa ca samāvṛtya
sadhanurniryayau drutam ॥
He marched out instantly,
donning coat of mail, taking his bow,
and adorned with stylish armlets and crown.
6.53.7 அ
6.53.7 ஆ
6.53.7 இ
6.53.7 ஈ
பதாகாலங்க்ருதம் தீப்தம்
தப்தகாஞ்சநபூஷிதம் ।
ரதம் ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா
ஸமாரோஹச்சமூபதி: ॥
patākālaṅkṛtaṃ dīptam
taptakācanabhūṣitam ।
rathaṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā
samārōhaccamūpatiḥ ॥
He, the commander of that contingent,
circumambulated his chariot,
which was adorned with flags and
blazed with gold trappings, and got into it.
6.53.8 அ
6.53.8 ஆ
6.53.8 இ
6.53.8 ஈ
6.53.9 அ
6.53.9 ஆ
6.53.9 இ
6.53.9 ஈ
6.53.10 அ
6.53.10 ஆ
யஷ்டிபிஸ்தோமரைஸ்சித்ரை:
ஸூலைஸ்ச முஸலைரபி ।
பிந்திபாலைஸ்ச பாஸைஸ்ச
ஸக்திபி: பட்டிஸைரபி ।
கட்கைஸ்சக்ரைர்கதாபிஸ்ச
நிஸிதைஸ்ச பரஸ்வதை: ।
பதாதயஸ்ச நிர்யாந்தி
விவிதா: ஸஸ்த்ரபாணய: ।
விசித்ரவாஸஸ: ஸர்வே
தீப்தா ராக்ஷஸபுங்கவா: ॥
yaṣṭibhistōmaraiṡcitraiḥ
ṡūlaiṡca musalairapi ।
bhindipālaiṡca pāṡaiṡca
ṡaktibhiḥ paṭṭiṡairapi ।
khaḍgaiṡcakrairgadābhiṡca
niṡitaiṡca paraṡvadhai ḥ ।
padātayaṡca niryānti
vividhāḥ ṡastrapāṇayaḥ ।
vicitravāsasaḥ sarvē
dīptā rākṣasapuṅgavāḥ ॥
The infantry marched forth,
wielding every kind of weapon,
staves, Tōmaras, spears, pestles,
Bhindipālas, nooses, javelins, Paṭṭisas,
swords, discuses, maces and sharp hatchets.
All the bulls among Rākshasas shone
clad in assorted styles of clothing.
6.53.10 இ
6.53.10 ஈ
6.53.11 அ
6.53.11 ஆ
6.53.11 இ
6.53.11 ஈ
கஜா மதோத்கடா: ஸூரா:
சலந்த இவ பர்வதா: ।
தே யுத்தகுஸலை ரூடா:
தோமராங்குஸபாணிபி: ।
அந்யே லக்ஷணஸம்யுக்தா:
ஸூராரூடா மஹாபலா: ॥
gajā madōtkaṭāḥ ṡūrāḥ
calanta iva parvatāḥ ।
tē yuddhakuṡalai rūḍhāḥ
tōmarāṅkuṡapāṇibhiḥ ।
anyē lakṣaṇasaṃyuktāḥ
ṡūrārūḍhā mahābalāḥ ॥
Elephants in rut, daring and
skilled in feats of battle,
ridden by men armed with Tōmaras and goads,
marched like moving mountains.
Other elephants of immense strength,
which had all the marks of a fighter,
had valiant warriors riding on their backs.
6.53.12 அ
6.53.12 ஆ
6.53.12 இ
6.53.12 ஈ
தத்ராக்ஷஸபலம் கோரம்
விப்ரஸ்திதமஸோபத ।
ப்ராவ்ருட்காலே யதா மேகா
நர்தமாநா: ஸவித்யுத: ॥
tadrākṣasabalaṃ ghōram
viprasthitamaṡōbhata ।
prāvṛṭkālē yathā mēghā
nardamānāḥ savidyutaḥ ॥
That formidable Rākshasa force on the march
shone like the clouds of the rainy season,
accompanied by thunder and lightning.
6.53.13 அ
6.53.13 ஆ
6.53.13 இ
6.53.13 ஈ
நிஸ்ஸ்ருதா தக்ஷிணத்வாராத்
அங்கதோ யத்ர யூதப: ।
தேஷாம் நிஷ்க்ரமமாணாநாம்
அஸுபம் ஸமஜாயத ॥
nissṛtā dakṣiṇadvārāt
aṅgadō yatra yūthapaḥ ।
tēṣāṃ niṣkramamāṇānām
aṡubhaṃ samajāyata ॥
They came through the southern gate
where Aṅgada was in command.
Just as they came out,
many evil portents showed up.
6.53.14 அ
6.53.14 ஆ
6.53.14 இ
6.53.14 ஈ
ஆகாஸாத்விகநாத்தீவ்ரா
உல்காஸ்சாப்யபதம்ஸ்ததா ।
வமந்த்ய: பாவகஜ்வாலா:
ஸிவா கோரம் வவாஸிரே ॥
ākāṡādvighanāttīvrā
ulkāṡcābhyapataṃstadā ।
vamantyaḥ pāvakajvālāḥ
ṡivā ghōraṃ vavāṡirē ॥
From a cloudless sky fell
meteors burning fiercely.
Jackals howled hideously,
spewing blazing fire.
6.53.15 அ
6.53.15 ஆ
6.53.15 இ
6.53.15 ஈ
வ்யாஹரந்தி ம்ருகா கோரா
ரக்ஷஸாம் நிதநம் ததா ।
ஸமாபதந்தோ யோதாஸ்து
ப்ராஸ்கலந் பயமோஹிதா: ॥
vyāharanti mṛgā ghōrā
rakṣasāṃ nidhanaṃ tadā ।
samāpatantō yōdhāstu
prāskhalan bhayamōhitāḥ ॥
Beasts uttered raucous cries,
presaging death for the Rākshasas.
The quickly advancing fighters
stumbled, stupefied by fright.
6.53.16 அ
6.53.16 ஆ
6.53.16 இ
6.53.16 ஈ
ஏதாநௌத்பாதிகாந் த்ருஷ்ட்வா
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரோ மஹாபல: ।
தைர்யமாலம்ப்ய தேஜஸ்வீ
நிர்ஜகாம ரணோத்ஸுக: ॥
ētānautpātikān dṛṣṭvā
vajradaṃṣṭrō mahābalaḥ ।
dhairyamālambya tējasvī
nirjagāma raṇōtsukaḥ ॥
Summoning courage to his aid
in the face of those evil portents,
Vajradaṃshṭra of immense strength and power
continued his march, setting his mind on the fight.
6.53.17 அ
6.53.17 ஆ
6.53.17 இ
6.53.17 ஈ
தாம்ஸ்து நிஷ்க்ரமதோ த்ருஷ்ட்வா
வாநரா ஜிதகாஸிந: ।
ப்ரணேது: ஸுமஹாநாதாந்
பூரயம்ஸ்ச திஸோ தஸ ॥
tāṃstu niṣkramatō dṛṣṭvā
vānarā jitakāṡinaḥ ।
praṇēduḥ sumahānādān
pūrayaṃṡca diṡō daṡa ॥
Seeing them coming out, the Vānaras
who knew no fatigue, yelled fiercely,
filling the ten directions with that noise.
6.53.18 அ
6.53.18 ஆ
6.53.18 இ
6.53.18 ஈ
தத: ப்ரவ்ருத்தம் துமுலம்
ஹரீணாம் ராக்ஷஸாம் ததா ।
கோராணாம் பீமரூபாணாம்
அந்யோந்யவதகாங்க்ஷிணாம் ॥
tataḥ pravṛttaṃ tumulam
harīṇāṃ rākṣasāṃ tathā ।
ghōrāṇāṃ bhīmarūpāṇām
anyōnyavadhakāṅkṣiṇām ॥
Then ensued a tumultuous fight
between the Vānaras and the Rākshasas,
all of them fierce and horrid-looking,
intent on slaughtering each other.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends