96 தர்பண ஸங்கல்பம்.-2019-20.

14-04-2019-ஞாயிறு சித்ரை மாதபிறப்பு.
விகாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாசே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் உபரி தசம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாசர ஆஶ்லேஷா நக்ஷத்ர ஶூல நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண விஶேஷன விஶிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் நவம்யாம் உபரி தசம்யாம் புண்ய திதெள ப்ராசீனாவீதி- ----------கோத்ராணாம்-------

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
சர்மணாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹாணாம் ---------கோத்ராணாம்----------- நாம்னீனாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் மாத்ரு பிதாமஹி ப்ரபிதாமஹீணாம்; (தாயார் இருப்பவர்கள் பிதாமஹி; பிது:பிதாமஹி பிது:ப்ரபிதாமஹீனாம் என்று சொல்லவும்.)
(மாத்ரு வர்க்கம் ) ---------கோத்ராணாம்--------ஸர்மணாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய


ஸ்வரூபானாம் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாது:பிதாம: மாது: ப்ரபிதாமஹாணாம் உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் மேஷ விஷு ஸம்ஞக மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


21-04-2019 ஞாயிறு--வ்யதீபாதம்.
விகாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள பானு வாசர விஶாகா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷேண விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள ப்ராசீனாவீதி ------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


01-05-2019- புதன்- வைத்ருதி.


விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள மேஷ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர வைத்ருதீ நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) -------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே


04-05-2019- சனி- அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷமாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர அசுவினி நக்ஷத்ர
ஆயுஷ்மான் நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஸ ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


07-05-2019- செவ்வாய் க்ருத யுகாதி.


விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாசே சுக்ல பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர ரோஹிணி நக்ஷத்ர அதி கண்ட நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய
த்ருப்தியர்த்தம் க்ருத யுகாதி புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-05-2019- புதன்- வைகாசி மாத பிறப்பு. விஷ்ணுபதி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே சுக்ல பக்ஷே ஏகாதசி உபரி துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதசி உபரி த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி புண்ய காலே ரிஷப ரவி ஸங்க்ரமண ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-05-2019-வெள்ளி- வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஸ்வாதீ நக்ஷத்ர
வ்யதீபாத நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய
த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


26-05-2019- ஞாயிறு- வைத்ருதீ
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர
மாஹேந்த்ர நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய
த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதீ புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


02-06-2019 ஞாயிறு போதாயன அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்ர
அதிகண்ட நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


03-06-2019- திங்கள்- அமாவாசை,
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ரோஹிணி நக்ஷத்ர
த்ருதி நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


11-06-2019-செவ்வாய்-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாசே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர உத்திர பல்குனி நக்ஷத்ர
வ்யதீபாத நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய
த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-06-2019-சனி-ஷடசீதி--ஆனி மாத பிறப்பு.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாசே சுக்ல பக்ஷே த்ர்யோதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர விசாகா உபரி அனுராதா நக்ஷத்ர ஸித்த நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) ---------- அக்ஷய
த்ருப்தியர்த்தம் ஷடசீதி புண்ய காலே மிதுன ரவி ஸங்கிரமண ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-06-2019-திங்கள்-பெளச்ய மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர ஶுப நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி ) ----------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் பெளச் ய மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


21-06-2019-வெள்ளி-வைத்ருதி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர சிரவண நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)----------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


02-07-2019-செவ்வாய்-அமாவாசை. ஆனி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாசே க்ருஷ்ணபக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஆருத்ரா நக்ஷத்ர வ்ருத்தி நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விகிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) ---------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஶ ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


07-07-2019-ஞாயிறு-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாசே சுக்ல பக்ஷே பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாசர பூர்வ பல்குனி நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக கெளலவ கரண ஏவகுண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி )---------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


11-07-2019-வியாழன்-ஸூர்ய ஸாவர்ணி மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ஸ்வாதி நக்ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ------------ அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஸூர்ய ஸாவர்ணி மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-07-2019. செவ்வாய்- தக்ஷிணாயண புண்ய காலம்;
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம் புண்யதிதெள பெளம வாஸர பூர்வாஷாடா நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசினாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தக்ஷிணாயண புண்ய காலே கடக ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.16-07-2019. செவ்வாய்-வைத்ருதீ/ ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணீ மனு.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம் புண்யதிதெள பெளம வாஸர பூர்வாஷாடா நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தக்ஷிணாயண புண்ய காலே வைத்ருதீ/ ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணீ மன்வாதி சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-07-2019. செவ்வாய்- சந்திர கிரஹணம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்யதிதெள பெளம வாஸர உத்ராஷாடா நக்ஷத்ர விஷ்கும்ப நாம யோக சகுனீ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசினாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஸோமபராத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

31-07-2019-புதன்-ஆடி அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தசி ததுபரி அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர புனர்வஸூ நக்ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சதுர்தசி ததுபரி அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


02-08-2019-வெள்ளி- வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர ஆஶ்லேஷா ததுபரி மகா நக்ஷத்ர
வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


10-08-2019- சனி-வைத்ருதீ.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் ததுபரி ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர மாஹேந்திர நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் தசம்யாம் ததுபரி ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) --------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதீ புண்ய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-08-2019- ஶனி ஸிம்ஹ ரவி சங்க்ரமணம்-ஆவணி மாத பிறப்பு.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஶதபிஷங் நக்ஷத்ர அதிகண்ட நாம கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த மானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------அக்ஷய திருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி புண்ய காலே ஸிம்ம ரவி ஸங்கிரமண ஶ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


23-08-2019- வெள்ளி- தக்ஷ ஸாவர்ணி மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தக்ஷ ஸாவர்ணி மன்வாதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


27-08-2019- செவ்வாய்-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர புனர்வஸூ நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விஷேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த மானாயாம் த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------- அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


29-08-2019. -வியாழன்--போதாயன அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ஆஶ்லேஷா நக்ஷத்ர பரீகம் நாம யோக சகுனீ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஶ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


30-08-2019-வெள்ளி-ஆவணி அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர மகா நக்ஷத்ர ஶிவ நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஶ்ராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.