01-01-2020-புதன்-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே சுக்ல பக்ஷே சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


06-01-2020-திங்கள்-சாக்ஷுஷ மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அபபரணீ நக்ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் சாக்ஷுஷ மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


11-01-2020. சனி-வைத்ருதி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர புனர்வஸு நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-01-2020-புதன் உத்தராயண புண்ய காலம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர உத்திர பல்குனி நக்ஷத்ர ஶோபன நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் உத்தராயண புண்ய காலே மகர ரவி ஸங்கிரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-01-2020-வியாழன்-திஸ்ரேஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர அதிகண்ட நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் திஸ்ரேஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-01-2020.-வெள்ளி-அஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர சித்ரா நக்ஷத்ர ஸுகர்ம நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
18-01-2020-சனி-அன்வஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர ஸ்வாதீ நக்ஷத்ர த்ருதீ நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


24-01-2020.-வெள்ளி- தை அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர உத்திராஷாடா நக்ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


26-01-2020-ஞாயிறு-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


01-02-2020-சனி-வைவஸ்வத மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர அசுவனி நக்ஷத்ர சுப நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைவஸ்வத மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


05-02-2020.-புதன்-வைத்ருதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதசியாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


13-02-2020-வியாழன்-மாசி மாத பிறப்பு.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர சித்ரா நக்ஷத்ர சூல நாம யோக
தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி புண்ய காலே கும்ப ரவி ஸங்கிரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-02-2020-சனி-திஸ்ரேஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர விசாகா நக்ஷத்ர வ்ருத்தி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் திஸ்ரேஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-02-2020-ஞாயிறு-அஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர அனுராதா நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-02-2020. திங்கள்-அன்வஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர ஹர்ஷண நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


20-02-2020-வியாழன்-வ்யதீபாதம்.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திராஷாடா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் துவாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


23-02-2020-ஞாயிறு-மாசி அமாவாசை.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ர சிவ நாம யோக நாகவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


01-03-2020-ஞாயிறு-வைத்ருதீ
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்ஷே சஷ்டியாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்ர மாஹேந்திர நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சஷ்டியாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதீ புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


09-03-2020-திங்கள்-ருத்ர ஸாவர்ணி மன்வாதி.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர பூர்வபல்குனி நக்ஷத்ர த்ருதி நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஸூர்ய ஸாவர்ணீ மனவாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


14-03-2020-சனி-பங்குனி மாத பிறப்பு.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சஷ்டியாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர விசாகா நக்ஷத்ர ஹர்ஷண நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சஷ்டியாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஷடசீதி புண்ய காலே புண்ய காலே மீன ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-03-2020-ஞாயிறு திஸ்ரேஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர அனுராதா நக்ஷத்ர வஜ்ர நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் திஸ்ரேஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-03-2020.-திங்கள்-அஷ்டகா.
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர ஸித்தி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-03-2020.-திங்கள்-வ்யதீபாதம்
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர ஸித்தி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


17-03-2020-செவ்வாய்-அன்வஷ்டகா.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர மூலா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


20-03-2020.-திங்கள்-பங்குனி அமாவாசை.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர பூர்வ ப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர சுப நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


20-03-2020-திங்கள்-ரைவத மன்வாதி.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர சுப நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ரைவத மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


27-03-2020.-வெள்ளி-வைத்ருதி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர அபபரணீ நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


27-03-2020.-வெள்ளி-உத்தம மன்வாதி
விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர அபபரணீ நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் உத்தம மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


07-04-2020-செவ்வாய்-ரெளச்சிய மன்வாதி.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர த்ருவ நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ரெளச்சிய மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


11-04-2020.-சனி-வ்யதீபாதம்.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர அனுராதா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


13-04-2020-திங்கள்-சித்திரை-வருட பிறப்பு.-சார்வரி வருடம். 8-21 பி.எம்.

விஹாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சஷ்டியாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர மூலா நக்ஷத்ர பரீகம் நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சஷ்டியாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி) -------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் மேஷ விஷு புண்ய காலே மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஶுபம்.