Yuddha Kaanda Sargas 54

Yuddha Kaanda - Sarga 54
In this Sarga, the fierce battle between the Vānaras under the command of Aṅgada, and Rākshasas under the command of Vajradaṃshṭra continues. Then they both fight with each other, Vajradaṃshṭra hitting Aṅgada with thousands of arrows and Aṅgada hitting Vajradaṃshṭra with rocks and trees. Aṅgada kills Vajradaṃshṭra and the Rākshasas flee to Laṅkā, terrified and in shame.
6.54.1 அ
6.54.1 ஆ
6.54.1 இ
6.54.1 ஈ
ஸ்வபலஸ்ய ச காதேந
அங்கதஸ்ய ஜயேந ச ।
ராக்ஷஸ: க்ரோதமாவிஷ்டோ
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரோ மஹாபல: ॥
svabalasya ca ghātēna
aṅgadasya jayēna ca ।
rākṣasaḥ krōdhamāviṣṭō
vajradaṃṣṭrō mahābalaḥ ॥
With the destruction of his forces
and the victory of Aṅgada,
Vajradaṃshṭra, that Rākshasa
of immense strength, was enraged.
6.54.2 அ
6.54.2 ஆ
6.54.2 இ
6.54.2 ஈ
ஸ விஸ்பார்ய தநுர்கோரம்
ஸக்ராஸநிஸமப்ரபம் ।
வாநராணாமநீகாநி
ப்ராகிரச்சரவ்ருஷ்டிபி: ॥
sa visphārya dhanurghōram
ṡakrāṡanisamaprabham ।
vānarāṇāmanīkāni
prākiraccharavṛṣṭibhiḥ ॥
He tied the string of his formidable bow,
which shone like the thunderbolt of Indra,
and rained arrows on the Vānara forces.
6.54.3 அ
6.54.3 ஆ
6.54.3 இ
6.54.3 ஈ
ராக்ஷஸாஸ்சாபி முக்யாஸ்தே
ரதேஷு ஸமவஸ்திதா: ।
நாநாப்ரஹரணா: ஸூரா:
ப்ராயுத்த்யந்த ததா ரணே ॥
rākṣasāṡcāpi mukhyāstē
rathēṣu samavasthitāḥ ।
nānāpraharaṇāḥ ṡūrāḥ
prāyuddhyanta tadā raṇē ॥
And the other notable Rākshasas also,
seated in their own chariots, fought heroically,
wielding a variety of weaponry.
6.54.4 அ
6.54.4 ஆ
6.54.4 இ
6.54.4 ஈ
வாநராணாம் து ஸூரா யே
ஸர்வே தே ப்லவகர்ஷபா: ।
ஆயுத்த்யந்த ஸிலாஹஸ்தா:
ஸமவேதா: ஸமந்தத: ॥
vānarāṇāṃ tu ṡūrā yē
sarvē tē plavagarṣabhāḥ ।
āyuddhyanta ṡilāhastāḥ
samavētāḥ samantataḥ ॥
The heroic bulls among Vānaras, armed with rocks,
put up a consolidated fight everywhere.
6.54.5 அ
6.54.5 ஆ
6.54.5 இ
6.54.5 ஈ
தத்ராயுதஸஹஸ்ராணி
தஸ்மிந்நாயோதநே ப்ருஸம் ।
ராக்ஷஸா: கபிமுக்யேஷு
பாதயாஞ்சக்ரிரே ததா ॥
tatrāyudhasahasrāṇi
tasminnāyōdhanē bhṛṡam ।
rākṣasāḥ kapimukhyēṣu
pātayāńcakrirē tadā ॥
Then the Rākshasas hurled thousands of weapons
on the notable Vānaras in that battle.
6.54.6 அ
6.54.6 ஆ
6.54.6 இ
6.54.6 ஈ
வாநராஸ்சாபி ரக்ஷஸ்ஸு
கிரீந் வ்ருக்ஷாந் மஹாஸிலா: ।
ப்ரவீரா: பாதயாமாஸு:
மத்தவாரணஸந்நிபா: ॥
vānarāṡcāpi rakṣassu
girīn vṛkṣān mahāṡilāḥ ।
pravīrāḥ pātayāmāsuḥ
mattavāraṇasannibhāḥ ॥
And the extremely valiant Vānaras,
who were imposing like elephants in rut,
hurled rocks, trees and
huge boulders on the Rākshasas.
6.54.7 அ
6.54.7 ஆ
6.54.7 இ
6.54.7 ஈ
ஸூராணாம் யுத்த்யமாநாநாம்
ஸமரேஷ்வநிவர்திநாம் ।
தத்ராக்ஷஸகணாநாம் ச
ஸுயுத்தம் ஸமவர்தத ॥
ṡūrāṇāṃ yuddhyamānānām
samarēṣvanivartinām ।
tadrākṣasagaṇānāṃ ca
suyuddhaṃ samavartata ॥
With the host of brave Rākshasas
who never turned their back in a battle
also fighting relentlessly, it turned out
to be one of the greatest clashes.
6.54.8 அ
6.54.8 ஆ
6.54.8 இ
6.54.8 ஈ
6.54.9 அ
6.54.9 ஆ
6.54.9 இ
6.54.9 ஈ
ப்ரபிந்நஸிரஸ: கேசித்
பிந்நை: பாதைஸ்ச பாஹுபி: ।
ஸஸ்த்ரைரரதிததேஹாஸ்து
ருதிரேண ஸமுக்ஷிதா: ।
ஹரயோ ராக்ஷஸாஸ்சைவ
ஸேரதே காம் ஸமாஸ்ரிதா: ।
கங்கக்ருத்ரபலாட்யாஸ்ச
கோமாயுகுலஸங்குலா: ॥
prabhinnaṡirasaḥ kēcit
bhinnaiḥ pādaiṡca bāhubhiḥ ।
ṡastrairaraditadēhāstu
rudhirēṇa samukṣitāḥ ।
harayō rākṣasāṡcaiva
ṡēratē gāṃ samāṡritāḥ ।
kaṅkagṛdhrabalāḍhyāṡca
gōmāyukulasaṅkulāḥ ॥
Some of the Vānaras and Rākshasas,
their heads broken, hands and feet mangled and
bodies drenched in blood pounded by Ṡastras,
lay hugging the ground, which was
encircled by vultures and eagles and
crowded by packs of wolves.
6.54.10 அ
6.54.10 ஆ
6.54.10 இ
6.54.10 ஈ
6.54.11 அ
6.54.11 ஆ
கபந்தாநி ஸமுத்பேது:
பீருணாம் பீஷணாநி வை ।
புஜபாணிஸிரஸ்சிந்நா:
சிந்நகாயாஸ்ச பூதலே ।
வாநரா ராக்ஷஸாஸ்சாபி
நிபேதுஸ்தத்ர வை ரணே ॥
kabandhāni samutpētuḥ
bhīruṇāṃ bhīṣaṇāni vai ।
bhujapāṇiṡiraṡchinnāḥ
chinnakāyāṡca bhūtalē ।
vānarā rākṣasāṡcāpi
nipētustatra vai raṇē ॥
Headless trunks flew around
frightening the weak hearted.
Mangled bodies of Vānaras and Rākshasas
with severed arms, hands and heads
fell there in that battle on the ground.
6.54.11 இ
6.54.11 ஈ
6.54.12 அ
6.54.12 ஆ
ததோ வாநரஸைந்யேந
ஹந்யமாநம் நிஸாசரம் ।
ப்ராபஜ்யத பலம் ஸர்வம்
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரஸ்ய பஸ்யத: ॥
tatō vānarasainyēna
hanyamānaṃ niṡācaram ।
prābhajyata balaṃ sarvam
vajradaṃṣṭrasya paṡyataḥ ॥
With the Night-rovers decimated by the Vānara army,
the entire Rākshasa force broke down
while Vajradaṃshṭra was watching.
6.54.12 இ
6.54.12 ஈ
6.54.13 அ
6.54.13 ஆ
6.54.13 இ
6.54.13 ஈ
ராக்ஷஸாந் பயவித்ரஸ்தாந்
ஹந்யமாநாந் ப்லவங்கமை: ।
த்ருஷ்ட்வா ஸ ரோஷதாம்ராக்ஷோ
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ர: ப்ரதாபவாந் ।
ப்ரவிவேஸ தநுஷ்பாணி:
த்ராஸயந் ஹரிவாஹிநீம் ॥
rākṣasān bhayavitrastān
hanyamānān plavaṅgamaiḥ ।
dṛṣṭvā sa rōṣatāmrākṣō
vajradaṃṣṭraḥ pratāpavān ।
pravivēṡa dhanuṣpāṇiḥ
trāsayan harivāhinīm ॥
On seeing the Rākshasas
decimated and terrorized by the Vānaras
the fierce Vajradaṃshṭra, armed with the bow,
charged into the Vānara army, putting fear into it.
6.54.14 அ
6.54.14 ஆ
6.54.14 இ
6.54.14 ஈ
6.54.15 அ
6.54.15 ஆ
ஸரைர்விதாரயாமாஸ
கங்கபத்ரைரஜிஹ்மகை: ।
பிபேத வாநராம்ஸ்தத்ர
ஸப்தாஷ்டௌ நவ பஞ்ச ச ।
விவ்யாத பரமக்ருத்தோ
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ர: ப்ரதாபவாந் ॥
ṡarairvidārayāmāsa
kaṅkapatrairajihmagaiḥ ।
bibhēda vānarāṃstatra
saptāṣṭau nava pańca ca ।
vivyādha paramakruddhō
vajradaṃṣṭraḥ pratāpavān ॥
He rent the Vānaras with
arrows that flew straight,
propelled by Kaṅka feathers.
The powerful Vajradaṃshṭra,
extremely outraged, struck down the Vānaras,
seven, eight, nine and five at a time.
6.54.15 இ
6.54.15 ஈ
6.54.16 அ
6.54.16 ஆ
த்ரஸ்தா: ஸர்வே ஹரிகணா:
ஸரை: ஸங்க்ருத்ததேஹிந: ।
அங்கதம் ஸம்ப்ரதாவந்தி
ப்ரஜாபதிமிவ ப்ரஜா: ॥
trastāḥ sarvē harigaṇāḥ
ṡaraiḥ saṅkṛttadēhinaḥ ।
aṅgadaṃ sampradhāvanti
prajāpatimiva prajāḥ ॥
Their bodies rent by the arrows,
the terrified Vānaras fled
seeking Aṅgada’s protection,
as men seeking refuge in the Creator.
6.54.16 இ
6.54.16 ஈ
6.54.17 அ
6.54.17 ஆ
ததோ ஹரிகணாந் பக்நாந்
த்ருஷ்ட்வா வாலிஸுதஸ்ததா ।
க்ரோதேந வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் தம்
உதீக்ஷந்தமுதைக்ஷத ॥
tatō harigaṇān bhagnān
dṛṣṭvā vālisutastadā ।
krōdhēna vajradaṃṣṭraṃ tam
udīkṣantamudaikṣata ॥
Seeing the Vānara warriors shattered,
the son of Vāli cast a glance in his wrath,
at Vajradaṃshṭra who was doing the same.
6.54.17 இ
6.54.17 ஈ
6.54.18 அ
6.54.18 ஆ
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரோऽங்கதஸ்சோபௌ
யோயுத்யேதே பரஸ்பரம் ।
சேரது: பரமக்ருத்தௌ
ஹரிமத்தகஜாவிவ ॥
vajradaṃṣṭrō'ṅgadaṡcōbhau
yōyudhyētē parasparam ।
cēratuḥ paramakruddhau
harimattagajāviva ॥
Aṅgada and Vajradaṃshṭra
fought with each other in rage
like a lion and an elephant in rut.
6.54.18 இ
6.54.18 ஈ
6.54.19 அ
6.54.19 ஆ
தத: ஸரஸஹஸ்ரேண
வாலிபுத்ரம் மஹாபல: ।
ஜகாந மர்மதேஸேஷு
மாதங்கமிவ தோமரை: ॥
tataḥ ṡarasahasrēṇa
vāliputraṃ mahābalaḥ ।
jaghāna marmadēṡēṣu
mātaṅgamiva tōmaraiḥ ॥
The son of Vāli was struck in the vitals
with thousands of arrows by
Vajradaṃshṭra of immense strength
as an elephant by Tōmaras.
6.54.19 இ
6.54.19 ஈ
6.54.20 அ
6.54.20 ஆ
ருதிரோக்ஷிதஸர்வாங்கோ
வாலிஸூநுர்மஹாபல: ।
சிக்ஷேப வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய
வ்ருக்ஷம் பீமபராக்ரம: ॥
rudhirōkṣitasarvāṅgō
vālisūnurmahābalaḥ ।
cikṣēpa vajradaṃṣṭrāya
vṛkṣaṃ bhīmaparākramaḥ ॥
His whole body covered with blood,
the son of Vāli of immense strength
hurled a tree at Vajradaṃshṭra,
showing his formidable prowess.
6.54.20 இ
6.54.20 ஈ
6.54.21 அ
6.54.21 ஆ
த்ருஷ்ட்வாऽऽபதந்தம் தம் வ்ருக்ஷம்
அஸம்ப்ராந்தஸ்ச ராக்ஷஸ: ।
சிச்சேத பஹுதா ஸோऽபி
நிக்ருத்த: பதிதோ புவி ॥
dṛṣṭvā''patantaṃ taṃ vṛkṣam
asambhrāntaṡca rākṣasaḥ ।
cicchēda bahudhā sō'pi
nikṛttaḥ patitō bhuvi ॥
Seeing the tree about to hit him,
the Rākshasa, unruffled, cut it to many pieces,
and it fell down on the ground.
6.54.21 இ
6.54.21 ஈ
6.54.22 அ
6.54.22 ஆ
தம் த்ருஷ்ட்வா வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரஸ்ய
விக்ரமம் ப்லவகர்ஷப: ।
ப்ரக்ருஹ்ய விபுலம் ஸைலம்
சிக்ஷேப ச நநாத ச ॥
taṃ dṛṣṭvā vajradaṃṣṭrasya
vikramaṃ plavagarṣabhaḥ ।
pragṛhya vipulaṃ ṡailam
cikṣēpa ca nanāda ca ॥
On seeing the power of Vajradaṃshṭra
that bull among Vānaras snatched a huge rock
and flung it at him with a roar.
6.54.22 இ
6.54.22 ஈ
6.54.23 அ
6.54.23 ஆ
ஸமாபதந்தம் தம் த்ருஷ்ட்வா
ரதாதாப்லுத்ய வீர்யவாந் ।
கதாபாணிரஸம்ப்ராந்த:
ப்ருதிவ்யாம் ஸமதிஷ்டத ॥
samāpatantaṃ taṃ dṛṣṭvā
rathādāplutya vīryavān ।
gadāpāṇirasambhrāntaḥ
pṛthivyāṃ samatiṣṭhata ॥
Seeing it fly towards him,
the doughty warrior jumped off his chariot
and stood unperturbed on the ground
with a mace in his hand.
To be continued

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends