Yuddha Kaanda Sarga 76 Continues

6.76.51 அ
6.76.51 ஆ
6.76.51 இ
6.76.51 ஈ ஆபதந்தம் ச ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய
கும்போ வாநரயூதபம் ।
ப்ருவோர்விவ்யாத பாணாப்யாம்
உல்காப்யாமிவ குஞ்ஜரம் ॥
āpatantaṃ ca samprēkṣya
kumbhō vānarayūthapam ।
bhruvōrvivyādha bāṇābhyām
ulkābhyāmiva kuñjaram ॥
Seeing the Vānara chief leaping on him,
Kumbha struck him on the brows with arrows,
like an elephant would be with torches.
6.76.52 அ
6.76.52 ஆ
6.76.52 இ
6.76.52 ஈ
6.76.53 அ
6.76.53 ஆ தஸ்ய ஸுஸ்ராவ ருதிரம்
பிஹிதே சாஸ்ய லோசநே ।
அங்கத: பாணிநா நேத்ரே
பிதாய ருதிரோக்ஷிதே ।
ஸாலமாஸந்நமேகேந
பரிஜக்ராஹ பாணிநா ॥
tasya susrāva rudhiram
pihitē cāsya lōcanē ।
aṅgadaḥ pāṇinā nētrē
pidhāya rudhirōkṣitē ।
sālamāsannamēkēna
parijagrāha pāṇinā ॥
The blood that flowed covered his eyes.
Aṅgada covered the blood-wet eyes with one hand,
and with the other snatched a nearby Sāla tree.
6.76.53 இ
6.76.53 ஈ
6.76.54 அ
6.76.54 ஆ ஸம்பீட்ய சோரஸி ஸ்கந்தம்
கரேணாபிநிவேஸ்ய ச ।
கிஞ்சிதப்யவநம்யைநம்
உந்மமாத யதா கஜ: ॥
sampīḍya cōrasi skandham
karēṇābhinivēṡya ca ।
kiñcidabhyavanamyainam
unmamātha yathā gajaḥ ॥
Wrapping his arm around its trunk,
pressing it against his chest
and bending forward a little,
he pulled it by the roots like an elephant does.
6.76.54 இ
6.76.54 ஈ
6.76.55 அ
6.76.55 ஆ தமிந்த்ரகேதுப்ரதிமம்
வ்ருக்ஷம் மந்தரஸந்நிபம் ।
ஸமுத்ஸ்ருஜந்தம் வேகேந
பஸ்யதாம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥
tamindrakētupratimam
vṛkṣaṃ mandarasannibham ।
samutsṛjantaṃ vēgēna
paṡyatāṃ sarvarakṣasām ॥
Then, with all the speed,
he hurled that tree, which
resembled the flagstaff of Indra
and the mountain Mēru,
with all the Rākshasas watching.
6.76.55 இ
6.76.55 ஈ
6.76.56 அ
6.76.56 ஆ ஸ பிபேத ஸிதைர்பாணை:
ஸப்தபி: காயபேதநை: ।
அங்கதோ விவ்யதேऽபீக்ஷ்ணம்
பபாத ச முமோஹ ச ॥
sa bibhēda ṡitairbāṇaiḥ
saptabhiḥ kāyabhēdanaiḥ ।
aṅgadō vivyathē'bhīkṣṇam
papāta ca mumōha ca ॥
He (Kumbha) broke it with seven
sharp arrows that could tear apart anybody.
Aṅgada was extremely pained by it.
He fell down in a swoon.
6.76.56 இ
6.76.56 ஈ
6.76.57 அ
6.76.57 ஆ அங்கதம் வ்யதிதம் த்ருஷ்ட்வா
ஸீதந்தமிவ ஸாகரே ।
துராஸதம் ஹரிஸ்ரேஷ்டா:
ராகவாய ந்யவேதயந் ॥
aṅgadaṃ vyathitaṃ dṛṣṭvā
sīdantamiva sāgarē ।
durāsadaṃ hariṡrēṣṭhāḥ
rāghavāya nyavēdayan ॥
Seeing Aṅgada, against whom no one could stand,
struggle like one drowning in an ocean,
the prominent Vānaras reported it to Rāghava.
6.76.57 இ
6.76.57 ஈ
6.76.58 அ
6.76.58 ஆ ராமஸ்து வ்யதிதம் ஸ்ருத்வா
வாலிபுத்ரம் மஹாஹவே ।
வ்யாதிதேஸ ஹரிஸ்ரேஷ்டாந்
ஜாம்பவத்ப்ரமுகாம்ஸ்தத: ॥
rāmastu vyathitaṃ ṡrutvā
vāliputraṃ mahāhavē ।
vyādidēṡa hariṡrēṣṭhān
jāmbavatpramukhāṃstataḥ ॥
Hearing that the son of Vāli was in trouble
in that great battle, Rāma ordered
chief Vānaras like Jāmbavān and others
(to go to the rescue of Aṅgada).
6.76.58 இ
6.76.58 ஈ
6.76.59 அ
6.76.59 ஆ தே து வாநரஸார்தூலா:
ஸ்ருத்வா ராமஸ்ய ஸாஸநம் ।
அபிபேது: ஸுஸங்க்ருத்தா:
கும்பமுத்யதகார்முகம் ॥
tē tu vānaraṡārdūlāḥ
ṡrutvā rāmasya ṡāsanam ।
abhipētuḥ susaṅkruddhāḥ
kumbhamudyatakārmukam ॥
Hearing the command of Rāma,
those extremely angry tigers among Vānaras
rushed to Kumbha who was ready with his bow.
6.76.59 இ
6.76.59 ஈ
6.76.60 அ
6.76.60 ஆ ததோ த்ருமஸிலாஹஸ்தா:
கோபஸம்ரக்தலோசநா: ।
ரிரக்ஷிஷந்தோऽப்யபதந்
அங்கதம் வாநரர்ஷபா: ॥
tatō drumaṡilāhastāḥ
kōpasaṃraktalōcanāḥ ।
rirakṣiṣantō'bhyapatan
aṅgadaṃ vānararṣabhāḥ ॥
Those bulls among Vānaras,
taking trees and rocks in their hands
and with their eyes blood-red in anger,
rushed to the rescue of Aṅgada.
6.76.60 இ
6.76.60 ஈ
6.76.61 அ
6.76.61 ஆ ஜாம்பவாம்ஸ்ச ஸுஷேணஸ்ச
வேகதர்ஸீ ச வாநர: ।
கும்பகர்ணாத்மஜம் வீரம்
க்ருத்தா: ஸமபிதுத்ருவு: ॥
jāmbavāṃṡca suṣēṇaṡca
vēgadarṡī ca vānaraḥ ।
kumbhakarṇātmajaṃ vīram
kruddhāḥ samabhidudruvuḥ ॥
Jāmbavān , Sushēṇa and the Vānara Vēgadarsi,
in their wrath, dashed on to
the valiant son of Kumbhakarṇa.
6.76.61 இ
6.76.61 ஈ
6.76.62 அ
6.76.62 ஆ ஸமீக்ஷ்யாபததஸ்தாம்ஸ்து
வாநரேந்த்ராந் மஹாபலாந் ।
ஆவவார ஸரௌகேண
நகேநேவ ஜலாஸயம் ॥
samīkṣyāpatatastāṃstu
vānarēndrān mahābalān ।
āvavāra ṡaraughēṇa
nagēnēva jalāṡayam ॥
Seeing the great Vānaras of
immense strength rush up on him,
he cast a cover of a volley of arrows on them,
making them look like a lake covered by trees.
6.76.62 இ
6.76.62 ஈ
6.76.63 அ
6.76.63 ஆ தஸ்ய பாணபதம் ப்ராப்ய
ந ஸோகுரதிவர்திதும் ।
வாநரேந்த்ரா மஹாத்மாநோ
வேலாமிவ மஹோததி: ॥
tasya bāṇapathaṃ prāpya
na ṡōkurativartitum ।
vānarēndrā mahātmānō
vēlāmiva mahōdadhiḥ ॥
Having been caught in the barrage of those arrows,
the mighty Vānaras could not find an escape
any more than a great ocean can, edged against the shore.
6.76.63 இ
6.76.63 ஈ
6.76.64 அ
6.76.64 ஆ
6.76.64 இ
6.76.64 ஈ
6.76.65 அ
6.76.65 ஆ தாம்ஸ்து த்ருஷ்ட்வா ஹரிகணாந்
ஸரவ்ருஷ்டிபிரர்திதாந் ।
அங்கதம் ப்ருஷ்டத: க்ருத்வா
ப்ராத்ருஜம் ப்லவகேஸ்வர: ।
அபிதுத்ராவ ஸுக்ரீவ:
கும்பகர்ணாத்மஜம் ரணே ।
ஸைலஸாநுசரம் நாகம்
வேகவாநிவ கேஸரீ ॥
tāṃstu dṛṣṭvā harigaṇān
ṡaravṛṣṭibirarditān ।
aṅgadaṃ pṛṣṭhataḥ kṛtvā
bhrātṛjaṃ plavagēṡvaraḥ ।
abidudrāva sugrīvaḥ
kumbhakarṇātmajaṃ raṇē ।
ṡailasānucaraṃ nāgam
vēgavāniva kēsarī ॥
Seeing those Vānara contingents
oppressed by that shower of arrows,
Sugreeva, the King of the Vānaras,
keeping his nephew Aṅgada behind him,
dashed towards the son of Kumbhakarṇa in that fight,
as a swift lion pursues an elephant
roaming on the mountain side.
6.76.65 இ
6.76.65 ஈ
6.76.66 அ
6.76.66 ஆ உத்பாட்ய ச மஹாவ்ருக்ஷாந்
அஸ்வகர்ணாந் தவாந் பஹூந் ।
அந்யாம்ஸ்ச விவிதாந் வ்ருக்ஷாந்
சிக்ஷேப ச மஹாகபி: ॥
utpāṭya ca mahāvṛkṣān
aṡvakarṇān dhavān bahūn ।
anyāṃṡca vividhān vṛkṣān
cikṣēpa ca mahākapiḥ ॥
The great Vānara pulled by the roots
many great trees like Aṡwakarṇa, Dhava,
and many other kinds of trees, and hurled them.
6.76.66 இ
6.76.66 ஈ
6.76.67 அ
6.76.67 ஆ தாம் சாதயந்தீமாகாஸம்
வ்ருக்ஷவ்ருஷ்டிம் துராஸதாம் ।
கும்பகர்ணாத்மஜ: ஸீக்ரம்
சிச்சேத நிஸிதை: ஸரை: ॥
tāṃ chādayantīmākāṡam
vṛkṣavṛṣṭiṃ durāsadām ।
kumbhakarṇātmajaḥ ṡīghram
cicchēda niṡitaiḥ ṡaraiḥ ॥
That formidable shower of trees
which seemed to obscure the sky
was instantly smashed by the
son of Kumbhakarṇa, with his sharp arrows.
6.76.67 இ
6.76.67 ஈ
6.76.68 அ
6.76.68 ஆ அபிலக்ஷேண தீவ்ரேண
கும்பேந நிஸிதை: ஸரை: ।
ஆசிதாஸ்தே த்ருமா ரேஜு:
யதா கோரா: ஸதக்நய: ॥
abhilakṣēṇa tīvrēṇa
kumbhēna niṡitaiḥ ṡaraiḥ ।
ācitāstē drumā rējuḥ
yathā ghōrāḥ ṡataghnayaḥ ॥
Those trees, with Kumbha’s sharp and penetrating arrows
that hit their their target without fail stuck in them,
shone like frightful Ṡataghnis (emitting sparks).
6.76.68 இ
6.76.68 ஈ
6.76.69 அ
6.76.69 ஆ த்ருமவர்ஷம் து தச்சிந்நம்
த்ருஷ்ட்வா கும்பேந வீர்யவாந் ।
வாநராதிபதி: ஸ்ரீமாந்
மஹாஸத்த்வோ ந விவ்யதே ॥
drumavarṣaṃ tu tacchinnam
dṛṣṭvā kumbhēna vīryavān ।
vānarādhipatiḥ ṡrīmān
mahāsattvō na vivyathē ॥
The blessed, valorous lord of Vānaras
of extraordinary power did not
lose even an iota of his spirit
on seeing that shower of trees shattered by Kumbha.
6.76.69 இ
6.76.69 ஈ
6.76.70 அ
6.76.70 ஆ ஸ வித்யமாந: ஸஹஸா
ஸஹமாநஸ்து தாந் ஸராந் ।
கும்பஸ்ய தநுராக்ஷிப்ய
பபஞ்ஜேந்த்ரதநுஷ்ப்ரபம் ॥
sa vidyamānaḥ sahasā
sahamānastu tān ṡarān ।
kumbhasya dhanurākṣipya
babhañjēndradhanuṣprabham ॥
He managed to endure the arrows
that struck him, and quickly
snatched the bow of Kumbha
which shone like the rainbow, and broke it.
6.76.70 இ
6.76.70 ஈ
6.76.71 அ
6.76.71 ஆ அவப்லுத்ய தத: ஸீக்ரம்
க்ருத்வா கர்ம ஸுதுஷ்கரம் ।
அப்ரவீத் குபித: கும்பம்
பக்நஸ்ருங்கமிவ த்விபம் ॥
avaplutya tataḥ ṡīghram
kṛtvā karma suduṣkaram ।
abravīt kupitaḥ kumbham
bhagnaṡṛṅgamiva dvipam ॥
After doing this near-impossible feat,
he sprang up again and said these words in rage to Kumbha,
who was like an elephant whose tusk had been broken:
6.76.71 இ
6.76.71 ஈ
6.76.72 அ
6.76.72 ஆ நிகும்பாக்ரஜ வீர்யம் தே
பாணவேகவதத்புதம் ।
ஸந்நதிஸ்ச ப்ரபாவஸ்ச
தவ வா ராவணஸ்ய வா ॥
nikumbhāgraja vīryaṃ tē
bāṇavēgavadadbhutam ।
sannatiṡca prabhāvaṡca
tava vā rāvaṇasya vā ॥
O elder brother of Nikumbha!
It is only you, besides Rāvaṇa, who
can shoot arrows at such a marvelous speed,
hold such an esteem (among Rākshasas) and
possesses such a prowess.
6.76.72 இ
6.76.72 ஈ
6.76.73 அ
6.76.73 ஆ ப்ரஹ்லாதபலிவ்ருத்ரக்ந
குபேரவருணோபம ।
ஏகஸ்த்வமநுஜாதோऽஸி
பிதரம் பலவத்தரம் ॥
prahlādabalivṛtraghna
kubēravaruṇōpama ।
ēkastvamanujātō'si
pitaraṃ balavattaram ॥
You are an equal of Prahlāda, Bali,
the slayer of Vṛtra, Kubēra and Varuṇa.
You are the one son who has truly inherited
the extraordinary strength of your father.
6.76.73 இ
6.76.73 ஈ
6.76.74 அ
6.76.74 ஆ
6.76.74 இ
6.76.74 ஈ த்வாமேவைகம் மஹாபாஹும்
சாபஹஸ்தமரிந்தமம் ।
த்ரிதஸா நாதிவர்தந்தே
ஜிதேந்த்ரியமிவாதய: ।
விக்ரமஸ்வ மஹாபுத்தே
கர்மாணி மம பஸ்ய ச ॥
tvāmēvaikaṃ mahābāhum
cāpahastamarindamam ।
tridaṡā nātivartantē
jitēndriyamivādhayaḥ ।
vikramasva mahābuddhē
karmāṇi mama paṡya ca ॥
O subduer of foe, of great arms wielding a bow!
You are the only one whom Dēvas cannot overpower
just as worries cannot one
who has won over his senses!
Fight on, O sagacious one,
I would like to see more of your feats.
6.76.75 அ
6.76.75 ஆ
6.76.75 இ
6.76.75 ஈ வரதாநாத் பித்ருவ்யஸ்தே
ஸஹதே தேவதாநவாந் ।
கும்பகர்ணஸ்து வீர்யேண
ஸஹதே ச ஸுராஸுராந் ॥
varadānāt pitṛvyastē
sahatē dēvadānavān ।
kumbhakarṇastu vīryēṇa
sahatē ca surāsurān ॥
Your uncle puts a check on Dēvas and Dānavas
with the power of the boons he was granted.
Kumbhakarṇa puts a check on Suras and Asuras
with his own valor.
6.76.76 அ
6.76.76 ஆ
6.76.76 இ
6.76.76 ஈ தநுஷீந்த்ரஜிதஸ்துல்ய:
ப்ரதாபே ராவணஸ்ய ச ।
த்வமத்ய ரக்ஷஸாம் லோகே
ஸ்ரேஷ்டோऽஸி பலவீர்யத: ॥
dhanuṣīndrajitastulyaḥ
pratāpē rāvaṇasya ca ।
tvamadya rakṣasāṃ lōkē
ṡrēṣṭhō'si balavīryataḥ ॥
You are an equal of Indrajit in wielding the bow,
and Rāvaṇa in prowess.
You are the best of all the Rākshasas today,
in strength and valor.
6.76.77 அ
6.76.77 ஆ
6.76.77 இ
6.76.77 ஈ மஹாவிமர்தம் ஸமரே
மயா ஸஹ தவாத்புதம் ।
அத்ய பூதாநி பஸ்யந்து
ஸக்ரஸம்பரயோரிவ ॥
mahāvimardaṃ samarē
mayā saha tavādbhutam ।
adya bhūtāni paṡyantu
ṡakraṡambarayōriva ॥
Let all beings witness today
a stunning and extraordinary fight
between you and me in this battle,
the likes of the one that occurred
between Ṡakra and Ṡambara.
6.76.78 அ
6.76.78 ஆ
6.76.78 இ
6.76.78 ஈ க்ருதமப்ரதிமம் கர்ம
தர்ஸிதம் சாஸ்த்ரகௌஸலம் ।
பாதிதா ஹரிவீராஸ்ச
த்வயா வை பீமவிக்ரமா: ॥
kṛtamapratimaṃ karma
darṡitaṃ cāstrakauṡalam ।
pātitā harivīrāṡca
tvayā vai bhīmavikramāḥ ॥
You, of terrific prowess,
have done feats that are unequaled,
displayed your mastery of weapons and
struck down the Vānara Veeras.
6.76.79 அ
6.76.79 ஆ
6.76.79 இ
6.76.79 ஈ உபாலம்பபயாச்சாபி
நாஸி வீர மயா ஹத: ।
க்ருதகர்மா பரிஸ்ராந்தோ
விஸ்ராந்த: பஸ்ய மே பலம் ॥
upālambhabhayāccāpi
nāsi vīra mayā hataḥ ।
kṛtakarmā pariṡrāntō
viṡrāntaḥ paṡya mē balam ॥
I do not want to be blamed, O Veera,
for slaying you, one who is exhausted
with all that you have done thus far.
Take rest and come again to see my strength.
6.76.80 அ
6.76.80 ஆ
6.76.80 இ
6.76.80 ஈ
6.76.81 அ
6.76.81 ஆ தேந ஸுக்ரீவவாக்யேந
ஸாவமாநேந மாநித: ।
அக்நேராஜ்யாஹுதஸ்யேவ
தேஜஸ்தஸ்யாப்யவர்தத ।
தத: கும்பஸ்து ஸுக்ரீவம்
பாஹுப்யாம் ஜக்ருஹே ததா ॥
tēna sugrīvavākyēna
sāvamānēna mānitaḥ ।
agnērājyāhutasyēva
tējastasyābhyavardhata ।
tataḥ kumbhastu sugrīvam
bāhubhyāṃ jagṛhē tadā ॥
Those words of generous insult by Sugreeva
only helped to boost his power,
like ghee poured into fire only enhances it.
And then Kumbha caught Sugreeva
with both his hands about him.
6.76.81 இ
6.76.81 ஈ
6.76.82 அ
6.76.82 ஆ
6.76.82 இ
6.76.82 ஈ கஜாவிவாவீதமதௌ
நிஸ்வஸந்தௌ முஹுர்முஹு: ।
அந்யோந்யகாத்ரக்ரதிதௌ
கர்ஷந்தாவிதரேதரம் ।
ஸதூமாம் முகதோ ஜ்வாலாம்
விஸ்ருஜந்தௌ பரிஸ்ரமாத் ॥
gajāvivāvītamadau
niṡvasantau muhurmuhuḥ ।
anyōnyagātragrathitau
gharṣantāvitarētaram ।
sadhūmāṃ mukhatō jvālām
visṛjantau pariṡramāt ॥
(They fought) like elephants still in rut,
panting repeatedly, rubbing against each other,
each twisting the other's body into a knot,
letting off fumes and vapors
from their mouths, out of exhaustion.
6.76.83 அ
6.76.83 ஆ
6.76.83 இ
6.76.83 ஈ தயோ: பாதாபிகாதாச்ச
நிமக்நா சாபவந்மஹீ ।
வ்யாகூர்ணிததரங்கஸ்ச
சுக்ஷுபே வருணாலய: ॥
tayōḥ pādābhighātācca
nimagnā cābhavanmahī ।
vyāghūrṇitataraṅgaṡca
cukṣubhē varuṇālayaḥ ॥
The earth sank under the impact of their stamping.
The ocean went into a turmoil with lashing billows.
6.76.84 அ
6.76.84 ஆ
6.76.84 இ
6.76.84 ஈ தத: கும்பம் ஸமுத்க்ஷிப்ய
ஸுக்ரீவோ லவணாம்பஸி ।
பாதயாமாஸ வேகேந
தர்ஸயந்நுததேஸ்தலம் ॥
tataḥ kumbhaṃ samutkṣipya
sugrīvō lavaṇāmbhasi ।
pātayāmāsa vēgēna
darṡayannudadhēstalam ॥
Then Sugreeva lifted him and
swiftly threw him into the salty waters,
showing him the floor of the ocean.
6.76.85 அ
6.76.85 ஆ
6.76.85 இ
6.76.85 ஈ தத: கும்பநிபாதேந
ஜலராஸி: ஸமுத்தித: ।
விந்த்யமந்தரஸங்காஸோ
விஸஸர்ப ஸமந்தத: ॥
tataḥ kumbhanipātēna
jalarāṡiḥ samutthitaḥ ।
vindhyamandarasaṅkāṡō
visasarpa samantataḥ ॥
With Kumbha thrown (into the ocean),
a huge mass of water, as big as Vindhya and Mandara,
rose up and flowed all around.
6.76.86 அ
6.76.86 ஆ
6.76.86 இ
6.76.86 ஈ தத: கும்ப: ஸமுத்பத்ய
ஸுக்ரீவமபிபத்ய ச ।
ஆஜகாநோரஸி க்ருத்தோ
வஜ்ரவேகேந முஷ்டிநா ॥
tataḥ kumbhaḥ samutpatya
sugrīvamabhipatya ca ।
ājaghānōrasi kruddhō
vajravēgēna muṣṭinā ॥
Kumbha sprang up immediately,
rushed upon Sugreeva and
struck him in wrath on the chest
with his fist that had the force of the Vajra.
6.76.87 அ
6.76.87 ஆ
6.76.87 இ
6.76.87 ஈ தஸ்ய சர்ம ச புஸ்போட
பஹு ஸுஸ்ராவ ஸோணிதம் ।
ஸ ச முஷ்டிர்மஹாவேக:
ப்ரதிஜக்நேऽஸ்திமண்டலே ॥
tasya carma ca pusphōṭa
bahu susrāva ṡōṇitam ।
sa ca muṣṭirmahāvēgaḥ
pratijaghnē'sthimaṇḍalē ॥
His skin cracked and he bled profusely.
The huge momentum of the fist was ultimately
curtailed by the rib cage (of Sugreeva).
6.76.88 அ
6.76.88 ஆ
6.76.88 இ
6.76.88 ஈ ததா வேகேந தத்ராஸீத்
தேஜ: ப்ரஜ்வலிதம் மஹத் ।
வஜ்ரநிஷ்பேஷஸஞ்ஜாதா
ஜ்வாலா மேரௌ யதா கிரௌ ॥
tadā vēgēna tatrāsīt
tējaḥ prajvalitaṃ mahat ।
vajraniṣpēṣasañjātā
jvālā mērau yathā girau ॥
Nevertheless, with the force of its impact,
there arose huge and bright sparks, just as
flames arose when the Mēru mountain
was struck by the Vajra.
6.76.89 அ
6.76.89 ஆ
6.76.89 இ
6.76.89 ஈ
6.76.90 அ
6.76.90 ஆ
6.76.90 இ
6.76.90 ஈ ஸ தத்ராபிஹதஸ்தேந
ஸுக்ரீவோ வாநரர்ஷப: ।
முஷ்டிம் ஸம்வர்தயாமாஸ
வஜ்ரகல்பம் மஹாபல: ।
அர்சிஸ்ஸஹஸ்ரவிகசம்
ரவிமண்டலஸப்ரபம் ।
ஸ முஷ்டிம் பாதயாமாஸ
கும்பஸ்யோரஸி வீர்யவாந் ॥
sa tatrābhihatastēna
sugrīvō vānararṣabhaḥ ।
muṣṭiṃ saṃvartayāmāsa
vajrakalpaṃ mahābalaḥ ।
arcissahasravikacam
ravimaṇḍalasaprabham ।
sa muṣṭiṃ pātayāmāsa
kumbhasyōrasi vīryavān ॥
Struck by him thus, Sugreeva,
a bull among Vānaras, of tremendous strength,
doubled his fist, hard as a diamond,
which blazed like the orb of the sun
emitting thousands of sparks,
and landed a blow on Kumbha’s chest with it.
6.76.91 அ
6.76.91 ஆ
6.76.91 இ
6.76.91 ஈ ஸ து தேந ப்ரஹாரேண
விஹ்வலோ ப்ருஸதாடித: ।
நிபபாத ததா கும்போ
கதார்சிரிவ பாவக: ॥
sa tu tēna prahārēṇa
vihvalō bhṛṡatāḍitaḥ ।
nipapāta tadā kumbhō
gatārciriva pāvakaḥ ॥
Hurt severely by that blow,
Kumbha reeled and fell down then,
looking like a fire that has been put out.
6.76.92 அ
6.76.92 ஆ
6.76.92 இ
6.76.92 ஈ முஷ்டிநாऽபிஹதஸ்தேந
நிபபாதாஸு ராக்ஷஸ: ।
லோஹிதாங்க இவாகாஸாத்
தீப்தரஸ்மிர்யத்ருச்சயா ॥
muṣṭinā'bhihatastēna
nipapātāṡu rākṣasaḥ ।
lōhitāṅga ivākāṡāt
dīptaraṡmiryadṛcchayā ॥
Struck down by that blow of the fist,
the Rākshasa fell down, as if he were
Mars of bright rays that fell down
from the sky, by the will of Providence.
6.76.93 அ
6.76.93 ஆ
6.76.93 இ
6.76.93 ஈ கும்பஸ்ய பததோ ரூபம்
பக்நஸ்யோரஸி முஷ்டிநா ।
பபௌ ருத்ராபிபந்நஸ்ய
யதா ரூபம் கவாம் பதே: ॥
kumbhasya patatō rūpam
bhagnasyōrasi muṣṭinā ।
babhau rudrābhipannasya
yathā rūpaṃ gavāṃ patēḥ ॥
The body of Kumbha, with its
breast shattered by (the blow from) the fist,
shone like the sun (and its orb) forsaken by Rudra.
6.76.94 அ
6.76.94 ஆ
6.76.94 இ
6.76.94 ஈ தஸ்மிந் ஹதே பீமபராக்ரமேண
ப்லவங்கமாநாம்ருஷபேண யுத்தே ।
மஹீ ஸஸைலா ஸவநா சசால
பயம் ச ரக்ஷாம்ஸ்யதிகம் விவேஸ ॥
tasmin hatē bhīmaparākramēṇa
plavaṅgamānāmṛṣabhēṇa yuddhē ।
mahī saṡailā savanā cacāla
bhayaṃ ca rakṣāṃsyadhikaṃ vivēṡa ॥
When he was thus slain in the fight
by the bull among Vānaras of fierce prowess,
the earth along with its hills and forests shook,
and the Rākshasas were consumed by more fear than ever.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே ஷட்ஸப்ததிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē ṣaṭsaptatitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the seventy sixth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 17759 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends