Yuddha Kaanda Sargas 77

Yuddha Kaanda - Sarga 77
In this Sarga, Nikumbha is outraged at his brother's death and jumps into the fray with a huge Parigha, at the very sight of which everyone becomes scared. Only Hanumān dares make a stand against Nikumbha, who hurls that Parigha at him, which gets shattered upon hitting his chest. In the duel that ensues between them, Hanumān twists Nikumbha's neck and pulls his head out. All the Vānaras shout in joy at the death of Nikumbha.
6.77.1 அ
6.77.1 ஆ
6.77.1 இ
6.77.1 ஈ நிகும்போ ப்ராதரம் த்ருஷ்ட்வா
ஸுக்ரீவேண நிபாதிதம் ।
ப்ரதஹந்நிவ கோபேந
வாநரேந்த்ரமவைக்ஷத ॥
nikumbhō bhrātaraṃ dṛṣṭvā
sugrīvēṇa nipātitam ।
pradahanniva kōpēna
vānarēndramavaikṣata ॥
Seeing his brother struck down by
Sugreeva, the king of Vānaras,
Nikumbha was outraged, and cast
a glance at him, as if it would burn him.
6.77.2 அ
6.77.2 ஆ
6.77.2 இ
6.77.2 ஈ
6.77.3 அ
6.77.3 ஆ
6.77.3 இ
6.77.3 ஈ தத: ஸ்ரக்தாமஸந்நத்தம்
தத்தபஞ்சாங்குலம் ஸுபம் ।
ஆததே பரிகம் வீரோ
நகேந்த்ரஸிகரோபமம் ।
ஹேமபட்டபரிக்ஷிப்தம்
வஜ்ரவித்ருமபூஷிதம் ।
யமதண்டோபமம் பீமம்
ரக்ஷஸாம் பயநாஸநம் ॥
tataḥ sragdāmasannaddham
dattapa˝cāṅgulaṃ ṡubham ।
ādadē parighaṃ vīrō
nagēndraṡikharōpamam ।
hēmapaṭṭaparikṣiptam
vajravidrumabhūṣitam ।
yamadaṇḍōpamaṃ bhīmam
rakṣasāṃ bhayanāṡanam ॥
Then that valorous one grabbed a Parigha,
which was adorned with flower garlands,
stamped with auspicious marks of five fingers,
bound with gold bands and decked with diamonds and corals.
Imposing like a mountain peak and
terrifying like the staff of Yama,
it dispelled the fears of all Rākshasas.
6.77.4 அ
6.77.4 ஆ
6.77.4 இ
6.77.4 ஈ தமாவித்ய மஹாதேஜா:
ஸக்ரத்வஜஸமம் ததா ।
நிநநாத விவ்ருத்தாஸ்யோ
நிகும்போ பீமவிக்ரம: ॥
tamāvidhya mahātējāḥ
ṡakradhvajasamaṃ tadā ।
ninanāda vivṛttāsyō
nikumbhō bhīmavikramaḥ ॥
Nikumbha of formidable prowess
and extraordinary power held it tight
and let off a mighty roar, opening his mouth wide.
6.77.5 அ
6.77.5 ஆ
6.77.5 இ
6.77.5 ஈ
6.77.6 அ
6.77.6 ஆ
6.77.6 இ
6.77.6 ஈ உரோகதேந நிஷ்கேண
புஜஸ்தைரங்கதைரபி ।
குண்டலாப்யாம் ச சித்ராப்யாம்
மாலயா ச விசித்ரயா ।
நிகும்போ பூஷணைர்பாதி
தேந ஸ்ம பரிகேண ச ।
யதேந்த்ரதநுஷா மேக:
ஸவித்யுத் ஸ்தநயித்நுமாந் ॥
urōgatēna niṣkēṇa
bhujasthairaṅgadairapi ।
kuṇḍalābhyāṃ ca citrābhyām
mālayā ca vicitrayā ।
nikumbhō bhūṣaṇairbhāti
tēna sma parighēṇa ca ।
yathēndradhanuṣā mēghaḥ
savidyut stanayitnumān ॥
With a gold medallion on his chest, armlets on his arms,
wearing many ornaments including stylish ear-pendents
and a curious-looking garland,
Nikumbha, holding that Parigha, looked like
a cloud with a rainbow and lightning playing on it.
6.77.7 அ
6.77.7 ஆ
6.77.7 இ
6.77.7 ஈ பரிகாக்ரேண புஸ்போட
வாதக்ரந்திர்மஹாத்மந: ।
ப்ரஜஜ்வால ஸகோஷஸ்ச
விதூம இவ பாவக: ॥
parighāgrēṇa pusphōṭa
vātagranthirmahātmanaḥ ।
prajajvāla saghōṣaṡca
vidhūma iva pāvakaḥ ॥
The knot that holds the winds together
was shattered by the tip of the
booming Parigha of that Mahātma,
which blazed like a fire free of smoke. "The knot that holds the winds together" refers to the story of Maruts, who represent seven different kinds of winds, Āvaha, Pravaha, Vivaha, Paravaha, Udvaha, Saṃvaha, Parivaha (Mareeci). See Sarga 47 of Bāla Kāṇḍa for the story of Maruts.
It is said that Japanese animation stories take inspiration from the Rāmāyaṇa, which could be true, as the description in these three Ṡlōkas, like many others elsewhere, is bound to fire up the imagination of visual artists.
6.77.8 அ
6.77.8 ஆ
6.77.8 இ
6.77.8 ஈ
6.77.9 அ
6.77.9 ஆ
6.77.9 இ
6.77.9 ஈ நகர்யா விடபாவத்யா
கந்தர்வபவநோத்தமை: ।
ஸஹ சைவாமராவத்யா
ஸர்வைஸ்ச பவநை: ஸஹ ।
ஸதாரக்ரஹநக்ஷத்ரம்
ஸசந்த்ரம் ஸமஹாக்ரஹம் ।
நிகும்பபரிகாகூர்ணம்
ப்ரமதீவ நபஸ்ஸ்தலம் ॥
nagaryā viṭapāvatyā
gandharvabhavanōttamaiḥ ।
saha caivāmarāvatyā
sarvaiṡca bhavanaiḥ saha ।
satāragrahanakṣatram
sacandraṃ samahāgraham ।
nikumbhaparighāghūrṇam
bhramatīva nabhassthalam ॥
The city of Viṭapāvati (Alakā) and its
splendid homes of the Gandharvas,
the city of Amarāvati and all its mansions,
the stars, the planets, the constellations,
the moon and the super-planets,
seemed to be thrown into a swirl
by the gush of wind from
the tip of Nikumbhaĺs Parigha.
6.77.10 அ
6.77.10 ஆ
6.77.10 இ
6.77.10 ஈ துராஸதஸ்ச ஸஞ்ஜஜ்ஞே
பரிகாபரணப்ரப: ।
க்ரோதேந்தநோ நிகும்பாக்நி:
யுகாந்தாக்நிரிவோத்தித: ॥
durāsadaṡca sa˝jaj˝ē
parighābharaṇaprabhaḥ ।
krōdhēndanō nikumbhāgniḥ
yugāntāgnirivōtthitaḥ ॥
The dazzle of the ornaments of that Parigha
was so blinding that no one
could dare set their eyes on it.
Fueled by outrage, the fire called Nikumbha
blazed like the conflagration at the end of the Yuga.
6.77.11 அ
6.77.11 ஆ
6.77.11 இ
6.77.11 ஈ ராக்ஷஸா வாநராஸ்சாபி
ந ஸேகு: ஸ்பந்திதும் பயாத் ।
ஹநுமாம்ஸ்து விவ்ருத்யோர:
தஸ்தௌ ப்ரமுகதோ பலீ ॥
rākṣasā vānarāṡcāpi
na ṡēkuḥ spandituṃ bhayāt ।
hanumāṃstu vivṛtyōraḥ
tasthau pramukhatō balī ॥
Vānaras and Rākshasas alike
dared not so much as stir in their places.
But Hanumān, the strong,
stood facing him squarely,
with his chest expanded.
6.77.12 அ
6.77.12 ஆ
6.77.12 இ
6.77.12 ஈ பரிகோபமபாஹுஸ்து
பரிகம் பாஸ்கரப்ரபம் ।
பலீ பலவதஸ்தஸ்ய
பாதயாமாஸ வக்ஷஸி ॥
parighōpamabāhustu
parighaṃ bhāskaraprabham ।
balī balavatastasya
pātayāmāsa vakṣasi ॥
That strong one (Nikumbha),
whose arms resembled Parighas,
threw that Parigha that dazzled like the sun,
on the chest of that strong one (Hanumān).
6.77.13 அ
6.77.13 ஆ
6.77.13 இ
6.77.13 ஈ ஸ்திரே தஸ்யோரஸி வ்யூடே
பரிக: ஸததா க்ருத: ।
விகீர்யமாண: ஸஹஸா
உல்காஸதமிவாம்பரே ॥
sthirē tasyōrasi vyūḍhē
parighaḥ ṡatadhā kṛtaḥ ।
vikīryamāṇaḥ sahasā
ulkāṡatamivāmbarē ॥
On that vast expanse of his rock-like chest
the Parigha instantly shivered into a hundred fragments,
and fell scattered like a hundred meteors from the sky.
6.77.14 அ
6.77.14 ஆ
6.77.14 இ
6.77.14 ஈ ஸ து தேந ப்ரஹாரேண
விசசால மஹாகபி: ।
பரிகேண ஸமாதூதோ
யதாபூமிசலேऽசல: ॥
sa tu tēna prahārēṇa
vicacāla mahākapiḥ ।
parighēṇa samādhūtō
yathābhūmicalē'calaḥ ॥
The great Vānara was moved and shaken,
like a mountain during an earthquake,
from the blow of that Parigha.
6.77.15 அ
6.77.15 ஆ
6.77.15 இ
6.77.15 ஈ ஸ ததாऽபிஹதஸ்தேந
ஹநுமாந் ப்லவகோத்தம: ।
முஷ்டிம் ஸம்வர்தயாமாஸ
பலேநாதிமஹாபல: ॥
sa tadā'bhihatastēna
hanumān plavagōttamaḥ ।
muṣṭiṃ saṃvartayāmāsa
balēnātimahābalaḥ ॥
Then Hanumān, the best of Vānaras,
of limitless and immense strength,
doubled his fist, putting
all his strength into it.
6.77.16 அ
6.77.16 ஆ
6.77.16 இ
6.77.16 ஈ தமுத்யம்ய மஹாதேஜா
நிகும்போரஸி வீர்யவாந் ।
அபிசிக்ஷேப வேகேந
வேகவாந் வாயுவிக்ரம: ॥
tamudyamya mahātējā
nikumbhōrasi vīryavān ।
abhicikṣēpa vēgēna
vēgavān vāyuvikramaḥ ॥
That valorous one of great speed and immense power,
whose impact equaled that of the wind,
lifted his fist and lodged it
on the chest of Nikumbha, with all speed.
6.77.17 அ
6.77.17 ஆ
6.77.17 இ
6.77.17 ஈ தத: புஸ்போட வர்மாஸ்ய
ப்ரஸுஸ்ராவ ச ஸோணிதம் ।
முஷ்டிநா தேந ஸஞ்ஜஜ்ஞே
மேகே வித்யுதிவோத்திதா ॥
tataḥ pusphōṭa varmāsya
prasusrāva ca ṡōṇitam ।
muṣṭinā tēna sa˝jaj˝ē
mēghē vidyudivōtthitā ॥
The armor was cracked and
a profusion of blood gushed out,
from that blow of the fist.
And there arose flames
like lightning from a cloud.
6.77.18 அ
6.77.18 ஆ
6.77.18 இ
6.77.18 ஈ ஸ து தேந ப்ரஹாரேண
நிகும்போ விசசால ஹ ।
ஸ்வஸ்தஸ்சாபி நிஜக்ராஹ
ஹநுமந்தம் மஹாபலம் ॥
sa tu tēna prahārēṇa
nikumbhō vicacāla ha ।
svasthaṡcāpi nijagrāha
hanumantaṃ mahābalam ॥
Nikumbha was terribly shaken by that blow.
Then, after steadying himself, he caught hold of
Hanumān of extraordinary strength.
6.77.19 அ
6.77.19 ஆ
6.77.19 இ
6.77.19 ஈ சுக்ருஸுஸ்ச ததா ஸங்க்யே
பீமம் லங்காநிவாஸிந: ।
நிகும்பேநோத்யதம் த்ருஷ்ட்வா
ஹநுமந்தம் மஹாபலம் ॥
cukruṡuṡca tadā saṅkhyē
bhīmaṃ laṅkānivāsinaḥ ।
nikumbhēnōdyataṃ dṛṣṭvā
hanumantaṃ mahābalam ॥
The residents of Laṅkā let off loud shouts in that battle
seeing Nikumbha lift up Hanumān of immense strength.
6.77.20 அ
6.77.20 ஆ
6.77.20 இ
6.77.20 ஈ ஸ ததா ஹ்ரியமாணோऽபி
கும்பகர்ணாத்மஜேந ஹ ।
ஆஜகாநாநிலஸுதோ
வஜ்ரகல்பேந முஷ்டிநா ॥
sa tadā hriyamāṇō'pi
kumbhakarṇātmajēna ha ।
ājaghānānilasutō
vajrakalpēna muṣṭinā ॥
But even as he was being
carried off by Kumbhakarṇaĺs son,
the son of Vāyu struck him with his fist
that could strike as hard as Vajra.
6.77.21 அ
6.77.21 ஆ
6.77.21 இ
6.77.21 ஈ ஆத்மாநம் மோசயித்வாऽத
க்ஷிதாவப்யவபத்யத ।
ஹநுமாநுந்மமாதாஸு
நிகும்பம் மாருதாத்மஜ: ॥
ātmānaṃ mōcayitvā'tha
kṣitāvabhyavapadyata ।
hanumānunmamāthāṡu
nikumbhaṃ mārutātmajaḥ ॥
Freeing himself (from the grip of Nikumbha),
and finding a strong foothold on the ground,
Hanumān, the son of Vāyu, pummeled Nikumbha.
6.77.22 அ
6.77.22 ஆ
6.77.22 இ
6.77.22 ஈ நிக்ஷிப்ய பரமாயத்தோ
நிகும்பம் நிஷ்பிபேஷ ஹ ।
உத்பத்ய சாஸ்ய வேகேந
பபாதோரஸி வீர்யவாந் ॥
nikṣipya paramāyattō
nikumbhaṃ niṣpipēṣa ha ।
utpatya cāsya vēgēna
papātōrasi vīryavān ॥
He threw Nikumbha down on the ground
with all his force and pounded him.
Then he sprang up (into the air) and
threw himself down on Nikumbha's chest.
6.77.23 அ
6.77.23 ஆ
6.77.23 இ
6.77.23 ஈ பரிக்ருஹ்ய ச பாஹுப்யாம்
பரிவ்ருத்ய ஸிரோதராம் ।
உத்பாடயாமாஸ ஸிரோ
பைரவம் நததோ மஹத் ॥
parigṛhya ca bāhubhyām
parivṛtya ṡirōdharām ।
utpāṭayāmāsa ṡirō
bhairavaṃ nadatō mahat ॥
Seizing with both hands,
he twisted his neck as he screamed horribly,
and pulled out his huge head.
6.77.24 அ
6.77.24 ஆ
6.77.24 இ
6.77.24 ஈ அத நததி நிபாதிதே நிகும்பே
பவநஸுதேந ததா ரணஸ்ய மத்யே ।
தஸரதஸுதவாஹிநீ ஸமக்ரா
பரமமாகத்ஸகலா ததா ப்ரஹர்ஷம் ॥
atha nadati nipātitē nikumbhē
pavanasutēna tadā raṇasya madhyē ।
daṡarathasutavāhinī samagrā
paramamāgatsakalā tadā praharṣam ॥
With Nikumbha thus struck down by Hanumān
in the thick of that fight,
the entire army of the son of Daṡaratha
was filled with an unbridled and extreme joy. These two Ṡlōkas are considered unauthentic.
6.77.25 அ
6.77.25 ஆ
6.77.25 இ
6.77.25 ஈ வ்யபேதே து ஜீவே நிகும்பஸ்ய ஹ்ருஷ்டா
விநேது: ப்லவங்கா திஸ: ஸஸ்வநுஸ்ச ।
சசாலேவ சோர்வீ பபாதேவ ஸா த்யௌ:
பயம் ராக்ஷஸாநாம் பலம் சாவிவேஸ ॥
vyapētē tu jīvē nikumbhasya hṛṣṭā
vinēduḥ plavaṅgā diṡaḥ sasvanuṡca ।
cacālēva cōrvī papātēva sā dyauḥ
bhayaṃ rākṣasānāṃ balaṃ cāvivēṡa ॥
With the life of Nikumbha squeezed out,
the cardinals reverberated with
the joyous shouts of the Vānaras,
the earth rocked, the sky seemed to fall
and fear entered the hearts of the Rākshasa forces.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே ஸப்தஸப்ததிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē saptasaptatitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the seventy seventh Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends