Yuddha Kaanda Sargas 78

Yuddha Kaanda - Sarga 78
In this Sarga, hearing that Kumbha and Nikumbha were slain, Rāvaṇa becomes sad and angry and sends Makarāksha, son of Khara, to fight with Rāma, Lakshmaṇa and the Vānaras. Makarāksha, who thinks very highly of his own prowess, excited at the prospect of a fight, proceeds, ignoring the bad omens that arise as he sets out.
6.78.1 அ
6.78.1 ஆ
6.78.1 இ
6.78.1 ஈ நிகும்பம் ச ஹதம் ஸ்ருத்வா
கும்பம் ச விநிபாதிதம் ।
ராவண: பரமாமர்ஷீ
ப்ரஜஜ்வாலாநலோ யதா ॥
nikumbhaṃ ca hataṃ ṡrutvā
kumbhaṃ ca vinipātitam ।
rāvaṇaḥ paramāmarṣī
prajajvālānalō yathā ॥
Hearing that Nikumbha was slain
and Kumbha was struck down,
Rāvaṇa blazed like fire in extreme rage.
6.78.2 அ
6.78.2 ஆ
6.78.2 இ
6.78.2 ஈ நைர்ருத: க்ரோதஸோகாப்யாம்
த்வாப்யாம் து பரிமூர்ச்சித: ।
கரபுத்ரம் விஸாலாக்ஷம்
மகராக்ஷமசோதயத் ॥
nairṛtaḥ krōdhaṡōkābhyām
dvābhyāṃ tu parimūrcchitaḥ ।
kharaputraṃ viṡālākṣam
makarākṣamacōdayat ॥
With anger and grief overwhelming him,
the Rākshasa instructed Kharas son
Makarāksha of huge eyes, saying:
6.78.3 அ
6.78.3 ஆ
6.78.3 இ
6.78.3 ஈ கச்ச புத்ர மயாऽऽஜ்ஞப்தோ
பலேநாபிஸமந்வித: ।
ராகவம் லக்ஷ்மணம் சைவ
ஜஹி தாம்ஸ்ச வநௌகஸ: ॥
gaccha putra mayā''japtō
balēnābhisamanvitaḥ ।
rāghavaṃ lakṣmaṇaṃ caiva
jahi tāṃṡca vanaukasaḥ ॥
Go, my son, taking with you an army under my order,
destroy Rāghava, Lakshmaṇa and those Vānaras.
6.78.4 அ
6.78.4 ஆ
6.78.4 இ
6.78.4 ஈ ராவணஸ்ய வச: ஸ்ருத்வா
ஸூரமாநீ கராத்மஜ: ।
பாடமித்யப்ரவீத்த்ருஷ்டோ
மகாராக்ஷோ நிஸாசர: ॥
rāvaṇasya vacaḥ ṡrutvā
ṡūramānī kharātmajaḥ ।
bāḍhamityabravīddhṛṣṭō
makārākṣō niṡācaraḥ ॥
Hearing those words of Rāvaṇa,
the Night-Rover Makarāksha, son of Khara,
who thought highly of his own prowess,
was very excited and said, 'for sure!'
6.78.5 அ
6.78.5 ஆ
6.78.5 இ
6.78.5 ஈ ஸோऽபிவாத்ய தஸக்ரீவம்
க்ருத்வா சாபி ப்ரதக்ஷிணம் ।
நிர்ஜகாம க்ருஹாச்சுப்ராத்
ராவணஸ்யாஜ்ஞயா பலீ ॥
sō'bivādya daṡagrīvam
kṛtvā cāpi pradakṣiṇam ।
nirjagāma gṛhācchubhrāt
rāvaṇasyājayā balī ॥
Saluting the Ten-Necked and also
circumambulating him in reverence,
the strong one started from that splendid house,
as ordered by Rāvaṇa.
6.78.6 அ
6.78.6 ஆ
6.78.6 இ
6.78.6 ஈ ஸமீபஸ்தம் பலாத்யக்ஷம்
கரபுத்ரோऽப்ரவீதிதம் ।
ரதஸ்சாநீயதாம் ஸீக்ரம்
ஸைந்யம் சாஹூயதாம் த்வராத் ॥
samīpasthaṃ balādhyakṣam
kharaputrō'bravīdidam ।
rathaṡcānīyatāṃ ṡīghram
sainyaṃ cāhūyatāṃ tvarāt ॥
Then the son of Khara said these words
to the commander of the forces who stood near by,
'Please bring a chariot immediately,
and call for the army!'
6.78.7 அ
6.78.7 ஆ
6.78.7 இ
6.78.7 ஈ தஸ்ய தத்வசநம் ஸ்ருத்வா
பலாத்யக்ஷோ நிஸாசர: ।
ஸ்யந்தநம் ச பலம் சைவ
ஸமீபம் ப்ரத்யபாதயத் ॥
tasya tadvacanaṃ ṡrutvā
balādhyakṣō niṡācaraḥ ।
syandanaṃ ca balaṃ caiva
samīpaṃ pratyapādayat ॥
Hearing those words of his, the Night-Rover
who was the commander of the forces,
brought near him a chariot and the army.
6.78.8 அ
6.78.8 ஆ
6.78.8 இ
6.78.8 ஈ ப்ரதக்ஷிணம் ரதம் க்ருத்வா
ஆருரோஹ நிஸாசர: ।
ஸூதம் ஸஞ்சோதயாமாஸ
ஸீக்ரம் மே ரதமாவஹ ॥
pradakṣiṇaṃ rathaṃ kṛtvā
ārurōha niṡācaraḥ ।
sūtaṃ sacōdayāmāsa
ṡīghraṃ mē rathamāvaha ॥
The Night-Rover circumambulted the chariot,
got into it, and instructed the charioteer
to drive it immediately.
6.78.9 அ
6.78.9 ஆ அத தாந் ராக்ஷஸாந் ஸர்வாந்
மகராக்ஷோऽப்ரவீதிதம் ॥
atha tān rākṣasān sarvān
makarākṣō'bravīdidam ॥
Then Makarāksha said this to all those Rākshasas:
6.78.9 இ
6.78.9 ஈ
6.78.10 அ
6.78.10 ஆ
6.78.10 இ
6.78.10 ஈ யூயம் ஸர்வே ப்ரயுத்த்யத்வம்
புரஸ்தாந்மம ராக்ஷஸா: ।
அஹம் ராக்ஷஸராஜேந
ராவணேந மஹாத்மநா ।
ஆஜ்ஞப்த: ஸமரே ஹந்தும்
தாவுபௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥
yūyaṃ sarvē prayuddhyadhvam
purastānmama rākṣasāḥ ।
ahaṃ rākṣasarājēna
rāvaṇēna mahātmanā ।
ājaptaḥ samarē hantum
tāvubhau rāmalakṣmaṇau ॥
All of you, O Rākshasas,
shall now fight under my command.
I have been ordered by
Mahātma Rāvaṇa, the king of Rākshasas,
to kill those two, Rāma and Lakshmaṇa in the battle.
6.78.11 அ
6.78.11 ஆ
6.78.11 இ
6.78.11 ஈ அத்ய ராமம் வதிஷ்யாமி
லக்ஷ்மணம் ச நிஸாசரா: ।
ஸாகாம்ருகம் ச ஸுக்ரீவம்
வாநராம்ஸ்ச ஸரோத்தமை: ॥
adya rāmaṃ vadhiṣyāmi
lakṣmaṇaṃ ca niṡācarāḥ ।
ṡākhāmṛgaṃ ca sugrīvam
vānarāṃṡca ṡarōttamaiḥ ॥
I shall kill today, O Night-Rovers,
Rāma and Lakshmaṇa, and also
Sugreeva, a beast of the branches,
and all the Vānaras, with the best of arrows.
6.78.12 அ
6.78.12 ஆ
6.78.12 இ
6.78.12 ஈ அத்ய ஸூலநிபாதைஸ்ச
வாநராணாம் மஹாசமூம் ।
ப்ரதஹிஷ்யாமி ஸம்ப்ராப்தாம்
ஸுஷ்கேந்தநமிவாநல: ॥
adya ṡūlanipātaiṡca
vānarāṇāṃ mahācamūm ।
pradahiṣyāmi samprāptām
ṡuṣkēndhanamivānalaḥ ॥
I shall burn the great army of Vānaras
that has arrived here, like fire burns dry fuel,
and strike it down with spears.
6.78.13 அ
6.78.13 ஆ
6.78.13 இ
6.78.13 ஈ மகராக்ஷஸ்ய தச்ச்ருத்வா
வசநம் தே நிஸாசரா: ।
ஸர்வே நாநாயுதோபேதா
பலவந்த: ஸமாகதா: ॥
makarākṣasya tacchrutvā
vacanaṃ tē niṡācarāḥ ।
sarvē nānāyudhōpētā
balavantaḥ samāgatāḥ ॥
Hearing those words of Makarāksha,
all the strong Night-Rovers gathered
around him, holding every kind of weapon.
6.78.14 அ
6.78.14 ஆ
6.78.14 இ
6.78.14 ஈ தே காமரூபிண: ஸர்வே
தம்ஷ்ட்ரிண: பிங்கலேக்ஷணா: ।
மாதங்கா இவ நர்தந்தோ
த்வஸ்தகேஸா பயாநகா: ॥
tē kāmarūpiṇaḥ sarvē
daṃṣṭriṇaḥ piṅgalēkṣaṇāḥ ।
mātaṅgā iva nardantō
dhvastakēṡā bhayānakāḥ ॥
All of them, who looked terrifying
with their sharp fangs, yellow-tinged eyes
and disheveled hair, shouted
like the trumpeting of elephants.
6.78.15 அ
6.78.15 ஆ
6.78.15 இ
6.78.15 ஈ பரிவார்ய மஹாகாயா
மஹாகாயம் கராத்மஜம் ।
அபிஜக்முஸ்ததோ ஹ்ருஷ்டா:
சாலயந்தோ வஸுந்தராம் ॥
parivārya mahākāyā
mahākāyaṃ kharātmajam ।
abhijagmustatō hṛṣṭāḥ
cālayantō vasundharām ॥
They of huge bodies gathered around
the son of Khara of gigantic body
and marched forth in excitement,
shaking the earth with their tread.
6.78.16 அ
6.78.16 ஆ
6.78.16 இ
6.78.16 ஈ ஸங்கபேரீஸஹஸ்ராணாம்
ஆஹதாநாம் ஸமந்தத: ।
க்ஷ்வேலிதாஸ்போடிதாநாம் ச
தத: ஸப்தோ மஹாநபூத் ॥
ṡaṅkhabhērīsahasrāṇām
āhatānāṃ samantataḥ ।
kṣvēlitāsphōṭitānāṃ ca
tataḥ ṡabdō mahānabhūt ॥
There arose a mighty din from
the blare of conch-shells,
the beating of thousands of kettle drums,
the vaunting battle-cries and
the slapping of shoulders.
6.78.17 அ
6.78.17 ஆ
6.78.17 இ
6.78.17 ஈ ப்ரப்ரஷ்டோऽத கராத்தஸ்ய
ப்ரதோத: ஸாரதேஸ்ததா ।
பபாத ஸஹஸா சைவ
த்வஜஸ்தஸ்ய ச ரக்ஷஸ: ॥
prabhraṣṭō'tha karāttasya
pratōdaḥ sārathēstadā ।
papāta sahasā caiva
dhvajastasya ca rakṣasaḥ ॥
Then all of a sudden, the whip slipped
from the hand of the Rākshasas charioteer
and the flagstaff (of his chariot) tumbled down.
6.78.18 அ
6.78.18 ஆ
6.78.18 இ
6.78.18 ஈ தஸ்ய தே ரதயுக்தாஸ்ச
ஹயா விக்ரமவர்ஜிதா: ।
சரணைராகுலைர்கத்வா
தீநா: ஸாஸ்ரமுகா யயு: ॥
tasya tē rathayuktāṡca
hayā vikramavarjitāḥ ।
caraṇairākulairgatvā
dīnāḥ sāsramukhā yayuḥ ॥
The tread of the horses yoked to the chariot faltered.
Their faces were woebegone, eyes teary,
and they were devoid of their sprightly stride.
6.78.19 அ
6.78.19 ஆ
6.78.19 இ
6.78.19 ஈ ப்ரவாதி பவநஸ்தஸ்மிந்
ஸபாம்ஸு: கரதாருண: ।
நிர்யாணே தஸ்ய ரௌத்ரஸ்ய
மகராக்ஷஸ்ய துர்மதே: ॥
pravāti pavanastasmin
sapāṃsuḥ kharadāruṇaḥ ।
niryāṇē tasya raudrasya
makarākṣasya durmatēḥ ॥
A terribly hideous wind, full of dust, blew
as the wicked and enraged Makarāksha set out.
6.78.20 அ
6.78.20 ஆ
6.78.20 இ
6.78.20 ஈ தாநி த்ருஷ்ட்வா நிமித்தாநி
ராக்ஷஸா வீர்யவத்தமா: ।
அசிந்த்ய நிர்கதா: ஸர்வே
யத்ர தௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥
tāni dṛṣṭvā nimittāni
rākṣasā vīryavattamāḥ ।
acintya nirgatāḥ sarvē
yatra tau rāmalakṣmaṇau ॥
The Rākshasas of great valor
ignored those bad omens that they saw,
and proceeded to the place where
Rāma and Lakshmaṇa were.
6.78.21 அ
6.78.21 ஆ
6.78.21 இ
6.78.21 ஈ கநகஜமஹிஷாங்கதுல்யவர்ணா:
ஸமரமுகேஷ்வஸக்ருத்கதாஸிபிந்நா: ।
அஹமஹமிதி யுத்தகௌஸலாஸ்தே
ரஜநிசரா: பரித: ஸமுந்நதந்த: ॥
ghanagajamahiṣāṅgatulyavarṇāḥ
samaramukhēṣvasakṛdgadāsibhinnāḥ ।
ahamahamiti yuddhakauṡalāstē
rajanicarāḥ paritaḥ samunnadantaḥ ॥
Those Night-Rovers, dark as
clouds, elephants and buffaloes,
veterans of war with plenty of scars
from the strikes of maces and swords
in many a high-pitched battle in the past,
advanced, shouting, I first! No, I!
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே அஷ்டஸப்ததிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē aṣṭasaptatitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the seventy eighth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 17805 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends