Yuddha Kaanda Sargas 82

Yuddha Kaanda - Sarga 82
In this Sarga, Hanumān appeals to all the Vānara chiefs to fight back. He restores their spirits and leads the fight. After successfully putting a check on the Rākshasa forces led by Indrajit, Hanumān asks the Vānaras not to attempt to make any further advances, as Seetā, for whose sake the war is fought, is no more. He suggests that they should go to Rāma and Sugreeva to report the matter and do what they decide as the appropriate course of action. Indrajit then goes to the shrine of Nikumbhila and offers oblations of flesh and blood into fire, for the prosperity of the Rākshasas.
6.82.1 அ
6.82.1 ஆ
6.82.1 இ
6.82.1 ஈ ஸ்ருத்வா து பீமநிர்ஹ்ராதம்
ஸக்ராஸநிஸமஸ்வநம் ।
வீக்ஷமாணா திஸ: ஸர்வா
துத்ருவுர்வாநரர்ஷபா: ॥
ṡrutvā tu bhīmanirhrādam
ṡakrāṡanisamasvanam ।
vīkṣamāṇā diṡaḥ sarvā
dudruvurvānararṣabhāḥ ॥
Hearing that frightful roar that resembled
the sound of the thunderbolt of Ṡakra,
all the bulls among Vānaras
looked in every direction and fled.
6.82.2 அ
6.82.2 ஆ
6.82.2 இ
6.82.2 ஈ தாநுவாச தத:ஸர்வாந்
ஹநுமாந் மாருதாத்மஜ: ।
விஷண்ணவதநாந் தீநாந்
த்ரஸ்தாந்வித்ரவத: ப்ருதக் ॥
tānuvāca tataḥsarvān
hanumān mārutātmajaḥ ।
viṣaṇṇavadanān dīnān
trastānvidravataḥ pṛthak ॥
Then, Hanumān, the son of Vāyu said to
each one of them who was fleeing
terrified, sad and with woebegone faces:
6.82.3 அ
6.82.3 ஆ
6.82.3 இ
6.82.3 ஈ கஸ்மாத்விஷண்ணவதநா
வித்ரவத்வம் ப்லவங்கமா: ।
த்யக்தயுத்தஸமுத்ஸாஹா:
ஸூரத்வம் க்வ நு வோ கதம் ॥
kasmādviṣaṇṇavadanā
vidravadhvaṃ plavaṅgamāḥ ।
tyaktayuddhasamutsāhāḥ
ṡūratvaṃ kva nu vō gatam ॥
Why do you flee, O Vānaras,
with your faces so woebegone,
giving up all enthusiasm to fight?
Where has all your heroism gone?
6.82.4 அ
6.82.4 ஆ
6.82.4 இ
6.82.4 ஈ ப்ருஷ்டதோऽநுவ்ரஜத்வம் மாம்
அக்ரதோ யாந்தமாஹவே ।
ஸூரைரபிஜநோபேதை:
அயுக்தம் ஹி நிவர்திதும் ॥
pṛṣṭhatō'nuvrajadhvaṃ mām
agratō yāntamāhavē ।
ṡūrairabhijanōpētaiḥ
ayuktaṃ hi nivartitum ॥
Let me lead the fight and you follow me.
It does not behoove a high-born warrior
to turn his back (in the battlefield).
6.82.5 அ
6.82.5 ஆ
6.82.5 இ
6.82.5 ஈ ஏவமுக்தா: ஸுஸம்க்ருத்தா:
வாயுபுத்ரேண வாநரா: ।
ஸைலஸ்ருங்காந் த்ருமாம்ஸ்சைவ
ஜக்ருஹுர்ஹ்ருஷ்டமாநஸா: ॥
ēvamuktāḥ susaṃkruddhāḥ
vāyuputrēṇa vānarāḥ ।
ṡailaṡṛṅgān drumāṃṡcaiva
jagṛhurhṛṣṭamānasāḥ ॥
Thus admonished by the son of Vāyu
and their fury rekindled,
they armed themselves
with mountain crests and trees,
their hearts filled with high spirits.
6.82.6 அ
6.82.6 ஆ
6.82.6 இ
6.82.6 ஈ அபிபேதுஸ்ச கர்ஜந்தோ
ராக்ஷஸாந் வாநரர்ஷபா: ।
பரிவார்ய ஹநூமந்தம்
அந்வயுஸ்ச மஹாஹவே ॥
abhipētuṡca garjantō
rākṣasān vānararṣabhāḥ ।
parivārya hanūmantam
anvayuṡca mahāhavē ॥
Uttering war cries,
the bulls among Vānaras,
dashed towards the Rākshasas,
gathering around Hanumān and
following his lead in that great battle.
6.82.7 அ
6.82.7 ஆ
6.82.7 இ
6.82.7 ஈ ஸ தைர்வாநரமுக்யைஸ்ச
ஹநுமாந் ஸர்வதோ வ்ருத: ।
ஹுதாஸந இவார்சிஷ்மாந்
அதஹச்சத்ருவாஹிநீம் ॥
sa tairvānaramukhyaiṡca
hanumān sarvatō vṛtaḥ ।
hutāṡana ivārciṣmān
adahacchatruvāhinīm ॥
With the Vānara chiefs
supporting him on all sides,
he, like a fire with stretched tongues,
burnt down the enemy forces.
6.82.8 அ
6.82.8 ஆ
6.82.8 இ
6.82.8 ஈ ஸ ராக்ஷஸாநாம் கதநம்
சகார ஸுமஹாகபி: ।
வ்ருதோ வாநரஸைந்யேந
காலாந்தகயமோபம: ॥
sa rākṣasānāṃ kadanam
cakāra sumahākapiḥ ।
vṛtō vānarasainyēna
kālāntakayamōpamaḥ ॥
With the Vānara army about him,
the great Vānara wreaked havoc
among the Rākshasas as if he were
Yama who puts an end to Time.
6.82.9 அ
6.82.9 ஆ
6.82.9 இ
6.82.9 ஈ ஸ து கோபேந சாவிஷ்ட:
ஸோகேந ச மஹாகபி: ।
ஹநுமாந் ராவணிரதே
மஹதீம் பாதயச்சிலாம் ॥
sa tu kōpēna cāviṣṭaḥ
ṡōkēna ca mahākapiḥ ।
hanumān rāvaṇirathē
mahatīṃ pātayacchilām ॥
Overwhelmed by wrath and grief,
Hanumān threw a huge rock on
the chariot of Rāvaṇaĺs son.
6.82.10 அ
6.82.10 ஆ
6.82.10 இ
6.82.10 ஈ தாமாபதந்தீம் த்ருஷ்ட்வைவ
ரத: ஸாரதிநா ததா ।
விதேயாஸ்வஸமாயுக்த:
ஸுதூரமபவாஹித: ॥
tāmāpatantīṃ dṛṣṭvaiva
rathaḥ sārathinā tadā ।
vidhēyāṡvasamāyuktaḥ
sudūramapavāhitaḥ ॥
The moment he saw it coming,
the charioteer diverted his chariot,
to which were yoked well trained horses,
away to a long distance.
6.82.11 அ
6.82.11 ஆ
6.82.11 இ
6.82.11 ஈ தமிந்த்ரஜிதமப்ராப்ய
ரதஸ்தம் ஸஹஸாரதிம் ।
விவேஸதரணீம் பித்த்வா
ஸா ஸிலா வ்யர்தமுத்யதா ॥
tamindrajitamaprāpya
rathasthaṃ sahasārathim ।
vivēṡadharaṇīṃ bhittvā
sā ṡilā vyarthamudyatā ॥
Instead of striking Indrajit and
the charioteer who were in the chariot,
that rock shattered the earth
and got buried in it, and became wasted.
6.82.12 அ
6.82.12 ஆ
6.82.12 இ
6.82.12 ஈ பாதிதாயாம் ஸிலாயாம் து
ரக்ஷஸாம் வ்யதிதா சமூ: ।
நிபதந்த்யா ச ஸிலயா
ராக்ஷஸா மதிதா ப்ருஸம் ॥
pātitāyāṃ ṡilāyāṃ tu
rakṣasāṃ vyathitā camūḥ ।
nipatantyā ca ṡilayā
rākṣasā mathitā bhṛṡam ॥
However, that rock, as it fell, caused
great suffering among the Rākshasas and
where it fell, the Rākshasas were squashed to pulp.
6.82.13 அ
6.82.13 ஆ
6.82.13 இ
6.82.13 ஈ
6.82.14 அ
6.82.14 ஆ தமப்யதாவந் ஸதஸோ
நதந்த: காநநௌகஸ: ।
தே த்ருமாம்ஸ்ச மஹாவீர்யா
கிரிஸ்ருங்காணி சோத்யதா: ।
க்ஷிபந்தீந்த்ரஜிதம் ஸங்க்யே
வாநரா பீமவிக்ரமா: ॥
tamabhyadhāvan ṡataṡō
nadantaḥ kānanaukasaḥ ।
tē drumāṃṡca mahāvīryā
giriṡṛṅgāṇi cōdyatāḥ ।
kṣipantīndrajitaṃ saṅkhyē
vānarā bhīmavikramāḥ ॥
Hundreds of Vana dwellers of
extraordinary valor dashed towards him (Indrajit),
holding trees and mountain crests and shouting.
And those Vānaras of terrific prowess
hurled them at Indrajit in that fight.
6.82.14 இ
6.82.14 ஈ
6.82.15 அ
6.82.15 ஆ வ்ருக்ஷஸைலமஹாவர்ஷம்
விஸ்ருஜந்த: ப்லவங்கமா: ।
ஸத்ரூணாம் கதநம் சக்ரு:
நேதுஸ்ச விவிதை: ஸ்வரை: ॥
vṛkṣaṡailamahāvarṣam
visṛjantaḥ plavaṅgamāḥ ।
ṡatrūṇāṃ kadanaṃ cakruḥ
nēduṡca vividhaiḥ svaraiḥ ॥
The Vānaras then assailed the foe
with a great downpour of trees and rocks,
uttering battle cries of every kind.
6.82.15 இ
6.82.15 ஈ
6.82.16 அ
6.82.16 ஆ வாநரைஸ்தைர்மஹாவீர்யை:
கோரரூபா நிஸாசரா: ।
வீர்யாதபிஹதா வ்ருக்ஷை:
வ்யசேஷ்டந்த ரணக்ஷிதௌ ॥
vānaraistairmahāvīryaiḥ
ghōrarūpā niṡācarāḥ ।
vīryādabhihatā vṛkṣaiḥ
vyacēṣṭanta raṇakṣitau ॥
The Night-Rovers of terrifying forms,
attacked by Vānaras of extraordinary valor
and hit with the trees with force,
fell down and lay writhing on the ground.
6.82.16 இ
6.82.16 ஈ
6.82.17 அ
6.82.17 ஆ ஸ்வஸைந்யமபிவீக்ஷ்யாத
வாநரார்திதமிந்த்ரஜித் ।
ப்ரக்ருஹீதாயுத: க்ருத்த:
பராநபிமுகோ யயௌ ॥
svasainyamabhivīkṣyātha
vānarārditamindrajit ।
pragṛhītāyudhaḥ kruddhaḥ
parānabhimukhō yayau ॥
Seeing his army pressed hard by the Vānaras,
Indrajit was in rage and attacked the enemy,
arming himself with weapons.
6.82.17 இ
6.82.17 ஈ
6.82.18 அ
6.82.18 ஆ ஸ ஸரௌகாநவஸ்ருஜந்
ஸ்வஸைந்யேநாபிஸம்வ்ருத: ।
ஜகாந கபிஸார்தூலாந்
ஸ பஹூந் த்ருடவிக்ரம: ॥
sa ṡaraughānavasṛjan
svasainyēnābhisaṃvṛtaḥ ।
jaghāna kapiṡārdūlān
sa bahūn dṛḍhavikramaḥ ॥
With his forces supporting him all around,
he of unswerving prowess
slew many bulls among Vānaras
by raining volleys of arrows.
6.82.18 இ
6.82.18 ஈ
6.82.19 அ
6.82.19 ஆ ஸூலைரஸநிபி: கட்கை:
பட்டிஸை: கூடமுத்கரை: ।
தே சாப்யநுசராஸ்தஸ்ய
வாநராந் ஜக்நுராஹவே ॥
ṡūlairaṡanibhiḥ khaḍgaiḥ
paṭṭiṡaiḥ kūṭamudgaraiḥ ।
tē cāpyanucarāstasya
vānarān jaghnurāhavē ॥
His followers also slew
many Vānaras in that battle
with spears, Vajras, swords,
Paṭṭiṡas, hammers and Mudgaras.
6.82.19 இ
6.82.19 ஈ
6.82.20 அ
6.82.20 ஆ ஸஸ்கந்தவிடபை: ஸாலை:
ஸிலாபிஸ்ச மஹாபல: ।
ஹநுமாந் கதநம் சக்ரே
ரக்ஷஸாம் பீமகர்மணாம் ॥
saskandhaviṭapaiḥ sālaiḥ
ṡilābhiṡca mahābalaḥ ।
hanumān kadanaṃ cakrē
rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām ॥
(In response) Hanumān of immense strength
inflicted terrible suffering
on the Rākshasas of frightful deeds,
with rocks and burly Sāla trees with many boughs.
6.82.20 இ
6.82.20 ஈ
6.82.21 அ
6.82.21 ஆ
6.82.21 இ
6.82.21 ஈ
6.82.22 அ
6.82.22 ஆ
6.82.22 இ
6.82.22 ஈ
6.82.23 அ
6.82.23 ஆ ஸ நிவார்ய பராநீகம்
அப்ரவீத்தாந் வநௌகஸ: ।
ஹநுமாந் ஸந்நிவர்தத்வம்
ந ந: ஸாத்யமிதம் பலம் ।
த்யக்த்வா ப்ராணாந் விவேஷ்டந்தோ
ராமப்ரியசிகீர்ஷவ: ।
யந்நிமித்தம் ஹி யுத்த்யாமோ
ஹதா ஸா ஜநகாத்மஜா ।
இமமர்தம் ஹி விஜ்ஞாப்ய
ராமம் ஸுக்ரீவமேவ ச ।
தௌ யத் ப்ரதிவிதாஸ்யேதே
தத் கரிஷ்யாமஹே வயம் ॥
sa nivārya parānīkam
abravīttān vanaukasaḥ ।
hanumān sannivartadhvam
na naḥ sādhyamidaṃ balam ।
tyaktvā prāṇān vivēṣṭantō
rāmapriyacikīrṣavaḥ ।
yannimittaṃ hi yuddhyāmō
hatā sā janakātmajā ।
imamarthaṃ hi vij˝āpya
rāmaṃ sugrīvamēva ca ।
tau yat pratividhāsyētē
tat kariṣyāmahē vayam ॥
Having thus repelled the enemy forces,
Hanumān said to the Vana dwellers:
Let us go back; there is
no point in fighting with this force.
Janakaĺs daughter, for whose sake
we have been fighting, prepared to
lay our lives to please Rāma, has been slain.
Let us go and apprise Rāma and Sugreeva of
this development and then we will do
what they decide as the appropriate response.
6.82.23 இ
6.82.23 ஈ
6.82.24 அ
6.82.24 ஆ இத்யுக்த்வா வாநரஸ்ரேஷ்டோ
வாரயந் ஸர்வவாநராந் ।
ஸநை: ஸநைரஸம்த்ரஸ்த:
ஸபல: ஸந்ந்யவர்தத ॥
ityuktvā vānaraṡrēṣṭhō
vārayan sarvavānarān ।
ṡanaiḥ ṡanairasaṃtrastaḥ
sabalaḥ sannyavartata ॥
Saying this, that eminent Vānara
stopped all the Vānaras from
making any further advances and
slowly but steadily retreated along with his army.
6.82.24 இ
6.82.24 ஈ
6.82.25 அ
6.82.25 ஆ தத: ப்ரேக்ஷ்ய ஹநூமந்தம்
வ்ரஜந்தம் யத்ர ராகவ: ।
ஸ ஹோதுகாமோ துஷ்டாத்மா
கதஸ்சைத்யநிகும்பிலாம் ॥
tataḥ prēkṣya hanūmantam
vrajantaṃ yatra rāghavaḥ ।
sa hōtukāmō duṣṭātmā
gataṡcaityanikumbhilām ॥
When he found that Hanumān was going
where Rāghava was, the evil minded one (Indrajit)
(took the opportunity) to go to the
shrine of Nikumbhila to perform offerings. The reason for Indrajit to go to Nikumbhila and make offerings will be evident later in this Sarga and in the following Sargas.
6.82.25 இ
6.82.25 ஈ
6.82.26 அ
6.82.26 ஆ
6.82.26 இ
6.82.26 ஈ நிகும்பிலாமதிஷ்டாய
பாவகம் ஜுஹவேந்த்ரஜித் ।
யஜ்ஞபூம்யாம் து விதிவத்
பாவகஸ்தேந ரக்ஷஸா ।
ஹூயமாந: ப்ரஜஜ்வால
மாம்ஸஸோணிதபுக்ததா ॥
nikumbhilāmadhiṣṭhāya
pāvakaṃ juhavēndrajit ।
yaj˝abhūmyāṃ tu vidhivat
pāvakastēna rakṣasā ।
hūyamānaḥ prajajvāla
māṃsaṡōṇitabhuktadā ॥
Sitting in Nikumbhila, Indrajit
made offerings in the fire at the
Yaj˝a grounds in a customary manner.
The fire blazed, consuming the
flesh and blood offered by that Rākshasa.
6.82.27 அ
6.82.27 ஆ
6.82.27 இ
6.82.27 ஈ ஸோऽர்சி:பிநத்தோ தத்ருஸே
ஹோமஸோணிததர்பித: ।
ஸந்த்யாகத இவாதித்ய:
ஸுதீவ்ரோऽக்நி: ஸமுத்தித: ॥
sō'rciḥpinaddhō dadṛṡē
hōmaṡōṇitatarpitaḥ ।
sandhyāgata ivādityaḥ
sutīvrō'gniḥ samutthitaḥ ॥
Fed well with the offerings of blood,
the fire razed fiercely, with its
tongues of flame twisted around each other,
looking like the sun in the evening sky.
6.82.28 அ
6.82.28 ஆ
6.82.28 இ
6.82.28 ஈ அதேந்த்ரஜித்ராக்ஷஸபூதயே து
ஜுஹாவ ஹவ்யம் விதிநா விதாநவித் ।
த்ருஷ்ட்வா வ்யதிஷ்டந்த ச ராக்ஷஸாஸ்தே
மஹாஸமூஹேஷு நயாநயஜ்ஞா: ॥
athēndrajidrākṣasabhūtayē tu
juhāva havyaṃ vidhinā vidhānavit ।
dṛṣṭvā vyatiṣṭhanta ca rākṣasāstē
mahāsamūhēṣu nayānayaj˝āḥ ॥
Indrajit, who was well-versed in the procedure,
made oblations in accordance with the rules
for the prosperity of the Rākshasas.
And the Rākshasas, who knew
what should and what should not be done
(according to the rules),
stood by the side watching, in large numbers.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே த்வ்யஸீதிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē dvyaṡītitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the eighty second Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 17953 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma