Yuddha Kaanda Sargas 84Yuddha Kaanda - Sarga 84
In this Sarga, Vibheeshaṇa dismisses the possibility of someone killing Seetā, as she is zealously protected by Rāvaṇa. He tells Rāma and others that it is a trick played by Indrajit to the stop Vānaras from attacking him.
He tells Rāma that the immediate concern should be to kill Indrajit as he becomes invincible even to the Dēvas once he completes the Hōma at Nikumbhila. He asks Rāma to be at ease and to send Lakshmaṇa to interrupt the Hōma and eventually kill Indrajit.
6.84.1 அ
6.84.1 ஆ
6.84.1 இ
6.84.1 ஈ
6.84.2 அ
6.84.2 ஆ
6.84.2 இ
6.84.2 ஈ ராமமாஸ்வாஸயாநே து
லக்ஷ்மணே ப்ராத்ருவத்ஸலே ।
நிக்ஷிப்ய குல்மாந் ஸ்வஸ்தாநே
தத்ராகச்சத்விபீஷண: ।
நாநாப்ரஹரணைர்வீரை:
சதுர்பி: ஸசிவைர்வ்ருத: ।
நீலாஞ்ஜநசயாகாரை:
மாதங்கைரிவ யூதப: ॥
rāmamāṡvāsayānē tu
lakṣmaṇē bhrātṛvatsalē ।
nikṣipya gulmān svasthānē
tatrāgacchadvibhīṣaṇaḥ ।
nānāpraharaṇairvīraiḥ
caturbhiḥ sacivairvṛtaḥ ।
nīlā˝janacayākāraiḥ
mātaṅgairiva yūthapaḥ ॥
While Lakshmaṇa, who loved his brother,
was thus consoling Rāma,
Vibheeshaṇa stationed the forces
in their respective camps, and came there
accompanied by his four counselors,
the valiant ones who looked like mounds of collyrium
and were armed with every kind of weapon,
like a lead elephant followed by its herd.
6.84.3 அ
6.84.3 ஆ
6.84.3 இ
6.84.3 ஈ ஸோऽபிகம்ய மஹாத்மாநம்
ராகவம் ஸோகலாலஸம் ।
வாநராம்ஸ்சைவ தத்ருஸே
பாஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணாந் ॥
sō'bhigamya mahātmānam
rāghavaṃ ṡōkalālasam ।
vānarāṃṡcaiva dadṛṡē
bāṣpaparyākulēkṣaṇān ॥
Getting there, he saw
Mahātma Rāghava plunged in grief,
and Vānaras with tearful eyes.
6.84.4 அ
6.84.4 ஆ
6.84.4 இ
6.84.4 ஈ ராகவம் ச மஹாத்மாநம்
இக்ஷ்வாகுகுலநந்தநம் ।
ததர்ஸ மோஹமாபந்நம்
லக்ஷ்மணஸ்யாங்கமாஸ்ரிதம் ॥
rāghavaṃ ca mahātmānam
ikṣvākukulanandanam ।
dadarṡa mōhamāpannam
lakṣmaṇasyāṅkamāṡritam ॥
He saw Mahātma Rāghava, the delight of Ikshwāku race,
lying on the lap of Lakshmaṇa, dazed and bewildered.
6.84.5 அ
6.84.5 ஆ
6.84.5 இ
6.84.5 ஈ வ்ரீடிதம் ஸோகஸந்தப்தம்
த்ருஷ்ட்வா ராமம் விபீஷண: ।
அந்தர்து:கேந தீநாத்மா
கிமேததிதி ஸோऽப்ரவீத் ॥
vrīḍitaṃ ṡōkasantaptam
dṛṣṭvā rāmaṃ vibhīṣaṇaḥ ।
antarduḥkhēna dīnātmā
kimētaditi sō'bravīt ॥
Vibheeshaṇa, seeing that Rāma was burnt by grief
and was feeling ashamed of himself,
asked, 'What is the matter?',
keeping the sorrow and sadness over it to himself.
6.84.6 அ
6.84.6 ஆ
6.84.6 இ
6.84.6 ஈ விபீஷணமுகம் த்ருஷ்ட்வா
ஸுக்ரீவம் தாம்ஸ்ச வாநராந் ।
லக்ஷ்மணோவாச மந்தார்தம்
இதம் பாஷ்பபரிப்லுத: ॥
vibhīṣaṇamukhaṃ dṛṣṭvā
sugrīvaṃ tāṃṡca vānarān ।
lakṣmaṇōvāca mandārtham
idaṃ bāṣpapariplutaḥ ॥
Looking at the face of Vibheeshaṇa,
and then glancing at Sugreeva and the Vānaras,
Lakshmaṇa, his face covered in tears,
said these words that were depressing:
6.84.7 அ
6.84.7 ஆ
6.84.7 இ
6.84.7 ஈ ஹதாமிந்த்ரஜிதா ஸீதாம்
இஹ ஸ்ருத்வைவ ராகவ: ।
ஹநுமத்வசநாத் ஸௌம்ய
ததோ மோஹமுபாகத: ॥
hatāmindrajitā sītām
iha ṡrutvaiva rāghavaḥ ।
hanumadvacanāt saumya
tatō mōhamupāgataḥ ॥
Hearing the news brought by Hanumān
that Seetā has been slain by Indrajit,
Rāghava instantly fell in a swoon, my friend!
6.84.8 அ
6.84.8 ஆ
6.84.8 இ
6.84.8 ஈ கதயந்தம் து ஸௌமித்ரிம்
ஸந்நிவார்ய விபீஷண: ।
புஷ்கலார்தமிதம் வாக்யம்
விஸம்ஜ்஁ம் ராமமப்ரவீத் ॥
kathayantaṃ tu saumitrim
sannivārya vibhīṣaṇaḥ ।
puṣkalārthamidaṃ vākyaṃ
visaṃjँṃ rāmamabravīt ॥
Interrupting Sowmitri before
he could complete his sentence,
Vibheeshaṇa said these words of import to
Rāma who had not yet regained his sense in full:
6.84.9 அ
6.84.9 ஆ
6.84.9 இ
6.84.9 ஈ மநுஜேந்த்ரார்தரூபேண
யதுக்தம் ச ஹநூமதா ।
ததயுக்தமஹம் மந்யே
ஸாகரஸ்யேவ ஸோஷணம் ॥
manujēndrārtarūpēṇa
yaduktaṃ ca hanūmatā ।
tadayuktamahaṃ manyē
sāgarasyēva ṡōṣaṇam ॥
I am of the conviction that whatever was told
by Hanumān in a state of concern and helplessness
is as unlikely as oceans being dried up.
6.84.10 அ
6.84.10 ஆ
6.84.10 இ
6.84.10 ஈ அபிப்ராயம் து ஜாநாமி
ராவணஸ்ய துராத்மந: ।
ஸீதாம் ப்ரதி மஹாபாஹோ
ந ச காதம் கரிஷ்யதி ॥
abhiprāyaṃ tu jānāmi
rāvaṇasya durātmanaḥ ।
sītāṃ prati mahābāhō
na ca ghātaṃ kariṣyati ॥
I know, O you of mighty arm,
what exactly the evil-minded Rāvaṇa
thinks about Seetā; he cannot kill her.
6.84.11 அ
6.84.11 ஆ
6.84.11 இ
6.84.11 ஈ யாச்யமாநஸ்து பஹுஸோ
மயா ஹிதசிகீர்ஷுணா ।
வைதேஹீமுத்ஸ்ருஜஸ்வேதி
ந ச தத்க்ருதவாந்வச: ॥
yācyamānastu bahuṡō
mayā hitacikīrṣuṇā ।
vaidēhīmutsṛjasvēti
na ca tatkṛtavānvacaḥ ॥
In spite of my begging him several times
'Please release Vaidēhee!',
with his own interest in mind,
he did not do that.
6.84.12 அ
6.84.12 ஆ
6.84.12 இ
6.84.12 ஈ நைவ ஸாம்நா ந தாநேந
ந பேதேந குதோ யுதா ।
ஸா த்ருஷ்டுமபி ஸக்யேத
நைவ சாந்யேந கேநசித் ॥
naiva sāmnā na dānēna
na bhēdēna kutō yudhā ।
sā druṣṭumapi ṡakyēta
naiva cānyēna kēnacit ॥
And it is impossible for anyone
even to get a glance of her by either
Sāma, or Dāna or Bhēda or even Daṇḍa.
6.84.13 அ
6.84.13 ஆ
6.84.13 இ
6.84.13 ஈ வாநராந் மோஹயித்வா து
ப்ரதியாத: ஸ ராக்ஷஸ: ।
மாயாமயீம் மஹாபாஹோ
தாம் வித்தி ஜநகாத்மஜாம் ॥
vānarān mōhayitvā tu
pratiyātaḥ sa rākṣasaḥ ।
māyāmayīṃ mahābāhō
tāṃ viddhi janakātmajām ॥
The Rākshasa has just tricked
the Vānaras and gone way.
Know, O you of mighty arm, that
it is a phantom daughter of Janaka!
6.84.14 அ
6.84.14 ஆ
6.84.14 இ
6.84.14 ஈ
6.84.15 அ
6.84.15 ஆ சைத்யம் நிகும்பிலாம் நாம
ப்ராப்ய ஹோமம் கரிஷ்யதி ।
ஹுதவாநுபயாதோ ஹி
தேவைரபி ஸவாஸவை: ।
துராதர்ஷோ பவத்யேவ
ஸங்க்ராமே ராவணாத்மஜ: ॥
caityaṃ nikumbhilāṃ nāma
prāpya hōmaṃ kariṣyati ।
hutavānupayātō hi
dēvairapi savāsavaiḥ ।
durādharṣō bhavatyēva
saṅgrāmē rāvaṇātmajaḥ ॥
He has gone to a shrine by name
Nikumbhila to perform a Hōma.
Once the son of Rāvaṇa comes here
after completing the offerings,
he will become invincible in the battle
even for the Dēvas led by Vāsava.
6.84.15 இ
6.84.15 ஈ
6.84.16 அ
6.84.16 ஆ தேந மோஹயதா நூநம்
ஏஷா மாயா ப்ரயோஜிதா ।
விக்நமந்விச்சதா தத்ர
வாநராணாம் பராக்ரமே ॥
tēna mōhayatā nūnam
ēṣā māyā prayōjitā ।
vighnamanvicchatā tatra
vānarāṇāṃ parākramē ॥
He has confounded the Vānaras with his tricks
surely to divert them from going on the offense.
6.84.16 இ
6.84.16 ஈ
6.84.17 அ
6.84.17 ஆ
6.84.17 இ
6.84.17 ஈ ஸஸைந்யாஸ்தத்ர கச்சாமோ
யாவத்தந்ந ஸமாப்யதே ।
த்யஜேமம் நரஸார்தூல
மித்யாஸந்தாபமாகதம் ।
ஸீததே ஹி பலம் ஸர்வம்
த்ருஷ்ட்வா த்வாம் ஸோககர்ஸிதம் ॥
sasainyāstatra gacchāmō
yāvattanna samāpyatē ।
tyajēmaṃ naraṡārdūla
mithyāsantāpamāgatam ।
sīdatē hi balaṃ sarvam
dṛṣṭvā tvāṃ ṡōkakarṡitam ॥
Let us go there with the army
before he completes the rite.
Shake off this grief, O tiger among men,
that befell on you with no basis in reality.
The entire army has become downcast,
seeing you wilt with grief.
6.84.18 அ
6.84.18 ஆ
6.84.18 இ
6.84.18 ஈ இஹ த்வம் ஸ்வஸ்தஹ்ருதய:
திஷ்ட ஸத்த்வஸமுச்ச்ரித: ।
லக்ஷ்மணம் ப்ரேஷயாஸ்மாபி:
ஸஹ ஸைந்யாநுகர்ஷிபி: ॥
iha tvaṃ svasthahṛdayaḥ
tiṣṭha sattvasamucchritaḥ ।
lakṣmaṇaṃ prēṣayāsmābhiḥ
saha sainyānukarṣibhiḥ ॥
Please remain here, setting your mind at ease
and summoning courage to your aid.
Please send Lakshmaṇa with us, and
we will go taking the forces with us.
6.84.19 அ
6.84.19 ஆ
6.84.19 இ
6.84.19 ஈ ஏஷ தம் நரஸார்தூலோ
ராவணிம் நிஸிதை: ஸரை: ।
த்யாஜயிஷ்யதி தத் கர்ம
ததோ வத்யோ பவிஷ்யதி ॥
ēṣa taṃ naraṡārdūlō
rāvaṇiṃ niṡitaiḥ ṡaraiḥ ।
tyājayiṣyati tat karma
tatō vadhyō bhaviṣyati ॥
With his sharp arrows, this tiger among men
will make him give up the rite,
and then he can be killed.
6.84.20 அ
6.84.20 ஆ
6.84.20 இ
6.84.20 ஈ தஸ்யைதே நிஸிதாஸ்தீக்ஷ்ணா:
பத்ரிபத்ராங்கவாஜிந: ।
பதத்ரிண இவாஸௌம்யா:
ஸரா: பாஸ்யந்தி ஸோணிதம் ॥
tasyaitē niṡitāstīkṣṇāḥ
patripatrāṅgavājinaḥ ।
patatriṇa ivāsaumyāḥ
ṡarāḥ pāsyanti ṡōṇitam ॥
His sharp arrows sped by the feathers of birds,
shall drink his blood like birds of prey.
6.84.21 அ
6.84.21 ஆ
6.84.21 இ
6.84.21 ஈ தம் ஸந்திஸ மஹாபாஹோ
லக்ஷ்மணம் ஸுபலக்ஷணம் ।
ராக்ஷஸஸ்ய விநாஸாய
வஜ்ரம் வஜ்ரதரோ யதா ॥
taṃ sandiṡa mahābāhō
lakṣmaṇaṃ ṡubhalakṣaṇam ।
rākṣasasya vināṡāya
vajraṃ vajradharō yathā ॥
Send Lakshmaṇa of auspicious marks,
O you of mighty arm, to destroy the Rākshasa
like the wielder of Vajra sends the Vajra.
6.84.22 அ
6.84.22 ஆ
6.84.22 இ
6.84.22 ஈ மநுஜவர ந காலவிப்ரகர்ஷோ
ரிபுநிதநம் ப்ரதி யத் க்ஷமோऽத்ய கர்தும் ।
த்வமதிஸ்ருஜ ரிபோர்வதாய வாணீம்
திவிஜரிபோர்மதநே யதா மஹேந்த்ர: ॥
manujavara na kālaviprakarṣō
ripunidhanaṃ prati yat kṣamō'dya kartum ।
tvamatisṛja ripōrvadhāya vāṇīm
divijaripōrmathanē yathā mahēndraḥ ॥
O best of men! There should be
no delay now in destroying this foe.
Please give the word of command
to slay the enemy, like Mahēndra
did for the destruction of the foes of Dēvas.
6.84.23 அ
6.84.23 ஆ
6.84.23 இ
6.84.23 ஈ ஸமாப்தகர்மா ஹி ஸ ராக்ஷஸர்ஷபோ
பவத்யத்ருஸ்ய: ஸமரே ஸுராஸுரை: ।
யுயுத்ஸதா தேந ஸமாப்தகர்மணா
பவேத்ஸுராணாமபி ஸம்ஸயோ மஹாந் ॥
samāptakarmā hi sa rākṣasarṣabhō
bhavatyadṛṡyaḥ samarē surāsuraiḥ ।
yuyutsatā tēna samāptakarmaṇā
bhavētsurāṇāmapi saṃṡayō mahān ॥
Once the rite is completed, that bull among Rākshasas
becomes invisible in the fight even to Suras and Asuras.
Once he enters the fray after completing the rite,
it is doubtful whether even the Dēvas can destroy him.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே சதுரஸீதிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē caturaṡītitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the eighty fourth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.
You have completed reading 18020 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends