சார்வரி வருடம்-உத்ராயணம் - வசந்த ருது மேஷ மாதம்33-20=7-30 பி.எம்..


21-04-20- வைத்ருதி க்ருஷ்ண பக்ஷ சதுர்தசி பெளம வாசரம் உத்ரப் ப்ரோஷ்டபதி வைத்ருதி பத்ரம்.

22-04-20 அமாவாசை க்ருஷ்ண பக்ஷ அமாவாசை செளம்ய வாசரம் ரேவதி


விஷ்கம்பம் சதுஷ்பாதம்
25-04-20 -க்ருத யுகாதி. சுக்ல பக்ஷ த்ருதியை ஸ்திர வாசரம் க்ரித்திகா 11-34 மணி முடிய த்விதியை, பிறகு த்ரிதியை செளபாக்கியம் கெளலவம்


7-05-20 வ்யதீபாதம். சுக்ல பக்ஷ பெளர்ணமி குரு வாஸரம் சுவாதி 11-50 மணி வரை பிறகு விசாகம் வியதீபாதம் பவ


ரிஷப மாதம்.


14-05-20. மாத பிறப்பு-- க்ருஷ்ண பக்ஷ ஸப்தமி11-12 மணி வரை பிறகு அஷ்டமி, --குரு வாசரம்-- ஶ்ரவனம்.10-26 மணி வரை பிறகு ஶ்ரவிஷ்டா பாவம் பாலவம்


16-05-20 வைத்ருதி-------க்ருஷ்ண----------நவமி---ஸ்திர---------சதபிஷங்க் வைத்ருதி கர


22-05 அமாவாசை------க்ருஷ்ண-----அமாவாசை ப்ருகு------க்ருத்திகா. சதுஷ்பாத நாகவம்


01-06 வ்யதீபாதம்--------சுக்ல-------------தசமி------இந்து-------ஹஸ்தம்.ஸித்தி கரம்


05-06 இந்திர மனு-------சுக்ல---------பெளர்ணமி----ப்ருகு-----அனுஷம்.சித்தம் பத்ர


11-06 வைத்ருதி க்ருஷ்ண ----சஷ்டி-------குரு-------அவிட்டம் வைத்ருதி, கர


க்ரீஷ்ம ருது--மிதுன மாஸே.


15-06-20. மாத பிறப்பு. க்ருஷ்ண -----தசமி----இந்து---ரேவதி ஸெளபாகிய, வணிஜை


20-06 அமாவாசை க்ருஷ்ண----சதுர்தசி--ஸ்திர--ரோஹிணி சூலம், சகுனி


21-06 கிரஹணம் க்ருஷ்ண---அமாவாசை--பானு- மிருகசீஷம் கண்ட, நாகவம்


27-06 வ்யதீபாதம். சுக்ல----------ஸப்தமி-----ஸ்திர---பூர்வபல்குனி.10-37 மணி வரை, பிறகு உத்திர பல்குனி; வ்யதீ பாதம் கரம்.


30-06- ஸாக்ஷுஸ மன்வாதி சுக்ல-----தசமி----பெளம---ஸ்வாதி. சிவம், கரம்


4-7- அக்னி ஸாவர்ணி மனு-சுக்லசதுர்தசி---ஸ்திர----மூலம்.ப்ராம்யம், வணிஜ


6-7- வைத்ருதி------க்ருஷ்ண -ப்ரதமை 10-23 மணி வரை பிறகு த்விதியை-இந்து--உத்ராஷாடம். வைத்ருதி ;கெளலவம் 10-20மணி வரை பிறகு தைதுலம்.


தக்ஷிணாயணம்- க்ரீஷ்ம ருது- கடக மாஸே.


16-7-20. மாத பிறப்பு-- க்ருஷ்ண---ஏகாதசி---குரு---க்ருத்திகா கண்டம் பவம் பாலவம்


20-07- அமாவாசை----க்ருஷ்ண---அமாவாசை-இந்து--புனர்வஸு ஹர்ஷணம், நாகவம்.


23-07 வ்யதீபாதம்-----சுக்ல---த்ருதியை----குரு----மகா.வ்யதீபாத; கரம்


31-07 வைத்ருதி-------சுக்ல----துவாதசி-----ப்ருகு---ஜேஷ்டா 8-49 மணி வரை பிறகு /மூலா; மாகேந்திரம், பவம்


11-08 ஸூர்ய ஸாவர்னி மனு--க்ருஷ்ண--ஸப்தமி 7-52 வரை/அஷ்டமி--பெளம-
அபபரணி. விருத்தி; பாலவ


வர்ஷ ருது--ஸிம்ம மாஸே
17-8-20---மாத பிறப்பு---க்ருஷ்ண---திரயோதசி--இந்து---புஷ்ய.வியதீபாத வனிஜை/பத்ர


17-8- வியதீபாதம்----க்ருஷ்ண----த்ரயோதசி---இந்து---புஷ்யம்.வியதீபாத வணிஜை/பத்ர


21-8 தாமஸ மனு----
சுக்ல-------த்ருதியை-----ப்ருகு--உத்திர பல்குனி.ஸித்தி; தைதுலம்


26-08 வைத்ருதி--------சுக்ல--------அஷ்டமி------செளமிய--அனுராதா; வைத்ருதி, பவம்


2-9-20 மஹாளய பக்ஷம்--சுக்ல பெளர் 11-05 பிறகு ப்ரதமை செளமிய சதபிஷங்க்.சுகர்மம் பவம் பாலவம்


3-9-20 மஹாலயம். க்ருஷ்ண ப்ரதமை குரு பூர்வ ப்ரோஷ்டபதி த்ரிதி கெளலவம்.


4-9-20 க்ருஷ்ண த்விதியை ப்ருகு உத்ரப்ரோஷ்டபதி சூலம்
கரம்
5-9-20 க்ருஷ்ண த்ரிதியை ஸ்திர ரேவதி கண்டம் பத்ரம்


6-9-20 க்ருஷ்ண சதுர்த்தி பானு அசுவினி விருத்தி பாலவம்.


7-9-20 க்ருஷ்ண பஞ்சமி இந்து அபபரணி துருவம் தைதுலம்
.
8-9-20 க்ருஷ்ண சஷ்டி பெளம க்ருத்திகா வ்யாகாதம் கரம் தைதுலம்


9-9-20 க்ருஷ்ண ஸப்தமி ஸெளம்ய க்ருத்திகா 9-37 வரை பிறகு ரோஹிணி ஹர்ஷணம் பத்ரம்


10-9-20 க்ருஷ்ண அஷ்டமி குரு ரோஹிணி 11-23 வரை பிறகு ம்ருகசீர்ஷ வஜ்ரம் பாலவம்.


11-9-20 க்ருஷ்ண நவமி ப்ருகு ம்ருகசீர்ஷம் ஸித்தி தைதுலம்.


12-9-20 க்ருஷ்ண தசமி ஸ்திர ஆர்த்ரா வ்யதீபாதம் வணிஜம்.


12-9- வ்யதீபாதம்---க்ருஷ்ண--தசமி--ஸ்திர-- ஆர்த்ரா;வ்யதீபாதம் வணிஜம்


13-9-20. க்ருஷ்ண ஏகாதசி பானு புனர்வஸு வரியான் பவம்


14-9-20 க்ருஷ்ண துவாதசி இந்து புஷ்ய பரிகம் கெளலவம்


14-9-20 துவாபர யுகாதி க்ருஷ்ண துவாதசி இந்து புஷ்ய பரிகம் கெளலவம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
15-9-20 க்ருஷ்ண த்ரயோதசி பெளம ஆஶ்லேஷா சிவம் வணிஜம்.
மஹாளயம்.

16-9 போதாயன அமாவாசை-க்ருஷ்ண சதுர்தசி செளமிய மகா ஸாத்திய சகுனி மஹாளயம்.


16-9 போதாயன அமாவாசை-க்ருஷ்ண சதுர்தசி செளமிய- மகா.ஸாத்திய சகுனி


புரட்டாசி மாதம்-கன்யா மாஸே.


17-9-20 மாத பிறப்பு-- க்ருஷ்ணஅமாவாசை-- குரு--பூர்வ பல்குனி10-52மணி பிறகு உத்திர பல்குனி ;சுப; நாகவம்
.
17-9 மஹாளய அமா---க்ருஷ்ண---அமாவாசை--குரு--பூர்வ பல்குனி 10-52 மணி பிறகு உத்திர பல்குனி சுபம், நாகவம்.
.
18-9 மஹாளய முடிவு----சுக்ல--ப்ரதமை----------ப்ருகு-உத்ரம் 9-26 வரை பிறகு /ஹஸ்தம் சுப்ர; பவம்.


21-9 வைத்ருதி ---- சுக்ல ---பஞ்சமி ---இந்து----விசாகா வைத்ருதி; பவம்
.
7-10 வியதீபாதம் ---- க்ருஷ்ண பஞ்சமி --ஸெளம்ய --- ரோஹிணி வ்யதீபாதம் தைதுலம்
.
16-10 வைத்ருதி-----க்ருஷ்ண அமாவாசை --ப்ருகு ---ஹஸ்தம் வைத்ருதி; சதுஷ்பாதம்
.
16-10 அமாவாசை ---- க்ருஷ்ண --- அமாவாசை --- ப்ருகு --- ஹஸ்தம் வைத்ருதி;சதுஷ் பாதம்
.


சரத் ருது --துலா மாஸே
17-10-20 மாத பிறப்பு.--- சுக்ல ப்ரதமை சித்ரா.விஷ்கம்பம் பவம்


25-10 ஸ்வாயம்புவ மனு --சுக்ல நவமி பானு ஶ்ரவிஷ்டா கண்வ கெளலவம்


1-11-20. வ்யதீபாதம் - க்ருஷ்ண ப்ரதமை - பானு -அப பரணி. வ்யதீபாதம் பாலவம் கெளலவ11-11-20. வைத்ருதி க்ருஷ்ண ஏகாதசி உத்திர பல்குனி வைத்ருதி பாலவ


14-11-20 அமாவாசை க்ருஷ்ண சதுர்தசி ஸ்திர சுவாதி ஸெளபாகிய சகுனி .
சரத் ருது வ்ருஸ்சிக மாஸே.16-11-20. மாத பிறப்பு சுக்ல ப்ரதமை 9-19 மணி பிறகு துதியை இந்து அனுராதா. அதிகண்டம் பாலவம்


23-11-20 த்ரேதா யுகாதி சுக்ல நவமி இந்து சதபிஷங்க். வியாகாதம் பாலவம்27-11 ஸ்வாயம்புவ மனு சுக்ல துவாதசி 9-20 வரை பிறகு த்ரயோதசி ப்ருகு அசுவினி. வ்யதீபாதம் கெளலவம்.


27-11 வ்யதீ பாதம் சுக்ல துவாதசி 9-20 வரை பிறகு த்ரயோதசி ப்ருகு அசுவினி. வ்யதீபாதம் கெளலவம்


30-11 தக்ஷ ஸாவர்னிமனு சுக்ல பெளர்ணமி இந்து ரோஹிணி;சிவம் பாலவம்


14-12 அமாவாசை க்ருஷ்ண- அமாவாசை இந்து ஜ்யேஷ்டா சூலம்
சதுஷ்பாதம் நாகவம்.


ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே


16-12-2020. மாத பிறப்பு சுக்ல த்விதியை ஸெளம்ய பூர்வாஷாட


விருத்தி கெளலவம்
22-12-20 வ்யதீபாதம் சுக்ல அஷ்டமி பெளம உத்திரப்ரோஷ்டபதி வ்யதீபாதம் பவம்


01-01-2021 வைத்ருதி க்ருஷ்ண த்வி தியை 9-19 வரை பிறகு த்ருதியை ப்ருகு புஷ்ய வைத்ருதி கரம் வணிஜை


05-01-21 திஸ்ரேஷ்டகா க்ருஷ்ண ஸப்தமி பெளம உத்ரபல்குனி சோப
பத்ரம்
06-01-21 அஷ்டகா க்ருஷ்ண அஷ்டமி ஸெளம்ய ஹஸ்தம் அதிகண்டம் பாலவம்


07-01-21 அன்வஷ்டகா க்ருஷ்ண நவமி குரு சித்ரை சுக தைதுலம்


12-01-21 அமாவாசை க்ருஷண சதுர்தசி 11-40 வரை பிறகு அமாவாசை பெளம பூர்வாஷாட வ்யாகாதம் சகுனி


உத்தராயணே ஹேமந்த ருதெள மகர மாஸே


14-01-21 மாத பிறப்பு சுக்ல த்விதியை குரு ஶ்ரவண வஜ்ரம் பவம் பாலவம்


16-01-21 வ்யதீ பாதம் சுக்ல த்ருதியை 9-06 பிறகு சதுர்த்தி ஸ்திர சதபிஷங்க். வ்யதீபாதம், வணிஜ


24-01-21 ரைவத மனு சுக்ல ஏகாதசி பானு ரோஹிணி ப்ராம்ய வணிஜ பாலவ
.
26-01-21 வைத்ருதி சுக்ல த்ரயோதசி பெளம ஆர்த்ரா வைத்ருதி கெளலவ


03-02-21 திஸ்ரேஷ்டகா க்ருஷ்ண சஷ்டி ஸெளம்ய சித்ரா சூல வணிஜ


04-02-21 அஷ்டகா க்ருஷ்ண ஸப்தமி குரு சுவாதி கண்வ பவ


05-02-21 அன்வஷ்டகா க்ருஷ்ண அஷ்டமி ப்ருகு விசாகா வ்ருத்தி கெளலவ


10-02-21 வ்யதீபாதம் க்ருஷ்ண சதுர்தசி ஸெளம்ய உத்ராஷாட வ்யதீபாதம் பத்ரம்


11-02-21 அமாவாசை க்ருஷ்ண அமாவாசை குரு ஶ்ரவண வரீயான் சதுஷ்பாத

12-02-21 மாத பிறப்பு சுக்ல ப்ரதமை ப்ருகு ஶ்ரவிஷ்டா வரீயான் பவ


சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே.


18-02-21. வைவஸ்வத மனு. சுக்ல சப்தமி குரு அபபரணி ப்ராம்யம் கரம்


20-02-21. வைத்ருதி சுக்ல அஷ்டமி ஸ்திர ரோஹிணி வைத்ருதி பவம்


27-02-21. கலி யுகாதி சுக்ல பெளர்ணமி ஸ்திர மகா 11-33 வரை சுக பவம்


05-03-21. திஸ்ரேஷ்டகா க்ருஷ்ண ஸப்தமி ப்ருகு அனுராதா.
ஹர்ஷணம் பத்ரம்
06-03-21. அஷ்டகா க்ருஷ்ண அஷ்டமி ஸ்திர ஜயேஷ்ட வஜ்ரம் பாலவம் கெளலவம்


07-03-21. அன்வஷ்டகா க்ருஷ்ண நவமி பானு மூலா சித்தம் கரம்


08-03-21. வ்யதீபாதம் க்ருஷ்ண தசமி இந்து....பூர்வாஷாட வ்யதீபாதம் பத்ரம்


12-03-21. போதாயனம் க்ருஷ்ண சதுர்தசி ப்ருகு சதபிஷங்க் சாத்யம் சதுஷ்பாதம்


13-03-21. அமாவாசை க்ருஷ்ண அமாவாசை ஸ்திர பூர்வப்ரோஷ்டபதி.
சுபம் நாகவம்


மீன மாஸே
14-03-21. மாத பிறப்பு. சுக்ல ப்ரதமை பானு உத்ரப்ரோஷ்டபதி.
சுப்ரம் பவம்
17-03-21. வைத்ருதி சுக்ல சதுர்த்தி ஸெளம்ய அபபரணி. மாஹேந்திரம் வைத்ருதி பத்ரம்


28-03-21. ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணி சுக்ல பெளர்ணமி பானு உத்ரபல்குனி விருத்தி பத்ர


02-04-21. வ்யதீபாதம் க்ருஷ்ண பஞ்சமி அனுராதா 10-10 வரை பிறகு ஜ்யேஷ்ட வ்யதீபாதம் தைதுலம்
03-04-21. திஸ்ரேஷ்டகா க்ருஷ்ண சஷ்டி 11-25 வரை பிறகு ஸப்தமி ஸ்திர ஜ்யேஷ்டா 8-42 வரை பிறகு மூலா வரீயான் வணிஜம்


04-04-21. அஷ்டகா க்ருஷண ஸப்தமி 9-28 வரை அஷ்டமி பானு பூர்வாஷாட பரிக பவ பாலவ

05-04-21. அன்வஷ்டகா க்ருஷ்ண நவமி இந்து உத்ராஷாடா
சிவம் தைதுலம்

11-04-21. அமாவாசை க்ருஷ்ண அமாவாசை பானு உத்திரட்டாதி
9-42 வரை பிறகு ரேவதி மாஹேந்திரம் சதுஷ்பாதம்


11-04-21. ருத்ர ஸாவர்ணி மனு க்ருஷ்ண அமாவாசை பானு
உத்திரட்டாதி 9-42 வரை பிறகு ரேவதி மாஹேந்திர சதுஷ்பாத


12-04-21 வைத்ருதி சுக்ல ப்ரதமை இந்து ரேவதி 11-50 வரை வைத்ருதி நாகவம் பத்ரம்