श्रीः
मा कुरु दर्पं, मा कुरु गर्वं
मा भज मानी, मानय सर्वम् ।
मा भज दैन्यं, मा भज शोकं
मदितमना भव, मोदय लोकम् ॥ १॥

मा वद मिथ्या, मा वद व्यर्थं
न चल कुमार्गे, न कुरु अनर्थम् ।
पाहि अनर्थं, पालय दीनं
लालय जननी-जनक-विहीनम् ॥ २॥

तनयं पाठय, तनयां पाठय
शिक्षय सुगुणं, कुगुणं वारय ।
कुरु उपकारं, कुरु उद्धारं
अपनय भारं, त्यज अपकारम् ॥ ३॥

मा पिब मादकवस्तु अपेयं
मा भज दुर्व्यसनं परिहेयम् ।
मा नय क्षणमपि व्यर्थं समयं
कुरु सकलं निजकार्यं सभयम् ॥ ४॥ण
१. पुण्यं कुरु
२. पापं मा कुरु
३. उपहारं कुरु
४.अपहारं मा कुरु
५. वन्दनं कुरु
६. निन्दनं मा कुरु
७. सहायं कुरु
८. उपद्रवं मा कुरुDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends