...............................श्रीः
॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
****प्रथमः सर्गः। १ ।।
---------------
समुत्पतितमेघस्य समुद्धूतजलस्य च ।
सममासीत्तदा रूपं सागरस्याम्बरस्य च॥ ६४ ॥

---------www.brahminsnet.com------------------
समुत्पतित....- உயரேஎழுந்த
मेघस्य ...........- மேகத்தினுடைய
अम्बरस्य च..- ஆகாசத்தினுடையவும்
समुध्दूत......- ஓங்கிஎழுந்த....
जलस्य
.......- ஜலத்தினுடைய
सागरस्य च- ஸமுத்திரத்தினுடையவும்
रूपं ..........- தோற்றம்(ங்கள்)
तदा............- அப்பொழுது
सममं
........- ஸமமானதாக
आसीत् .....- இருந்தது.
---------------- End of 64 --------------------