श्रीः
।। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
प्रथमः सर्गः। १ ।।

अतिष्ठन्मार्गमावृत्य पुण्यं वायुनिषेवितम्।

पुनरागमनायेति वानरैरभिपूजितः।। ११ ।।
---------------------------------------------------
पुनः आगमनाय - க்ஷேமமாய் திரும்பி வருவதின் பொருட்டு
इति वानरैः - என்று வானரர்களால்
अभिपूजितः - அசீர்வதிக்கப்பட்டவராய்
पुण्यं - பரிசுத்தமானதும்
वायुनिषेवितं - வாயு சஞ்சரிப்பதுமான
मार्गे - இடத்தை
आवृत्य - நோக்கி
अतिष्ठत् - நின்றார்.
------ End of - 11 -------------