திருக்கோவில்களில் நாம் அர்ச்சனை செய்யும்போது பலர் தங்களைப்பற்றி பலவிதமாக சொல்கிறார்கள். இதை எப்படி பெயர் வரிசை கிரமாக நக்ஷத்திரம்,பெயர், கோத்திரம் முதலியவைகளை சொல்லவேண்டும். நரசிம்ஹன்