காயுநீர் புக்குக் கடம்பு ஏறிக் காளியன்
தீய பணத்தில் சிலம்பு ஆர்க்கப் பாய்ந்து ஆடி
வேயின் குழல் ஊதி வித்தகனாய் நின்ற
ஆயன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்
அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்.
பொருள்: விஷநீர் நிறைந்த குளத்தில் பாய்ந்து, காளிங்கன் என்னும் பாம்பை அடக்கிய கண்ணனே! அதிக சப்தத்துடன் சிலம்புகள் ஒலிக்க நடனமாடியவனே! புல்லாங்குழல் இசைத்து இனிமை சேர்த்தவனே! பெருமை மிக்கவனே! நீ என்னை பூச்சி காட்டி என்னைப் பயமுறுத்துகிறாய். ஐயோ! பயமாக இருக்கிறதே!
விளக்கம்: தாடி, மீசை ஒட்டிக் கொண்டு பெரியவர்களை, குழந்தைகள் பயமுறுத்தும் விளையாட்டு பூச்சி காட்டுதலாகும். பெரியவர்களும் அவர்களைக் கண்டு நடுங்குவது போல நடிப்பார்கள்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends