மண்ணில் பிறந்த மண்ணாகும்
மானிடப்பேரிட்டு அங்கு
எண்ணமொன் றின்றியிருக்கும்
ஏழை மனிசர்காள்!
கண்ணுக் கினிய கருமுகில்
வண்ணன் நாமமே!
நண்ணுமின் நாரணன் தம் அன்னை
நரகம் புகாள்!
பொருள்: மண்ணோடு மண்ணாகப் போகும் மனிதர்களின் பெயர்களைக் குழந்தைகளுக்கு வைத்து மேலுலகவாழ்வை மறந்து வாழும் மனிதர்களே! நரகம் செல்லாமல் இருக்க வேண்டுமானால், கண்ணுக்கு இனியவனும், கரிய மேகம் போல நிறம் கொண்டவனும் ஆகிய நாராயணன் என்று குழந்தைக்கு பெயரிடுங்கள்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends