மேலும் சில பிராமண சொற்கள்;

அவாள் -- அவ்ர்கள்
இவாள் -- இவர்கள்
தூத்தம் -- தண்ணீர், தீர்த்தம்
சித்த --கொஞ்சம்
சேமம் --arநலம்
நோக்கு -உனக்கு
நேக்கு - எனக்கு
வாங்கோ -வாருங்கள்
போங்கோ -போங்கள்
சாத்தமுது - ரசம்
சித்தியா - சித்தப்பா
திருமஞ்சனம் - அபிஷேக்
ஷட்டகர் - மச்சினியின் கணவர்
ஓரத்தா(கொச்சையாக) ஒர்படி- மச்சினர் மனைவி
சில குடும்பங்களில் அப்பா வை அண்ணா வென்றும்
அண்ணாவை அப்பா வென்றும் அழைக்கிரார்கல்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends