தா*ளி*க்கு*ம் முறை *மிகவு*ம் மு*க்*கிய*ம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசமை*த்த உணவு முழுமை பெறு*ம் இட*ம் எதுவெ*ன்றா*ல் உணவை தா*ளி*க்கு**ம் போதுதா*ன். எ*ல்லா சாமா*ன்களையு*ம் ச*ரியாக*ப் போ*ட்டாலு*ம் தா*ளி*த்தா*ல்தா*ன் அ*ந்த சமைய*ல் மண*க்கு*ம்.


தா*ளி*ப்பது எ*ன்பது பெரு*ம்பாலான நா*ட்டு உணவு முறைக**ளி*ல் *இ*ல்லாத ஒ*ன்றாகு*ம். ஆனா*ல் அ*ந்த தா*ளி*ப்*பி*ல் எ*த்தனை ரக*சிய*ங்க*ள் ஒ*ளி*ந்*திரு*க்*கி*ன்ற எ*ன்று உ*ங்க*ளு*க்கு*த் தெ*ரியுமா?

தா*ளி*க்கு*ம் போது, கடுகு, *சீரக*ம், உளு*ந்த*ம் பரு*ப்பு, வெ*ந்தய*ம், க*றிவே*ப்*பிலை போ*ன்றவ*ற்றை*ப் போடு*கிறோ*ம். இ*தி*ல் ஒ*வ்வொ*ன்*றிலு*ம் *ஜீரண*த்**தி*ற்கு*ம், உட*ல் நல*த்*தி*ற்கு*ம் ஏ*ற்ற *நிறைய *விஷய*ங்க*ள் இரு*க்*கி*ன்றன.

*ஜீரண*த்*தி*ற்கு உதவுவ*திலு*ம், மல**ச்*சி*க்கலை*த் த*வி*ர்*க்கவு*ம் க*றிவே*ப்*பிலை உதவு*கிறது. வெ*ந்தய*மு*ம், உளு*ந்த*ம் பரு*ப்பு*ம் உடலு*க்கு கு*ளி*ர்*ச்*சியை அ*ளி*க்*கிறது. கடுகு*ம், *சீரகமு*ம் **ஜீரண*த்*தி*ற்கு உதவு*கிறது.

எனவே, தா*ளி*ப்பதை ஏனோ தேனாவெ*ன்று செ*ய்யாம*ல் எ*ல்லாவ*ற்றையு*ம் ச*ரியாக*ப் போ*ட்டு தா*ளி*த்து**ச் சா*ப்*பிடு*ங்க*ள்.தக்காளி நீண்ட நாள் வர.
தக்காளி பழங்களை வாங்கியது*ம் பச்சையாக உடனே ஃப்ரிஜிற்குள் வைக்கா*தீ*ர்க*ள். அதற்கு பதிலாக அதன் காம்பு பாகம் பாத்திரத்தில் படும்படியாக வைத்து, அது பழுத்த பின்னர் ஃப்ரிஜிற்குள் வைக்கவும்.

காலை உணவிற்கு பின் நூடுல்ஸ் மீதம் வந்தால், அதனுடன் சில பச்சை காய்களை நறுக்கி, தயிர் சேர்த்து ஒரு சாலட் தயாரிக்கலாம்.

காலை டிபனுக்கு அரிசி குருணையில் உப்புமா செய்வது வழக்கம். அவ்வாறு செய்கையில், குருணை பாதி வெந்து கொண்டிருக்கும்போது, அதே அளவு வறுத்த சேமியாவைக் கொட்டி, வெந்ததும் இறக்கி வைத்து, அரைமூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழியவும். இந்த உப்புமா, புதுமையாகவும் சுவையோடும் காணப்படும்.

உருளைக்கிழங்குகள் முளைவிடாமலிருக்க, அவற்றை வைக்கும் பைக்குள் ஒரு ஆப்பிள் பழத்தையும் வைக்கவும்.

சிலருக்கு இட்லி கனமாகவும் கெட்டியாகவும் காணப்படும். மல்லிப்பூ போன்ற இட்லி வேண்டுமானால், இட்லிக்கு உளுந்தைக் குறைத்து, கெட்டியாக அரைத்து வேக வைக்கும்போது சிறிது நல்லெண்ணெய் விட்டுக் கொண்டால், இட்லி மிருதுவாக காணப்படும்.

துவைய*ல் செ*ய்து அச*த்தலா**ம்
துவைய*ல் எ*ன்றா*ல் *மிகவு*ம் எ*ளிதான ம*ற்று*ம் சுவையான இணை உணவாகு*ம். துவைய*ல் செ*ய்வ*தி*ல் ஒரே ஒரு *விஷய*ம் ம*ட்டு*ம் கவனமாக பா*ர்*க்க வே*ண்டு*ம். நா*ம் சேர*்**க்கு*ம் பொரு*ட்க*ளி*ன் அளவுதா*ன்.
வெ*று*ம் தே*ங்கா*ய், உடை*த்த கடலை *சி*றிது, உ*ப்பு வை*த்து தே*ங்கா*ய் துவ*ை*ய*ல் அரை*த்தா*ல் கார*க்குழ*ம்*பி*ற்கு அருமையாக இரு*க்கு*ம்.
காரமு*ம், *பு*ளி*ப்பு*ம் ச*ரியாக வை*த்து அரை*த்தா*ல் பு*தினா*த் துவலையலை இ*ட்*லி, தோசை*க்கு*ம் வை*த்து*க் கொ*ள்ளலா*ம், *பு*ளி சாத*த்*தி*ற்கு*ம், சேர*்*த்து*க் கொ*ள்ளலா*ம்.
இ*ப்போது நா*ம் மற*ந்து வரு*ம் *சில *துவைய*ல்க*ள் எ*ன்னவெ*ன்றா*ல், *பிர*ண்டை துவைய*ல், தூதுவளை*த் துவைய*ல் போ*ன்ற மரு*ந்து*த் துவைய*ல்களை.
துவைய*லி*ல் சே*ர்*க்க வே*ண்டிய பொரு*ட்களை ச*ரியான அள*வி*ல் சே*ர்*த்தா*ல்தா*ன் அத*ன் உ*ண்மையான சுவை **கிடை*க்கு*ம்.