உங்களிடம் இருப்பதை உங்களைவிடக் கீழ் நிலையில் இருக்கும் சகோதரக் குடிமக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் குழந்தைளிடமும், உங்கள் குடும்பத்தாரிடமும் தேசத்தின்பால் அன்பு, தேசப்பற்று, தொண்டில் நாட்டம், ஆகியவற்றை வளருங்கள். இவ்வாறாக
உண்மையான குடிமகனாக விளங்குங்கள். உங்கள் சொந்த வாழ்க்கை
மற்றும் நடத்தையின் மூலம் உங்கள் நாட்டுக்கு உங்களால் முடிந்தமட்டும் தொண்டு செய்யுங்கள்.====சுவாமி சிவானந்தர்.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends