திருவரங்கத்தந்தாதி 20 நம் அரங்கனைப் பற்றினால் நரகம் இல்லை !

நந்தமரங்கனைமாகடலேழுநடுங்கவெய்த
நந்தமரங்கனைப்பற்றுநெஞ்சேவினைநையு முன்கை
நந்தமரங்கனையார்மயல்போம்வருநற்கதிவா
நந்தமரங்கனைவர்க்குமெஞ்ஞான்றுநரகில்லையே

பதவுரை :

நெஞ்சே என் மனமே !
மரம் ஏழு நந்த ஏழு மராமரங்கள் அழியவும்
கனை மா கடல் ஒலிக்கின்ற பெரிய கடல்
ஏழு நடுங்க ஏழு அஞ்சி நடுங்கவும்
எய்த அம்பு தொடுத்த
நம் தம் அரங்கனை நம் ரங்கநாதனை
பற்று சரண் அடைவாய் !
வினை நையும் கருமங்கள் அழியும் !
முன் கை முன்னங்கைகளில்
நந்து அமர் சங்கு வளையல் அணிந்த
அங்கனையார் பெண்களிடம்
மயல் போம் மயக்கம் அழியும் !
நல் கதி சிறந்த பதவியான
வானம் வரும் வைகுண்டம் கிடைக்கும் !
தமர் அனைவர்க்கும் நம்மை சேர்ந்தவர்க்கும்
எஞ்ஞான்றும் எப்பொழுதும்
நரகு இல்லை நரகம் கிடையாது !Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends