திருவரங்கத்தந்தாதி 23 இலங்கையில் ஆதரன் ஓட, வாணன் இலங்கையன் ஆக, ஆதவன் போகக்கண்டான் இதய ரங்கன் !


இலங்கையிலாதரனைங்கரன்மோடியெரிசுரத்தோன்
இலங்கையிலாதமலையானவீசநிரியவெம்போர்-
இலங்கையிலாதபடிவாணனைச்செற்றவென்னரங்கன்
இலங்கையிலாதவன்போகக்கண்டானென்னிதயத்தனே !


பதவுரை :


இலங்கு அயில் ஆதரன் விளங்கும் வேலை விரும்பும் வேலனும் ,
ஐங்கரன் ஐந்து கைகளை உடைய கணபதியும் ,
மோடி துர்க்கையும் ,
எரி அக்கினியும் ,
சுரத்தோன் ஜுரதேவதையும் ,
இலம் கயிலாதமலை கைலாயமலையை இல்லமாக உடைய சிவனும் ,
இரிய அஞ்சி ஓட
வெம் போரில் கடுமையான சண்டையில்
அம் கை இலாதபடி அழகிய ஆயிரம் கைகள் இல்லாதபடி
வாணனை செற்ற பாணாசுரனை அழித்திட்ட கண்ணனும் ,
இலங்கையில் இலங்காபுரியில்
ஆதவன் போகக் கண்டான் சூரியனை உள்ளே போகச் செய்த ராமனும் ஆன
என் அரங்கன் எனது ரங்கநாதன்
என் இதயத்தன் என் இதயத்தில் உள்ளான்


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends