திருவரங்கத்தந்தாதி 34 அரங்கா ! என்னை ஏசும் சிறையில் அடைத்திடேல் !

அம்புவிலங்கைநகர்பாழ்படச்சங்குமாழியும்விட்டு
அம்புவிலங்கைகொண்டாயரங்காவன்றிடங்கர்பற்றும்
அம்புவிலங்கையளித்தாயினியென்னையாசையென்றிய்-
அம்புவிலங்கையிட்டேசுஞ்சிறையிலடைத்திடலே

பதவுரை : அம் + புவி + லங்கை
= அம்பு + வில் + அம் + கை
= அம்பு + விலங்கை

அம் புவி அழகிய பூமியில்
லங்கை நகர் பாழ் பட இலங்கை அரக்கர்கள் அழியும்படி
சங்கும் ஆழியும் விட்டு சங்கு சக்கரங்கள் இல்லாமல்

அம்பு வில் அம்பையும் வில்லையும்
அம் கை கொண்டாய் அழகிய கைகளில் கொண்டவனே !
அரங்கா ரங்க நாதனே !
அன்று முன்பு
அம்பு தண்ணீரில்
இடங்கர் பற்றும் முதலை பிடித்துக்கொண்ட
விலங்கை யானையை
அளித்தாய் பாதுகாத்தவனே !
இனி இனி மேல்
என்னை அடியேனை
ஆசை என்று இயம்பு ஆசை என்று சொல்லப்படும்
விலங்கை இட்டு விலங்கை பூட்டி
ஏசும் சிறையில் பிறர் இகழும் சிறையில்
அடைத்திடேல் அடைக்க வேண்டாம் !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends