திருவரங்கத்தந்தாதி 36 அற்பர் அரங்கற்கு அன்பாய் இருக்கிலரே !

இருந்தையிலங்கவெளிறுபடாதென்செய்தாலுநிம்பத்து
இருந்தையிலந்தித்திதயாதவைபோற்புல்லர்யாவுங்கற்றாய்ந்து
இருந்தையிலம்பன்னகண்ணார்க்கல்லால்வெண்ணெயில்லில்லொளித்து
இருந்தையிலங்கையரங்கற்கன்பாகியிருக்கிலரே

பதவுரை :


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஎன்செய்தாலும் என்ன தான் செய்தாலும்
இருந்தை கரியானது
இலங்க விளங்கும்படி
வெளிறு படாது வெண்மை ஆகாது ;
நிம்பத்து இரும் தையிலம் கசப்பான வேப்பெண்ணெய்
தித்தியாது இனிமை பெறாது ;
அவை போல் அதே போல
புல்லர் அற்பர்கள்
யாவும் கற்று எல்லாவற்றையும் படித்து
ஆய்ந்து இருந்து ஆராய்ந்திருந்தாலும்
ஐயில் அம்பு அன்ன கூரிய அம்பு போன்ற
கண்ணார்க்கு அல்லால் கண்களை உடைய பெண்களை விட்டு விட்டு ,
இல்லில் ஒளித்து இருந்து வீட்டில் மறைந்து உட்கார்ந்து
வெண்ணெய் வெண்ணெயை
ஐயில் அம் கை எடுத்து உண்ட அழகிய கைகளை உடைய
அரங்கர்க்கு ங்கநாதரிடம்
அன்பாகி இருக்கிலரே அன்பாக இருக்க மாட்டர்கள் !