மனப்பாடம் செய்து தினமும் சொல்லலாம் !


अपराध-सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया |
दासो अहम् इति माम् मत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम ||


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
அபராத ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே அஹர்நிசம் மயா |
தாஸோ அஹம் இதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ||


அல்லும் பகலும் ஆயிரம் தவறுகள் செய்கின்றேன்
அடியவன் என்று அடியேனைக் கருதி மன்னிப்பாய் மாதவா !