திருவரங்கத்தந்தாதி 62 வைகுந்தர் வடிவு ஐந்திலும் வாழ்கிறார் !

வைகுந்தர்தாமரைபோற்பாதர்நாகத்துமாதர்புடை
வைகுந்தமேற்கொண்டிருந்தோர்வடிவைந்தின்வாழுமிடம்
வைகுந்தம்பாற்கடன்மாநீரயோத்திவண்பூந்துரை
வைகுந்தமன்பர்மனன்சீரரங்கம்வடமலையே

பதவுரை : வை +குந்தர்
வைகுந்தம்
வைகும் +தம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsவை குந்தர் கூர்மையான குந்தம் என்னும் ஆயுதத்தை உடையவரும் ,
தாமரை போல் பாதர் தாமரை போன்ற திருவடிகள் உடையவரும் ,
நாகத்து புன்னை மரத்தின் மேலும்

குந்தம் மேல் குந்த மரத்தின் மேலும்
மாதர் புடைவை கோபியர்களுடைய சேலைகளை
கொண்டு இருந்தோர் கவர்ந்து கொண்டு ஏறி இருந்த திருமால்
வடிவு ஐந்தின் ஐந்து உருவங்களோடு
வாழுமிடம் இருக்கும் இடங்களாவன :
வைகுந்தம் பரமபதம் (பரம்) ,
பாற்கடல் பாற்கடல் (வ்யூஹம் ) ,
மா நீர் அயோத்தி நீர் வளமுள்ள அயோத்யா (விபவம்) ,
வள் பூ துவரை வளமை கொண்ட துவாரகை (விபவம்) ,
வைகும் தம் அன்பர் மனம் நிலையான பக்தர்களது மனம் (அந்தர்யாமி) ,
சீர் அரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் (அர்ச்சை) ,
வடமலை திரு வேங்கட மலை (அர்ச்சை).