திருவரங்கத்தந்தாதி 80 குந்தம் ஏறி, குந்தம் ஏந்திய முகுந்தன் துன்பம் தவிர்ப்பான் !
சாகைக்குந்தத்துத்துகிறூக்கி மாதர்தமைநகைத்தாய்
சாகைக்குந்தத்துவங்கட்குமெட்டாய்தண்புனலரங்கே-
சாகைக்குந்தத்துப்படையாழியேந்தறமர்கள்வெய்யோர்
சாகைக்குந்தத்து த்தவிர்கைக்கும்போலுமுன்சங்கற்பமேபதவுரை : சாகை + குந்தத்து
சாகைக்கும் + தத்துவங்கட்கும்
அரங்கேசா +கை + குந்தத்து
சாகைக்கும் + தத்து

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசாகைக் குந்தத்து குருந்த மரத்தின் கிளைகளில்
துகில் தூக்கி சேலைகளை எடுத்துச் சென்று
மாதர் தமை நகைத்தாய் அந்த கோபியர்களை கேலி செய்தாய் !
சாகைக்கும் வேதங்களுக்கும்
தத்துவங்கட்கும் எட்டாய் தத்துவங்களுக்கும் எட்டாதவனே !
தண் புனல் அரங்கேசா குளிர்ந்த காவிரி நீர் சூழ்ந்த ஸ்ரீரங்த்துக்கு தலைவனே !
குந்தத்து குந்தம் எனும் ஆயுதத்தையும்
படை ஆழி சக்கரப் படையையும்
கை ஏந்தல் கைகளில் தரித்திருப்பது
தமர்கள் தத்து தவிர்கைக்கும் பக்தர்களுடைய துன்பத்தை நீக்குவதற்கும்
வெய்யோர் சாகைக்கும் தீயவர்களை அழிப்பதற்கும்
உன் சங்கற்பம் போலும் நீ கொண்ட கருத்து போலும் !