திருவரங்கத்தந்தாதி 83 கல்லார் பத தீர்த்தம் கொள்ளாது கங்கை ஆடுவார் !

அரும்பாகவதரிக்கும்பெயராய்ப்புள்ளரசினுக்கோர்
அரும்பாகவதரந்துப்பனையாயரங்காவெனவுண்-
அரும்பாகவதர்பததீர்த்தம்கொள்ளாதடிகள்கொப்புள்
அரும்பாகவதர்தொலைப்பார்கல்லார்கங்கையாடுதற்கே

பதவுரை : அரும் + பாகு + அவதரிக்கும்
அரும் + பாக +அதரம்
ணரும் + பாகவதர்
அரும்பு + ஆக + அதர்

கல்லார் அறிவில்லாதவர்கள்
அரும் பாகு அவதரிக்கும் பெயராய் இனிய பாகு போல் இனிக்கும் பெயரை உடையவனே !
புள் அரசினுக்கு ஓர் அரும் பாகா கருடனுக்கு ஒப்பற்ற பாகனே !
அதரம் துப்பு அனையாய் இதழ்கள் பவழம் போல் சிவந்தவனே !
அரங்கா ரங்கநாதனே !
என உணரும் என்று துதிக்கின்ற
பாகவதர் பக்தர்களுடைய
பததீர்த்தம் கொள்ளாது ஸ்ரீ பாத தீர்த்தத்தை உட்கொள்ளாமல்
கங்கை ஆடுதற்கு கங்கையில் நீராடுவதற்கு
அடிகள் கொப்புள் அரும்பு ஆக கால்களில் கொப்புளங்கள் தோன்றும்படி
அதர் தொலைப்பார் கஷ்டப்பட்டு நடந்து செல்வார்கள்Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends